Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh thái nguyên

120 150 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ BÍCH ĐIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ THỊ BÍCH ĐIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Thị Phƣơng Hoa THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình thực Các số liệu đƣợc dựa nguồn tin cậy dựa thực tế tiến hành khảo sát Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2015 Học viên H Thị B ch Điệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nỗ lực cố gắng thân, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Sau Đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình cô giáo TS Đặng Thị Phƣơng Hoa suốt thời gian thực đề tài Qua đây, xin đƣợc cảm ơn tới lãnh đạo cán bộ, nhân viên Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Thái Nguyên qu đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên khích lệ suốt trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 05 tháng 10 năm 2015 Học viên H Thị B ch Điệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ÐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu ngh a khoa học giá trị ứng dụng ố cục luận văn gồm Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG 1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm du lịch du lịch nghỉ dƣỡng .4 1.1.2 Những điều kiện nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch nghỉ dƣỡng 1.1.3 Nội dung du lịch nghỉ dƣỡng 10 1.1.4 Thị trƣờng khách du lịch nghỉ dƣỡng 14 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Những mô hình nghỉ dƣỡng giới 19 1.3 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 21 1.3.1 Các công trình nghiên cứu học giả phát triển du lịch nghỉ dƣỡng 21 1.3.2 Kết nghiên cứu nhiều công trình khoa học đƣợc đăng tải sách, tạp chí nghiên cứu du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 22 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 23 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2 Phƣơng pháp thu thập số liệu xử lý thông tin 23 2 Phƣơng pháp thống kê mô tả 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2 Phƣơng pháp chuyên gia 24 2.2.4 Phƣơng pháp so sánh phân tích hệ thống 24 2 Phƣơng pháp phân tích (SWOT) điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức 24 2.2.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 28 3.1 Vị trí địa l , điều kiện tự nhiên, nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 28 3.1.1 Vị trí địa l , điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Nguồn lực nhân văn 30 3.1.3 Chính sách phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 32 3.2 Thực trạng phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 34 3.2.1 Cơ sở vật chất du lịch 34 3.2.2 Kết hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 37 3 Lao động ngành 39 3.2.4 Khách du lịch 42 3.2.5 Hoạt động Marketing 43 3.2.6 Hệ thống thông tin 45 3 Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 45 3.3.1 Những ƣu điểm 45 3.3.2 Những khuyết điểm, hạn chế 48 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên 51 Điểm mạnh (Strengths) 52 Điểm yếu (Weaknesses) 52 Cơ hội (Opportunities) 55 3.4.4 Thách thức (Threats) 56 3.4.5 Phối hợp điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức đƣợc phƣơng án sau 57 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỈ DƢỠNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v Quan điểm định hƣớng phát triển du lịch nghỉ dƣỡng Thái Nguyên từ đến 2020 60 1 Quan điểm 60 Định hƣớng mục tiêu phát triển du lịch nghỉ dƣỡng 61 4.2 Các giải pháp phát triển du lịch nghỉ dƣỡng tỉnh Thái Nguyên tƣơng lai 63 4.2.1 Giải pháp chung cho ngành du lịch 63 4.2.2 Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dƣỡng 64 Các bƣớc nhằm thực đồng giải pháp 76 4.4 Một số kiến nghị 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT Du lịch DL Dịch vụ DV Kinh tế du lịch KTDL Quản l nhà nƣớc QLNN Uỷ ban nhân dân UBND Trung tâm du lịch TTDL Xã hội chủ ngh a XHCN Kinh tế xã hội KTXH Công nghiệp hoá Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN CNH http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ma trận SWOT 24 Bảng 1: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch Thái Nguyên 34 Bảng 3.2: Doanh thu du lịch Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2013 .38 Bảng 3.3: Thực trạng dự báo nguồn nhân lực ngành du lịch Thái Nguyên 40 Bảng 3.4: Số lƣợng khách du lịch nghỉ dƣỡng đến Thái Nguyên giai đoạn 2009-2013 .42 Bảng 5: Các địa điểm du lịch thu hút khách 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ÐẦU T nh cấp thiết đề t i Du lịch ngành kinh tế dịch vụ, có tính tổng hợp liên ngành, liên vùng tính xã hội hóa cao Từ nhiều năm ngƣời ta coi du lịch ngành “công nghiệp không khói” Du lịch không đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế cho địa phƣơng, đất nƣớc, mà tạo động lực phát triển ngành kinh tế khác, tạo nhiều việc làm, thu nhập cho ngƣời dân, phƣơng tiện quảng bá hình ảnh đất nƣớc Mục tiêu chiến lƣợc phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc Mặt khác, với xu Việt Nam ngày hội nhập sâu, rộng với khu vực toàn cầu, du lịch Việt Nam đứng trƣớc hội lớn chƣa có thách thức không nhỏ Với nhu cầu ngày đa dạng du khách, du lịch nghỉ dƣỡng ngày đƣợc trọng Đây loại hình du lịch tổng hợp, giai đoạn phát triển ban đầu nhiều địa phƣơng với tiềm chƣa đƣợc khai thác hết Mặt khác, sống công nghiệp đôi với stress Công nghiệp tiến triển tạo nhiều nhu cầu đa dạng, thúc đẩy ngƣời phải suy ngh , lo toan làm việc căng thẳng để gia tăng khả chiếm hữu thỏa mãn nhu cầu Cơ chế thị trƣờng với mức độ cạnh tranh cao làm cho ngƣời phải chật vật toan tính nhiều hơn, dễ dẫn đến stress Học viện ác s gia đình Hoa Kỳ ƣớc tính 60% tất vấn đề đƣa đến bác s stress liên quan Các tập đoàn Mỹ khoảng $ 150.000.000.000 năm với rối loạn liên quan đến stress Công ty Hoffman La Roche thực khảo sát tình trạng stress Việt Nam Kết cho thấy tỉ lệ số ngƣời bị stress bình quân 52% Ở thành phố lớn nhƣ Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh tỉ lệ 55% Thật khó thấy loại “bệnh” làm tổn thƣơng sức khỏe thể lực sức khỏe tinh thần, ảnh hƣởng đến toàn thân nhƣ stress Nó dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm xuất đồng thời Nó làm thui chột khả tƣ duy, trí nhớ, khả tự kiểm soát, phán đoán Stress, vậy, gây tổn thất cho kinh tế, ảnh hƣởng lớn đến sức khỏe cộng đồng Du lịch nghỉ dƣỡng hình thức nghỉ ngơi tích cực, giải tỏa stress hữu ích, tái tạo sức lao động, cần đƣợc phát triển nhân rộng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 TT 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tên sở ƣu trú Địa Điện tho i Khách sạn Tổ 13 Gia Sàng - Nhật Anh TPTN Khách sạn Phƣờng Đồng Asean Quang - TPTN Khách sạn Phƣờng Đồng Sao Biển Quang - TPTN Khách sạn Phƣờng Trƣng Sơn Hải Vƣơng - TPTN Khách sạn Tổ 19-P Hoàng Thăng Long Văn Thụ - TPTN Khách sạn 937 Đƣờng Bắc Hữu Nghị Cạn - TPTN Khách sạn P Trƣng Vƣơng - Bắc Sơn TPTN Khách sạn 233 Thống Nhất - P Hƣơng Trà Gia Sàng - TPTN Khách sạn Dòng Xã Đồng Bẩm - Sông Xanh huyện Đồng Hỷ Khách sạn Tổ P Phan Đình Thần Châu Phùng - TPTN Khách sạn 628 Lƣơng Ngọc Hoàng Gia Quyến - TPTN Khách sạn Tổ 22-P Hoàng Nam Phƣơng Văn Thụ - TPTN Khách sạn 351 Đƣờng Bắc Sông Cầu Cạn - TPTN Khách sạn 664 Lƣơng Ngọc Bằng Lăng Quyến - TPTN Khách sạn Xóm Tiến Bộ - P Kinh Bắc Lƣơng Sơn - TPTN Số Số Số lao phòng giƣờng động 0280.855.147 15 25 10 0982.194.668 10 27 30 0280.753.937 15 28 10 0280.783.908 40 78 38 0280.751.118 26 58 0280.758.777 35 60 30 0280.854.978 25 44 0280.650.688 19 30 0280.651.234 17 33 20 0280.857.402 14 20 0280.857.825 13 19 0280.753.937 13 20 0280.856.410 19 41 15 0280.855.851 11 20 0280.745.359 15 25 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ghi http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 TT 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Tên sở ƣu trú Khách sạn Địa Điện tho i Tô 8/8- P Phan Phƣơng Đông Đình Phùng - TPTN Khách sạn Saoos 137/1-Đƣờng Hoàng Lan Bắc Cạn - TPTN Khách sạn Tổ 18 P Gia Sảng - Thanh Tùng TPTN Khách sạn Số 6, tổ 11 P Đồng Sao Mai Quang - TPTN Khách sạn Tổ 13, P Gia Sàng Hải Vân TPTN Khách sạn Tổ 12 P Phan Đình Minh Cầu Phùng - TPTN Khách sạn Xóm Mỏ Chè - Tân Phƣơng Mai Qaung - TS S.Công Khách sạn Khối I-P.Phố Cò - Phƣơng Chinh TX S.Công Khách sạn Phƣờng Hoàng Văn Hoàng Yến Thụ - TPTN Khách sạn Thị trấn Ba Hàng- Thiên Tuế huyện Phổ Yên Khách sạn Phƣờng Quán Triều Phong Ten - TPTN Khách sạn Đại Lƣơng Sơn - TPTN Hoàng Gia Khách sạn Phƣờng Hoàng Văn Sao Việt Thị - TPTN Khách sạn Xã Tân Thái, huyện Đông Hồ Đại Từ Khách sạn Phƣơng Hoàng Văn Hoàng Đế Thụ - TPTN Số Số Số lao phòng giƣờng động 0280.756.006 13 0280.753.781 16 14 0280.755.309 10 11 0280.651.026 10 20 0280.851.226 23 0280.654.666 12 16 0280.860.189 16 25 0280.862.304 16 24 0280.750.181 11 11 0280.763.859 10 18 0280.643.493 18 30 0280.845.735 18 20 0280.757.677 13 20 0912.661.685 15 20 0280.754.348 13 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ghi http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 TT 44 45 46 47 Tên sở ƣu trú Khách sạn Địa Điện tho i TX Sông Công TN Sông Công Khách sạn Phƣờng Đồng Đông Á Quang - TPTN Khách sạn Đƣờng Bắc Cạn - Hòa Bình TPTN Khách sạn Tổ 1, P Quang Kim Oanh Vinh - TPTN Khách sạn 443, tổ P Gia 48 Tân Hải Long Sàng - TPTN 0280.654.565 Số Số Số lao phòng giƣờng động 50 80 37 50 Chƣa thẩm định 10 15 Ghi nt 20 nt Đã thẩm 0280.240.751 12 định ngày 19 20.7.08 49 Khách sạn Tổ 11, P Đồng Everést Quang - TPTN 0280.250.120 Tổng cộng 16 21 1180 2114 Nt 915 31.7.08 Trong đó: khách sạn (100 phòng); khách sạn (273 ngƣời); khách sạn (220 phòng); 593 phòng cao cấp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 Trung tâ V n hóa Thông tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 Trung tâm TP.Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 Một số hình ảnh H Núi Cốc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 Một số hình ảnh H Núi Cốc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 Chè Tân Cƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 ATK Định Hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 Tuần V n hóa Du ịch Th i Nguyên n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 2010 http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 Khu trƣng b y ngo i trời Bảo t ng V n hóa c c dân tộc Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh thái nguyên , Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh thái nguyên , Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay