Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hồ gươm

101 74 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:06

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng NHTM 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 14 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.1 Khái niệm 16 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý rủi ro tín dụng 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH HỒ GƢƠM 34 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm 34 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh 34 2.1.2 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển HDBank – Chi nhánh Hồ Gƣơm 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm từ 2014 - 2015 39 2.1.4 Về tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm năm 2014-2015 39 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm 46 2.2.1 Quản trị sách tín dụng HDBank – Chi nhánh Hồ Gươm 46 2.2.2 Quản trị quy trình cho vay HDBank – Chi nhánh Hồ Gươm 47 2.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng HDBank – Chi nhánh Hồ Gươm 51 2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm 62 2.3.1 Những mặt đạt đƣợc 62 2.3.2 Tồn 62 2.3.3 Nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH CN HỒ GƢƠM 72 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới 72 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm 74 3.2.1 Hoàn thiện sách huy động vốn 74 3.2.2 Hoàn thiện sách quản lý điều hành tín dụng 76 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý khách hàng 83 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng 86 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý, thu hồi nợ hạn 89 3.3 Kiến nghị 91 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 91 3.3.2 Kiến nghị HDBank nói chung HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm nói riêng 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Trung DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nƣớc HDBANK Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh NHTM Ngân hàng thƣơng CN Chi nhánh mại TMCP TMCP PGD Phòng giao dịch DPRR Dự phòng rủi ro CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng CVQLTD Chuyên viên quản lý tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm CIC Trung tâm thông tin tín dụng NQH Nợ hạn TCTD Tổ chức tín dụng QĐ- Quyết định Ngân NHNN hàng nhà nƣớc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2: Danh mục cho vay theo kỳ hạn Bảng 2.3: Danh mục cho vay theo ngành nghề Bảng 2.4: Danh mục cho vay theo mục đích Bảng 2.5: Danh mục theo phân loại nợ Bảng 2.6: Bảng tính thời gian hao phí xử lý khoản nợ hạn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị rủi ro Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức HDBank Hồ Gƣơm MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển đất nƣớc, hệ thống Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) đóng vai trò to lớn cho mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô bƣớc tiến kinh tế đất nƣớc nhƣ: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trƣởng GDP với tốc độ cao ngày ổn định, chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, đại hóa Nhiều NHTM chuyển hƣớng mạnh mẽ sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn định, đa dạng, hƣớng sản xuất sản phẩm hàng hóa xuất Đồng thời chất lƣợng hoạt động tín dụng, hiệu hoạt động tín dụng NHTM không ngừng đƣợc cải thiện, nâng cao, hạn chế rủi ro Có đƣợc kết NHTM nói chung, NHTM cổ phần nói riêng đổi quản trị tín dụng, dần tiếp cận với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, năm gần đây, hoạt động tín dụng hệ thống NHTM gặp nhiều thử thách, khó khăn đặt số vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, đặc biệt cần tìm giải pháp để tiếp tục mở rộng quy mô nâng cao chất lƣợng tín dụng Cần phải làm để nâng cao chất lƣợng cho vay mà đảm bảo đƣợc tăng trƣởng quy mô tín dụng quan tâm lớn lãnh đạo điều hành ngân hàng Quản trị tín dụng tốt giúp Ngân hàng an toàn, hiệu tạo đà phát triển thời gian tới Nhận thức rõ tính cấp bách vấn đề trên, sau thời gian làm việc nghiên cứu NH TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Hồ Gƣơm” làm luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, làm rõ, hệ thống hóa vấn đề quản trị tín dụng NHTM - Phân tích thực trạng quản trị tín dụng NH TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm giai đoạn 2014 - 2015 - Qua phân tích thực trạng đƣa đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản trị tín dụng NH TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Quản trị tín dụng NH TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá, thực trạng quản trị tín dụng NH TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm thông qua số liệu báo cáo tài bốn năm 2014, 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: vật biện chứng vật lịch sử; Thống kê kinh tế; Khảo sát, đối chiếu; Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu; Dự báo Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 03 chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề quản trị tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Tín dụng quan hệ vay mƣợn dựa nguyên tắc hoàn trả Tín dụng chuyển nhƣợng tạm thời lƣợng giá trị dƣới hình thức vật hay tiền tệ từ ngƣời sở hữu sang ngƣời sử dụng, sau thời gian định trả lại với lƣợng lớn Tín dụng có đặc điểm thiếu đặc điểm sau không phạm trù tín dụng nữa: - Có chuyển giao quyền sử dụng lƣợng giá trị từ ngƣời sang ngƣời khác - Sự chuyển giao mang tính chất tạm thời - Khi hoàn trả lƣợng giá trị chuyển giao cho ngƣời sở hữu phải kèm theo lƣợng giá trị dôi thêm gọi lợi tức Tín dụng ngân hàng hình thức phát triển cao tín dụng, nhiên giữ nguyên đƣợc chất ban đầu quan hệ tín dụng Tín dụng ngân hàng đƣợc hiểu quan hệ vay mƣợn lẫn theo nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi theo thời gian định, bên NHTM bên cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị xã hội, tổ chức tín dụng, NHTM khác Hoạt động tín dụng NHTM dựa số nguyên tắc định nhằm đảm bảo tính an toàn khả sinh lời Các nguyên tắc đƣợc cụ thể hóa quy đinh: - Khách hàng phải cam kết hoàn trả nợ gốc lãi vay thời hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng - Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay theo mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng Mục tiêu NHTM đặt cấp tín dụng thu hồi đƣợc gốc, lãi vay phí (nếu có) theo thời hạn thỏa thuận hợp đồng tín dụng Quan hệ tín dụng kết thúc ngân hàng thu hồi hết nợ gốc, lãi vay khoản phí (nếu có) Một số trƣờng hợp khách hàng không hoàn trả hoàn trả không đầy đủ hạn ngân hàng xem xét tìm nguyên nhân quan trọng để giúp ngân hàng kịp thời đƣa định liên quan đến tính an toàn khoản tín dụng 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng NHTM Có thể nhận thấy thực chất tín dụng ngân hàng quan hệ kinh tế ngân hàng ngƣời vay, mối quan hệ đƣợc thể với thông qua vận động giá trị vốn tín dụng mà ngân hàng chuyển sang ngƣời vay sau thời gian định quay ngân hàng với lƣợng giá trị lớn lúc ban đầu Hoạt động tín dụng NHTM có đặc điểm: - Tín dụng có lòng tin: thân từ tín dụng xuất phát từ tiếng latinh “creditum” có nghĩa “sự giao phó” hay “sự tín nhiệm” Nghiên cứu khái niệm tín dụng cho thấy tín dụng cho vay có hứa hẹn thời gian hoàn trả Sự hứa hẹn biểu “mức tín nhiệm” hay “lòng tin” ngân hàng vào ngƣời vay Yếu tố lòng tin vô hình nhƣng thiếu quan hệ tín dụng, yếu tố bao trùm hoạt động tín dụng, điều kiện cần cho quan hệ tín dụng phát sinh Khi định cung cấp khoản tín dụng, ngân hàng không tin tƣởng vào khả hoàn trả khách hàng quan hệ tín dụng không phát sinh - Tín dụng có tính thời gian: khác với quan hệ mua bán thông thƣờng, quan hệ tín dụng trao đổi quyền sử dụng giá trị khoản vay không trao đổi quyền sở hữu khỏan vay Ngân hàng trao giá trị khoản vay dƣới dạng tiền tệ cho khách hàng sử dụng khoảng thời gian định Sau khai thác giá trị sử dụng khoản vay thời hạn cam kết hợp đồng tín dụng, ngƣời vay phải hoàn trả toàn giá trị khoản vay cộng thêm khoản lãi vay theo cam kết - Tín dụng có tính hoàn trả: đặc điểm thuộc chất vận động tín dụng dấu ấn để phân biệt phạm trù tín dụng với phạm trù kinh tế khác Sau kết thúc vòng tuần hoàn tín dụng, hoàn thành chu kỳ sản xuất trở trạng thái tiền tệ, vốn tín dụng đƣợc ngƣời vay hoàn trả cho ngân hàng kèm theo phần lãi theo cam kết hợp đồng tín dụng Một mối quan hệ tín dụng đƣợc coi hoàn hảo đƣợc thực với đầy đủ đặc điểm trên, nghĩa ngƣời vay hoàn trả đƣợc đầy đủ gốc lãi vay cho ngân hàng thời hạn cam kết 1.1.3 Phân loại tín dụng * Căn vào mục đich sử dụng vốn: - Cho vay bất động sản: hình thức cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ - Cho vay sản xuất kinh doanh hình thức cho vay để bổ sung vốn lƣu động cho doanh nghiệp sản xuất - Cho vay tiêu dùng hình thức cấp tín dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhƣ mua sắm vật dụng, tài sản… cá nhân * Căn vào thời hạn: - Cho vay ngắn hạn: hình thức cho vay có thời hạn dƣới 12 tháng đƣợc sủ dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lƣu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: hình thức cho vay có thời hạn từ đến năm Tín dụng trung hạn chủ yếu đƣợc đầu tƣ để mua sắm tài sản cố đinh, cải tiến, đổi thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh… - Cho vay dài hạn: hình thƣc cho vay có thời hạn năm Tín dụng dài hạn hình thức tín dụng cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn nhƣ xây dựng nhà ở, thiết bị, phƣơng tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng xí nghiệp mới… * Căn vào mức độ tín nhiệm: - Cho vay tài sản đảm bảo: hình thức cho vay không cần tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh ngƣời thứ ba, mà việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, có khả tài mạnh, có quan hệ lâu dài với ngân hàng… ngân hàng cấp tín dụng theo hình thức - Cho vay có tài sản đảm bảo: hình thức cho vay mà để đƣợc vay ngƣời vay phải có tài sản chấp, cầm cố có bảo lãnh ngƣời thứ ba Đối với khách hàng uy tín cao với ngân hàng, vay vốn đòi hỏi phải có bảo thác khách hàng ngân hàng cần thu thập thông tin liên quan từ phân tích, nhận định đánh giá hiệu sử dụng vốn vay khả trả nợ khách hàng Sau thẩm định thật kỹ đƣa định cho vay hay không, điều làm giảm thiệt hại rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Nguyên tắc đặt để khách hàng từ đầu cố làm để sau phải giải hậu 3.2.3.2 Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng Không tâm vào việc tìm kiếm khách hàng mà ngân hàng phải tập trung xây dựng mối quan hệ thân thiết, lâu dài với hệ khách hàng hữu lợi ích thiết thực mà mối quan hệ mang lại cho hai bên Đối với ngân hàng: khách hàng truyền thống việc thu thập thông tin đánh giá khách hàng đơn giản nhiều Thiện chí, trình độ quản lý kinh doanh, tiềm lực tài hiệu quản hoạt động kinh doanh khách hàng đƣợc đánh giá thông qua giao dịch vay vốn trƣớc Hơn nữa, ngân hàng giảm đƣợc chi phí việc thu thập phân tích khách hàng Khách hàng truyền thống nguồn giới thiệu khách hàng cho ngân hàng nhiều nhất, an toàn hiệu Đối với khách hàng: Việc có đƣợc mối quan hệ tốt với ngân hàng nên họ đƣợc hƣởng lãi suất ƣu tiên, chi phí giao dịch thấp hơn, thủ tục vay vốn đơn giản thƣờng xuyên đƣợc cung cấp thông tin hữu ích Bên cạnh gặp khó khăn, ngân hàng đƣa đƣợc nhiều biện pháp giúp đỡ hiệu Rõ ràng việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng giúp ngân hàng giữ đƣợc khách hàng truyền thống thu hút khách hàng tiềm Đây giải pháp quan trọng việc nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng, vừa nâng cao hiệu kinh doanh vừa giảm thiểu rủi ro 3.2.3.3 Thƣờng xuyên trao đổi cung cấp thông tin với khách hàng Trong bối cảnh kinh doanh thành phần kinh tế thông tin vấn đề nhạy cảm Thiếu thông tin đƣa doanh nghiệp vào tình trạng làm ăn giảm sút, xa dẫn đến tình trạng phá sản Khách hàng thƣờng tập trung hầu hết thời gian nguồn lực cho hoạt 84 động thƣờng ngày họ nên đa số thiếu thông tin môi trƣờng kinh doanh nói chung sách ngân hàng nói riêng Trong nhiều trƣờng hợp thiệt hại việc thiếu thông tin không nhỏ cho khách hàng ngân hàng kênh trao đổi thông tin hiệu Ngƣợc lại việc có đƣợc thông tin khách hàng lĩnh vực khác giúp cho ngân hàng có nhìn đa diện hơn, gần với thực tế để từ đƣa đƣợc sách ứng xử phù hợp Sau thời gian áp dụng cách làm hệ khách hàng mình, HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm thu đƣợc kết tích cực Tuy nhiên trình áp dụng thử nghiệm nên việc tiếp nhận, cung cấp xử lý thông tin đƣợc trao đổi hai bên chƣa thực đáp ứng đƣợc kỳ vọng đặt Vì thời gian tới, ngân hàng cần thiết lập kho liệu nguồn, bên cạnh buổi toạ đàm thƣờng kỳ hàng tuần tháng nhằm trao đổi xử lý thông tin cho có hiệu Ví dụ: Nắm bắt đƣợc xu tháng tới toàn hệ thống ngân hàng thắt chặt cho vay trung dài hạn để đảm bảo dự nợ tín dụng toàn hệ thống nằm giới hạn mà NHNN đƣa ra, cán tín dụng cung cấp thông tin cho khách hàng từ đƣa cho khách hàng hai hƣớng xử lý: - Khách hàng có nhu cầu đầu tƣ tài sản trung hạn (mua xe ôtô, đầu tƣ máy móc ) có lƣợng vốn đối ứng đầy đủ đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hồ sơ tín dụng - Trong trƣờng hợp khách hàng có ý định, nhƣng thiếu nguồn vốn đối ứng phải thời gian huy động đủ phải dừng kế hoạch 3.2.3.4 Trực tiếp tham gia giải khó khăn vƣớng mắc khách hàng Khi môi trƣờng kinh doanh thuận lợi việc HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay giúp cho hai bên phát triển Tuy nhiên thực tế việc lúc diễn biến theo chiều hƣớng có lợi nhƣ vậy, nhiều khách hàng phải đối diện với khó khăn, thất bại nguyên nhân chủ quan khách quan Với tình này, ngân hàng phải xử lí để vừa bảo toàn tối thiểu thiệt hại giúp đƣợc khách hàng giải phần khó khăn Với khả tài dồi dào, quan 85 hệ rộng , ngân hàng đƣa nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng Ví dụ: thời gian qua thị trƣờng ngoại tệ có nhiều biến động, ngân hàng đứng làm trung gian khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, bán hàng họ thu đƣợc lƣợng ngoại tệ, doanh nghiệp nhập khẩu, họ cần có ngoại tệ để toán cho đối tác nƣớc ngân hàng cầu nối cho hai khách hàng gặp Giá mua bán ngoại tệ khách hàng tự thỏa thuận, có điều chắn tỷ giá áp dụng thấp so với thị trƣờng tự 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng Trong hoạt động tín dụng rủi ro yếu tố tồn song hành Rủi ro xuất lúc nào, với khoản vay dù khoản vay cũ hay Vấn đề đặt ngân hàng phải bƣớc nâng cao hiệu quản trị rủi ro để thiệt hại tốt rủi ro nằm tầm kiểm soát Mặc dù có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quản trị HDBank Chi nhánh Hồ Gƣơm thời gian qua, nhiên thực tế nợ hạn xảy với quy mô năm sau cao năm trƣớc Nợ hạn không ảnh hƣởng tới lợi nhuận mà ảnh hƣởng lớn tới uy tín ngân hàng Vì thời gian tới cần phải có chuyển biến hoạt động quản lý rủi ro ngân hàng cụ thể: Ngân hàng cần phải xác định rõ ràng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chủ quan hay khách quan để từ đƣa giải pháp phù hợp * Rủi ro đến từ nguyên nhân chủ quan: Đó nguyên nhân khách hàng ngân hàng gây Về phía khách hàng: Nguyên nhân từ phía khách hàng thƣờng đƣợc xem xét mặt sau: - Khả quản lý sử dụng khoản vay khách hàng hạn chế - Năng lực tài doanh nghiệp yếu - Đạo đức, thiện chí trả nợ khách hàng không tốt Để hạn chế rủi ro này, ngân hàng cần trọng việc sàng lọc khách hàng, kiểm tra, giám sát trƣớc, sau cho vay 86 Xét khía cạnh lý thuyết, ngân hàng thực đƣợc tốt mục tiêu nêu rủi ro tín dụng đƣợc giảm thiểu Tuy nhiên, thực tế sức ép việc tăng trƣởng tín dụng tiêu khác, hoạt động quản lý rủi ro thƣờng bị xem nhẹ làm chiếu lệ hiệu thấp Quản trị rủi ro xuất phát từ nguyên nhân khách hàng nợ hạn công việc bắt đầu mà phải khởi nguồn từ ngân hàng tìm kiếm khách hàng, ngành hàng Tiếp trình sàng lọc hồ sơ, thẩm định tƣ cách, lực khách hàng Nói tóm lại chu trình quản trị khép kín Về phía ngân hàng: Rủi ro tín dụng không nguyên nhân khách quan, hay khách hàng tạo nên mà xuất phát từ ngân hàng Khi xảy rủi ro tín dụng ngân hàng thƣờng tìm nguyên nhân đổ lỗi cho khách hàng, nhiên nhiều trƣờng hợp xét nguyên nhân xâu xa lại xuất phát từ ngân hàng Rủi ro tín dụng ngân hàng xuất khâu nào, phận liên quan đến hoạt động tín dụng Để nâng cao hiệu quản trị rủi ro cách khác ngân hàng cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa từ xem xét khoản vay Trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ: Đây giai đoạn quan trọng thƣờng khởi thủy rủi ro tín dụng, hoạt động quản trị phải tập trung đánh giá: - Khả thẩm định hồ sơ vay cán tín dụng nhằm tránh sai sót chuyên môn, nghiệp vụ - Tính khách quan cán tín dụng thẩm định hồ sơ Đây vấn đề nhạy cảm nhƣng cần phải đƣợc xem xét cách tế nhị - Tài sản chấp: Các yếu tố pháp lý tài sản chấp Trong nhiều trƣờng hợp không kiểm tra kỹ tình trạng tài sản đảm bảo từ đầu nên xảy rủi ro ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc xử lí tài sản chấp không đủ điều kiện phát mại theo quy định pháp luật Ví dụ tài sản thuộc sở hữu hộ gia đình nhƣng có số ngƣời tham gia kí chấp rủi ro tín dụng xảy ra, cần xử lý tài sản ngƣời lại không đồng ý Một vấn đề khác liên quan đến tài sản chấp việc định giá giá trị tài sản chấp phải xác 87 thƣờng xuyên phải định giá lại Bởi thời gian sử dụng nhiều yếu tố khách quan làm thay đổi giá trị tài sản chấp Cụ thể:  Đối với tài sản chấp động sản: ôtô, máy móc thiết bị hầu hết giảm giá, chí giá sau thời gian sử dụng  Đối với bất động sản, giá xuống kinh tế biến động theo chiều hƣớng tiêu cực hay thuộc vùng quy hoạch quyền Tính khả mại tài sản yếu tố ngân hàng phải lƣu ý nhận chấp Không phải tài sản có giá trị tƣơng đƣơng với khoản vay nhận đƣợc có nhiều tài sản cần xử lí phát mại ngân hàng bán cho Ví dụ: Liên hiệp Đƣờng sắt mang toa tầu để chấp Trƣờng hợp nhƣ có phải phát mại ngân hàng khách để bán Những hạn chế nêu khiến vấn đề chấp tài sản trở thành nguyên nhân quan trọng dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng thời gian qua Điều nhƣ nghịch lý chấp đƣợc áp dụng với mục tiêu hạn chế rủi ro Tuy nhiên, thực chất phải hiểu chấp tiêu chuẩn hàng đầu để bảo đảm an toàn tín dụng Trong giai đoạn kiểm tra, giám sát khoản vay: Kiểm tra, giám sát biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa hạn chế rủi ro Vì hoạt động phải đƣợc thực thƣờng xuyên chặt chẽ Hoạt động kiểm tra phải đƣợc thực tất khoản vay cũ lẫn Việc kiểm tra, giám sát phải đƣợc ghi chép cẩn thận thông tin thu thập đƣợc cần phân tích, mổ xẻ để từ tìm biện pháp quản lý khoản vay đảm bảo an toàn, hiệu Trong giai đoạn thu nợ: Xử lý nợ hạn vấn đề phức tạp ngân hàng cần trọng đặc biệt Tựu chung lại, quản lý rủi ro khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể hoạt động kinh doanh điều kiện tài khách hàng Ngân hàng cần phải có hệ thống giám sát chất lƣợng cho toàn danh mục tín dụng để có nhìn tổng thể rủi ro tín dụng, từ dễ dàng biết đƣợc rủi ro tập trung vào hạng mục (khách hàng, khu vực, ngành nghề ), sở có điều chỉnh thích hợp để 88 tránh tập trung đầu tƣ mức nhằm làm giảm thiểu rủi ro Ngoài ra, ngân hàng cần thiết lập đƣợc phận chuyên nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô kể ngắn hạn trung dài hạn dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hƣớng cho hoạt động tín dụng, chiến lƣợc quản lý rủi ro tín dụng, chiến lƣợc khách hàng chiến lƣợc đầu tƣ vốn tín dụng * Rủi ro đến từ nguyên nhân khách quan Khi xảy rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan luôn khó phòng tránh chí bất khả kháng Những nguyên nhân thƣờng không trực tiếp ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng nhƣng lại có ảnh hƣởng tới hoạt động khách hàng, từ gián tiếp ảnh hƣởng đến ngân hàng Các nguyên nhân khách quan thông thƣờng tác động của: - Môi trƣờng tự nhiên - Môi trƣờng kinh tế - Môi trƣờng pháp lý - Sự quản lý vĩ mô nhà nƣớc Để giảm thiểu rủi ro, ngân hàng cần sớm đƣa cảnh báo tác động không mong muốn tới tất khách hàng Mặt khác, ngân hàng cần chủ động tham gia giải khó khăn khách hàng Đây cách mà ngân hàng vừa giúp khách hàng vừa giúp Nhiệm vụ đặt với cán quản lý rủi ro phải thƣờng xuyên cập nhật thông tin Tìm kiếm thông tin hữu ích dành cho khách hàng để từ đƣa tƣ vấn, giải pháp phù hợp 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác xử lý, thu hồi nợ hạn Trong hoạt động tín dụng, nợ hạn vấn đề mà ngân hàng gặp phải Vấn đề đặt phải giải nợ hạn nhƣ nào? Muốn làm tốt công tác xử lý thu hồi nợ xấu, cần phải giải tốt ba vấn đề nhƣ sau: Một là, Phân loại chi tiết nợ xấu: Thực đánh giá, phân tích để phân loại nợ xấu thành nhóm nhƣ khách 89 quan, chủ quan, có thái độ hợp tác với ngân hàng việc thực thi kế hoạch trả nợ, chây ỳ việc trả nợ, có tài sản đảm bảo tiền vay, tài sản đảm bảo tiền vay để có biện pháp xử lý thu hồi có hiệu Hai là, có kế hoạch cụ thể xử lý nợ xấu: HDBank Chi nhánh Hồ Gƣơm cần chủ động xây dựng phƣơng án xử lý, có kế hoạch, chƣơng trình cụ thể đến nợ để xử lý thu hồi Thành lập tổ xử lý nợ hạn, nợ xấu; lãnh đạo phụ trách tín dụng làm tổ trƣởng Hàng tuần, tổ xử lý nợ họp để đánh giá kết xử lý tuần thống chƣơng trình hoạt động tuần tới Hàng tháng họp giao ban chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm báo cáo kết xử lý nợ để giám đốc giao nhiệm vụ xử lý Thực phân công giao nhiệm vụ, giao trách nhiệm, giao khoản thu nợ nhƣ tiêu hoạt động tín dụng Đồng thời gắn trách nhiệm CV QHKH để nợ hạn phát sinh trình quản lý tín dụng Ba là, tranh thủ hỗ trợ phối kết hợp chặt chẽ xử lý nợ hạn: Tranh thủ mạnh mẽ hỗ trợ cấp quyền, sở, ban ngành địa bàn, đặc biệt quan pháp luật để xử lý kiên đối tƣợng chây ỳ, khó thu Đối với nợ hạn, trƣờng hợp khách hàng có nợ hạn nguyên nhân khách quan bất khả kháng nhƣ thiên tai, biến động bất lợi giá thị trƣờng, ốm đau đột xuất cần phải xử lý nghiệp vụ để tháo gỡ khó khăn nhƣ: gia hạn nợ, cho vay lại để khách hàng tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng CV QHKH phải ngƣời gần gũi với khách hàng để đề xuất biện pháp nghiệp vụ, tƣ vấn cho khách hàng kể phƣơng diện quản lý, tiêu thụ sản phẩm, giá cả, để giúp khách hàng vƣợt qua khó khăn Khi trả nợ, khách hàng tiếp tục gặp khó khăn, thực miễn giảm lãi khuôn khổ khả cho phép để thể thiện chí ngân hàng Làm tốt đƣợc công tác này, mối quan hệ khách hàng ngân hàng ngày khăng khít hơn, ngƣời có nợ hạn ý thức đƣợc trách nhiệm việc trả nợ Trong trƣờng hợp khách hàng có biểu thiếu tích cực, không hợp tác tốt với ngân hàng việc xây dựng kế hoạch trả nợ, tùy mức độ trƣờng hợp cụ thể để áp dụng giải pháp xử lý khác nhƣng phải tuân theo nguyên tắc kiên 90 quyết, dứt khoát Trƣớc hết, phối hợp với tổ chức trị – xã hội tác động, giáo dục tƣ tƣởng để ngƣời vay ý thức đƣợc nghĩa vụ trả nợ Trƣờng hợp nợ hạn có liên quan đến CV QHKH tiêu cực, cho vay thiếu khách quan, không chế độ tín dụng thiết phải xử lý, quy trách nhiệm vật chất, chuyển công tác xử lý ngừng cho vay, chuyển thu nợ nặng sa thải, khởi kiện pháp luật 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc Trong thời gian qua kinh tế nhƣ toàn hệ thống ngân hàng đƣợc chứng kiến tác động to lớn khủng hoảng tài Với tƣ cách ngân hàng ngân hàng cánh tay phải phủ việc điều tiết sách tiền tệ, NHNN cần phát huy vai trò dự báo hỗ trợ nguồn vốn cho NHTM thời điểm khó khăn NHNN cần tiếp tục hoàn thiện chế chế điều hành lãi suất, ổn định mặt lãi suất để kiểm soát lạm phát hƣớng tới ổn định kinh tế vĩ mô nhiệm vụ trƣớc mắt trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2016 Trên sở mức lãi suất bản, hình thành đồng mức lãi suất đạo, nhƣ lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm lãi suất nghiệp vụ thị trƣờng mở nhằm chủ động điều tiết lãi suất thị trƣờng hành vi cho vay, vay thành viên thị trƣờng tiền tệ Lƣợng tiền cung ứng đƣợc điều tiết hợp lý để đảm bảo mức lãi suất mục tiêu tầm chi tiết hơn, NHNN phải xây dựng sách lãi suất phù hợp với ngành, vùng, đối tƣợng doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế thời kỳ Bên cạnh NHNN nên rà soát lại văn bản, xóa bỏ tình trạng văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế, làm cho hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao không đơn hƣớng dẫn nghiệp vụ nhƣ Đồng thời phối hợp với Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện sách tài sản bảo đảm hoạt động tín dụng, cụ thể vấn đề quy định đăng ký giao dịch bảo đảm, sách đảm bảo tín dụng tài sản hình thành tƣơng lai, sách định giá tài sản bảo đảm, sách quy định việc xử lý tài 91 sản bảo đảm để thu hồi nợ vay Cần nâng cao hiệu lực tra, trọng vào biện pháp khắc phục tồn có thái độ kiên đơn vị có sai phạm mà không chịu sửa sai Tạo sân chơi công cho tất ngân hàng lớn nhỏ, tổ chức tín dụng định chế tài Đây yêu cầu cấp thiết hệ thống tài Việt Nam muốn hội nhập sâu theo chuẩn mực tài quốc tế Cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát hoạt động tín dụng ngân hàng, công ty tài sở luật pháp hành, minh bạch hoá hoạt động kiểm tra, tránh tình trạng xin cho hƣớng đến việc phù hợp với thông lệ quốc tế Công tác tra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu NHNN, mục tiêu công tác tra nhằm phát kịp thời, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật NHTM, công ty tài Nhƣng thực tế, NHNN thực việc kiểm tra, theo dõi giai đoạn sau phát sinh rủi ro, chƣa thực công tác giám sát từ xa để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời Cần phải xây dựng số điều luật nhằm tăng cƣờng vai trò kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng NHNN cần phải tiêu chuẩn hóa tiêu thức đánh giá chất lƣợng tín dụng để làm sở cho ngân hàng tự xây dựng nên tiêu để cấp tín dụng nhƣ kiểm soát đánh giá chất lƣợng tín dụng mình, đồng thời thƣớc đo cho phận tra, giám sát NHNN trình tác nghiệp NHNN cần tăng cƣờng đẩy mạnh hoạt động phận Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro đầu mối để thu hút cung cấp thông tin cho NHTM nhằm giúp cho NHTM có đƣợc định đắn hoạt động kinh doanh Ngoài ra, cần quy định mức độ liên đới trách nhiệm trung tâm trƣờng hợp NHTM bị rủi ro sử dụng thông tin thiếu xác mà trung tâm cung cấp 3.3.2 Kiến nghị HDBank nói chung HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm nói riêng Trong thời gian qua, HDBank triển khai mô hình tái cấu trúc toàn hệ thống phận có tính chuyên môn hoá cao Mô hình đƣợc 92 ngân hàng lớn giới áp dụng triển khai từ lâu đƣợc đánh giá thành công Tuy nhiên việc áp dụng mô hình toàn hệ thống nhiều bất cập chƣa phát huy đƣợc tính ƣu việt Nguyên nhân ngân hàng chƣa có thời gian tập huấn đầy đủ nhƣ giải thích cho tất nhân viên hiểu đƣợc lợi ích thực áp dụng mô hình dẫn đến hoạt động phận chƣa ăn khớp tạo nhiều kẽ hở Mặt khác, ngân hàng lớn giới có trình độ công nghệ tiên tiến, đội ngũ nhân lực có trình độ cao ngân hàng Việt Nam có công nghệ lạc hậu, trình độ nhân lực không cao việc bê nguyên mô hình vào áp dụng chƣa phù hợp Vì ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhƣ ban hành hƣớng dẫn cụ thể quy trình tác nghiệp nhƣ cách thức làm việc phận liên quan Ngân hàng cần xây dựng phần mềm ứng dụng dành riêng cho công tác quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro hoạt động tín dụng nói riêng Để làm đƣợc điều này, đòi hỏi Ngân hàng phải cộng tác với công ty phần mềm, chuyên gia phân tích nỗ lực ngân hàng mà nhà quản trị, cán nhân viên trực tiếp tham gia vào quy trình cấp tín dụng phải ngƣời thiết kế ý tƣởng tham gia cách tích cực Việc áp dụng phần mềm quản lý phân tích tín dụng vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm giúp cho việc tính toán tiêu đƣợc nhanh chóng, xác, dễ dàng so sánh đƣợc số kỳ với số kì trƣớc, số kế hoạch, số chi tiết với số tổng thể nhằm phát điều bất hợp lý diễn biến bất thƣờng hoạt động tín dụng Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ thông tin hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội giúp ban lãnh đạo cập nhật kiểm tra số liệu, thông tin hàng ngày Chi nhánh để giảm bớt khâu trung gian, đem lại tính khách quan hiệu cao công việc Với tƣ cách đơn vị chủ quản đầu mối thu thập, tiếp nhận phân phối thông tin ngân hàng cần nhanh chóng xây dựng hoàn thiện, liên tục cập nhật kho liệu doanh nghiệp, ngành hàng, thông tin sách ngân hàng nhà nƣớc, phủ để toàn thể nhân viên dễ dàng kiểm tra, tham khảo tránh tình trạng thân nhân viên mù mờ thông tin mà tra từ đâu cho xác 93 phải nhiều thời gian tìm kiếm mà chất lƣợng thông tin chƣa đƣợc đảm bảo Ngân hàng cần tạo kênh thông tin hai chiều đảm bảo tính khách quan để giải thắc mắc, nguyện vọng, kiến nghị nhân viên, phòng giao dịch, chi nhánh cách nhanh Chỉ có làm đƣợc nhƣ ngân hàng phát triển hội nhập sâu vào kinh tế thông tin chủ yếu thông tin chiều, mang nặng tính áp đặt, mệnh lệnh nên nhiều xa rời thực tế không đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế bên dƣới Trong bên dƣới có nhiều thông tin, ý kiến hay không đƣợc xử lý tính khách quan việc tiếp nhận thông tin xử lý 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở hệ thống lý thuyết phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm, chƣơng đƣa giải pháp kiến nghị tới quan quản lý Ngân hàng nhà nƣớc nhƣ thân ngân hàng HDBank nói chung & HDBank – CN Hồ Gƣơm nói riêng để nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát tín dụng thời gian trƣớc mắt nhƣ lâu dài 95 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều biến động, thị trƣờng tài ngân hàng cạnh tranh khốc liệt với trách nhiệm nặng nề dẫn dắt kinh tế, nguy xảy rủi ro hoạt động tín dụng ngày cao công tác quản trị rủi ro tín dụng ngày đƣợc coi trọng Sau trình nghiên cứu sở lý luận thực trạng quản trị rủi ro tín dụng HDBank - CN Hồ Gƣơm, với mong muốn vận dụng thành nghiên cứu tích lũy đƣợc vào thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng năm tiếp theo, luận văn giải đƣợc vấn đề sau: Một là, Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị RRTD NHTM Hai là, Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm Ba là, sở lý luận kết hợp với thực trạng quản trị rui ro tín dụng HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Với nội dung trên, tác giả hi vọng đóng góp giải pháp tích cực nhằm mục tiêu nâng cao hiệu tín dụng HDBank - Chi nhánh Hồ Gƣơm thời gian tới Trên toàn nội dung luận văn với đề tài “Hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Hồ Gƣơm” Do thời gian nghiên cứu kiến thức nhiều hạn chế, luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý Thầy, Cô ngƣời quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn, có đóng góp định vào thực tiễn thân học viên đƣợc mở rộng kiến thức công tác nghiên cứu sau Cuối cùng, lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo TS Trần Việt Hà đồng nghiệp HDBank – Chi nhánh Hồ Gƣơm tạo điều kiện giúp hoàn thành luận văn 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2011), Bài giảng môn Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, Hà Nội Tô Kim Ngọc (2004), Giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội Quốc Hội (2010), Luật Các tổ chức tín dụng, Hà Nội Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2010), NXB Tài Chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định số 1627/2001/NHNN ngày 31/01/2001, v/v ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định sổ 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002, v/v sửa đổi số điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/NHNN ngày 31/01/2001, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định sổ 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/01/2005, v/v sửa đổi số điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/NHNN ngày 31/01/2001, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định sổ 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005, v/v sửa đổi số điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định số 1627/2001/NHNN ngày 31/01/2001, Hà Nội 10 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định sổ 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, v/v sửa đổi, bổ sung số điều quy định về phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà Nội 97 11 Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa Hoc Đào Tạo Ngân Hàng, Tạp chí Chứng Khoán Việt nam, Tạp chí NHTM Việt Nam, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế (Trƣờng Đại Học Kinh Tế) qua năm 12 Nguyễn Minh Kiều (2006) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB tài 13 Nguyễn Hoa Khôi - Đông Thị Thanh Phong (2008), Quản trị học, NXB thống kê 14 Nguyễn Minh Tâm, Kế toán quản trị, Đại học kinh tế 15 Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao thông vận tải 16 Trần Trung Tƣởng (2005): „Giải pháp góp phần hạn chế rủi ro kho cho vay”, Tạp chí Thị trƣờng Tài – Tiền tệ, trang 24-25, số 16, ngày 15/08/2005 17 Nguyễn Xuân Bắc (2012), „Vai trò xếp hạng tín dụng quản trị rủi ro kiểm soát nợ xấu hệ thông ngân hàng Việt Nam‟, Bài viết tham gia hội nghị „Đánh giá tác động xếp hạng tín dụng đối với hoạt động ngân hàng doanh nghiệp Việt Nam” tháng 9/2012, Hà Nội 18 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hồ Gƣơm 98 [...]... Ngân hàng thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng, hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại Nêu lên khái niệm về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân chủ quan và khách quan về rủi ro tín dụng Hậu quả của rủi ro tín dụng và quy trình rủi ro tín dụng Và đặc biệt là nêu ra những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng cũng nhƣ quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM cũng nhƣ hậu quả của việc rủi ro. .. chịu đựng rủi ro của Ngân hàng (ii) Xây dựng chính sách quản lý rủi ro: Chính sách quản lý rủi ro tín dụng là cơ sở để hình thành nên quy trình tín dụng với những hƣớng dẫn nghiệp vụ chi tiết, các 18 bƣớc cụ thể trong quá trình cấp tín dụng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng cũng quy định giới hạn cho vay đối với khách hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro Chính sách rủi ro tín dụng bao gồm... biết rủi ro Kiểm soát và xử lý rủi ro Đo lƣờng rủi ro Quản lý rủi ro Nguồn: Chrinko R.S Guill (2000)“A framework for assessing credit risk in depository institution”.[60 Sơ đồ: 1.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.3.2.1 Nhận biết rủi ro: Đây đƣợc coi là bƣớc đầu tiên trong quá trình quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nhận biết rủi ro đƣợc xét trên hai góc độ: (Về phía ngân hàng) : rủi ro tín dụng. .. lý rủi ro tín dụng tại NHTM cũng nhƣ hậu quả của việc rủi ro tín dụng gây ra; các yêu cầu đối với quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, phân tích các công cụ thực hiện quản trị rủi ro tín dụng của NHTM làm nền tảng khoa học cho việc nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Hồ Gƣơm 33 ... với ngân hàng: Rủi ro tín dụng là những thiệt hại, mất mát về mặt tài chính mà ngân hàng phải gánh chịu liên quan tới việc ngƣời vay vốn không trả đúng hạn hay không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng Nói nhƣ vậy hàm ý rủi ro tín dụng có ảnh hƣởng lớn tới tình hình tài chính của ngân hàng Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không thu đƣợc vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhƣng ngân hàng. .. thất thiệt hại cho ngân hàng, đồng thời không ngừng nâng cao sức mạnh và uy tín của ngân hàng trên thƣơng trƣờng Quản trị rủi ro là bộ phận quan trọng trong chi n lƣợc kinh doanh của mỗi NHTM, đồng thời với mỗi loại rủi ro cụ thể lại áp dụng các phƣơng pháp quản trị riêng Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chi n lƣợc, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt đƣợc... định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc thì: Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có... RRTD tổng thể, ngân hàng có thể đo lƣờng qua việc tính toán các chỉ tiêu nhƣ quy mô dƣ nợ, cơ cấu dƣ nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro Đặc biệt, hai chỉ tiêu: tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu sẽ phản ánh rõ nét rủi ro của ngân hàng 1.3.2.3 Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình Ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua bộ máy và công cụ quản lý nhằm... 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro chính là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành của mỗi NHTM Hiểu một cách đơn giản thì quản trị rủi ro chính là quá trình các NHTM áp dụng các nguyên lý, các phƣơng pháp và kinh nghiệm quản trị ngân hàng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình để giám sát phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, đầu tƣ và các... đúng hạn cả gốc, lãi và phí của khoản tín dụng và các biện pháp, phƣơng án xử lý một khi rủi ro đã xảy ra Nội dung cơ bản của quản lý rủi ro đƣợc thể hiện nhƣ sau: (i) Xây dựng chi n lƣợc quản lý rủi ro: Ngân hàng cần xác định tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh của ngân hàng để từ đó đƣa ra chi n lƣợc quản lý rủi ro phù hợp Chi n lƣợc rủi ro tín dụng phù hợp với mục tiêu chi n lƣợc và mục tiêu hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hồ gươm , Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hồ gươm , Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh chi nhánh hồ gươm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay