Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

106 155 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ LAN ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG TIẾN HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ LAN ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỒNG TIẾN HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Văn Bá Thanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, thân thu thập từ nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu, phân tích đánh giá Chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho tác giả hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc cụ thể Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Hà Thị Lan Anh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên thực đề tài, Bản thân nhận giúp đỡ lớn vô quý báu đơn vị, tập thể cá nhân Tôi xin trân thành cảm ơn thầy cố giáo tham gia giảng dạy chương trình học thời gian qua Đặc biệt hướng dẫn khoa học PGS TS Văn Bá Thanh suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo, chuyên viên UBND xã Hồng tiến huyện Phổ Yên; Phòng Tài chính- KH huyện, phòng, ban, ngành có liên quan giúp đỡ trình thực đề tài Xin trân thành cảm ơn giúp đỡ gia đình, bạn bè, cổ vũ động viên tạo điều kiện cho suốt trình tham gia học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Hà Thị Lan Anh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước 1.1.2 Vai trò ngân sách Nhà nước .4 1.1.3 Hệ thống ngân sách Nhà nước 1.2 Lý luận chung ngân sách xã 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Ngân sách xã 1.2.2 Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách xã 11 1.2.3 Chu trình quản lý Ngân sách xã 15 1.3 Cơ sở thực tiễn quản lý ngân sách Nhà nước 28 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 28 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước địa bàn Phường Ba Hàng, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên 31 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Chọn địa điểm nghiên cứu 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.2 Thu thập số liệu nghiên cứu 33 2.2.3 Tổng hợp, xử lý số liệu phân tích .35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .36 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế xã hội 36 2.3.2 Nhóm tiêu thu ngân sách 36 2.3.2 Nhóm tiêu chi ngân sách 37 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ HỒNG TIẾN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 38 3.1 Vài nét đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên .38 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 38 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên 39 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 41 3.2 Khái quát công tác thực thu, chi ngân sách xã 42 3.3 Thực trạng công tác quản lý ngân sách địa bàn xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên .44 3.3.1 Công tác quản lý thu Ngân sách xã 45 3.3.2 Công tác quản lý chi Ngân sách xã 56 3.3.3 Đánh giá quản lý ngân sách xã 64 3.3.4 Sự quan tâm người dân ngân sách xã 65 3.4 Một số nhận xét chung tình hình quản lý ngân sách xã địa bàn xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 66 3.4.1 Những thành tựu đạt .66 3.4.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục 67 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ HỒNG TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN 69 4.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn huyện Phổ Yên .69 4.2 Phương hướng quản lý ngân sách xã địa bàn xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn .70 4.2.1 Thực quản lý Ngân sách xã theo luật Ngân sách Nhà nước 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.2.2 Kết hợp quản lý Ngân sách xã với thị trường 70 4.2.3 Thực thu Ngân sách xã đạt hiệu cao 71 4.2.4 Thực chi Ngân sách xã hiệu quả, tiết kiệm .71 4.2.5 Cân đối ngân sách xã .72 4.2.6 Bộ máy tổ chức .73 4.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã địa bàn xã Hồng Tiến giai đoạn 73 4.3.1 Về chu trình quản lý Ngân sách xã 73 4.3.2 Về máy tổ chức 81 4.3.3 Hoàn thiện sách quản lý ngân sách xã 83 4.3.4 Nâng cao kỹ khai thác nuôi dưỡng nguồn thu 84 4.3.5 Đẩy mạnh công tác phân cấp thu ngân sách 85 4.3.6 Đẩy mạnh biện pháp hành nhằm xây dựng hệ thống quản lý thu ngân sách xã 86 4.4 Một số kiến nghị .87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa HCSN : Hành nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân HTKH : Hoàn thành kế hoạch KBNN : Kho bạc nhà nước KH : Kế hoạch KT - XH : Kinh tế - Xã hội NS : Ngân sách NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách Nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSX : Ngân sách xã TC - KH : Tài - Kế hoạch TNCN : Thu nhập cá nhân UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng XNQD : Doanh nghiệp quốc doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình thực thu, chi ngân sách xã 42 Bảng 3.2: Quyết toán thu ngân sách xã năm 2012 45 Bảng 3.3: Quyết toán thu ngân sách xã năm 2013 46 Bảng 3.4: Quyết toán thu ngân sách xã năm 2014 47 Bảng 3.5: Tình hình thực dự toán ngân sách xã Hồng Tiến qua năm 49 Bảng 3.6: Cơ cấu nguồn thu ngân sách xã Hồng Tiến qua năm 50 Bảng 3.7: Quyết toán chi ngân sách xã Hồng Tiến năm 2012 56 Bảng 3.8: Quyết toán chi ngân sách xã Hồng Tiến năm 2013 57 Bảng 3.9: Quyết toán chi ngân sách xã Hồng Tiến năm 2014 57 Bảng 3.10: Cơ cấu khoản chi ngân sách xã Hồng Tiến qua năm 58 Bảng 3.11: Tổng hợp chi thường xuyên qua năm 60 Bảng 3.12: Sự quan tâm người dân cán ngân sách xã 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: So sánh tổng thu, chi ngân sách xã Hồng Tiến qua năm 44 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập dự toán 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 thị trấn có nguồn thu nhiệm vụ chi lớn tăng số lượng biên chế để đảm bảo thực tốt nghiệp vụ quản lý thu chi NSX, cán kế toán xã không kiêm nhiệm công tác thủ quỹ Các xã, thị trấn phải có cán chuyên trách công tác quản lý tài chính, kế toán Cán vừa phải thông thạo ông việc cụ thể, vừa nắm vững chế độ quản lý tài xã, tài hành nghiệp phải qua đào tạo nghiệp vụ kế toán, giúp xã, mở sổ sách ghi chép kế toán xác theo luật NSNN chế độ quy định Đặc biệt cán cần có tinh thần không ngừng học hỏi, điều kiện vi tính hoá công việc kế toán đòi hỏi phải có nắm vững kĩ sử dụng máy vi tính Biết chuyển từ cách làm thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho công tác quản lý tiến hành nhanh, gọn - Trưởng ban tài xã không thiết phải dân bầu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tối thiểu phải trung cấp tài kế toán - Cán tài chính, kế toán ngân sách xã chuyên môn phải có trình độ từ trung cấp trở lên cập nhật tình hình tài Cán quản lý chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi phải đào tạo có hiểu biết kinh tế Để thực yêu cầu mục đích quan quyền cấp tỉnh, huyện phải có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho cán thông qua tập huấn hội thảo, tuyên truyền luật NSNN nhằm nâng cao trình độ quản lý, đưa sách vào thực tiễn Sự quan tâm cấp quyền phải thường xuyên, liên tục nhằm thực thống quy định luật, tạo điều kiện cho quyền cấp xã tăng tính chủ động, phát huy tính động sáng tạo Đồng thời cần hướng dẫn cụ thể cách làm kế toán xã phần mềm máy tính, để có thống giúp công tác quản lý NSX thuận lợi Bên cạnh cần có sách ưu đãi tài nhằm tăng hiệu làm việc cán công chức viên chức thay đổi mặt nhận thức họ Sự phát triển kinh tế nhiều thành phần có xu hướng gia tăng phát triển mạnh mẽ dẫn tới nguồn thu NSX ngày phong phú, đa dạng Chính vậy, cấu quyền xã Chủ tịch xã tiêu chuẩn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 cán quản lý hành pháp luật cần phải có am hiểu định quản lý kinh tế, quản lý tài Bộ máy quản lý NSX phải củng cố thực theo chuyên trách, đào tạo chuyên môn theo biên chế phục vụ lâu dài Ngoài việc tuyên truyền giáo dục nghiệp vụ chuyên môn phải tổ chức lớp tập huấn, phổ biến pháp luật khác pháp luật thuế,… 4.3.3 Hoàn thiện sách quản lý ngân sách xã Ngân sách xã phận NSNN UBND xã xây dựng, quản lý HĐND xã định, giám sát Vì NSX phải xây dựng, thực theo luật NSNN, xã không tùy tiện đặt quy định thu, chi trái với quy định pháp luật lập quỹ NSX, chi kế hoạch Xây dựng dự toán NSX phải theo luật NSNN năm 2002, theo mục lục NSNN, bố trí nhu cầu hợp lý đảm bảo thực chức nhiệm vụ quyền xã, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế xã hội địa phương Tìm biện pháp thích hợp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thu có dự toán, phấn đấu thu vượt dự toán năm duyệt cần có chế độ thưởng vượt thu cho xã Việc cân đối NSX thực theo quy định nhà nước điều chỉnh, bổ sung ngân sách Cùng với xu phát triển chung đất nước, hoạt động tài nói chung hoạt động NSX nói riêng có biến đổi mạnh mẽ đòi hỏi quản lý NSX ngày phải hoàn thiện Riêng NSX, để đạt hiệu quản lý, bên cạnh lỗ lực người làm quản lý NSX đòi hỏi quan tâm, đạo sát quyền cấp, ban ngành, đoàn thể toàn dân tích cực đưa nông thôn ngày đổi - Xây dựng NS xã thành khâu hoàn chỉnh thực trở thành phận cấu thành NS tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thống NSĐP - Mở rộng quyền tự chủ cho UBND xã số khoản chi tiêu an sinh xã hội công ích địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý quyền cấp xã Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 - Khuyến khích quyền cấp xã khai thác nguồn thu tiềm xã hưởng tỷ lệ cao để lại cho NS xã khoản thu đó, nhằm góp phần xây dựng nông thôn tỉnh An Giang 4.3.4 Nâng cao kỹ khai thác nuôi dưỡng nguồn thu Chính quyền cấp xã cần sử dụng tổng hợp kỹ hỗ trợ khai thác thu để hoạt động tổ chức khai thác thu ngân sách xã thực có hiệu Theo đó, cần lập kế hoạch xác định vấn đề trọng tâm khai thác nguồn thu ngân sách xã (mục đích khoản thu gì? Làm người dân xã hiểu trí với mục đích khoản thu…) Định kỳ tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức cá nhân thực tốt công tác thu ngân sách - Nguồn thu hữu Thuế, phí lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê nhà, thu vi phạm hành chánh,… thu khác; thu cố định xã, khoản thu để lại quản lý chi NS: thủy lợi phí, viện phí, học phí,… Tổ chức lại hệ thống thu NSNN theo nguyên tắc khoản thu nguồn thu ngành thuế quản lý thống Tất các khoản thu nguồn thu ngành thuế phát biên lai Trường hợp đặc biệt cần ủy nhiệm cho ngành, tổ chức cá nhân, phải có quy định rõ ràng, cụ thể phương thức thu, thời hạn nộp tiền báo cáo theo định kỳ để tránh tình trạng tham ô tiền thuế - Nguồn thu tiềm ẩn Nguồn thu tiềm ẩn: Thu vay, thu viện trợ, thu hợp tác lao động, nguồn thu vận động nhân dân (trái phiếu), nhà doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, … để đầu xây dựng công trình công cộng, thực sách xóa đói, giảm nghèo Nguồn thu từ hợp tác lao động, tiềm lao động nước ta lớn Trong giai đọan tới cần mở rộng hợp tác lao động, chiếm vị trí quan trọng điều kiện nước ta Nếu phát triển hoạt động hợp tác lao động quốc tế, ảnh hưởng kinh tế, xã hội tích cực Huy động nhân dân, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 nhà doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp,… tạo thêm nguồn lực tài để nhằm tăng cường đầu tư cho công trình công 4.3.5 Đẩy mạnh công tác phân cấp thu ngân sách Phân định nguồn thu phải bảo đảm cho địa phương có độc lập linh hoạt định nguồn lực tài địa phương Phù hợp với mục tiêu việc tăng nguồn thu tự có địa phương, hoàn thiện việc chia sẻ nguồn thu dựa công thức có tính khách quan hợp lý - Bảo đảm mức độ thoả đáng nguồn thu dành cho địa phương Theo đó, việc phân cấp nguồn thu phải bảo đảm cho quyền địa phương có nguồn thu thoả đáng để hoàn thành trách nhiệm giao - Những nguồn lực tài phân cấp phải bảo đảm tính dự đoán để tạo điều kiện cho địa phương tính toán cho nguồn thu sử dụng nguồn lực cho hoạt động dự kiến Để đáp ứng yêu cầu này, nguồn thu địa phương phải xác định rõ ràng, ổn định - Tính toán phân bổ nguồn lực cho địa phương phải đơn giản, dựa yếu tố khách quan, theo công thức rõ ràng, dễ hiểu để địa phương có tính tính toán dễ dàng nguồn thu không chịu ảnh hưởng cách thức “xin - cho” - Phân cấp nguồn thu cho địa phương phải tạo động lực cho địa phương tạo thêm nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển mạnh địa phương thực quản lý tài lành mạnh - Phân cấp nguồn thu cần bảo đảm công địa phương, có nghĩa bên cạnh việc tạo nguồn thu tương xứng với sở thuế địa phương Chính phủ phải bảo đảm khoản bổ sung cho địa phương có tiềm thu không lớn để bảo đảm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công địa phương Mở rộng danh mục đối tượng thu cho ngân sách cấp xã tương đương lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại Trong thời gian tới, khoản thu ngân sách xã hưởng 100% Tỉnh cần tăng tỷ lệ phân chia khoản thu điều tiết cho cấp phường, cụ thể: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Thuế GTGT, thuế TNDN công thương nghiệp, dịch vụ, quốc doanh thuộc hộ cá thể từ 50% lên 100%; Lệ phí trước bạ nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, môn từ 70% lên 100%; Tiền cấp quyền sử đất thông qua đấu giá từ 15% lên 25% nhằm tạo nguồn lực cho ngân sách địa phương cách đầy đủ, qua phản ánh thực chất cân đối địa phương, địa phương thấy rõ tiềm lực tài để chủ động phấn đấu… 4.3.6 Đẩy mạnh biện pháp hành nhằm xây dựng hệ thống quản lý thu ngân sách xã - Xây dựng máy hành thu ngân sách xã tinh giản, hiệu Phân công nhiệm vụ rõ ràng cấp quyền, đơn vị thu nhằm thực đồng biện pháp quản lý hành thu khoản thu, sắc thuế, địa bàn, đối tượng nộp thuế Thu hẹp đầu mối quản lý trực tiếp khâu chức mang tính phục vụ nội ngành để tập trung nguồn nhân lực cho phận chức quản lý thuế chủ yếu tuyên truyền - hỗ trợ, tra-kiểm tra, xử lý tờ khai liệu thuế Mở rộng ủy nhiệm thu phường/xã để thu hẹp, tiến tới giải thể phòng trước bạ, phòng quản lý doanh nghiệp dân doanh… - Đẩy mạnh cải cách hành - đại hóa công tác thu ngân sách xã Xây dựng sở liệu đối tượng nộp thuế; Rà soát để mở rộng có chọn lọc doanh nghiệp có đủ điều kiện đưa vào diện thực chế tự khai-tự nộp thuế Thường xuyên đánh giá lại quy trình, thủ tục thuế để đề xuất, kiến nghị nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân nộp thuế… - Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thuế sở thu thập thông tin, phân tích thông tin phân loại doanh nghiệp để lựa chọn đối tượng có hành vi gian lận thuế hình thức Tập trung tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ có tình trạng thất thu lớn, doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền thuế GTGT trốn thuế TNDN Thanh tra nội phải thực liệt, coi phương pháp thúc đẩy trình tra đối tượng nộp thuế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 - Tăng cường biện pháp quản lý đối tượng chịu thuế Phối hợp với ngành liên quan, tổ chức giám sát chặt chẽ việc đăng ký thuế, kê khai thuế, tình hình nộp thuế địa bàn để có biện pháp kịp thời đôn đốc, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời nguồn thu phát sinh, khoản thuế nợ đọng vào NSNN - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thuế Tăng cường đối thoại, tập huấn sách, chế độ thủ tục hành thuế, giải kịp thời vướng mắc trình thực pháp luật thuế Thường xuyên thực thăm dò nhu cầu tổ chức lớp tập huấn miễn phí phổ biến sách thuế cho đối tượng, tích cực tuyên truyền thuế qua phương tiện thông tin đại chúng, báo đài - Quản lý người, phòng chống tiêu cực công tác thu NSNN địa bàn Đầu tư tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kỹ giao tiếp ứng xử người nộp thuế, khả ứng dụng tin học công tác quản lý thuế cán công chức Việc sử dụng chế độ luân phiên cán thuế đáng lưu tâm, không cán đối tượng nộp thuế có thời gian, điều kiện móc ngoặc nảy sinh tiêu cực… 4.4 Một số kiến nghị Nhiệm vụ NSX phức tạp liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân Để thực có hiệu chức nhiệm vụ mình, NSX thiết phải có hệ thống kế toán thống nhất, phù hợp với thực tế phải tổ chức tốt máy quản lý công tác ghi chép kế toán, báo cáo, cụ thể như: - Ban Tài xã quan quyền cấp xã thực dự toán, toán NSX Để thực công việc đòi hỏi phải có số cán chuyên trách có trình độ, có kinh nghiệm thực tế, nắm vững sách chế độ từ giúp xã, thị trấn mở hệ thống sổ sách ghi chép kế toán ngân sách theo chế độ hành - Hàng tháng, Chủ tịch UBND xã nghe cán Tài báo cáo tình hình số tồn quỹ NSX, tình hình quản lý biên lai chứng từ, đối chiếu số tổng hợp để lập Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 báo cáo cuối tháng, cuối quý Sau lần nghe báo cáo, Chủ tịch UBND xã phải có nhận xét cho ý kiến đạo thực tháng Cán Tài có nhiệm vụ lập hệ thống khoản thu, chương trình thu cụ thể để hông báo công khai trước nhân dân Mọi khoản thu phải thực sách chế độ, có biên lai chứng từ theo mẫu quy định, người tiến hành trực tiếp công tác thu phải có tinh thần trách nhiệm cao, tránh tình trạng nể nang dẫn tới không hoàn thành nhiệm vụ - Công tác xây dựng dự toán NSX hàng năm phải phản ánh tương đối đầy đủ nguồn thu, lường hết khoản chi đảm bảo pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế Không ngừng nâng cao ý thức cấp quyền công tác lập dự toán, lập kế hoạch thực dự toán toán NSX chế độ Đi đôi với công tác không ngừng trau dồi kiến thức vi tính để thực chế độ kế toán NSX máy vi tính vừa tiết kiệm thời gian, vừa phải đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý hành Cố định mục lục NSNN để tiện cho việc quản lý, kế toán toán NSX - Để đảm bảo cho hoạt động thu chi NSX đạt kết tốt, cần có chủ trương tăng cường pháp chế đảm bảo pháp luật nghiêm minh tới quan hệ tài Đồng thời có biện pháp xử lý người không chấp hành sách chế độ, không thực nghĩa vụ Nhà nước, có hành vi chống đối người thi hành công vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 KẾT LUẬN Ngân sách xã ngân sách quyền cấp sở, có vai trò quan trọng việc cung cấp nguồn lực để đảm bảo cho hoạt động máy quyền xã cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cùng với việc thực công đổi kinh tế, quản lý ngân sách xã nước đổi Nhờ đó, góp phần nâng cao vai trò hiệu sử dụng ngân sách Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước trình tất yếu để phát triển kinh tế, xã hội nhằm tránh tụt hậu rút ngắn khoảng cách với nước khu vực giới Nhà nước thông qua công cụ tài Ngân sách Nhà nước để tạo động lực khuyến khích phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế quốc dân Để ngân sách xã trở thành cấp ngân sách hoàn chỉnh phát huy tác dụng quyền cấp phải nhìn nhận xã cấp quyền có tính độc lập tương đối, thực chức nhiệm vụ giao Thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước với mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Chính quyền sở xã có vai trò nhiệm vụ to lớn Cơ sở nơi trực tiếp thực nghị quyết, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Cơ sở nơi dân cư sinh sống, nơi đời chủ trương, biện pháp va việc điều chỉnh chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội Xây dựng ngân sách xã đủ tầm , tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, tạo điều kiện vật chất thuận lợi để quyền xã chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ cần thiết Trong năm qua thực hiện Luật ngân sách nhà nước đạo cấp quyền, quan tâm ngành, nỗ lực vượt bậc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 đội ngũ cán ngành tài địa phương, nên công tác quản lý ngân sách xã có nhiều chuyển biển tích cực Góp phần thực nhiệm vụ trị địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tình hình nông thôn ổn định, vững chắc, tạo sở cho việc công nghiệp hóa - đại hóa nông thôn Để quản lý NSX đáp ứng yêu cầu giai đoạn đòi hỏi quyền địa phương phải phát huy thành tựu đạt được, khắc phục tồn trình lập, chấp hành toán dự toán Luận văn thực sở sâu phân tích thực trạng quản lý ngân sách xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, tìm nguyên nhân tập trung nghiên cứu để đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý ngân sách xã địa bàn thời gian tới - Giải pháp giúp cho UBND xã thực việc nắm bắt kịp thời phân tích thông tin tài ngân sách để điều hành chi ngân sách sở tiến độ thu ngân sách - Giải pháp nhằm bổ sung kiến thức nâng cao trình độ hiểu biết lĩnh vực tài ngân sách cho người đóng vai trò định quản lý điều hành ngân sách, phê chuẩn ngân sách, người làm công tác tài ngân sách xã - Điều chỉnh sách chế độ cán xã, thay đổi cách nhìn nhận chức danh vai trò cán không chuyên trách xã Để công tác quản lý ngân sách xã bước hoàn thiện, bên cạnh giải pháp chế sách, việc kết hợp thực đồng bộ, hữu hiệu giải pháp nhằm củng cố, tăng cường công tác quản lý ngân sách cấp xã thời gian tới tạo điều kiện cho ngân sách xã Hồng Tiến đổi có chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài công hiệu quả, bền vững, phục vụ nhiệm vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần vào công đổi mới, công nghiệp hóa đại hóa đất nước Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ Tài (2005), Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Ban hành chế độ kế toán ngân sách tài cấp xã Bộ Tài (2008), Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành hệ thống mục lục NSNN Bộ Tài (2008), Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 Hướng dẫn thu quản lý khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài (2012), Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình Lý thuyết tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Cục thống kê huyện Phổ Yên (2014), Niên giám thống kê huyện Phổ Yên 2014, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Dờn (2009), Lý thuyết tài tiền tệ, Nhà xuất Đại học Quốc gia TPHCM 10 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài công Việt Nam, Nxb Tài 11 Sử Đình Thành (2006), Lý thuyết tài công, Nhà xuất Đại học Quốc gia TPHCM 12 UBND xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2012, 2013, 2014), Báo cáo dự toán thu ngân sách địa phương xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (năm 2012, 2013, 2014) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 13 UBND xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2012, 2013, 2014), Báo cáo toán thu ngân sách địa phương xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (năm 2012, 2013, 2014) 14 UBND xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2012, 2013, 2014), Báo cáo dự toán chi ngân sách địa phương xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (năm 2012, 2013, 2014) 15 UBND xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2012, 2013, 2014), Báo cáo toán chi ngân sách địa phương xã Hồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (năm 2012, 2013, 2014) 16 Văn pháp quy quản lý Tài xã, phường, thị trấn NXB Tài Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ CỦA NGƢỜI DÂN VỚI NGÂN SÁCH XÃ Tất thông tin phiếu điều tra sử dụng vào mục đích thống kê nghiên cứu Tôi cam kết không công khai thông tin mà cá nhân cung cấp Họ tên ngƣời trả lời a Cán  b Người dân  c Giới tính: (Nam/Nữ) Địa chỉ… Địa email Điện thoại liên lạc Ông/ bà cho biết mức độ quan tâm hiểu biết ngân sách xã nào? a Hoàn toàn  b Có biết không quan tâm  c Có biết ngân sách xã  d Không quan tâm  Ông/bà vui lòng cho biết mức độ tin tưởng ngân sách địa bàn xã chi cách hợp lý? a Rất tin tưởng ngân sách chi hợp lý  b Không hợp lý  c Không biết  d Không quan tâm  95 Xin ông bà cho biết đánh giá hiệu chi ngân sách địa bàn xã? a Hiệu  b Tương đối hiệu  c Không hiệu  d Không quan tâm  Xin ông/ bà cho biết năm quan nhà nước cấp xã có công khai tài liệu, văn bản, toán liên quan tới ngân sách xã hay không? a Có  b Không  c Không quan tâm  Khi nhận thông tin liên quan tới ngân sách xã địa bàn UBND xã cung cấp, ông/bà đánh chất lượng thông tin ? (tích √ vào ô chọn cho thang điểm 1: hoàn toàn không đồng ý, 2: không đồng ý; Bình thường; 4: Đồng ý; 5: hoàn toàn đồng ý) (Câu hỏi dành cho cá nhân có quan tâm ngân sách xã) Thông tin mà quan nhà nƣớc có thẩm quyền cung cấp Đầy đủ Chính xác 10 Ông/ bà cho biết hiệu công tác lập dự toán sát với thực tế nhu cầu địa bàn nào? a Hiệu  b Tương đối hiệu  c Không hiệu  d Không quan tâm  96 15 Ông/ bà cho biết mức độ thực công tác chấp hành dự toán hàng năm địa bàn xã nào? a Hoàn thành kế hoạch  b Không hoàn thành kế hoạch  c Không biết  d Không quan tâm  16 Ông/bà vui lòng cho biết quan có thẩm quyền thực công tác toán ngân sách hàng năm mức nào? a Hiệu  b Tương đối hiệu  c Không hiệu  d Không quan tâm  17 Ông/bà vui lòng cho biết quan có thẩm quyền thực công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân sách đại bàn hàng năm mức thế? a Hiệu  b Tương đối hiệu  c Không hiệu  d Không quan tâm  18 Ông/bà có ý kiến khác trình quản lý ngân sách xã?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên, Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên, Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn xã hồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay