TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO

183 202 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:24

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO Để có hướng dẫn chi tiết video bạn tham gia khóa học http://www.huytraining.com/course/huong-dan-mapinfo-professional Bấm Next/ Điều User name Organization (tùy) Các bước bấm Next theo mặc định khơng thay đổi Cài xong bạn Thốt chương trình Mapinfo Copy file Mapinfo professonal v9.0 build 42.exe thư mục Crack vào C:\Program File\Mapinfo\Professional chạy nó, nhấn Patch đợi chạy xong ok Có thể sd mãi (Nhớ tắt phần mềm diệt virus crack nhé, chạy file crack quyền Admin.) Cài lưới chiếu VN -2000 cho Mapinfo Giải nén file Project Cuc Dia Chat.rar Copy file MAPINFOW.PRJ vào C:\Program File\Mapinfo\Professional, chép đè lên file gốc II Cài đặt Mapinfo v.12 Trường hợp máy tính bạn cài win 8, 10 Sau tải phần mềm, giải nén ổ đĩa có mục sau: Trang B1: Chạy cài đặt mục Setup.exe Các bước cài đặt hồn tồn tương tự, sau cài xong bạn chưa mở phần mềm B1 B2: Copy file thư mục crack (thuoc), ghi đè vào thư mục cài đặt Mapinfo (VD: C:\Program Files\MapInfo\Professional) Nhớ windows hỏi có chép đè Overwrite files khơng chọn chép đè B2 B3: Chạy file: MapInfoProfessional12.0.2MaintenanceRelease.exe vừa copy đè mục cài đặt Mapinfo - quyền Admin (Chọn chuột phải, Run as admin ….- hình vẽ) B3 Sau tự cài đặt, update… Đợi q trình kết thúc bạn crack xong - Cài lưới chiếu VN -2000 cho Mapinfo tương tự Trang CHƯƠNG II SƠ BỘ VỀ MAPINFO MapInfo phần mềm nhằm giúp xử lý đồ số thông tin liên quan đến đòa lý Trước xử lý đồ chức chuyên nghiệp ngành đồ học Với đời MapInfo, việc xử lý đồ trở nên công việc mà người làm Không có chức đồ thông dụng cung cấp thông tin đòa lý, giúp đònh vò thực đòa, MapInfo phần mềm mạnh giúp xử lý phân tích thông tin đồ số Chức MapInfo khiến cho trở thành hệ sở liệu đòa lý Tính tăng cường thêm nhờ khả liên kết với hệ sở liệu khác Microsoft Access, SQL Server, Oracle, Sử dụng MapInfo hỗ trợ giải nhiều vấn đề thực tế cách nhanh chóng xác II.1 SƠ BỘ VỀ BẢN ĐỒ TRONG MAPINFO Một đồ MapInfo bao gồm hai phần: phần đồ (hay phần đồ họa) phần liệu (hay thông tin) II.1.1 Đồ hoạ Phần đồ hoạ MapInfo vật thể biểu hình máy tính giống đồ giấy có chất khác Phần đồ hoạ hiển thò cửa sổ đồ (Map Window) MapInfo sử dụng khái niệm toán học để biểu diễn chi tiết đồ Có ba kiểu khái niệm toán học sử dụng để xây dựng đồ MapInfo (hình I.1): - Điểm: vật thể toán học kích thước, chiều dài, có toạ độ (trong hệ trục toạ độ đó) Người ta sử dụng vật thể điểm để minh họa cho thành phố, trạm xăng, trường học, Điểm tương trưng chấm toán học Trong MapInfo, tuỳ theo nội dung điểm (minh họa cho gì) mà người ta sử dụng nhiều biểu tượng khác để minh hoạ cho điểm Vì điểm MapInfo gọi biểu tượng (symbol) - Đường: vật thể hình học chiều rộng có chiều dài Đường MapInfo bao gồm thành phần nhỏ gọi đoạn (segment) Giữa hai đoạn liền nốt (node) Các điểm nốt cho phép ta chỉnh sửa đường Đường sử dụng để minh họa cho sông, đường giao thông, - Vùng: vật thể có diện tích Vùng bao gồm thành phần nhỏ đoạn Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com điểm nốt đoạn đoạn cuối gặp nên tạo đường khép kín phần phía đường ranh giới có diện tích Vùng có chu vi đường giới hạn ranh giới vùng Vùng thực chất hình đa giác Vùng sử dụng để minh hoạ cho quận, tỉnh, ao, Hình I.1 Các kiểu vật thể đồ hoạ MapInfo Các thông tin đồ hoạ MapInfo gọi vật thể (object) Người làm đồ số cần phải biết cách vi tính hoá (hay số hoá) thông tin đòa lý từ đồ giấy vào đồ số cho cách Ví dụ nói đến ao “nhìn” thấy (tức thấy mắt thường đồ giấy hình dạng ao, tỷ lệ đó), ta số hoá thành vùng, làm đồ có tỷ lệ nhỏ ta nhìn thấy hình dạng ao đó, ao nên minh họa thành điểm Tương tự vậy, đường đồ tỷ lệ nhỏ minh họa kiểu đường đồ có tỷ lệ lớn đường có chiều rộng, lúc ta lại phải minh họa đường vật thể kiểu vùng Hoặc ví dụ đồ nước Việt Nam, thành phố biểu thò chấm, tức điểm xem xét thành phố tỷ lệ lớn nhiều thành phố lại vùng Phần đồ hoạ MapInfo quản lý theo lớp (layer), có nghóa thông tin đòa lý tổ chức theo nhóm, ví dụ đồ thành phố, ta có lớp đường xá, lớp quận, lớp đòa danh, lớp sông suối, Nhờ khả mà ta hiển thò thông tin theo ý muốn Khi muốn sử dụng thông tin ta mở lớp thông tin Cửa sổ đồ chứa hay nhiều lớp đồ mở Nếu lớp đồ thuộc vò trí đòa lý hiển thò chồng lên Ta hình dung lớp đồ tờ giấy kính (transparency) có hình vẽ đồ giống nhiều tờ giấy kính chồng lên để tạo nhìn cuối Các lớp đồ xếp theo thứ tự dưới, có nghóa lớp bò lớp Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com che khuất phần chung Ngoài phía lớp đồ mở luôn có lớp mặc đònh gọi lớp Cosmetic (Cosmetic Layer) Lớp giống lớp nháp, ta đánh dấu chỉnh sửa vào lớp thêm bớt vật thể đồ hoạ vào không ảnh hưởng đến lớp đồ khác Những vật thể vẽ thêm vào lớp đồ lưu vào lớp đồ mở lưu thành lớp đồ riêng Lớp Cosmetic sử dụng việc trình bày đồ in ấn, ví dụ thêm chi tiết để trình bày đồ Các vật thể lớp phần liệu II.1.2 Dữ liệu Ngoài phần vật thể đồ hoạ, đồ số MapInfo có liệu hiển thò cửa sổ gọi cửa sổ Browser (cửa sổ liệu) Dữ liệu MapInfo hiển thò bảng chúng cấu trúc theo kiểu liệu tương tự kiểu liệu khác Excel, Access, Ngoài MapInfo mở liệu khác Ta mở tập tin Excel hay Access MapInfo xử lý chúng bảng liệu bình thường MapInfo Mỗi cửa sổ liệu hiển thò thông tin lớp đồ hay phần lớp đồ Cửa sổ bao gồm ô giống bảng tính Excel Các ô xếp theo chiều dọc gọi trường (field) hay cột (column) Mỗi cột hiển thò loại thuộc tính vật thể đồ số, ví dụ đồ tỉnh Việt Nam chẳng hạn, ta có cột tên tỉnh, diện tích tỉnh, chu vi tỉnh, dân số, Mỗi cột có đònh dạng khác tuỳ theo nội dung chứa cột Ta thêm hay bớt trường thay đổi đònh dạng trường Tên trường không hiển thò tiếng Việt nên tạo trường ta không gõ dấu tiếng Việt vào tên trường Trên cửa sổ liệu có tiêu đề cột (in đậm), tức tên trường Các hàng cửa sổ liệu gọi ghi (record) Bên trái hàng có ô vuông Khi sử dụng công cụ chọn, ta nhắp chuột lên ô vuông để chọn ghi Khi chọn, ô vuông biến thành màu đen Mỗi ghi liên kết với vật thể đồ hoạ cửa sổ đồ, hay nói cách khác vật thể đồ họa cửa sổ đồ có thông tin nằm hàng cửa sổ liệu Vật thể đồ hoạ liệu hai thành phần thống đồ số MapInfo Nếu mở cửa sổ đồ hoạ cửa sổ liệu lớp đồ lúc sử dụng công cụ chọn, ta nhắp chuột lên chọn vật thể đồ hoạ cửa sổ đồ Khi vật thể cửa sổ đồ chọn ghi tương ứng cửa sổ liệu chọn ngược lại Nếu ta quan niệm đồ số lớp vật thể đồ hoạ cửa sổ liệu thông tin vật thể đồ Nếu ta quan niệm đồ số sở liệu vật thể đồ hoạ lớp đồ “cột”, gọi “cột vật thể” (object column hay obj column), cột không hiển thò cửa sổ liệu nên hiển thò riêng cửa sổ đồ Vì MapInfo quan niệm đồ số sở liệu với vật thể cửa sổ đồ coi “cột” nên đồ gọi bảng (table) MapInfo sử dụng thuật ngữ để liệu lẫn đồ hoạ (“cột” vật thể) đồ số Một bảng MapInfo “cột” vật thể Lúc chúng hoàn toàn giống sở liệu bình thường, kiểu liệu Excel hay Access Cửa sổ liệu liệu nguyên thuỷ MapInfo (native) hay liệu có đònh dạng khác (như Excel, Access, ) đăng ký vào MapInfo Những tính chất liên quan đến đồ hoạ đồ số xử lý cửa sổ Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com đồ Những thông tin liên quan đến liệu (tên, dân số, thuộc tính, đặc điểm, ) xử lý trường cửa sổ liệu Những thông tin liệu đưa lên đồ số lệnh khác để minh hoạ làm rõ đồ lúc trình bày đồ để in tiến hành phân tích hệ sở liệu bình thường kết phân tích phản ánh cửa sổ đồ Ngược lại, số thông tin đồ cập nhật vào liệu số lệnh Tuỳ nhu cầu người dùng mở cửa sổ đồ hay cửa sổ liệu hay hai Ngoài có số loại cửa sổ khác MapInfo mà ta xem xét chương sau Từ phần trở đi, ta dùng từ bảng để bảng MapInfo (có thể bao gồm phần liệu lẫn phần đồ hoạ hay có phần liệu), lớp (hay lớp đồ) để đề cập đến phần đồ họa bảng MapInfo cửa sổ đồ (“cột” vật thể), bảng liệu để đề cập đến phần liệu bảng MapInfo II.2 GIAO DIỆN CỦA MAPINFO Khi khởi động MapInfo, hình có thành phần sau: - Menu chính: gồm menu lệnh MapInfo File, Edit, Tools, Object, Query, Table, Options, Map/Browse (hay menu khác, tuỳ vào cửa sổ kích hoạt), Window, Help - Thanh công cụ: Có công cụ Standard, Main, Drawing Thanh công cụ Standard gồm lệnh thường sử dụng menu Thanh công cụ Main gồm 23 nút lệnh liên quan đến thành phần đồ số lệnh chọn, chỉnh thiết lập cửa sổ đồ, biểu đồ/đồ thò, kiểm soát lớp, Thanh công cụ Drawing bao gồm nút lệnh liên quan đến việc vẽ chỉnh sửa phần đồ hoạ đồ Ngoài có cài đặt DBMS (MapInfo phiên trở lên) hay ODBC (MapInfo phiên 5) công cụ DBMS (hay ODBC) Đây công cụ cho phép liên kết thao tác với liệu hệ liệu khác Access, SQL Server, Dưới cửa sổ MapInfo Trạng thái (Status Bar) Thanh cho biết thông tin tình trạng cửa sổ kích hoạt Ta mở bảng có đồ đồ tỉnh Việt Nam Bảng có tên cac_tinh Cách mở sau: - Khởi động MapInfo, cửa sổ Quick Start - Chọn Open a Table > Open, vào thư mục có chứa tập tin cac_tinh.tab chọn chọn Open Ta thấy cửa sổ đồ mở Để thấy cửa sổ liệu, ta chọn Window > New Browser Window, cửa sổ liệu đồ cac_tinh mở (hình I.2) Ta mở nhiều cửa sổ khác lúc MapInfo Tuy nhiên vào thời điểm có cửa sổ kích hoạt Cửa sổ kích hoạt cửa sổ có màu xanh tiêu đề (màu mặc đònh, màu khác tuỳ thiết lập màu hệ điều hành), cửa sổ không kích hoạt có màu xám Ta kích hoạt Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Thanh công cụ Main Menu Cửa sổ MapInfo Cửa sổ Dữ liệu Thanh công cụ Drawing Thanh công cụ Standard Cửa sổ Bản đồ Thanh Trạng thái Hình I.2 Màn hình MapInfo chế độ thường sử dụng Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com cửa sổ đồ cách nhắp chuột vào tiêu đề cửa sổ từ menu chọn Window > Những thao tác ta thực tác động lên cửa sổ kích hoạt Cửa sổ kích hoạt luôn nằm Ở góc bên phải cửa sổ có nút giống nút cửa sổ hệ điều hành Window, thu nhỏ , phóng to tắt cửa sổ Lưu ý nút tắt cửa sổ MapInfo tắt cửa sổ tập tin đồ hay liệu cửa sổ không Muốn đóng hoàn toàn bảng MapInfo ta phải dùng lệnh File > Close Table II.2.1 Menu MapInfo Trước tìm hiểu cách sử dụng MapInfo, cần xem xét sơ qua ý nghóa menu công cụ MapInfo II.2.1.1 Menu File Bao gồm lệnh sau (hình II.3): - New Table: Là lệnh tạo bảng mới, tương đương nút lệnh New Table công cụ Standard Khi chọn lệnh MapInfo hiển thò hộp thoại qua nhiều bước để giúp ta tạo bảng Những lệnh chủ yếu liên quan đến việc tạo trường xác đònh hệ quy chiếu (nếu có phần đồ) cho bảng Bảng tạo vật thể đồ và chưa có thông tin liệu Xem chi tiết cách tạo bảng phần /// - Open Table: Mở bảng MapInfo, tương đương nút lệnh Open Table công cụ Standard - Open DBMS Table: Mở bảng liên quan đến sở liệu nằm MapInfo, tương đương nút lệnh Open DBMS Table công cụ DBMS Đây phần tuỳ chọn cài đặt MapInfo Lệnh có ta cài đặt DBMS Xem phần /// - Open Workspace: Mở tập tin workspace (không gian làm việc) MapInfo Xin xem tiếp phần - Close Table: Đóng bảng Khi mở nhiều bảng lúc, có hộp thoại hỏi đóng bảng Nếu bảng cần đóng có chỉnh sửa MapInfo hộp thoại hỏi có muốn lưu chỉnh sửa không, xem tiếp phần - Close all: Đóng tất bảng mở Nếu có bảng chỉnh sửa chưa lưu MapInfo hiển thò hộp thoại Save Modified Table Data liệt kê bảng chưa lưu Ta lưu bảng cách chọn nút Save Nếu không muốn lưu thay đổi bảng ta nhấn nút Discard Nếu không muốn lưu tất bảng có chỉnh sửa hay thay đổi ta chọn Discard All Trang PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com kích hoạt cửa sổ đồ, chọn Map > Modify Thematic Map) Hộp thoại tương tự hộp thoại Create Thematic Map - Step of 3, cho phép ta chỉnh lại tất yếu tố giải cách tô màu Hãy thử giá trò khác nút Ranges, Style, Legend để thấy thay đổi Ví dụ ta thấy giải mặc đònh 2,600 to 5,100 (4) Ta muốn sửa giải thành tiếng Việt làm sau: - Nhắp đúp chuột vào giải mở hộp thoại Modify Thematic Map - Chọn nút Legend để vào hộp thoại Customize Legend - Trong phần Range Labels ta chọn khoảng giá trò 2,600 to 5,100, dòng giá trò lên ô Edited selected range here Ta sửa lại thành 2,6 triệu đến 5,1 triệu (dòng thực 2,6 trieọu ủeỏn 5,1 trieọu), nhớ đơn vò tính dân số 1000 người Chỉnh kiểu chữ thành tiếng Việt nút chỉnh kiểu chữ phần Range Labels Làm tương tự với khoảng giá trò khác, ta giải tiếng Việt (hình XIII.9) Hình XIII.8 Kết tạo đồ chủ đề kiểu Ranges cho dân số tỉnh Hình XIII.9 Chỉnh giải mặc đònh thành tiếng Việt Dùng lệnh File > Save workspace để lưu lại kết “tô màu” muốn XII.2.2 Kiểu Bar Chart Để minh họa cho kiểu đồ chủ đề này, ta cần đồ khác Ta sử dụng đồ dân số Việt Nam, số liệu năm 1996, bảng POP_DIST Bản đồ có trường dân số độ tuổi khác Xin lưu ý số liệu số liệu tham khảo Nếu mở bảng liệu đồ ra, ta thấy bảng có cột sau: Name (tên tỉnh, tiếng Anh), M_0_to_4 (số bé trai từ đến tuổi), F_0_to_4 (số bé gái từ đến tuổi), Giả sử ta muốn biểu thò đồ hiển thò số bé trai số bé gái từ đến tuổi tỉnh biểu đồ cột đồ Cách làm sau: - Mở lớp đồ POP_DIST - Chọn Map > Create Thematic Map Trang 168 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hình XIII.10 Chọn nhiều trường để tạo đồ chủ đề kiểu biểu đồ cột (Bar Chart) - Trong cột Type chọn Bar Chart; Template Name chọn Bar Chart Default, xong chọn Next - Trong ô Fields from Table ta chọn M_0_to_4 nhấn nút Add, chọn tiếp F_0_to_4 chọn nút Add Hai trường lên ô Fields From Pie/Bar Chart Xong chọn Next (hình XIII.10) - Hộp thoại Create Thematic map - Step of mở Ta thấy ô Preview hiệ n giải Bar Chart of POP_DIST Trường M_0_to_4 biể u thò bằn g màu đỏ, trườn g F_0_to_4 biểu thò màu xanh - Ta đổi màu nút Style để vào hộp thoại Customize Style (hình XIII.11) + Ô Fields hiển thò danh sách trường cần tạo biểu đồ Chọn trường muốn đổi màu, màu mặc đònh trường lên bên phải Nhấn vào nút Brush để đổi màu muốn + Trong phần Chart Type dưới, ta có hai kiểu vẽ biểu đồ cột Kiểu thứ Multiple Bars, tức cột Hình XIII.11 Hộp thoại Customize Bar Styles để điều chỉnh kiểu đồ chủ đề Bar Chart Trang 169 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com vẽ rời Nếu chọn kiểu ta đánh dấu chọn vào ô Independent Scales hay không Nếu không chọn biểu đồ cột vẽ có tỷ lệ với theo giá trò chúng, đánh dấu chọn cột có giá trò không tỷ lệ với Kiểu thứ hai kiểu Stacked (dồn cột), tức giá trò trường chọn xếp chồng lên Ta có tuỳ chọn Graduated Stack, đánh dấu chọn chiều dày biểu đồ cột tỷ lệ với tương ứng với giá trò trường, không chọn biểu đồ cột hiển thò không theo tỷ lệ Tuỳ chọn mặc đònh Multiple Bars không chọn Independent Scales, ta dùng tuỳ chọn Nếu chọn Stacked ô Independent Scales mặc đònh không chọn (các cột tỷ lệ với nhau) + Phần cuối Chart Dimensions, cho phép ta điều chỉnh kích thước cột biểu đồ Phần Height Width tương ứng chiều cao chiều rộng cột, phần At value giá trò ví dụ tương ứng với kích thước cột chỉnh Bên phải hộp thoại nút Options >> cho phép ta tuỳ chỉnh thêm biểu đồ cột.Nếu nhấn chuột chọn nút Menu phụ mở có thêm nhiều tuỳ chọn chi tiết Lưu ý phần chỉnh kích thước biểu đồ, cần ý đến tỷ lệ đồ để chọn kích thước biểu đồ cho cân đối, phù hợp với tỷ lệ đồ Khi chỉnh xong kích thước biểu đồ, sau ta phóng to-thu nhỏ Hình XIII.12 Điều chỉnh giải hộp thoại Customize Legend đồ kích thước biểu đồ phóng to thu nhỏ theo đồng thời giải thay đổi theo cách tương ứng với thay đổi đồ + Phần Orientation cho phép ta chọn kiểu đònh hướng biểu đồ cột + Phần Bar Attributes cho phép ta chỉnh đònh dạng biểu đồ; Border Pen để chỉnh đường viền biểu đồ cột, Frame Brush để tô màu cho biểu đồ cột Trang 170 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com + Phần Graduated Size By có tuỳ chọn Square Root, Constant Log Phần cho phép ta quy đònh phương pháp vẽ biểu đồ theo tỷ lệ số liệu Square Root vẽ tỷ lệ theo bậc hai; Constant vẽ tỷ lệ theo số, tức theo giá trò thực số liệu; Log vẽ tỷ lệ theo logarit thập phân Thông thường ta nên sử dụng tuỳ chọn Constant Chỉ nên sử dụng hai tuỳ chọn giá trò liệu lớn khoảng cách chúng xa + Chỉnh tuỳ chọn cần thiết xong chọn OK - Chọn nút Legend để chỉnh giải Trong phần Legend, ô Title giả sử ta gõ: “Số bé trai gái từ đến tuổi”, chỉnh kiểu chữ cần thiết muốn Ta chỉnh nội dung giải phần Range Labels Ví dụ ta chọn M_0_to_4, sửa lại ô Edit Selected Range here thành “Bé trai từ đến tuổi” Tương tự ta sửa giải F_0_to_4 thành “Bé gái từ đến tuổi” Nhớ chỉnh kiểu chữ thành tiếng Hình XIII.13 Kết đồ chủ đề kiểu Bar Chart Việt Nút Font phần Range Labels Làm xong chọn OK (hình XIII.12) - Kiểm tra phần Preview xem ưng ý chưa Nếu chọn OK để hoàn tất Ta thấy tỉnh hai cột biểu đồ tương ứng cho số bé trai gái từ đến tuổi tương ứng tỉnh (hình XIII.13) Biểu đồ cột vẽ trọng tâm vùng (vì tỉnh lớp kiểu vùng) Nếu biểu đồ đặt vò trí không phù hợp ta cần phải chỉnh lại trọng tâm vùng Xem chỉnh trọng tâm vật thể kiểu vùng Chương V, mục V.1.2.2 Ta nhắp đúp vào giải để vào hộp thoại Modify Thematic Map để điều chỉnh lại biểu đồ chưa ưng ý Trong cửa sổ giải ta thấy cột giải có giá trò mẫu (trong ví dụ 280,000), độ cao tương ứng biểu đồ giải tương ứng với giá trò Các biểu đồ Trang 171 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com hiển thò đồ tương ứng với giá trò Khi ta phóng to hay thu nhỏ đồ, cột đồ giải thay đổi theo cách tương ứng Kiểu Pie Chart hoàn toàn tương tự kiểu Bar Chart Độc giả tự tìm hiểu XII.2.3 Kiểu Graduated Ta sử dụng lại lớp đồ cac_tinh để thực ví dụ - Mở lớp đồ cac_tinh Chọn Map > Create Thematic Map - Trong phần Type chọn nút Graduated, bên phần Template Name chọn Population (dân số); chọn Next - Trong bước 2, ô Table chọn bảng cac_tinh, ô Field chọn dan_so, xong chọn Next - Trong hộp thoại Create Thematic Map - Step of mở ra, ta thấy phần Preview hình người độ lớn tượng trưng cho số dân Ta nhấn chuột vào nút Settings để sửa lại giá trò Nhấn chuột vào nút Legend để Hình XIII.14 Bản đồ chủ đề theo dân số tỉnh kiểu Graduated Trang 172 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com chỉnh lại tên giải nội dung giải thành tiếng Việt Xong chọn OK Kết tỉnh vẽ hình người, độ lớn hình người tương ứng với số dân tỉnh trường dan_so (hình XIII.14) Tương tự đồ chủ đề kiểu Bar Chart, hình người đặt trọng tâm vùng (tỉnh) Vì chúng nằm lệch khỏi tỉnh đó, ta nên chỉnh lại trọng tâm tỉnh Tuỳ nội dung đồ chủ đề mà bước 1, ta chọn biểu tượn g c Population (dân số), Restaurants (nhà hà ng), CRIME (tội phạm), INCOME (thu nhập), Hình XIII.15 Bản đồ chủ đề kiểu Dot Density (mật độ điểm) 10.2.4 Kiểu Dot Density Ta sử dụng đồ cac_tinh ví dụ - Mở đồ cac_tinh - Chọn Map > Create Thematic Map - Trong phần Type, chọ n Dot Density; bên ô trống bên Template Name, chọ n mặ c đònh Dot Density, Red dots; xong chọn Next - Trong bước 2, ô Table chọn cac_tinh, ô Field chọn dan_so; xong chọn Next Hình XIII.16 Bản đồ chủ đề kiểu Individual - Ở phần Preview ta thấy giải có nội dung Dot = 110 có nghóa chấm 110 đơn vò (đơn vò tính cột dan_so nghìn người, chấm 110 nghìn người) Có thể chỉnh lại giá trò muốn nút Settings Nút cho phép ta chỉnh lại kích cỡ màu chấm đồ Sử dụng nút Legend để chỉnh tiêu đề giải (phần Legend/Title) nội dung giải (phần Range Labels/Edit selected range here) Chỉnh xong chọn Trang 173 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com OK Kết tạo thành đồ với chấm phân bố tỉnh (hình XIII.15), chấm tương ứng với số dân ta quy đònh bước Kiểu đồ cho ta khái niệm tương đối mật độ chủ đề, trường hợp mật độ dân số XIII.2.5 Kiểu Individual Đây kiểu tô màu mà vật thể thuộc tính trường có chung màu Kiểu ví dụ Chương VIII, Trình bày Bản đồ, số ví dụ khác Chương XI, Cửa sổ Trình bày Ta xem xét thêm ví dụ Giả sử ta tạo thêm trường lớp cac_tinh gọi trường Mien (miền) kiểu Small Integer nạp vào quy ước cho miền sau: số miền Bắc, số miền Trung số miền Nam Ta dùng trường để tô màu cho miền Bắc-Trung-Nam - Mở lớp cac_tinh (nếu chưa mở) - Chọn Map > Create Thematic Map - Trong cột Type chọn Individual, ô Template Name chọn Region IndValue Default; xong chọn Next - Ở bước 2, ô Table chọn cac_tinh, ô Field chọn Mien; xong chọn Next - Nhấn nút Style để chỉnh kiểu màu cho ưng ý; nhấn Legend để sửa lại giải phần Range Labels, sửa thành Miền Bắc, sửa thành Miền Trung sửa thành Miền Nam Hoàn tất chọn OK Kết tạo thành đồ miền (hình XIII.16) Các tỉnh miền có chung màu XIII.2.6 Kiểu Grid XIII.2.6.1 Tạo tập tin grid Đây kiểu đồ chủ đề tương đối đặc biệt Khi tạo đồ chủ đề kiểu này, tạo gọi ảnh grid (grid image) Bảng bao gồm hai tập tin, tập tin tab tập tin mig Khi tạo xong đồ kiểu này, ta không cần phải lưu thành tập tin workspace mà mở bảng grid sau cách độc lập Kiểu đồ chủ đề cho phép ta có thông tin MapInfo nội suy số liệu vùng số liệu Kiểu grid kiểu Hình XIII.17 Bản đồ đường bình độ Trang 174 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com đồ chủ đề tương đối phức tạp tạo kết ấn tượng Kiểu đồ chủ đề thảo luận chi tiết phần sau Ở ta xem qua ví dụ để minh hoạ Ta xem xét ví dụ kinh điển kiểu đồ chủ đề đồ đòa hình Ở ta có bảng bao gồm đường bình độ (độ cao) khu vực (hình XIII.17) Bảng có trường trường độ cao tính mét Cách làm: - Khởi động MapInfo mở bảng có tên do_cao (độ cao) - Từ menu chọn Map > Create Thematic Map Hộp Thoại Create Thematic Map Step of mở - Trong cột Type ta nhắp chuột chọn nút Grid, bên phần Template Name ta chọn Grid Default Hình XIII.18 Chọn bảng, trường đặt tên cho tập tin grid bước - Chọn Next Hộp thoại Create Thematic Map - Step of mở (hình XIII.18) - Trong ô Table chọn bảng do_cao, ô Field chọn do_cao_m - Tuỳ trường hợp ta đánh dấu vào ô Ignore Zeroes or Blanks Nếu đánh dấu tuỳ chọn ghi có giá trò hay trường rỗng (không có giá trò) bò bỏ qua, không đưa vào phân tích - Trong phần Grid Options, ô Table ta chọn bảng kiểu vùng để cắt tập tin grid tạo thành sau Nếu ta khai báo tên bảng kiểu vùng tạo tập tin grid, ô giá trò nằm (các) vùng tập tin khai báo bò xoá bỏ - Trong ô Grid File Name, ta phải khai báo đường dẫn để lưu tập tin grid tạo thành phương pháp Tập tin grid có đuôi mở rộng mig Theo mặc đònh tên tập tin grid có dạng _.mig Tuy nhiên ta thay đổi tên tập tin muốn Giả sử ta muốn lưu tập tin ổ đóa D:\, thư mục ban_do, tên tập tin grid do_cao_grid ô ta gõ sau: D:\ban_do\do_cao_grid.mig Ta nhắp chuột vào nút Browse để mở hộp thoại Choose Directory chọn thư mục lưu tập tin grid - Chỉnh xong thiết lập chọn Next Hộp thoại Create Thematic Map - Step of mở (hình XIII.19) Ô Preview hiển thò mẫu giải tỷ lệ nhóm giá trò, màu mặc đònh xanh dương có giá trò thấp chuyển sang màu đỏ màu có giá trò cao Trang 175 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hình XIII.19 Điều chỉnh giải grid bước Hình XIII.21 Cửa sổ giải đồ grid sau điều chỉnh Hình XIII.20 Kết tạo đồ grid từ bảng do_cao Trang 176 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Nút Settings dùng để điều chỉnh kích thước ô giá trò tập tin grid Nút Styles cho phép thiết lập chế độ hiển thò màu phân nhóm tập tin grid Nút Legend cho phép thiết lập giải Ô Interpolator cho biết trình nội suy sử dụng để xây dựng tập tin grid Phần Template cho phép lưu thiết lập ta thành tập tin mẫu Hai nút Ascending Descending cho phép chỉnh thứ tự xếp giải - Nhắp chuột chọn nút Style, hộp thoại Grid Appearance mở - Trong ô Method ta chọn phương pháp Equal Value Ranges chọn OK để quay lại hộp thoại trước - Chọn nút Legend để mở hộp thoại Customize Legend Chỉnh kiểu chữ tiếng Việt ô cần thiết Trong ô Title ta gõ “Chú giải độ cao” Trong phần Range Labels, giá trò mặc đònh số (là độ cao tính mét trường do_cao_m) ta nhắp chuột vào giá trò gõ thêm chữ “m” biết đơn vò đo độ cao mét Làm xong chọn OK để quay lại hộp thoại trước - Chọn OK để đóng hộp thoại Create Thematic Map - Step of kết thúc lệnh tạo tập tin grid MapInfo tính toán chút tạo tập tin grid tô màu theo giá trò đường độ cao giải tạo (hình XIiI.20 XIII.21) Nếu nhắp chuột vào nút chọn công cụ Main di chuyển chuột lại cửa sổ đồ grid, ta thấy dừng chuột vò trí nó, giá trò độ cao vò trí lên trỏ chuột Như trình bày phần trên, phương pháp grid xây dựng đồ chủ đề theo liệu dạng điểm Tuy nhiên ví dụ ta xây dựng đồ chủ đề từ liệu kiểu đường Trong trường hợp MapInfo xây dựng đồ chủ đề từ điểm nốt đường giá trò đường gán cho tất nốt thuộc Hình XIII.22 Quá trình tạo tập tin grid từ lớp đồ đường bình độ (A) thực chất điểm nốt đường bình độ (B) Trang 177 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Hình XIII.23 Hộp thoại Create 3D Map - tạo ảnh chiều đường để xây dựng đồ chủ đề Ví dụ ta có đường bình độ có giá trò 500 (mét) tất điểm nốt thuộc đường gán giá trò 500 trình xây dựng đồ chủ đề (hình hình XIII.22) Lưu ý giải ta có cấp độ màu, thực tế đồ có nhiều Những ô đồ grid có giá trò trung gian khoảng giá trò giải tô màu trung gian Năm giá trò giải gọi điểm uốn (Inflection Value) XIII.2.6.2 Tạo đồ chiều 3D từ tập tin grid Sau tạo tập tin grid mở ra, lệnh Create 3D Map menu Map rõ, cho phép tạo đồ chiều Bản đồ chiều thường xây dựng từ lớp đồ độ cao mô hình chiều đòa hình Tuy nhiên ta sử dụng lệnh để minh hoạ cho số liệu khác, ví dụ ta làm mô hình chiều cho lượng mưa trung bình đo trạm khí tượng, sử dụng mô hình chiều để minh hoạ cho số liệu tốc độ tăng dân thành phố chẳng hạn, Để tạo mô hình 3D, ta làm sau: - Mở tập tin grid tạo lệnh File > Open Table - Từ menu chọn Map > Create 3D Map Hộp thoại Create 3D Map mở (hình 23) Hộp thoại gồm có phần: + Trong phần Camera, ta đònh vò trí quan sát (tức góc nhìn) hai ô Horizontal Angle (góc nhìn ngang) Vertical Angle (góc nhìn đứng) + Trong phần Light, khai báo vò trí độ cao nguồn sáng ô X, Y, Z Ở có nút Color cho phép chọn màu nguồn sáng + Trong phần Appearance, xác đònh đơn vò đo khoảng cách ô Units Nếu đồ đường bình độ ta có giá trò độ cao mét ta chọn ô Trang 178 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com meters Nếu ta lập đồ chiều từ số liệu không liên quan đến đòa hình chọn tuỳ chọn none Phần Resolution dùng để khai báo độ phân giải ảnh 3D theo chiều ngang chiều rộng Lưu ý giá trò nạp vào lớn ảnh 3D mòn làm máy tính chạy chậm Ô Scale cho phép xác đònh độ phóng đại chiều cao, giá trò mặc đònh Dưới ô Color cho phép chọn màu - Khai báo xong thông số trên, chọn OK Bản đồ 3D vẽ cửa sổ có tên dạng 3D Map Khi cửa sổ 3D Map mở kích hoạt, menu xuất menu khác có tên 3D Map (hình XIII.24) Menu dùng để điều chỉnh tính chất ảnh 3D Nó gồm có nội dung sau: Hình XIII.24 Menu 3D Map - Refresh Grid Texture: cập nhật lại ảnh 3D Nếu tập tin grid sử dụng để tảo ảnh 3D có thay đổi ta dùng lệnh để cập nhật lại thay đổi - Clone View: tương tự lệnh Clone View menu Map, lệnh tạo cửa sổ đồ 3D thứ hai - Previous View: Quay lại chế độ trước - View Entire Grid: thay đổi tỷ lệ ảnh 3D để nhìn thấy toàn độ ảnh Hình XIII.25 Hộp thoại ViewPoint Control - Điều chỉnh tầm nhìn ảnh 3D Trang 179 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - Wire Frame: bật/tắt chế độ vẽ lưới bề mặt ảnh 3D - Viewpoint Control: chọn lệnh mở hộp thoại ViewPoint Control (hình XIII.25) để điều chỉnh tầm nhìn ảnh 3D Hộp thoại bao gồm phần sau: + Where am I?: phần khung bên phải hiển thò ảnh 3D cho phép ta quan sát thay đổi điều chỉnh thông số + Rotate ViewPoint: nhắp chuột vào mũi tên phần làm cho ảnh 3D xoay để thay đổi góc nhìn + Pan ViewPoint: nhắp chuột vào mũi tên để di chuyển ảnh 3D lên-xuống, qua trái - qua phải di chuyển xiên 45 độ theo hướng + Zoom Level: hai nút In Out dùng để phóng to thu nhỏ ảnh 3D khung Where am I? + Mapper View: nhắp chuột vào nút di chuyển ảnh 3D chế độ nhìn giống tập tin grid (nhìn chiều, tức nhìn thẳng từ xuống) Điều chỉnh thiết lập xong nhấn nút Apply để xem thay đổi ảnh 3D Nếu cảm thấy ưng ý, nhắp chuột chọn OK để đóng hộp thoại lại Ảnh 3D cửa sổ 3D Map vẽ lại theo điều chỉnh hộp thoại - Properties: phần cho phép vào hộp thoại 3DMap Properties để điều chỉnh thuộc tính ảnh 3D Hộp thoại hoàn toàn giống với hộp thoại Create 3D Map lúc đầu, ngoại trừ hai mục Camera Units Trên cửa sổ ảnh 3D, sử dụng nút chọn công cụ Main, giữ chuột trái ảnh 3D rê chuột ta quay ảnh 3D Nút công cụ Grabber sử dụng để di chuyển ảnh 3D lên xuống Ta sử dụng nút phóng to thu nhỏ Tương tự tập tin grid, di chuyển đến vò trí giá trò vò trí lên Ảnh 3D lưu lại lệnh File > Save Workspace XIII.3 CÁCH CHIA NHÓM CỦA PHƯƠNG PHÁP RANGES TRONG LẬP BẢN ĐỒ CHỦ ĐỀ Trong phương pháp theo kiểu Ranges, hộp thoại Customize Ranges, ô Method có nhiều phương pháp phân nhóm giá trò Ranges Các phương pháp là: XIII.3.1 Equal Count (Số lượng nhau) Trong phương pháp chia nhóm này, số ghi khoảng giới hạn Ví dụ bảng ta có 200 ghi chia làm bốn nhóm phương pháp Equal Count, MapInfo tính toán khoảng giới hạn cho chúng có khoảng 50 ghi cho nhóm (gọi khoảng số lượng ghi phụ thuộc vào hệ số làm tròn ta quy đònh ô Round By hộp thoại Customize Ranges) Khi sử dụng phương pháp (cũng phương pháp chia nhóm khác) phải để ý xem có giá trò thái ảnh hưởng đến đồ chủ đề ta hay không (trong thống kê giá trò thái gọi giá trò ngoại lệ - outlier) Trang 180 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Ví dụ ta xem xét bảng thực chia nhóm theo phương pháp Equal Count phân làm nhóm theo lương ta nhóm bao gồm (1-2), (3-4), (5-6) (7-8) Tuy nhiên nhóm (1-2) lương người thứ lại thấp so với lương người thứ hai, tương tự nhóm (5-6) lương người thứ năm thấp so với người thứ sáu Trong trường hợp phân nhóm trở nên ý nghóa tạo kết mà ta không mong muốn XIII.3.2 Equal Ranges (Khoảng giới hạn nhau) Phương pháp nà y phân chia ghi theo khoảng giá trò cách Ví dụ nều ta liệu ta có giá trò từ đến 100 chia theo phương pháp làm nhóm ta có : nhóm 1: từ đến 25, nhóm 2: 26 đến 50, nhóm 3: 51 đến 75 nhóm 4: 76 đến 100 STT Tên Thu nhập hàng tháng (đồng) Đỗ Văn I 500.000 Nguyễn Thò G 2.000.000 Võ Văn D 2.500.000 Lê Văn H 2.800.000 Cũng ví dụ Trần Văn E 3.500.000 ta bảo MapInfo chia số liệu thành nhóm Nguyễn Văn A 7.500.000 phương pháp Equal Ranges Bùi Văn C 8.500.000 theo lương MapInfo chia nhóm cách Trần Thò B 10.000.000 khoảng giá trò 2.375.000 (tức lấy khoảng chênh lệch giá trò Bảng Ví dụ phân nhóm nhỏ lớn 10 triệu phương pháp Ranges trừ 500 nghìn chia cho 4) có nhóm lương là: - 500.000 đến 2.875.000 (số đến 4) - 2.875.000 đến 5.250.000 (số 5) - 5.250.000 đến 7.625.000 (số 6) - 7.625.000 đến 10.000.000 (7 đến 8) Nếu ta để ý phép chia giá trò phân chia chưa hợp lý nhóm lương người thứ thấp lại xếp vào nhóm với người Lưu ý phương pháp này, tuỳ theo phân bố số liệu ta mà có nhóm ghi Giả sử ví dụ ta thay lương người thứ thành 2.000.000 đồng/tháng cách tính toán tương tự sử dụng chia nhóm theo kiểu Equal Ranges, ta thấy nhóm hai người (độc giả tự tính ví dụ này) XIII.3.3 Natural Break Phương pháp chia khoảng giá trò theo thuật toán sử dụng giá trò trung bình khoảng giới hạn để phân bố liệu cách đặn Trang 181 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com khoảng giá trò Nó phân bố giá trò cho trò trung bình khoảng giới hạn sát với giá trò khoảng giới hạn tốt Phương pháp đảm bảo khoảng giới hạn biểu thò trò trung bình khoảng tốt giá trò liệu khoảng giới hạn gần Đây có lẽ phương pháp chia khoảng giá trò hữu ích ta muốn thực phân nhóm giá trò liệu theo kiểu “thấp - trung bình - cao” (3 nhóm) hay “rất thấp - thấp - trung bình - cao - cao” (5 nhóm) XIII.3.4 Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) Trong phương pháp khoảng giới hạn chứa giá trò trung bình giá trò cá thể khoảng giới hạn lớn nhỏ khoảng giới hạn độ lệch chuẩn lớn hay nhỏ trò trung bình XIII.3.5 Quantile (phân vò) Phương pháp cho phép ta xây dựng khoảng giới hạn cho chúng xác đònh phân bố biến số dùng để tạo đồ chủ đề theo khoảng giá trò liệu ta Ví dụ ta phân vò dân số tỉnh theo dân số sống vùng nông thôn để minh hoạ dân số nông thôn phân bố nước ta Chú giải tạo thành trường hợp không ghi rõ ta sử dụng phương pháp phân vò để chia khoảng giới hạn Ta điều chỉnh giải cho trường sử dụng để phân vò bảng liệu XIII.3.6 Custom (Tuỳ chọn) Phương pháp cho ta quyền kiểm soát hoàn toàn việc phân chia khoảng giá trò liệu Ta phải tự thiết lập khoảng giá trò cách xác đònh số lượng nhóm gõ giá trò khoảng giới hạn nhóm Tham gia khóa học mapinfo http://www.huytraining.com/course/huong-dan-mapinfo-professional Trang 182 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com [...]... trục X Chiều dương của vó độ là chiều hướng lên trên (hướng bắc) và chiều dương của kinh độ là chiều hướng sang phải (hướng đông) Khi đăng ký ảnh quét không có toạ độ, MapInfo sử dụng hệ trục toạ độ Descartes với chiều của trục tung và trục hoành cũng giống với chiều của hệ toạ độ kinh/vó độ Do hệ toạ độ của ảnh quét và hệ toạ độ phi quả đất (Non-Earth) mà MapInfo sử dụng có trục tung ngược chiều nhau... Interchange (*.mif), AutoCAD DXF (*.dxf), MapInfo DOS MBI (*.mbi), MapInfo DOS MMI (*.mmi), MapInfo DOS Image (*.img) - Export: Xuất Lệnh này xuất dữ liệu trong bảng MapInfo sang một đònh dạng khác Các đònh dạng được hỗ trợ là MapInfo Interchange (*.mif), Delimited ASCII (*.txt), AutoCAD DXF (*.dxf) và dBASE DBF (*.dbf) - Maintenance: Chỉnh sửa cấu trúc bảng dữ liệu của MapInfo như thêm trường, thay đổi thuộc... đang được mở trong MapInfo II.2.1.10 Menu Help Menu này là phần trợ giúp của MapInfo (hình II.12) - MapInfo Help Topics: khởi động phần giúp đỡ của MapInfo - MapInfo on the Web: khởi động liên kết vào trang web của MapInfo Trang web này có đòa chỉ là httt://www .mapinfo. com - MapIndo Data Products on the Web: khởi động liên kết internet vào trang web có các sản phẩm của MapInfo - MapInfo Data and Solutions... bao gồm các lệnh liên quan đến các dữ liệu của các lớp bản đồ của MapInfo đồng thời có các lệnh liên quan đến các dữ liệu ngoài MapInfo Menu này cũng có một số lệnh chỉnh sửa ảnh quét đã đăng ký vào MapInfo (hình II.8) - Update Column: cập nhật cột Lệnh này cho phép cập nhật thông tin trong bảng dữ liệu của MapInfo bằng biểu thức hay bằng giá trò từ một bảng dữ liệu khác - Append Rows to Table: cho... dung) 11- Reshape Button (Nút lệnh chỉnh sửa hình dạng): chỉnh sửa hình dạng của vật thể sau khi đã vẽ xong Nút lệnh này chỉ sử dụng được khi nào có một lớp bản đồ đang ở chế độ chỉnh sửa và một vật thể trong lớp đó được chọn 12- Add Node Button (Nút lệnh thêm nốt): thêm một nốt vào một vật thể kiểu đường hay vùng Nút lệnh này chỉ sử dụng được khi nút lệnh chỉnh sửa hình dạng được kích hoạt 13- Symbol... lại trong MapInfo Công việc này gọi là số hoá bản đồ Tuy nhiên bàn số hoá là một thiết bò đắt tiền mà chỉ có những cơ quan chuyên dụng mới dùng Cuốn sách này đề cập đến một phương pháp phổ thông hơn là số hoá bản đồ trực tiếp trên MapInfo bằng ảnh quét Với phương pháp này mọi người đều có thể sử dụng được MapInfo để số hoá bản đồ - Options: điều chỉnh các tuỳ chọn trong cửa sổ bản đồ của MapInfo. Ta... liên kết đang ở chế độ chỉnh sửa Trước hết phải cập nhật những thay đổi bằng lệnh Save Table Lệnh này sẽ tạo ra một bảng MapInfo bình thường Hình II.16.Thanh công 4- Make DBMS Table Mappable Button: truy xuất dữ cụ DBMS liệu toạ độ trên các cột có chứa tọa độ của cơ sở dữ liệu ngoài MapInfo và sau đó hiển thò các bản ghi của sơ sở dữ liệu ngoài đó lên cửa sổ bản đồ trong MapInfo 5- Change Symbol for... New Row: thêm một hàng mới vào bảng dữ liệu của MapInfo Lệnh này chỉ hiện rõ khi nào cửa sổ dữ liệu được kích hoạt Hàng mới sẽ được chèn vào cuối bảng dữ liệu Nếu ta chọn hàng đó và bắt đầu vẽ một vật thể đồ hoạ mới trong lớp bản đồ đó thì vật thể mới tự động liên kết với hàng đó - Get Info: xem thông tin trong bảng dữ liệu của vật thể được chọn Lệnh này được sử dụng bằng cách chọn nó rồi nhắp chuột... thực sự (chỉ còn dữ liệu chứ không còn “bản đồ” nữa) - Reshape: chỉnh sửa hình dạng vật thể Đây là lệnh dùng để chỉnh sửa hình dạng các vật thể đồ hoạ bằng cách chỉnh sửa các nốt của chúng Lệnh này chỉ có ý nghóa trên các vật thể kiểu đường và vùng Đối với vật thể kiểu điểm, nó không có tác dụng Lệnh này chỉ hiện rõ khi nào vật thể được chọn nằm trong một lớp đang ở chế độ chỉnh sửa Khi chọn vật thể... kết với cơ sở dữ liệu DBMS nào đang được mở trong MapInfo Lệnh này chỉ có tác dụng khi nào tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu đó đều đóng Nếu các bảng trong cơ sở dữ liệu ngoài đang được mở thì thông báo lỗi sẽ hiện ra Đây là lệnh tắt của lệnh File > Close DBMS Connection Trang 25 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CHƯƠNG III ĐĂNG KÝ BẢN ĐỒ QUÉT VÀO MAPINFO III.1 CHUẨN
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPINFO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay