Nhận Định luật tố tụng hành chính

26 212 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:35

1Khi xét x s th m, n u n g s v ng m t tòa án ph i hõan phiên tòa Sai, v n có tr n g h p n g s v ng m t, tòa án v n ti n hành xét x theo i m a, b, c K5 PLTTGQCVAHC Ng i kh i ki n bao gi c ng cá nhân cho r ng quy n, l i ích h p pháp c a b xâm h i b i quy t n h hành chính, hành vi hành Sai, có tr n g h p ng i kh i ki n không h b xâm h i h i di n theo i u 19, 20, 21 PLTTGQCVAHC Vi c k th a quy n ngh a v t t ng ch c tòa án ch p nh n giai a n xét x s th m Sai, vi c k th a b t k giai a n theo k3 28 PLTTGQCVAHC Khi c tòa án yêu c u cung c p tài li u, ch ng c c a v án, cá nhân, t ch c c yêu c u d cung c p hay không c ng ph i tr l i TA b ng v n b n nêu rõ lý Sai ph i n p cho TA v n b n v ý ki n, k3 37 plttgqcvahc â y c ng ngh a v i m a k3 20 PLTTGQCVAHC H i th m nhân dân thành ph n b t bu c xét x t t c v ánh hành ú ng HTND thành viên H XX, HTND ph i hõan phiên tòa, K2 54 PLTTGQCVAHC M i VAHAC u ph i qua c p xét x ây nguyên t c c a TTHC Sai, nguyên t c theo k1 11Lu t TCTAND, nh ng kháng cáo, kháng ngh h p l không c n qua c p xét x phúc th m Khi có kháng cáo, kháng ngh TA b t bu c ph i m phiên tòa xét x theo th t c phúc th m Sai ,còn tùy thu c vào i u ki n quy n h t i 61 PLTTGQCVAHC TA có th áp d ng pháp lu t dân s trình gi i quy t VAHC ú ng Th i i m xác n h th i hi u kh i ki n b t u t ng i kh i ki n n p n ki n Sai, th i i m tùy t ng tr n g h p c th , k2 30 PLTTGQCVAHC 10 M t ng i có th b o v quy n l i ích h p pháp cho nhi u n g s v án? ú ng, theo K2 23 PLTTGQCVAHC, mi n quy n l i ích h p pháp không i l p 11 TAND c p t nh quy n XX theo trình t giám c th m tái th m? SAI, K2 70 PLTTGQCVAHC 12 TAND c p t nh ph i th lý XX theo trình t phúc th m tr n g h p b n án s th m c a TAND c p huy n b kháng cáo, kháng ngh ? Sai, ph i tuân th i u ki n quy n h t i 61 PLTTGQCVAHC 13 Trong VAHC ng i kh i ki n có th không ph i i t n g áp d ng Q HC b u ki n? ú ng, ng i KK b nh h n g quy n l i d không b áp d ng Q HC 14 VKS kh i t VAHC không ph i n p ti n t m ng án phí s th m, phúc th m? ú ng, ti n t m ng án phí ng i kk n p, 32 PLTTGQCVAHC 15 Cán b công ch c nhà n c b x lý k lu t có quy n kh i ki n t i tòa hành chính? Sai, ch CBCCNN b k lu t bu c vi c t v tr n g tr xu ng m i có quy n kk t i Tòa hành theo k4 42 PLTTGQCVAHC, 55 Lu t u n i t cáo 16 Chu n b xx giai a n chu n b m phiên tòa? ú ng, ch n g VII PLTTGQCVAHC 17 N u không n g ý v i b n án phúc th m, bên có quy n kháng cáo yêu c u xem xét l i theo th t c giám c th m? Sai, i u 67 PLTTGQCVAHC 18 i v i m i phiên tòa hành s th m ph i có m t n g s ? Sai, i u 43 PLTTGQCVAHC 19 TA ph i ình ch VA n u n g s ã c tri u t p l n u v ng m t? Sai, ch ình ch VA theo k4 43 PLTTGQCVAHC, tri u t p l n 20 Các VAHC mà i t n g áp d ng Q HC ng i ch thành niên u ph i có s tham gia c a lu t s ? Sai K2 21 PLTTGQCVAHC 21 Chánh tòa hành ã tham gia xx VAHC c p phúc th m không c tham gia xx VA ó theo th t c giám c th m? Sai i m c k2 16 PLTTGQCVAHC 22 VKSND có quy n tham gia b t k giai a n c a vi c xx VAHC? ú ng, VKS c p ph i tham gia phiên tòa theo i u 18 PLTTGQCVAHC Tuy nhiên KSV có th b t ch i hay b thay i 23 Ng i n c ngòai không c ng i i di n tham gia VAHC? Sai K1 22, 73 PLTTGQCVAHC 24 Quan h gi a ch th TTHC quan h b t bình n g? Sai PLTTGQCVAHC 25 TAND c p t nh không ch gi i quy t theo th t c s th m nh ng u ki n v Q HC,HVHCc a CQNN c p t nh lãnh th ? i m a, b, d, e, g k2 12 PLTTGQCVAHC 26 Xác minh, thu th p ch ng c ngh a v mà tòa án ph i làm i v i b t c v u ki n hành nào? Sai, ch th c hi n c n thi t k1 38 PLTTGQCVAHC 27 Vi c cung c p b n Q HC, Q KL bu c vi c, Q gi i quy t u n i l n u ( n u có) ch ng c khác ( n u có) ngh a v c a c ng i b ki n ng i kh i ki n? ú ng, i m a k3 20 PLTTGQCVAHC 28 T i phiên tòa, chánh án TAND có quy n quy t n h vi c thay i th m phán, h i th m nhân dân, th ký tòa án? Sai, ph i H X X, chánh án ch c thay i tr c m phiên tòa, k1 17 PLTTGQCVAHC 29 XXST th t c b t bu c gi i quy t VAHC ú ng, theo nguyên t c c p xx, ST ti n , PT có th không 30 Vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i có th c ti n hành b t c giai a n trình gi i quy t v án? ú ng, k2 33 PLTTGQCVAHC 31 M i t ch c cá nhân có quy n l i b xâm h i b i Q HC, HVHC c a c quan nhà n c u ng i kh i ki n/ Sai, k2 19 PLTTGQCVAHC 32 TA s tr l i n ki n n u t i phiên tòa ng i kh i ki n xin rút n kh i ki n? ú ng, theo 14 k3 41, k2 19 PLTTGQCVAHC 33 n g s có quy n ngh kháng cáo b n án, quy t n h c a TA ã có hi u l c pháp lu t theo trình t giám c th m, tái th m? Sai, 68 PLTTGQCVAHC 34 Trong m i tr n g h p, ng i thua ki n ph i ch u chi phí phiên d ch? Sai, k3 26 PLTTGQCVAHC 35 n g s có th y quy n cho b t c ng i tham gia TTHC? Sai, k1 22 PLTTGQCVAHC, có nh ng tr n g h p không c tahm gia 36 Ng i tr ng c u giám n h ng i ó ph i ch u chi phí giám n h? Sai, k3 25 PLTTGQCVAHC 37 N u ã h t th i h n chu n b xét x mà bên n g s không th có m t lý TA quy t n h ình ch vi c gi i quy t v án? Sai, i m b k1 40 PLTTGQCVAHC, ch có th t m ình ch 38 N u ng i tham gia t t ng không s d ng c ti ng vi t ng i ó có ngh a v thuê ng i phiên d ch? Sai, k1 26 PLTTGQCVAHC 39 Th i hi u kh i ki n c a cá nhân, t ch c i v i Q c h, HVHC không ph i bao gi c ng 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t u n i l n u theo quy n h c a lu t Khi u n i- t cáo mà khíêu n i không c gi i quy t ho c t ngày nh n c Q GQKN l n u mà không n g ý v i Q GQKN ó c ng không ti p t c u n i t i ng i có th m quy n gi i quy t u n i ti p theo ú ng, k3 30 PLTTGQCVAHC, 45 ngày cho vùng sâu vùng xa 40 Trong b t c tr n g h p nào, quy t n h ình ch vi c gi i quy t VAHC c ng có th b kháng cáo, kháng ngh ? Sai, tr tr n g h p quy n h theo i m b k1 41 PLTTGQCVAHC 41 Không ph i m i tr n g h p ng i thua ki n u ph i ch u chi phí phiên d ch? ú ng, k3 25 PLTTGQCVAHC 42 Ng i ti n hành TTHC bao g m th m phán, h i th m nhân dân, th ký tòa án, lu t s ? Sai, bao g m chánh án tòa án, TKTA, th m phán, vi n tr n g VKS, KSV, lu t s ch ng i b o v quy n l i ích c a n g s có yêu c u, 19, 23 PLTTGQCVAHC Lu t s ch có t i tòa s th m, k1 15 PLTTGQCVAHC 43 Trong m i tr n g h p, n g s ph i t b o v quy n l i ích h p pháp c a c a giai a n gi i quy t v án hành chính? Sai, k1 22 PLTTGQCVAHC TR L I G I Ý (T T NG HÀNH CHÍNH) Bài : Tài phán HC M i v án HC u ph i qua hai c p xét x ây nguyên t c c a TTHC S/ nguyên t c, K1 11 lu t TCTAND, nh ng kg có kháng cáo, kháng ngh h p l kg c n qua c p xét x phúc th m TA có th áp d ng pháp lu t dân s trình gi i quy t v án HC / m t s tr òng h p có th d ng PL khác, thí d lu t DS( b i th n g H ), lu t t ?( n bù gi i to ) (xem sách GiáoTrình trang 38 ) 25 Quan h gi a ch th TTHC quan h b t bình n g S/ quan h P ( gi a TA ng b xét x )còn có quan h bình n g(gi ã cá nhân v quy n, ngh a v trình gi i quy t VAHC), PL Bài : Th m quy n xét c HC Hành vi HC i t n g xét x HC c a TAND không ph i ch c th c hi n b i c quan HC nhà n c , ng i có th m quy n c quan HC nhà n c S/ HVHC ph i c quan NN ,K2 PL (?).Tuy có th có qui n h khác ,K22 1PL 14 Trong v án HC ng i kh i ki n có th không ph i i t n g áp d ng Q HC b u ki n / ng i KK b nh h n g quy n l i d kg b áp d ng Q HC Thí d :Q t tên DN b trùng l p ho c gi y phép xây d ng l n kg gian xung quanh 26 TAND c p T nh không ch gi i quy t theo th t c ST nh ng u ki n v Q HC, HVHC c a c quan nhà n c c p T nh lãnh th / cón có tr n g h p khác: i m a,b,d,e,g K2 12PL 30 Trong v án HC, ng i kh i ki n i t n g áp d ng c a Q HC S/ = câu 14 54 Không ph i ch TAND m i có quy n xét x v u ki n HC c a cá nhân, t ch c / tr n g h p tranh ch p t s gi i quy t t i c quan HC, K2 136 lu t 2003, d ã cú quy t n h HC (GT84) 55 Q KLBTV i t n g xét x c a TAND k t qu c a vi c áp d ng ch tài k lu t i v i CB-CC nhà n c S/ ây ch ch tài nh t KLCBCC c TAND XX ,khi có u ki n ,K4 2PL 57 Ng i kh i ki n không ph i bao gi c ng cá nhân cho r ng quy n, l i ích h p pháp c a b xâm h i b i Q HC, HCHC / ng KK có th c quan t ch c c làm i di n, K3 19PL =câu 14 Bài : Ti n hành t t c HC Vi c k th a quy n ngh a v t t ng ch c Tòa ch p nh n o n xét x ST S/ vi c k th a bât k giai o n ,K3 28PL 11 M t ng i có th b o v quy n l i ích h p pháp cho nhi u s v án / theo K2 23PL, mi n quy n l i kg i l p giai ng 21 Các v án HC mà i t n g áp d ng Q HC ng i ch a thành niên u ph i có lu t s tham gia S/ theo K2 21PL: thông qua ng i i di n theo PL hay TA c , kg b t bu c lu t s ( ng b o v quy n , l i ích c a n g s ) 22 Chánh tòa HC ã tham gia xét x v án HC c p phúc th m không c tham gia xét x v án ó theo th t c giám c th m S/ theo i m c K2 16PL thành viênH TP c tham gia 23 VKSND có quy n tham gia b t k giai o n c a vi c xét x v án HC S/ theo qui n h c a PL ch có TPhán HTh m m i có giai o n ngh án (xem sách Giáo Trình t.286) M c khác KSV có th b t ch i hay b thay i , K 16PL 24 Ng i n c không c ng i i di n tham gia v án HC S/ theoK1 22 có th u quy n cho ng i i di n n u thu c tr n g h p PL quy n h khác ( i m a K1 22PL): ng i n c có th tham gia , 3PL 29 T i phiên tòa, Chánh án TAND có quy n quy t n h vi c thay i th m phán, h i th m ND th ký tòa án S/ ph i H XX, K2 17PL.Chánh án ch c thay i tr c m phiên toà,K1 17PL 31 Ng i n c không c tham gia TTHC v i t cách lu t s S/ v n c tham gia 3PL kg quy n h rõ (?) 35 M i cá nhân, t ch c có quy n l i b xâm h i b i Q HC, HVHC c a c quan HC nhà n c u ng i kh i ki n S/ ng KK có th ch ng i di n, K2 19PL 41 Trong m i tr n g h p, ng i thua ki n ph i ch u chi phí phiên d ch S/ theo K3 46, ng i thua ki n ch u chi phí phiên d ch.Nh ng phiên b ình ch ,tu tình hình th c t s quy t n h 42 Trong m t s tr n g h p c bi t, m t ng i có th n g th i b o v quy n l i cho ng i kh i ki n ng i b ki n v án S/ v c b n quy n l i i l p th kh có tr n g h p này, K2 23PL 43 n g s có th y quy n cho b t c ng i tham gia TTHC S/ có tr n g h p kg c tham gia, K1 22PL 44 Ng i tr ng c u giám n h ng i ó ph i ch u chi phí giám n h S/ tu vào ý ngh a c a k t qu giám n h, K3 25PL 46 N u ng i tham gia t t ng không s d ng ó có ngh a v thuê ng i phiên d ch S/ s thuê, K1 26PL c ti ng Vi t ng i 49 Không ph i m i tr n g h p, ng i thua ki n u ph i ch u chi phí phiên d ch / theo K3 25PL 52 Ng i ti n hành TTHC bao g m Th m phán, H i th m ND, Th ký tòa Lu t s S/ bao g m CATA,TP,HTND,TKTA,VTVKS,KSV.Lu t s ch ng i b o v quy n,l i ích c a n g s có yêu c u , 19 ,23PL L u ý HTND ch có t i Toà ST ,K1 15PL 53 Trong m i tr n g h p, n g s ph i t b o v quy n l i ích h p pháp c a giai o n gi i quy t v án HC S/ có th c u quy n, K1 22PL 58 Vi c k th a quy n, ngh a v TT ch c TA ch p nh n o n kh i ki n, th lý v án HC S/ b t kì giai o n nào, K3 28PL =câu giai Bài : Th lí v án HC Ng i kh i ki n bao gi c ng cá nhân cho r ng quy n, l i ích h p pháp c a b xâm h i b i quy t n h HC, hành vi HC S/ có trh p ng i KK ,kg h b xâm h i ,vì h ch i di n , 1921PL 10 Th i i m xác n h th i hi u kh i ki n b t u t ng i kh i ki n n p n ki n S/ th i i m theo t ng tr n g h p c th , K2 30PL 15 Vi n ki m sát kh i t v án HC không ph i n p ti n t m ng án phí s th m, phúc th m / ti n t m ng án phí ng i Kh i Ki n n p, 2PL VKS ch th c hi n th t c kh i t (kg kh i ki n) Do v y VKS không n p án phí ,K1 K2 PL 16 Cán b công ch c nhà n c b x lý k lu t có quy n kh i ki n t i tòa hành S/ ch CBCCNN b k lu t bu c vi c, t v tr n g tr xu ng, m i có quy n KK t i THC, K4 2PL ho c 5LKNTC 33 Vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i có th c giai o n trình gi i quy t v án / theo K2 33PL c ti n hành bt 38 M i tr n g h p kh i ki n HC t i TAND u ph i qua giai o n u n i ã nh n c quy t n h gi i quy t u n i l n u S/ có 16 tr n g h p có th có quy t n h l n 2(xem C 242) 47 Th i h n kh i ki n c a cá nhân, t ch c i v i Q H C, HVHC không ph i bao gi c ng 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t u n i l n u theo qui n h c a Lu t KNTC mà u n i không c gi i quy t ho c k t ngày nh n c Q GQKN l n u mà không n g ý v i Q GQKN ó c ng không ti p t c u n i t i ng i có th m quy n gi i quy t u n i ti p theo / 45 ngày cho vùng sâu, xa, K3 30PL 51 Vi c quy t n h áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i thu c th m quy n c a VKS, lu t s S/ thu c v TA, K2 33PL Bài : Chu n b xét x s th m Khi c TA yêu c u cung c p tài li u, ch ng c c a v án, cá nhân, t ch c c yêu c u d cung c p hay không c ng ph i tr l i TA b ng v n b n nêu rõ lý S/ ph i n p cho TA v n b n v ý ki n, K3 37PL â y c ng nghiã v , i m A K3 20PL 17 Chu n b xét x giai o n chu n b m phiên tòa S/ ây ph n quan tr ng c a TT gi i quy t v án t i TA c p s th m( C 248) m phiên xx Khác bi t chu n b XX TA ti n hành xác minh thu th p ch ng c , chu n b m phiên nh ng công vi c TA, VKS ti n hành sau cú quy t n h a VA XX , PL 27 Xác minh, thu th p ch ng c ngh a v mà Tòa án ph i làm i v i b t c m t v u ki n HC S / ch th c hi n c n thi t K1 38PL 28 Vi c cung c p b n Q HC, Q KLBTV, Q gi i quy t u n i l n u (n u có) ch ng c khác (n u có) ngh a v c a c ng i kh i ki n l n ng i b ki n / ây ngh a v c a n g s , i m a K3 20PL 32 Xét x ST th t c b t bu c gi i quy t v án HC S/ gi i quy t m t VAHC TA có th Q : ình ch VA( 40PL), t m ình ch ( 41), a VA XX s th m ( 39).Vì th xx ST có th kg th c hi n VA b ình ch or t m ch 45 N u ã h t th i h n chu n b xét x mà m t n g s không th có m t lý Tòa án quy t n h ình ch vi c gi i quy t v án S/ tr n g h p ch có th tam ình ch , i m b K1 40PL Bài : Xét x s th m Khi xét x ST, n u n g s v ng m t, tòa án ph i h n phiên tòa S/ v n có trh p n g s v ng m t ,TA v n ti n hành XX ,theo i m a,b,c K5 43PL H i th m nhân dân thành ph n b t bu c xét x t t c v án HC S/ HTND thành viên H XX, kg có HTND phiên kg có ho c ph i h n, K2 45PL Tuy nhiên phúc th m HTND ,K2 5PL 19 i v i m i phiên tòa HC s th m ph i có m t th v ng m t, 3PL( xem C 259) n g s S/ có 20 TA ph i ình ch v án n u n g s ã c tri u t p l n u m t S/ ch ính ch VA theo K4 43PL, tri u t p l n 36 TA s tr l i n ki n n u t i phiên tòa ng i kh i ki n xin rút n kh i ki n / theo i m b 1PL K3 41PL, 8PL t i phiên ST 48 Trong b t c tr n g h p nào, quy t n h ình ch vi c gi i quy t v án HC c ng có th b kháng cáo, kháng ngh S/ tr tr n g h p quy n h theo i m b K1 41PL 56 Trong b t c tr n g h p nào, h i n g xét x c ng quy n h n phiên tòa HC S/ theo 5PL Bài : Th t c phúc th m Khi có kháng cáo ho c kháng ngh , TA b t bu c ph i m phiên tòa xét x theo th t c phúc th m S/ tu thu c vào ki n 1PL 13 TAND c p T nh ph i th lý xét x theo trình t phúc th m tr n g h p b n án s th m c a TAND c p Huy n b kháng cáo, kháng ngh S/ TA c p tr c ti p x l i VA ST c a c p d i ,nh ng ph i tuân th ki n theo 1PL 18 N u không n g ý v i b n án phúc th m, bêncó quy n kháng cáo yêu c u xem xét l i theo th t c giám c th m S/ theo ki n c a 7PL Bài : Giám c th m , tái th m 12 TAND c p T nh quy n xét x theo trình t giám c th m tái th m S/ v n có quy n XX , K2 0PL 39 n g s có quy n ngh kháng cáo b n án, quy t n h c a TA ã có hi u l c PL theo trình t giám c th m, tái th m S/ ch Chánh Án TA,Vi n tr n g VKS , 8PL 40 Trong trình gi i quy t v án HC, n u giai o n xét x phúc th m s giai o n xem xét theo th t c giám c th m, tái th m S/ g o n ST c ng c xem xét (xem C 265) Bài : Thi hành 37 Vi c thi hành án HC ch ti n hành ng i th ng ki n yêu c u S/ tu theo ng i thua ki n ( xem C t.270) Tuy nhiên ng i th ng ki n v n có th ph i thi hành án theo ph n ,n u b n án có qui n h [...]... không th có m t vì lý do chính áng thì Tòa án quy t n h ình ch vi c gi i quy t v án S/ tr n g h p này ch có th tam ình ch , i m b K1 40PL Bài 6 : Xét x s th m 1 Khi xét x ST, n u n g s v ng m t, tòa án ph i h n phiên tòa S/ v n có các trh p n g s v ng m t ,TA v n ti n hành XX ,theo i m a,b,c K5 43PL 6 H i th m nhân dân là thành ph n b t bu c khi xét x t t c các v án HC S/ HTND là thành viên H XX, kg có... thì s không có giai o n xem xét theo th t c giám c th m, tái th m S/ trong g o n ST c ng c xem xét (xem C 265) Bài 9 : Thi hành 37 Vi c thi hành án HC ch ti n hành khi ng i th ng ki n yêu c u S/ tu theo ng i thua ki n ( xem C t.270) Tuy nhiên ng i th ng ki n v n có th ph i thi hành án theo ph n ,n u trong b n án có qui n h ... phí ,K1 K2 2 9 PL 16 Cán b công ch c nhà n c b x lý k lu t có quy n kh i ki n t i tòa hành chính S/ ch CBCCNN b k lu t bu c thôi vi c, t v tr n g tr xu ng, m i có quy n KK t i THC, K4 2PL ho c 5 5LKNTC 33 Vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i có th c giai o n nào trong quá trình gi i quy t v án / theo K2 33PL c ti n hành bt 38 M i tr n g h p kh i ki n HC t i TAND u ph i qua giai o n khi u n i và ã... c c làm i di n, K3 19PL =câu 14 Bài 3 : Ti n hành t t c HC 4 Vi c k th a quy n và ngh a v t t ng ch c Tòa ch p nh n o n xét x ST S/ vi c k th a bât k giai o n nào ,K3 28PL 11 M t ng i có th b o v quy n và l i ích h p pháp cho nhi u s trong 1 v án / theo K2 23PL, mi n là quy n l i kg i l p nhau giai ng 21 Các v án HC mà i t n g áp d ng Q HC là ng i ch a thành niên u ph i có lu t s tham gia S/ theo K2... là giai o n chu n b m phiên tòa S/ ây là ph n quan tr ng c a TT gi i quy t v án t i TA c p s th m( C 248) m phiên toà xx Khác bi t là chu n b XX là TA ti n hành xác minh thu th p ch ng c , còn chu n b m phiên toà là nh ng công vi c TA, VKS ti n hành sau khi cú quy t n h a VA ra XX , 3 7 PL 27 Xác minh, thu th p ch ng c là ngh a v mà Tòa án ph i làm i v i b t c m t v khi u ki n HC nào S / ch th c hi... t n g XX c a toà HC.Thí d : các Q v i u n g, v khen th n g M c khác khi Q HC c a ra XX có k t lu n cu i cùng ch a h n là trái PL (?) 50 Q HC là i t n g xét x HC c a TAND không ch thu c th m quy n ban hành c a các c quan HC nhà n c S/ Q HC ph i do c quan NN, K1 4PL Tuy có th áp d ng quy n h khác, K22 11PL 54 Không ph i ch TAND m i có quy n xét x các v khi u ki n HC c a cá nhân, t ch c / trong tr n... kg b t bu c là lu t s ( ng b o v quy n , l i ích c a n g s ) 22 Chánh tòa HC ã tham gia xét x v án HC c p phúc th m thì không c tham gia xét x v án ó theo th t c giám c th m S/ theo i m c K2 16PL thì thành viênH TP c tham gia 23 VKSND có quy n tham gia b t k giai o n nào c a vi c xét x v án HC S/ theo qui n h c a PL ch có TPhán và HTh m m i có trong giai o n ngh án (xem sách Giáo Trình t.286) M c khác... không s d ng ó có ngh a v thuê ng i phiên d ch S/ toà s thuê, K1 26PL c ti ng Vi t thì ng i 49 Không ph i trong m i tr n g h p, ng i thua ki n u ph i ch u chi phí phiên d ch / theo K3 25PL 52 Ng i ti n hành TTHC bao g m Th m phán, H i th m ND, Th ký tòa và Lu t s S/ bao g m CATA,TP,HTND,TKTA,VTVKS,KSV.Lu t s ch là ng i b o v quy n,l i ích c a n g s khi có yêu c u , 19 ,23PL L u ý HTND ch có t i Toà... ki n, th lý v án HC S/ b t kì giai o n nào, K3 28PL =câu 4 giai Bài 4 : Th lí v án HC 3 Ng i kh i ki n bao gi c ng là cá nhân cho r ng quy n, l i ích h p pháp c a mình b xâm h i b i các quy t n h HC, hành vi HC S/ có các trh p ng i KK ,kg h b xâm h i ,vì h ch là i di n , 1921PL 10 Th i i m xác n h th i hi u kh i ki n b t u t khi ng i kh i ki n n p n ki n S/ th i i m theo t ng tr n g h p c th , K2 30PL
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận Định luật tố tụng hành chính, Nhận Định luật tố tụng hành chính, Nhận Định luật tố tụng hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay