đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 1

12 269 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:20

đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 1 tham khảo ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn: Vật lí 11 I LÍ THUYẾT Nêu cách làm cho vật nhiễm điện ? Đặc điểm ? Giải thích ? - Có cách làm vật nhiễm điện: + Cọ xát: vật cọ xát nhiễm điện trái dấu + Tiếp xúc với vật nhiễm điện: vật mang điện dấu với vật nhiễm điện + Hưởng ứng với vật nhiễm điện: vật nhiễm điện phân cực đầu gần mang điện trái dấu đầu xa mang điện dấu - Giải thích: dựa vào thuyết electron với nguyên tắc vật thừa (nhận thêm) electron mang điện tích âm, vật thiếu (mất bớt) electron mang điện tích dương Phát biểu định luật Cu-lông ? Viết công thức nêu ý nghĩa đại lượng công thức đơn vị Cho biết đặc điểm lực điện hai điện tích điểm ? Định luật Cu-lông : Lực hút hay lực đẩy hai điện tích điểm đặt chân phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng : qq F = k 12 r F lực tác dụng đo đơn vị niutơn (N), r khoảng cách hai điện tích, đo mét (m), q1, q2 điện tích, đo culông (C), N.m 2 k hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị đo Trong hệ SI, k = 9.109 C Đặc điểm lực điện: Hai điện tích dấu đẩy nhau, hai điện tích trái dấu hút Khi hai điện tích đặt điện môi đồng chất, chiếm đầy không gian, có số điện môi ε, : qq F = k 22 εr Hằng số điện môi không khí gần số điện môi chân không (ε = 1) Nêu nội dung thuyết êlectron Phát biểu định luật bảo toàn điện tích ? - Thuyết êlectron gồm nội dung sau : + electron rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi đến nơi khác Nguyên tử bị êlectron trở thành hạt mang điện dương gọi ion dương + Một nguyên tử trạng thái trung hòa nhận thêm êlectron để trở thành hạt mang điện âm gọi ion âm + Một vật nhiễm điện âm số êlectron mà chứa lớn số điện tích nguyên tố dương (prôtôn) Nếu số êlectron số prôtôn vật nhiễm điện dương - Định luật bảo toàn điện tích: Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích không đổi Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường Đặc điểm vec tơ cường độ điện trường Đơn vị cường độ điện trường ? - Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện trường điểm Nó xác định thương số độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt điểm độ lớn q → F (trong E cường độ điện trường điểm ta xét.) E= q - Cường độ điện trường đại lượng vectơ : → → Vectơ E có điểm đặt điểm xét, có phương chiều trùng với phương chiều lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương đặt điểm xét có độ dài (mô đun) biểu diễn độ lớn cường độ điện trường theo tỉ xích - Trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường vôn mét (V/m) Phát biểu định nghĩa viết công thức hiệu điện hai điểm điện trường nêu đơn vị đo hiệu điện Liên hệ cường độ điện trường hiệu điện ? - Hiệu điện hai điểm M, N điện trường đặc trưng cho khả sinh công điện trường di chuyển điện tích từ điểm M đến N Nó xác định thương số công lực điện tác dụng lên điện tích q dịch chuyển từ M đến N độ lớn q A - Công thức: U MN = VM − VN = MN q - Trong hệ SI, đơn vị hiệu điện vôn (V) Nếu U MN = 1V, q = 1C AMN = 1J Vôn hiệu điện hai điểm M, N điện trường mà điện tích dương 1C di chuyển từ điểm M đến điểm N lực điện thực công dương 1J U - Hệ thức liên hệ hiệu điện cường độ điện trường: E = hay U = E.d d Nêu cấu tạo tụ điện ? cách nhận biết tụ điện thường dùng ? Phát biểu định nghĩa điện dung tụ điện; viết công thức tính điện dung của tụ điện nêu ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức Nêu ý nghĩa thông số ghi tụ điện ? Đặc điểm điện trường tụ điện phẳng tích điện ? - Tụ điện hệ thống gồm tích điện trái dấu đặt gần ngăn cách lớp điện môi Tụ điện thường dùng tụ điện phẳng gồm kim loại song song đặt gần Các tụ điện thường phân biệt theo đặc điểm cấu tạo tụ giấy, tụ hóa, tụ sứ, tụ mica - Điện dung tụ điện đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện định Nó xác định thương số điện tích tụ điện hiệu điện hai tụ điện Q - Công thức: C = U C điện dung tụ điện (F), Q điện tích tụ điện (C), U hiệu điện hai tụ điện (V) - Trên vỏ tụ điện thường có ghi cặp số liệu, chẳng hạn 10 µF- 250 V Số liệu thứ cho biết giá trị điện dung tụ điện Số liệu thứ hai giá trị giới hạn hiệu điện đặt vào hai cực tụ điện (hiệu điện định mức) ; vượt giới hạn tụ điện bị hỏng - Điện trường tụ điện phẳng điện trường mang lượng: 1 Q2 W = QU = = CU2 2 C Dòng điện gì? Dòng điện không đổi gì? Cường độ dòng điện gì? Viết công thức tính cường độ dòng điện không đổi ghi đơn vị Nêu định nghĩa suất điện động ? Đặc điểm cấu tạo chung nguồn điện hóa học ? - Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng - Dòng điện không đổi dòng điện có chiều cường độ không đổi theo thời gian - Cường độ dòng điện đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu dòng điện Cường độ dòng điện không đổi tính công thức: q I= t q: điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn (C) t: thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s) I: cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn(A) - Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện đo thương số công A lực lạ thực dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường độ lớn điện tích A ξ= q - Đặc điểm chung nguồn điện hóa học phải tạo trì hiệu điện điện hóa cực nguồn điện Công công suất nguồn điện ? Viết công thức tính công công suất ngường điện Đơn vị 1KVA đơn vị công hay công suất ? Vì ? -Trong mạch điện kín, nguồn điện thực công, làm di chuyển điện tích tự có mạch, tạo thành dòng điện Công nguồn điện điện tiêu thụ toàn mạch công lực lạ bên nguồn điện Công thức: Ang = ξ q = ξ.I.t ξ suất điện động nguồn điện (V), q điện lượng chuyển qua nguồn điện đo culông (C), I cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện đo ampe (A) t thời gian dòng điện chạy qua nguồn điện đo giây (s) - Công suất nguồn điện có trị số công nguồn điện thực đơn vị thời gian Png = ξ I - Đơn vị 1KVA đơn vị công suất 1KVA = 1KW = 1000W Phát biểu định luật Ôm toàn mạch ? Viết công thức nêu ý nghĩa đại lượng đơn vị công thức Khi xảy đoản mạch? Cách phòng tránh tượng đoản mạch ? Viết biểu thức nêu ý nghĩa hiệu suất nguồn điện ? - Định luật Ôm toàn mạch : Cường độ dòng điện I chạy mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động ξ nguồn điện tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần mạch ξ I= RN + r RN điện trở tương đương mạch (Ω) r điện trở nguồn điện(Ω) ξ suất điện động nguồn điện (V) - Hiện tượng đoản mạch xảy cường độ dòng điện đạt giá trị lớn điện trở mạch ξ không đáng kể (RN ≈ 0) Im = Để phòng tránh tác hại tượng đoản mạch người ta r thường sử dụng cầu chì, áp tô mát rơ le điện từ mạch điện - Hiệu suất nguồn điện: H = UN Ý nghĩa: cho biết chuyển hóa lượng nguồn điện ξ thành công có ích lớn hay nhỏ 10 Viết công thức tính suất điện động điện trở nguồn ghép nối tiếp ghép song song ? - Ghép nối tiếp ξb = ξ1 + ξ2 + … + ξn rb = r + r + … + r n - Ghép song song Nếu có m nguồn giống có suất điện động ξ điện trở r ghép song song thì: r ξb = ξ ; rb = m 11 Nêu chất dòng điện kim loại Sự phụ thuộc điện trở suất theo nhiệt độ? Hiện tượng siêu dẫn ?Hiện tượng nhiệt điện ? - Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng êlectron tự tác dụng điện trường - Điện trở suất ρ kim loại tăng theo nhiệt độ gần theo hàm bậc : ρ = ρ0[1 + α(t - t0)] - Hiện tượng siêu dẫn tượng điện trở suất số vật liệu giảm đột ngột xuống nhiệt độ vật liệu giảm xuống thấp giá trị T c định, gọi nhiệt độ tới hạn Giá trị phụ thuộc vào thân vật liệu - Hiện tượng nhiệt điện tượng xuất suất điện động mạch cặp nhiệt điện hai mối hàn giữ hai nhiệt độ khác 12 Nêu chất dòng điện chất điện phân Các hạt tải điện chuyển động có điện trường chất điện phân? Hiện tượng dương cực tan ? Phát biểu định luật Fa-ra-đây điện phân viết hệ thức định luật ? Nêu ứng dụng tượng điện phân ? - Bản chất dòng điện chất điện phân dòng ion dương dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược - Khi hai cực bình điện phân nối với nguồn điện, chất điện phân có điện trường tác dụng lực điện làm ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường phía catôt (điện cực âm) ion âm dịch chuyển theo chiều ngược lại phía anôt (điện cực dương) - Hiện tượng dương cực tan xảy điện phân dung dịch muối kim loại anôt làm kim loại Khi có tượng dương cực tan, dòng điện chất điện phân tuân theo định luật Ôm, giống đoạn mạch có điện trở - Định luật Fa-ra-đây thứ : Khối lượng vật chất m giải phóng điện cực bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng q chạy qua bình : m =k.q +trong k gọi đương lượng điện hoá chất giải phóng điện cực - Định luật Fa-ra-đây thứ hai : Đương lượng điện hóa k nguyên tố tỉ lệ với đương lượng hoá A học nguyên tố n Hệ số tỉ lệ , F gọi số Fa-ra-đây F 1A với F = 96500 C/mol k= F n - Từ hai định luật Fa-ra-đây, ta có công thức Fa-ra-đây : 1A m= It F n I cường độ dòng điện không đổi qua bình điện phân đo ampe (A), t thời gian dòng điện chạy qua bình đo giây (s) m khối lượng vật chất giải phóng điện cực đo gam (g) Các ứng dụng tượng điện phân: luyện kim, điều chế hóa chất, đúc hay mạ điện 13 Nêu chất dòng điện chất khí điều kiện tạo tia lửa điện? Điều kiện tạo hồ quang điện ứng dụng hồ quang điện ? - Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường, ion âm, êlectron tự ngược chiều điện trường Các hạt tải điện chất khí bị ion hoá sinh - Điều kiện tạo tia lửa điện: + Tia lửa điện trình phóng điện tự lực chất khí hai điện cực điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion dương êlectron tự + Tia lửa điện xảy không khí điều kiện thường, điện trường đạt đến giá trị ngưỡng vào khoảng 3.106 V/m - Điều kiện tạo hồ quang điện: Dòng điện qua chất khí giữ nhiệt độ cao catôt để catôt phát electron tượng phát xạ nhiệt electron Ứng dụng: Hồ quang diện có nhiều ứng dụng hàn điện, làm đèn chiếu sáng, đun chảy vật liệu,… ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1: Cho hai điện tích điểm q = 10–8 C q2 đặt A B với AB = 30 cm điện môi có số điện môi Chúng hút lực có độ lớn F = 2,5.10 –5 N Xác định dấu độ lớn điện tích q2 ĐS: q2= - 5.10-8C Bài 2: Một điện tích điểm q = 10-6 C đặt không khí a Xác định cường độ điện trường điểm M cách điện tích 30 cm b.Đặt điện tích q0 = 4.10-8C M Tìm độ lớn lực điện trường tác dụng lên q0 ĐS: E = 105V/m ; F= 4.10-3N Bài 3: Cho điện tích q1= -5.10-6 C, q2= 4.10-6C đặt điểm A, B cách khoảng 10cm không khí a Xác định lực tương tác điện tích b Xác định cường độ điện trường M biết MA = 12cm, MB = 2cm c Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3=3nC đặt M Bài 4: Cho điện tích điểm q = 15.10-8 C đặt A chân không.Cho k = 9.109 Nm2/ C2 a Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường q gây tai điểm M cách cm? Vẽ hình minh họa b Đặt M điện tích q’ = 5.10-8C Tính độ lớn lực tương tác điện lên q’? cho biết lực đẩy hay hút? Bài 5: Hai điện tích q1 = 2.10−8C, q2 = −2.10−8C đặt hai điểm A, B cách khoảng a = 6cm không khí.Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10−9C khi: a q đặt trung điểm O AB b q đặt M cho AM = 2cm, BM = 8cm c q đặt N cho AN = 6cm, BN = 6cm Bài 6: Hai điện tích q1 q2 đặt cách 20 cm không khí, chúng đẩy với lực F = 1,8 N Biết q1 + q2 = - 6.10-6 C |q1| > |q2| Xác định loại điện tích q q2 Vẽ véc tơ lực tác dụng điện tích lên điện tích Tính q1 q2 Bài 7: Hai điện tích q1 q2 đặt cách 30 cm không khí, chúng hút với lực F = 1,2 N Biết q1 + q2 = - 4.10-6 C |q1| < |q2| Xác định loại điện tích q q2 Vẽ véc tơ lực tác dụng điện tích lên điện tích Tính q1 q2 Bài 8: Tại hai điểm A B cách 20 cm không khí, đặt hai điện tích q = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q = 2.10-6C đặt C Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm Bài 9: Tại hai điểm A, B cách 15 cm không khí có đặt hai điện tích q = -12.10-6 C, q2 = 2,5.10-6 C a) Xác định cường độ điện trường hai điện tích gây điểm C Biết AC = 20 cm, BC = cm b) Xác định vị trí điểm M mà cường độ điện trường tổng hợp hai điện tích gây Bài 10: Tại hai điểm A, B cách 20 cm không khí có đặt hai điện tích q = - 9.10-6 C, q2 = -4.10-6 C a) Xác định cường độ điện trường hai điện tích gây điểm C Biết AC = 30 cm, BC = 10 cm b) Xác định vị trí điểm M mà cường độ điện trường tổng hợp hai điện tích gây Bài 11 Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = 10-8 C đặt A B cách cm chân không Phải đặt điện tích q3 = 10-6 C đâu để điện tích q3 nằm cân (không di chuyển) ? ĐS: Tại C cách A cm, cách B cm Bài 12: Cho hai điện tích q1= 4mC, q2 = 9mC đặt hai điểm A B chân không AB=1m Xác định vị trí điểm M để đặt M điện tích q 0, lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q0 0, chứng tỏ vị trí M không phụ thuộc giá trị q0 Bài 13: Hai điện tích q1=5.10−9C, q2 =−5.10−9C đặt hai điểm A, B cách 10cm chân không Xác định cường độ điện trường điểm: a M trung điểm AB b N có AN = 5cm, BN = 15cm c C có AC = 6cm, BC = 8cm Bài 14: Cho điện tích q1= -4.10-8 C, q2= 36.10-8C đặt điểm A, B cách khoảng 30 cm không khí a Xác định cường độ điện trường M biết MA= 20cm, MB=10cm b Tìm vị trí điểm N để cường độ điện trường triệt tiêu Bài 15: Cho điện tích q = 3.10 -6C di chuyển hai kim loại song song tích điện trái dấu cách 20 cm Hiệu điện hai 200 V Tính cường độ điện trường hai công lực điện trường điện tích di chuyển ? Bài 16: Cho electron di chuyển từ M đến N cánh 2mm đường sức ngược chiều điện trường có cường độ 5000 V/m.Cho biết e = 1,6.10-19C a Tính công lực điện tác dụng lên electron? b Tính hiệu điện hai điểm MN? Bài 17: Hai kim loại phẳng, rộng, đặt song song, cách 2cm, nhiễm điện trái dấu có độ lớn Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ đến cần tốn công A = 2.10-9 J Hãy xác định cường độ điện trường bên hai kim loại Đáp số: E = 200V/m Bài 18: Hiệu điện hai điểm M, N điện trường UMN = 100V Tính công lực điện trường electron di chuyển từ M đến N công cần thiết để di chuyển electron từ N đến M Đáp số: A = - 1,6.10-17J, A/ = 1,6.10-17J Bài 19: Một điện tích q = 10-8 C dịch chuyển dọc theo đường cạnh tam giác ABC cạnh a=20 cm đặt điện trường E = 3000 V/m Tính công tực để dịch chuyển q theo cạnh AB, BC, CA, biết điện trường có hướng BC ĐS: AAB = - 3.10-6 J; ABC = 6.10-6 J; ACA = - 3.10-6 J Bài 20: Một electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường có cường độ điện → trường E=100 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s theo hướng véc tơ E Hỏi electron chuyển động quãng đường dài vận tốc giảm đến không? Bài 21: Một electron thả không vận tốc ban đầu sát âm điện trường hai kim loại phẵng tích điện trái dấu Cường độ điện trường hai 100 V/m Khoảng cách hai cm Tính động electron đến đập vào dương Bài 22: Một electron bay vào điện trường có E= 910V/m với vận tốc ban đầu v 0= 2.106m/s hướng với đường sức Mô tả chuyển động electron điện trường ? Tìm quãng đường mà electron vào sâu điện trường thời gian để hết quãng đường ? Bài 23: Tụ điện phẳng gồm hai tụ có diện tích 0,05 m đặt cách 0,5 mm, điện dung tụ nF Tính số điện môi lớp điện môi hai tụ ĐS: 3,4 Bài 21: Một tụ điện phẳng điện dung 12 pF – 24V, điện môi không khí Khoảng cách hai tụ 0,5 cm Tích điện cho tụ điện hiệu điện 20 V Tính: a Điện tích tụ điện b Cường độ điện trường tụ c Điện tích lớn mà tụ điện tích điện trường cực đại tụ điện Bài 22: Một pin điện thoại có ghi (3,7V – 3000mAh) a Hãy cho biết ý nghĩa hai đại lượng trên? b Nếu pin nầy cấp điện với dòng điện cường độ 50mA thời gian trì hoạt động bao lâu? Bài 23: Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc tiếp với nhau, mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = 60 (V) Xác định điện tích hiệu điện tụ điện ĐS: Q1 = 7,2.10-4 (C) Q2 = 7,2.10-4 (C) U1 = 36 (V) U2 = 24 (V) Bài 2: Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc song song với nhau, mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = 60 (V) Xác định điện tích hiệu điện tụ điện ĐS: Q1 = 1,2.10-3 (C) Q2 = 1,8.10-3 (C) U1 = 60 (V) U2 = 60 (V) ÔN TẬP CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI Bài 1: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường mạng điện có hiệu điện 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở có giá trị ? ĐS: 200Ω Bài 2: Một nguồn điện có điện trở 0,1(Ω) mắc với điện trở 4,8(Ω) thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn điện 12 (V) a Xác định suất điện động nguồn điện ? b Tìm công nguồn điện thực thời gian 10 phút c Tìm hiệu suất nguồn điện ĐS: ξ= 12,25V, A=18375J, H=97,96% Bài 3: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 6(V), điện trở r = 2(Ω), mạch có điện trở R Để công suất tiêu thụ mạch 4(W) a Tìm giá trị điện trở R b Tìm công nguồn điện thực thời gian phút c Tìm hiệu suất nguồn điện ĐS: R=1Ω, A=720J, H=33,33% R=4Ω, A= 360J, H=66,67% Bài 4: Một nguồn điện có suất điện động ξ = (V), điện trở r = (Ω), mạch có điện trở R a Xác định R để công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị lớn ? b Tìm giá trị công suất mạch cực đại ? ĐS: R=2Ω, P=4,5W Bài 5: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12(V), điện trở r=2,5(Ω), mạch gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R a Xác định R để công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn công suất điện trở R ? b Tìm công nguồn điện thời gian phút 30 giây hiệu suất nguồn điện ? Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ: ξ = 12V; r = Ω ; R1 = Ω ; R2 = Ω ; R3 = Ω Tính: a Điện trở tương đương mạch b Hiệu điện hai cực nguồn điện c Cường độ dòng điện qua điện trở R2 d Hiệu suất nguồn điện Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ: Biết ξ = 12V r = Ω ; điện trở mạch R1 = 12Ω; R2 = 24Ω; R3 = 8Ω ξ, r R3 a Tính cường độ dòng điện I chạy qua điện trở R1 A b Tính công suất tiêu thụ điện P2 điện trở R2 c Tính công nguồn điện sinh 10 phút – Hiệu suất nguồn điện R1 R2 B Bài 8: Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 30V, điện trở 2,5Ω R1 = 10Ω , R2 = R3 = 5Ω a Tính điện trở mạch điện ? b Tính cường độ dòng điện chạy mạch? c Tính hiệu điện đầu điện trở R1 ? d Cường độ dòng điện chạy qua R2 có giá trị bao nhiêu? e Tình nhiệt lượng tỏa R3 sau thời gian phút ? ĐS: R = 12,5Ω ; I = 2A; U1 = 20V; I2 = 1A; Q3 = 1500J Bài 9: Cho mạch điện gồm điện trở R1 = 6Ω, đèn ghi 12V- 6W, biến trở Rb = 6Ω Nguồn điện có suất điện động 24V, điện trở 1,2Ω a Tính cường độ dòng điện chạy mạch ? b Hiệu điện đầu điện trở R1 ? c Nhận xét độ sáng đèn ? d Nhiệt lượng tỏa Rb thời gian phút ? ĐS: I = 2A; U1 = 12V; Q = 1843,2 J Bài 10: Cho mạch điện gồm điện trở R = 12Ω, đèn ghi 12V 6W, biến trở Rb = 10Ω Nguồn điện có suất điện động 36V, điện trở 2Ω Các dụng cụ mắc hình vẽ a Tính cường độ dòng điện chạy mạch ? b Hãy cho biết lúc đèn sáng nào? Tính nhiệt lượng tỏa R1 phút ? c Tìm giá trị Rb để đèn sáng bình thường ? ĐS: I = 1,8A; Q1 = 5184J; Rb = 14Ω Bài 11: Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện ξ = 12V; r = Ω, R1 = 9Ω, R2 = 6Ω bình điện phân đựng dung dịch CuSO4/Cu điện trở bình điện phân Rb = 4Ω Tính: a Cường độ dòng điện qua mạch chính? b Khối lượng đồng thoát cực dương 16 phút giây? Đ1 c Công suất tỏa nhiệt điện trở R1 Bài 12: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Đ1 có ghi 12V- 6W, Đ2 có ghi 6V – 4,5W Đ2 ξ= 14,5V ; r = 2Ω, Rx biến trở RX a Tính điện trở cường độ định mức đèn b Cho Rx=7Ω Tính hiệu điện hai cưc nguồn điện ξ,r c Tìm Rx để đèn sáng bình thường? Bài 13: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ Nguồn có suất điện động điện trở ξ= 12V ; r = 2,4 Ω Mạch gồm : R = 10 Ω , đèn Đ (12V- 6W), RP = Ω điện trở bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với điện cực đồng a Tính cường độ dòng điện mạch hiệu điện mạch ? b Tính công nguồn điện sinh phút ? Hiệu suất nguồn điện ? c Nhiệt lượng tỏa điện trở R phút nhận xét độ sáng bóng đèn ? d Xác định khối lượng đồng (Cu) bám vào cực âm sau 30 phút ? Bài 14: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: Suất điện động điện trở nguồn điện tương ứng ξ = 1,5V; r1 = Ω ; ξ = 3V; r2 = Ω Các điện trở mạch ngòai R1 = Ω ; R2 = 12 Ω ; R3 = 36 Ω a) Tính suất điện động ξ b điện trở rb nguồn b) Tính cường độ dòng điện I3 chạy qua điện trở R3 c) Tính hiệu điện UMN hai điểm M N 10 ξ 1, r1 M R1 ξ 2, r2 N R2 R3 ξ1, ξ2, ξ3 ξ, r A A A R1 R1 R3 C R2 D B R2 RbRb B Bài 15: Cho mạch điện hình vẽ: Biết ξ1 = ξ2 = 2,5V; ξ3 = 2,8V; r1 = r2 = 0,1Ω; r3 = 0,2Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω; Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với điện cực bạc, điện trở bình điện phân Rb = 6Ω a) Xác định suất điện động điện trở nguồn b) Xác định số ampe kế tính hiệu điện hai đầu nguồn c) Tính khối lượng bạc giải phóng âm cực thời gian 48phút 15giây ÔN TẬP CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 1: Chiều dày lớp niken phủ lên kim loại h = 0,05 mm sau điện phân 30 phút Diện tích mặt phủ kim loại 30 cm Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân Biết niken có A = 58, n = có khối lượng riêng ρ =8,9 g/cm3 Bài 2: Muốn mạ đồng sắt có diện tích tổng cộng 200 cm 2, người ta dùng sắt làm catôt bình điện phân đựng dùng dịch CuSO anôt đồng nguyên chất, cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy qua thời gian 40 phút 50 giây Tìm bề dày lớp đồng bám mặt sắt Cho biết đồng có A = 64; n = có khối lượng riêng ρ = 8,9.103 kg/m3 Bài 3: Một bình điện phân có anôt Ag nhúng dung dịch AgNO 3, bình điện phân khác có anôt Cu nhúng dung dịch CuSO4 Hai bình mắc nối tiếp vào mạch điện sau giờ, 11 khối lượng hai catôt tăng lên 4,2 g Tính cường độ dòng điện qua hai bình điện phân khối lượng Ag Cu bám vào catôt bình Bài 4: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bạc Điện trở bình điện phân R= (Ω) Hiệu đặt vào hai cực U= 10 (V) Cho A= 108 n=1 Xác đinh khối lượng bạc bám vào cực âm sau ? Bài 5: Khi điện phân dung dịch muối ăn nước thời gia phút, người ta thu khí hiđrô catốt Khí thu tích V= (lít) nhiệt độ t = 27 ( 0C), áp suất p = (atm) Xác định điện lượng chuyển qua bình điện phân cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân ? ξ, r A B 12 R1 R2 Rb [...]... hai cực là U= 10 (V) Cho A= 10 8 và n =1 Xác đinh khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ ? Bài 5: Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước trong thời gia 1 phút, người ta thu được khí hiđrô tại catốt Khí thu được có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 ( 0C), áp suất p = 1 (atm) Xác định điện lượng đã chuyển qua bình điện phân và cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân ? ξ, r A B 12 R1 R2 Rb ... điện có cường độ I = 10 A chạy qua trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây Tìm bề dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt Cho biết đồng có A = 64; n = 2 và có khối lượng riêng ρ = 8,9 .10 3 kg/m3 Bài 3: Một bình điện phân có anôt là Ag nhúng trong dung dịch AgNO 3, một bình điện phân khác có anôt là Cu nhúng trong dung dịch CuSO4 Hai bình đó mắc nối tiếp nhau vào một mạch điện sau 2 giờ, 11 khối lượng của cả...Bài 15 : Cho mạch điện như hình vẽ: Biết 1 = ξ2 = 2,5V; ξ3 = 2,8V; r1 = r2 = 0 ,1 ; r3 = 0,2Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω; Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với các điện cực bằng bạc, điện trở của bình điện phân Rb = 6Ω a) Xác định suất điện động và điện trở... động và điện trở trong của bộ nguồn b) Xác định số chỉ của ampe kế và tính hiệu điện thế hai đầu bộ nguồn c) Tính khối lượng bạc giải phóng ở âm cực trong thời gian 48phút 15 giây ÔN TẬP CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Bài 1: Chiều dày của một lớp niken phủ lên một tấm kim loại là h = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm 2 Xác định cường độ dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 1, đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 1, đề cương ôn tập vật lí 11 học kì 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay