Phát triển giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

112 295 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ THỊ NGỌC ĐIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Ở HUYỆN TÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ THỊ NGỌC ĐIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON Ở HUYỆN TÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TSKH NGUYỄN KẾ HÀO THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Ngƣời viết luận văn Hà Thị Ngọc Điệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng sâu sắc tình cảm chân thành tác giả xin trân trọng cảm ơn: Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Sau đại học - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy góp ý cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Sơn, đồng chí Hiệu trƣởng, giáo viên trƣờng mầm non huyện Tân Sơn tạo điều kiện cung cấp thông tin, tƣ liệu giúp đỡ tác giả suốt trình thực đề tài Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Kế Hào ngƣời nhiệt tình, trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng học tập đặc biệt trình thực luận văn, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc dẫn, góp ý quý Thầy, Cô bạn đồng nghiệp quan tâm đến đề tài Thái Nguyên, tháng năm 2015 Ngƣời viết luận văn Hà Thị Ngọc Điệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu giáo viên mầm non 1.1.1 Những nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Những nghiên cứu nƣớc 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Giáo viên mầm non 1.2.2 Giáo dục mầm non 10 1.2.3 Quản lý trƣờng mầm non 13 1.2.4 Phát triển giáo viên mầm non 14 1.3 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 16 1.3.1 Chuẩn 16 1.3.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 16 1.3.3 Nội dung bồi dƣỡng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 16 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4 Bồi dƣỡng giáo viên mầm non 19 1.4.1 Hoạt động bồi dƣỡng giáo viên theo CNN 19 1.4.2 Giới thiệu khái quát chuẩn nghề nghiệp GVMN 20 1.4.3 Sự cần thiết việc đào tạo bồi dƣỡng GVMN 21 1.4.4 Mục đích việc đào tạo bồi dƣỡng GVMN 22 1.4.5 Nội dung đào tạo bồi dƣỡng GVMN 22 1.4.6 Phƣơng pháp đào tạo bồi dƣỡng giáo viên mầm non 26 1.4.7 Hình thức đào tạo bồi dƣỡng giáo viên mầm non 27 1.5 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 27 1.5.1 Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 27 1.5.2 Phƣơng pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên mầm non theo CNN 31 1.5.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 32 1.6 Kết luận chƣơng 34 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG MẦM NON HUYỆN TÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 35 2.1 Một số đặc điểm đặc trƣng kinh tế, trị, xã hội, giáo dục huyện Tân Sơn 35 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non huyện Tân Sơn 39 2.2.1 Sự phát triển đội ngũ giáo viên mầm non số lƣợng, cấu, trình độ đào tạo, chất lƣợng đội ngũ GVMN huyện Tân Sơn 39 2.2.2 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ GVMN đánh giá theo yêu cầu CNN 41 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non 46 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng giáo viên trƣờng mầm non huyện Tân Sơn theo chuẩn nghề nghiệp 48 2.3.1 Đánh giá nhận thức tính cần thiết CBQL GV hoạt động bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Đánh giá mục tiêu hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo CNN 49 2.3.3 Thực trạng nhận thức nội dung bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn 51 2.3.4 Thực trạng phƣơng pháp hình thức bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 53 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên mầm non huyện Tân Sơn theo chuẩn nghề nghiệp 56 2.4.1 Thực trạng nhận thức CBQL GV cần thiết quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 56 2.4.2 Thực trạng nội dung quản lý BDGV theo CNN 57 2.4.3 Thực trạng phƣơng pháp quản lý hoạt động BDGV theo chuẩn nghề nghiệp 58 2.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết BDGV theo CNN 59 2.5 Đánh giá chung thực trạng 62 2.5.1 Mặt mạnh 62 2.5.2 Hạn chế 63 2.6 Kết luận chƣơng 65 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN TÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 66 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 66 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 66 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 67 3.1.4 Đảm bảo tính kế hoạch 67 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi 67 3.1.6 Đảm bảo tính toàn diện 67 3.1.7 Đảm bảo tính đồng 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNv http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2 Đề xuất số biện pháp phát triển GVMN huyện Tân Sơn theo CNN giai đoạn 68 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức CBQLGD GVMN bồi dƣỡng đào tạo lại giáo viên cán quản lý mầm non 68 3.2.2 Biện pháp 2: Xác định nội dung bồi dƣỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 72 3.2.3 Biện pháp 3: Xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho hoạt động BDGV theo CNN 77 3.2.4 Biện pháp 4: Sử dụng hiệu phƣơng pháp để quản lý hoạt động bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên theo CNN 79 3.2.5 Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác kiểm tra - đánh giá hoạt động bồi dƣỡng GV theo CNN 82 3.2.6 Biện pháp 6: Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác bồi dƣỡng GV theo CNN đạt kết 85 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 87 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 87 3.4 Kết luận chƣơng 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNvi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CBQL Cán quản lý CĐ Cao đẳng CNTT Công nghệ thông tin CSGD Chăm sóc giáo dục CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học GV Giáo viên KCT Không cần thiết KTX Không thƣờng xuyên KTH Không thực MN Mầm non RCT Rất cần thiết SL Số lƣợng TC Trung cấp TX Thƣờng xuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNiv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 3.1 Quy mô mạng lƣới trƣờng lớp, học sinh bậc học mầm non 37 Sự phát triển số lƣợng GVMN huyện Tân Sơn 39 Biến đổi cấu giáo viên mầm non huyện Tân Sơn 40 Cơ cấu đội ngũ giáo viên theo độ tuổi 40 Trình độ đào tạo GVMN huyện Tân Sơn 41 Trình độ trị đội ngũ GVMN huyện Tân Sơn 41 Chất lƣợng đội ngũ GVMN đánh giá theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp 42 Kết đánh giá giáo viên trƣờng mầm non theo lĩnh vực CNN 43 Kết đánh giá phân loại GVMN huyện Tân Sơn theo CNN 43 Giáo viên dạy giỏi GVMN huyện Tân Sơn 45 Nhận thức tính cần thiết hoạt động bồi dƣỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 48 Đánh giá nhận thức CBQL GV mục tiêu hoạt động bồi dƣỡng cho GVMN theo chuẩn nghề nghiệp 50 Thực trạng nhận thức nội dung cần bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 51 Thực trạng hình thức tổ chức bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 53 Thực trạng việc sử dụng phƣơng pháp bồi dƣỡng 55 Tổng hợp kết điều tra mức độ nhận thức cần thiết quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp 56 Tổng hợp kết điều tra thực trạng nội dung quản lý hoạt động BDGV theo CNN 57 Bảng tổng hợp kết việc sử dụng phƣơng pháp quản lý hoạt động BDGV theo CNN 58 Yếu tố tác động đến hiệu quản lý hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo CNN 59 Kết thăm dò tính khả thi cần thiết biện pháp QL chuyên môn 88 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTNv http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.1 Kết thăm dò tính khả thi cần thiết biện pháp QL chuyên môn Các giải pháp Nâng cao nhận thức CBQLGD GVMN bồi dƣỡng GV theo CNN Tính cấp thiết Tính khả thi Số lƣợng Rất cần Cấp Không Rất Khả Không % thiết thiết cần thiết khả thi thi khả thi SL 435/472 37 450 22 % 92,2 7,8 95,4 4,6 Xác định nội dung cần bồi dƣỡng cho GV theo chuẩn nghề nghiệp GVMN SL 440 32 440 32 % 93,2 6,8 93,2 6,8 Xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho hoạt động BDGV theo CNN nhà trƣờng SL 435 37 435 37 % 92,2 7,8 92,2 7,8 Sử dụng hiệu phƣơng pháp quản lý để QL hoạt động BD GV theo CNN SL 436 36 433 39 % 92,4 7,6 8,3 91,7 Đẩy mạnh công tác kiểm tra đánh giá hoạt động BD GV theo CNN SL 435/472 37 432 40 % 92,2 7,8 91,5 8,5 Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác BDGV theo CNN đạt kết SL 435 37 430 42 % 92,16 7,84 90,2 9,8 Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi mức đô cao Nếu đƣợc quan tâm đạo Phòng GD&ĐT; BGH nhà trƣờng với hƣởng ứng nhiệt tình, tự giác GV chắn biện pháp góp phần nâng cao trình độ lực sƣ phạm cho GV đảm bảo thúc đẩy đƣợc chất lƣợng chăm sóc, giáo dục nhà trƣờng 100% số ngƣời đƣợc hỏi ý kiến trí với biện pháp nêu luận văn, số ý kiến đánh giá biện pháp không mức độ đánh giá đối tƣợng thăm dò khác Tổng hợp lại biện pháp đƣa đảm bảo cấp thiết khả thi QL hoạt động BDGV trƣờng MN huyện Tân Sơn theo CNN 88 3.4 Kết luận chƣơng Trong chƣơng này, đề cập đến sáu giải pháp QL công tác BDGV trƣờng MN huyện Tân Sơn theo CNN Sáu giải pháp là: Nâng cao nhận thức CBQLGD GVMN bồi dƣỡng GV theo CNN Xác định nội dung cần bồi dƣỡng cho GV theo chuẩn nghề nghiệp GVMN Xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho hoạt động BDGV theo CNN nhà trƣờng Sử dụng hiệu phƣơng pháp quản lý để QL hoạt động BD GV theo CNN Đẩy mạnh công tác kiểm tra đánh giá hoạt động BD GV theo CNN Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác BDGV theo CNN đạt kết Qua kết khảo nghiệm, cho phép đánh giá biện pháp có tính cần thiết tính khả thi cao Nhƣ vậy, vận dụng biện pháp để phát triển đội ngũ GVMN địa bàn huyện nhằm đáp ứng yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giai đoạn Để phát huy tối đa hiệu biện pháp đề xuất đề tài, hiệu trƣởng trƣờng mầm non phải thực biện pháp cách đồng bộ, thƣờng xuyên nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, thực nhiệm vụ bồi dƣỡng GVMN theo Chuẩn nghề nghiệp huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội GD phù hợp với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phƣơng 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hƣớng theo mục đích nghiên cứu xác định; Luận văn làm sáng tỏ: Công tác bồi dƣỡng để phát triển GVMN theo CNN giai đoạn nội dung quan trọng giai đoạn thực yêu cầu đổi GD Ngƣời làm công tác QLGD cần phải nhiều nƣa công sức, tài lực, vật lực cho việc QL công tác vừa để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ tại, vừa kế sách lâu dài để phát triển đội ngũ tƣơng lai Với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, luận văn đạt đƣợc nội dung sau: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ hệ thống hóa khái niệm QL, hoạt động BDGV mầm non theo CNN, mục tiêu GDMN, CNN, tầm quan trọng hoạt động bồi dƣỡng GV theo CNN, quản lý hoạt động Luận văn sâu phân tích, đánh giá đặc điểm chất lƣợng đội ngũ GVMN huyện Tân Sơn so với CNN; phân tích thành công hạn chế việc quản lý bồi dƣỡng GVMN theo CNN năm gần đây; tìm thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức để hạn chế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh QL hoạt động BDGV mầm non theo CNN nhằm nâng cao lực nghề nghiệp cho GV Từ phân tích, đánh giá công tác BDGV theo CNN quản lý công tác bồi dƣỡng GVMN huyện Tân Sơn theo CNN, dƣới ánh sáng vấn đề lý luận khoa học QL QLGD, luận văn đề xuất biện pháp QL hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo CNN Hệ thống biện pháp mà đề tài xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý hoạt động bồi dƣỡng GVMN với mục đích nâng cao chất lƣợng đội ngũ GVMN huyện Tân Sơn Mặc dù chƣa có điều kiện thực nghiệm biện pháp nhƣng qua khảo nghiệm mặt nhận thức, tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, ý kiến lãnh đạo, CBQL, GV trƣờng MN huyện Tân Sơn 90 khẳng định: Các biện pháp cấp thiết khả thi, áp dụng vào thực tiễn để bồi dƣỡng GVMN huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo CNN Khuyến nghị 2.1 Với Đảng Nhà nước, Bộ GD&ĐT - Ban hành chế độ sách quan tâm hỗ trợ nhà giáo, tiếp tục điều chỉnh thực chế độ tiền lƣơng, có chế độ ƣu đãi đặc biệt đội ngũ cán bộ, GV để tạo điều kiện cho GV phát triển lực nghề nghiệp - Có chủ trƣơng tổ chức bồi dƣỡng thƣờng xuyên GV MN; có sách hỗ trợ kinh phí cho CB, GV học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Có thống nội dung đánh giá CNN giáo viên MN với “Đánh giá xếp loại GVMN phổ thông công lập” theo định số 06 Bộ nội vụ Nên đƣa thêm mức độ đánh giá xếp loại “Tốt” sau mức độ “xuất sắc” để đỡ khó khăn thiệt thòi đánh giá xếp loại GV Bộ công cụ đánh giá cần ý tới khác biệt đặc điểm vùng miền nhà trƣờng Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau năm thực đánh giá GVMN theo CNN để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp Cần điều chỉnh tiêu chí chuẩn cho ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ đối chiếu để GV soi vào thấy đƣợc tiêu chí hạn chế tồn để phấn đấu 2.2 Đối với UBND tỉnh Phú Thọ Sở GD&ĐT Tỉnh cần có giải pháp nâng cao chất lƣợng sinh viên sƣ phạm khoa MN, đặc biệt cần đổi hình thức tuyển sinh nhƣ Cần tổ chức thi tuyển sinh viên khuyến khích học sinh giỏi thi tuyển vào ngành mầm non Có đạo định hƣớng cho địa phƣơng làm tốt khâu quy hoạch đội ngũ cán bộ, GV Phối hợp với địa phƣơng biên soạn tài liệu đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ CBQL, GV trƣờng MN theo chuẩn đảm bảo tính khoa học đồng Nghiên cứu ban hành sách phạm vi địa phƣơng nhằm khuyến khích động viên đội ngũ nhà giáo việc học tập nâng cao trình 91 độ chuyên môn, lý luận trị, kiến thức bổ trợ cho nghề giáo nhƣ: Tin học, ngoại ngữ, phần mềm khai thác ứng dụng dạy học Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức nhiều buổi trao đổi tọa đàm cho CBQL, tổ trƣởng chuyên môn GV cốt cán trƣờng MN việc đánh giá GVMN theo CNN 2.3 Đối với UBND huyện Tân Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Tân Sơn Thƣờng xuyên giúp đỡ, đạo phối hợp với trƣờng MN làm tốt công tác xã hội hóa GD, huy động nguồn lực vật chất, tinh thần toàn xã hội cho công tác phát triển GD-ĐT nói chung GDMN nói riêng Tổ chức tốt công tác đào tạo bồi dƣỡng từ cấp theo chuyên đề theo chu kỳ thƣờng xuyên, tạo điều kiện cho CBQL thấy rõ vai trò trách nhiệm đồng thời cập nhật đƣợc thông tin khoa học nhất, đại nhất, vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tế quản lý giáo dục Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV đƣợc học tập, bồi dƣỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị, tin học, ngoại ngữ kiến thức vấn đề trị, kinh tế, xã hội Nghiên cứu, xây dựng ban hành sách riêng huyện Tân Sơn nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ GV Có sách thu hút sử dụng hợp lý GV đƣợc đào tạo bồi dƣỡng chuẩn Quan tâm, tạo điều kiện chế, sách, chế độ để GV có điều kiện học tập rèn luyện vƣơn lên theo chuẩn Tiếp tục tham mƣu để xét tuyển số GV hợp đồng trƣờng vào biên chế Nhà nƣớc 2.4 Đối với trường MN huyện Tân Sơn Với CBQL trƣờng Phải chủ động xây dựng quy hoạch, chuẩn hóa đội ngũ CBQL GV trƣờng Định hƣớng quy hoạch phát triển trƣờng lớp đội ngũ GV ngắn gọn dài hạn Giúp GV đánh giá xác mức độ đáp ứng chuẩn họ để phấn đấu vƣơn lên phát triển lực nghề nghiệp 92 Dành thời gian, đầu tƣ kinh phí cho GVMN nghiên cứu chƣơng trình MN theo độ tuổi Có kế hoạch bồi dƣỡng GV chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lƣợng giáo dục Chú trọng bồi dƣỡng kỹ nghề định hƣớng phấn đấu khả hành nghề GV theo kỹ đáp ứng với đổi GD Có nhiều hình thức thi đua, động viên, khen thƣởng, khuyến khích GVMN trau dồi chuyên môn nghiệp vụ tay nghề Với đội ngũ GVMN Cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng CNN, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm tích cực rèn luyện kỹ sƣ phạm dựa vào hệ thống tiêu chí yêu cầu CNN đáp ứng với chƣơng trình đổi GD phát triển xã hội Phải xác định rõ trách nhiệm mình, không ngừng tự học tập, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lực nghề tinh thần tƣơng trợ, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Antôn Xêniôvic Makarenko (1976), Giáo dục thực tiễn, NXB Thanh niên, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, (2004), Quan điểm phát triển giáo dục điều kiện kinh tế thị trường việc vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam, Thông tin khoa học giáo dục, số 127, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục, Trƣờng CBQL Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lý luận trị, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2008), Đề cương giảng Phát triển nguồn nhân lực, phát triển người (Dành cho học viên cao học QLGD) Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên Bộ GD&ĐT (2009), Chương trình Giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2011 -2012; 20122013; 2013-2014; 2014-2015 Bộ GD&ĐT(2014), Điều lệ trường Mầm non sửa đổi(Ban hành kèm theo văn hợp số 05/VBHN - BGD&ĐT ngày 13/12/2014 10 Nguyễn Hữu Châu (2008), Chất lượng giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Chính phủ nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn: 2010 - 2020 12 Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Thế giới 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Bộ Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Nguyễn Bá Dƣơng (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 94 15 Phùng Thị Hằng (2013), Tập giảng cho học viên cao học QLGD môn Tâm lý học quản lý, Văn hóa nhà trường 16 Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý Giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 17 Hồ Chí Minh vấn đề Giáo dục (2007), NXB Lao động - Xã hội 18 Nguyễn Văn Hộ (2013), Tập giảng cho học viên cao học QLGD môn Triết lý giáo dục, Chính sách phát triển GD- ĐT 19 Hrold (1997), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Giáo dục 20 Nguyễn Thị Lan Hƣơng (2009), Bài giảng lớp bồi dưỡng CBQL mầm non Hà Nội, thực đánh giá, xếp loại GVMN theo CNN 21 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), Tập giảng cho học viên cao học QLGD môn Quản lý hoạt động dạy học giáo dục, Lãnh đạo quản lý thay đổi trường học 22 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học sƣ phạm, Hà Nội 23 Trần Kiểm, Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm, Hà Nội 24 Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước giáo dục, lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Luật Giáo dục văn hƣớng dẫn thi hành (2006), NXB Thống kê, Hà Nội 26 Bùi Văn Quân (2007), Giáo trình quản lý Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 27 Phạm Hồng Quang (2012), Tài liệu dành cho học viên ngành QLGD: Một số vấn đề nghiên cứu khoa học Giáo dục, ĐHSP Thái Nguyên 28 Phạm Hồng Quang (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên vấn đề lý luận thực tiễn, ĐHSP Thái Nguyên 29 Phạm Hồng Quang (2013), Tập giảng cho học viên cao học QLGD môn Môi trường phát triển giáo dục đào tạo ĐHSP Thái Nguyên 30 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, NXB Giáo dục 95 31 Quốc hội nƣớc cộng hòa XHCN Việt Nam (2010), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quyết định số 02/ 2008/ QĐ- BDGĐT Bộ GD &ĐT ngày 22 tháng năm 2008 quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN 33 Quyết định số 14/ 2008/ QĐ- BDGĐT Bộ GD &ĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng BGDĐT Điều lệ trường MN 34 Nguyễn Thị Tính (2013), Tập giảng cho học viên cao học QLGD môn Kiểm định chất lượng GD&ĐT; Xây dựng, phát triển quản lý chương trình GD&ĐT 96 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Dành cho cán quản lý giáo viên mầm non) Để góp phần nâng cao lực quản lý hoạt động bồi dƣỡng GV trƣờng MN huyện Tân Sơn theo CNN, kinh nghiệm quản lý thực tế chuyên môn Xin đồng chí cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động BDGV theo CNN trƣờng MN huyện Tân Sơn giai đoạn nay, cách đánh dấu X vào cột ô tƣơng ứng dƣới đây: Tính cấp thiết Các giải pháp Nâng cao nhận thức CBQLGD GVMN bồi dƣỡng GV theo CNN Xác định nội dung cần bồi dƣỡng cho GV theo chuẩn nghề nghiệp GVMN Xây dựng đội ngũ GV cốt cán cho hoạt động BDGV theo CNN nhà trƣờng Sử dụng hiệu phƣơng pháp quản lý để QL hoạt động BD GV theo CNN Đẩy mạnh công tác kiểm tra đánh giá hoạt động BD GV theo CNN Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác BDGV theo CNN đạt kết Rất Không Cấp thiết cấp thiết cấp thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi Nếu có thể, xin đồng chí cho biết cho biết số thông tin cá nhân: - Họ tên: .Năm sinh: - Đơn vị công tác: - Chức vụ quản lý: - Chuyên môn phụ trách: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để góp phần Quản lý hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo CNN, kinh nghiệm quản lý thực tế chuyên môn Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Câu 1: Theo đồng chí bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp gì? (Dành cho CBQL) Câu 2: Đồng chí hiểu quản lý hoạt động bồi dƣỡng GVMN theo CNN? (Dành cho CBQL) Câu 3: Đồng chí cho biết ý kiến tính cấp thiết hoạt động BDGV mầm non theo CNN? STT Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Đồng ý Không đồng ý Câu 4: Đồng chí cho biết ý kiến mục tiêu hoạt động BDGV theo CNN? STT Mục tiêu hoạt động BDGV theo CNN Bồi dƣỡng phẩm chất đạo đức, lối sống Hoàn thiện nhân cách ngƣời GV Bồi dƣỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Bồi dƣỡng kỹ sƣ phạm cho GV Giúp GV đáp ứng yêu cầu chuẩn GVMN Nâng cao ý thức, khả tự học, tự bồi dƣỡng GV Nâng cao thái độ đắn nghề nghiệp Ý kiến đánh giá Không Đồng ý đồng ý Câu 5: Chuẩn GVMN quy định ngƣời GV cần đạt đƣợc yêu cầu thuộc lĩnh vực nào? Câu 6: Trong trình tham gia hoạt động bồi dƣỡng nâng cao trình độ phẩm chất lực nhà giáo, đ/c đƣợc bồi dƣỡng nội dung sau đây? Ý kiến đánh giá Các tiêu chuẩn tiêu chí Lĩnh vực 1: Phẩm chất trị, đạo đức lối sống YC1: Nhận thức tƣ tƣởng trị, thực trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc YC2: Chấp hành pháp luật, sách Nhà nƣớc YC3: Chấp hành quy định ngành, quy định trƣờng, kỷ luật lao động YC4: Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; có ý thức phấn đấu vƣơn lên nghề nghiệp YC5: Trung thực công tác, đoàn kết quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân trẻ Lĩnh vực 2: Kiến thức YC1: Kiến thức giáo dục mầm non YC2: Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non YC3: Kiến thức sở chuyên ngành YC4: Kiến thức phƣơng pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non YC5: Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non Lĩnh vực 3: Kỹ sƣ phạm YC1: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ YC2: Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ YC3: Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ YC4: Kỹ quản lý lớp học YC5: Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng Đồng ý Không đồng ý Phân vân Câu 7: Các hình thức đƣợc sử dụng hoạt động bồi dƣỡng GVMN? Mức độ sử dụng Hình thức bồi dƣỡng STT Rất TX TX Chƣa SD Hiệu sử dụng Tốt Khá TB Bồi dƣỡng tập trung thông qua lớp tập huấn Bồi dƣỡng thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Bồi dƣỡng thƣờng xuyên Tự bồi dƣỡng Bồi dƣỡng từ xa Câu 8: Xin đồng chí cho biết mức độ hiệu sử dụng phƣơng pháp hoạt động bồi dƣỡng? Mức độ sử dụng Hình thức bồi dƣỡng STT Rất TX KTX Tốt Khá TB PP thuyết trình giảng viên Thuyết trình kết hợp luyện tập thực hành PP vấn đáp PP thảo luận nhóm PP thực hành TX Hiệu sử dụng PP nêu vấn đề, cá nhân nghiên cứu tài liệu trình bày báo cáo Câu 9: Đ/c cho biết ý kiến cần thiết việc quản lý hoạt động bồi dƣỡng GV theo CNN? Câu 10: Theo đ/c bồi dƣỡng GVMN theo CNN cần tập trung vào nồi dung nào? Câu 11: Đồng chí đánh giá thực trạng quản lý nội dung bồi dƣỡng GVMN theo CNN? Mức độ đạt đƣợc Nội dung quản lý STT Tốt Quản lý mục tiêu hoạt động bồi dƣỡng Quản lý nội dung bồi dƣỡng Quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên bồi dƣỡng Quản lý hoạt động học GV tham gia bồi dƣỡng Quản lý điều kiện phục vụ bồi dƣỡng Quản lý kết hoạt động bồi dƣỡng Khá TB Yếu Câu 12: Đ/c sử dụng phƣơng pháp để quản lý hoạt động BDGV theo CNN? Phƣơng pháp quản lý STT PP kinh tế PP hành PP tâm lý giáo dục Phối hợp phƣơng pháp Hiệu Tốt Khá TB Yếu Câu 13: Đ/c cho biết yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động bồi dƣỡng GV theo CNN? [...]... triển GVMN ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay Chương 2: Thực trạng phát triển giáo viên mầm non huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay Chương 3: Biện pháp phát triển giáo viên mầm non huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 Vài... sóc giáo dục trẻ mầm non trên phạm vi toàn huyện 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 5.2 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng mầm non huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giai đoạn hiện nay 5.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng mầm non huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong. .. và trong thời gian tới Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: Phát triển giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ GVMN ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ GVMN ở huyện Tân Sơn nhằm nâng cao năng lực đội... ngũ giáo viên các trƣờng mầm non huyện Tân Sơn, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển giáo dục mầm non theo hƣớng chuẩn hóa hiện nay 1.2 Một số khái niệm cơ bản 1.2.1 Giáo viên mầm non Theo điều 34, Điều lệ trƣờng Mầm non: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục Mầm non là ngƣời làm nhiệm vụ nuôi dƣỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong nhà trƣờng, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập” Nhiệm vụ của giáo viên mầm. .. hiện một đơn vị đo lƣờng” 1.3.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Kiến thức; Kỹ năng sƣ phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt đƣợc nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non [Điều 2 - Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non] Bồi dƣỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là một hoạt động sƣ phạm... trong giai đoạn hiện nay 6 Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu bồi dƣỡng giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giai đoạn hiện nay - Giới hạn thời gian nghiên cứu: Số liệu nghiên cứu đƣợc thu thập 3 năm liền kề; từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014 - Giới hạn về khách thể khảo sát: 19 trƣờng mầm non của huyện Tân Sơn tỉnh Phú. .. cao chất lƣợng chăm sóc giáo dục (CSGD) của các trƣờng mầm non 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ GVMN và phát triển đội ngũ GVMN ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên theo CNN ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ 3 4 Giả thuyết khoa học Trong thời gian qua, công tác phát triển đội ngũ GVMN ở huyện Tân Sơn đã có sự đổi mới và... xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên của một số nƣớc trên thế giới và trong nƣớc + Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Việt Nam - Mục đích của đào tạo bồi dƣỡng giáo viên mầm non + Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non + Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập,... chuyên môn, nghiệp vụ 20 + Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dƣỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non + Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non đƣợc đánh... trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả 15 lƣơng theo thang bảng lƣơng giáo viên mầm non, đƣợc nâng lƣơng theo định kỳ, đƣợc tham gia đóng, hƣởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác nhƣ giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Phát triển giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Phát triển giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay