Hoạch định chiến lược phát triển cho trung tâm văn hóa – thể thao thanh thiếu niên tỉnh nam định

114 55 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:06

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI THANH HI HOCH NH CHIN LC PHT TRIN CHO TRUNG TM VN HểA TH THAO THANH THIU NIấN TNH NAM NH LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH H NI - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI THANH HI HOCH NH CHIN LC PHT TRIN CHO TRUNG TM VN HểA TH THAO THANH THIU NIấN TNH NAM NH Chuyờn ngnh: QUN TR KINH DOANH LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH NGI HNG DN KHOA HC TS: NGUYN DANH NGUYấN H NI - 2016 Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s LI CAM OAN Lun thc s kinh t ngnh Qun tr kinh doanh vi ti Hoch nh chin lc phỏt trin cho Trung tõm Vn hoỏ - Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh tỏc gi vit di s hng dn ca TS Nguyn Danh Nguyờn Lun ny c vit trờn c s dng lý lun chung v hoch nh chin lc, thc trng hot ng ca phõn tớch xut mt s gii phỏp chin lc phỏt trin cho Trung tõm Vn hoỏ - Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh Khi vit bn lun ny, tỏc gi cú tham kho v k tha mt s lý lun chung v hoch nh chin lc phỏt trin trung tõm v s dng nhng thụng tin s liu theo danh mc tham kho Tỏc gi cam oan khụng cú s chộp nguyờn t bt k lun no hay nh ngi khỏc vit Tỏc gi xin hon ton chu trỏch nhim v cam oan ca mỡnh v chp nhn mi hỡnh thc k lut theo quy nh ca Trng i hc Bỏch khoa H Ni Ngi cam oan Thanh Hi Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s LI CM N hon thnh bn lun vn: Hoch nh chin lc phỏt trin cho Trung tõm Vn hoỏ Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh , tụi ó nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc c quan, cỏc cp lónh o Tụi xin trõn trng by t li cm n ti tt c th v cỏ nhõn ó to iu kin giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Trc ht tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS Nguyn Danh Nguyờn ngi ó hng dn tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun Tụi xin trõn trng cm n Ban Giỏm hiu, Vin sau i hc, Vin Kinh t v Qun lý; cỏc n v liờn quan ca Trng i hc Bỏch khoa H Ni Tụi xin trõn trng cm n cỏc Giỏo s, Phú Giỏo s, Tin s ca Trng i hc Bỏch khoa H Ni, nhng ngi ó trang b cho tụi nhng kin thc quan trng giỳp tụi hon thnh cụng trỡnh ny Tụi xin trõn trng cm n s giỳp ca Ban Giỏm c, cỏc phũng chuyờn mụn v cỏc cỏn b, viờn chc, ngi lao ng ca Trung tõm Vn húa Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh ó giỳp tụi quỏ trỡnh thu thp s liu Tụi xin chõn thnh cm n gia ỡnh, bn bố ng nghip ó ng viờn chia s, giỳp nhit tỡnh v úng gúp nhiu ý kin tụi hon thnh lun ny Xin trõn trng cm n ! Nam nh, ngy 20 thỏng nm 2016 HC VIấN THC HIN Thanh Hi Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s MC LC CHNG 1: C S Lí LUN V CHIN LC KINH 14 DOANH 1.1 Tng quan v chin lc v qun tr chin lc 14 1.1.1 Khỏi nim v chin lc 14 1.1.2 Mc ớch ca chin lc 15 1.1.3 Vai trũ ca chin lc 15 1.1.4 Cỏc yờu cu ca chin lc 16 1.1.5 Cỏc cp chin lc 17 1.2 Qun tr chin lc 18 1.2.1 Khỏi nim, vai trũ ca qun tr chin lc 18 1.2.2 Quỏ trỡnh qun tr chin lc 19 1.2.3 í ngha ca qun tr chin lc 20 1.3 Hoch nh chin lc 21 1.3.1 Khỏi nim hoch nh chin lc 21 1.3.2 Mc ớch ca hoch nh chin lc 21 1.3.3 Ni dung v trỡnh t hoch nh chin lc 21 1.3.4 Hỡnh thnh chin lc 35 1.3.5 Xỏc nh cỏc gii phỏp ngun lc thc hin cỏc phng ỏn 38 chin lc CHNG 2: PHN TCH THC TRNG TRUNG TM VN HểA - TH THAO THANH THIU NIấN TNH 40 NAM NH 2.1 Gii thiu tng quan v Trung tõm Vn húa - Th thao thiu niờn tnh Nam nh 40 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Trung tõm 40 2.1.2 Chc nng, nhim v, quyn hn ca Trung tõm 43 2.1.3 C cu, t chc hot ng ca Trung tõm 44 Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni 2.2 Lun tt nghip thc s S mnh v cỏc mc tiờu hot ng ca Trung tõm Vn húa Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh 48 2.2.1 S mnh 48 2.2.2 Mc tiờu chin lc 49 2.3 Phõn tớch mụi trng hot ng ca Trung tõm VH - TT TTN tnh Nam nh 50 2.3.1 Phõn tớch mụi trng v mụ 50 2.3.2 Phõn tớch mụi trng vi mụ 60 2.3.3 Phõn tớch im mnh, im yu, c hi, mi e da ca Trung tõm VH - TT TTN tnh Nam nh 2.4 Phõn tớch mụi trng ni b ca Trung tõm VH - TT TTN tnh Nam nh 2.4.1 Cụng tỏc lónh o, ch o, phi hp 2.4.2 Thc trng hot ng húa, th thao ca thiu niờn trờn 67 71 71 a bn tnh Nam nh nhng nm qua 72 2.4.3 i ng cỏn b, viờn chc ca Trung tõm VH - TT TTN tnh 79 2.4.4 Cụng tỏc thc hin Makerting 81 2.4.5 C s vt cht phc v cho hot ng 81 2.4.6 Ti chớnh ca Trung tõm 87 CHNG 3: HOCH NH CHIN LC PHT TRIN CA TRUNG TM VN HểA TH THAO TNH NAM 93 NH N NM 2025 3.1 nh hng phỏt trin Trung tõm VH - TT TTN tnh Nam nh 93 3.2 La chn phng ỏn chin lc 95 3.2.1 C s la chn theo mụ hỡnh SWOT 95 3.3.2 La chn phng ỏn chin lc ca Trung tõm n nm 2025 97 3.3 Cỏc gii phỏp thc hin mc tiờu ca phng ỏn chin lc 3.3.1 Gii phỏp v phỏt trin chuyờn mụn, nghip v 97 98 Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s 3.3.2 Gii phỏp v phỏt trin nhõn lc 105 3.3.3 Gii phỏp phỏt trin c s vt cht 106 3.3.4 Gii phỏp v ngun ti chớnh 108 KT LUN TI LIU THAM KHO Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s DANH MC CC CH VIT TT B VH - TT v DL : B Vn húa - Th thao v Du lch BG : Ban Giỏm c CB-CNVC : Cỏn b - Cụng nhõn viờn chc C - H : Cao ng - i hc CGCN : Chuyn giao cụng ngh CLB : Cõu lc b CNH - HH : Cụng nghip húa - hin i húa CTV : Cng tỏc viờn T - BD : o to - bi dng HCSN : Hnh chớnh s nghip HDV : Hng dn viờn HLV : Hun luyn viờn KT - XH : Kinh t - Xó hi NCKH : Nghiờn cu khoa hc NXB : Nh xut bn QTKD : Qun tr kinh doanh S VH - TT v DL : S Vn húa - Th thao v Du lch TC - HC : T chc hnh chớnh UBND : U ban nhõn dõn VH - TT : Vn húa - Th thao VHVN - TDTT : Vn húa ngh - Th dc th thao Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s DANH MC CC BNG HèNH BNG Bng 1.1 Ma trn ỏnh giỏ cỏc yu t bờn ngoi - Ma trn EFE 27 Bng 1.2 Ma trn ỏnh giỏ cỏc yu t bờn - Ma trn IEF 35 Bng 1.3 Bng 2.1 Ma trn SWOT hỡnh thnh chin lc Thng kờ tng trng GDP ca VN cỏc nm gn õy 36 51 Bng 2.2 Tng hp cỏc ngun lc ca Nh Vn húa 3/2 tnh 61 Bng 2.3 Tng hp cỏc ngun lc ca Trung tõm VH-TT-TT thnh ph 63 Bng 2.4 Tng hp cỏc ngun lc ca Nh Thiu nhi thnh ph 65 Bng 2.5 Thng kờ cỏc lp, CLB TDTT ti Trung tõm nm 2015 74 Bng 2.6 Bng 2.7 Thng kờ cỏc lp, CLB VHVN ti Trung tõm nm 2015 75 Thng kờ cỏc lp liờn kt vi Trung tõm nm 2015 76 Bng 2.8 Thng kờ cỏc hot ng on, i, Hi nm 2015 77 Bng 2.9 Thng kờ cỏc hot ng trung ti Trung tõm nm 2015 78 Bng 2.10 i ng cỏn b viờn chc ca Trung tõm nm 2015 80 Bng 2.11 S lng din tớch cỏc phũng lm vic ti Trung tõm 82 Bng 2.12 S lng din tớch cỏc phũng dựng liờn kt 82 Bng 2.13 S lng din tớch cỏc phũng hot ng nh 83 Bng 2.14 Bng 2.15 S lng din tớch cỏc phũng hot ng ngoi tri Q ca B VH-TT v DL v CSVC cho Trung tõm VH TT 83 85 Bng 2.16 Hot ng Ti chớnh ca trung tõm 87 Bng 2.17 Bng thu phớ dch v ca trung tõm 89 Bng 2.18 So sỏnh cỏc ngun lc ca Trung tõm vi cỏc i th cnh tranh 90 Bng 3.1 Mụ hỡnh SWOT 96 Bng 3.2 Mt s ch tiờu c bn v húa n nm 2025 100 Bng 3.3 Mt s ch tiờu c bn v th thao n nm 2025 104 Bng 3.4 D kin nhu cu CBVC ca Trung tõm giai on 2015-2025 105 Bng 3.5 D thu phớ dch v ca Trung tõm n nm 2025 109 Trang Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s HèNH Hỡnh 1.1 Quỏ trỡnh qun tr chin lc 19 Hỡnh 1.2 Mụi trng hot ng ca t chc 23 Hỡnh 1.3 Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh nng lc cnh tranh ca Michael E.Porter C cu t chc Trung tõm Vn húa Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh 28 47 Trang 10 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s Bng 3.2 Mt s ch tiờu c bn v húa n nm 2025 Ch tiờu S lp, CLB VHVN S lp húa, ngh S CLB húa, ngh S hi thi, hi din - Cp c s - Cp tnh: - Cp Trung ng II Xõy dng c s vt cht S phũng hc VH-VN S phũng sinh hot CLB III Kinh phớ xó hi hoỏ Vn qua khai thỏc cỏc hot ng Vn cỏc doanh nghip v ngoi tnh úng gúp Vn cỏc t chc xó hi v nhõn dõn úng gúp Vn vin tr ca cỏc t chc Chớnh ph v phi Chớnh ph Stt I VT Nm 2015 Nm 2020 Nm 2025 Lp CLB 43 60 100 10 Hi Hi Hi 5 10 10 Phũng Phũng T ng 0,6 10 2,2 20 4,5 t ng 0,6 t ng 0,5 t ng 0,2 0,5 t ng 0,5 3.3.1.2 Gii phỏp v phỏt trin th dc th thao: Cn c Quyt nh 959-Q/UBND ngy 12/6/2013 ca UBND tnh Nam nh "v vic phờ duyt ỏn phỏt trin Th dc th thao tnh Nam nh giai on 2013 - 2015, nh hng n nm 2020" Do ú, thi gian ti Trung tõm s tớch cc y mnh tuyờn truyn ph bin ch trng, chớnh sỏch, Phỏp lut ca ng v Nh nc v cụng tỏc TDTT cỏn b v nhõn dõn, nht l i tng thiu niờn nhm nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏc cp y ng, chớnh quyn c s v thiu niờn v vai trũ ca hot ng TDTT; hng dn mi i tng qun chỳng luyn, tham gia thi u th dc, th thao cỏc cõu lc b Trong thi gian ti, Trung tõm Vn húa Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh s thc hin mt s bin phỏp: Trang 100 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s a Tuyờn truyn ph bin hng dn mi i tng thiu nhi, qun chỳng luyn, tham d thi u th dc, th thao cỏc cõu lc b tng mụn hoc nhiu mụn th thao c thnh lp, hot ng cỏc c quan, n v, doanh nghip, trng hc, xó, phng; b Cng c v tng cng h thng thit ch v qun lý cỏc mụ hỡnh th dc, th thao qun chỳng: cõu lc b th dc, th thao, mụ hỡnh im v phỏt trin th dc, th thao qun chỳng i vi nhng vựng cú mc phỏt trin kinh t - xó hi c trng ca cỏc cõu lc b tng mụn hoc nhiu mụn nh Cu lụng, Búng ỏ, Búng bn, Tennis, Khiờu v th thao, Th dc dng sinh, C vua C tng, Th dc thm m, cỏc mụn phỏi vừ thut; c L n v s nghip, Trung tõm phi trỡ v hon thin h thng thi u th thao cho thiu nhi theo chu k hng nm; ch ng h tr cỏc n v c s tnh t chc tt cỏc ni dung thi u, giao lu th thao Trin khai thc hin cỏc nhim v c xỏc nh k hoch cụng tỏc ca n v hng nm nh t chc cỏc hot ng: - Gii cp tnh: T chc cỏc gii TDTT cp tnh: Gii cu lụng, Gii búng bn, Gii búng ỏ, Vừ thut, Khiờu v th thao, Erobic - Tham gia thi u cỏc mụn TDTT Trung ng, tnh t chc: Gii cu lụng, Gii búng bn, Gii vừ thut thiu niờn, nhi ng - Thụng qua cỏc hot ng thi u, giao lu, giao hu, phong tro TDTT cỏc n v ngy cng c nõng cao, xõy dng hon thin cỏc h thng luyn Thnh lp cỏc i tuyn TDTT nõng cao cht lng hot ng ca phong tro TDTT c s v phn u: - S cõu lc b th thao ti Trung tõm t 20 CLB vo nm 2020 v nm 2025 t 30 CLB - Cỏc cuc thi, hi din th thao qun chỳng tng 10% nm 2020 v 30% nm 2025 so vi nm 2015 Trang 101 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s d Phỏt trin giỏo dc th cht v hot ng th thao trng hc: - Ci tin ni dung, phng phỏp ging dy theo hng kt hp vi th dc, th thao vi hot ng gii trớ, chỳ trng nhu cu t chn ca hc sinh; - Xõy dng h thng cỏc lp nng khiu th thao, y mnh cụng tỏc o to, bi dng nhõn ti th thao Phỏt trin hot ng th dc, th thao ngoi khúa: - Xõy dng cỏc loi hỡnh cõu lc b th dc, th thao khuyn khớch hc sinh dnh thi gian t gi/tun tham gia hot ng th thao ngoi khúa cỏc cõu lc b, cỏc lp nng khiu th thao Cng c v phỏt trin h thng thi u th dc, th thao gii trớ thớch hp vi tng cp hc, tng i tng tham gia; - Tng cng xõy dng c ch, chớnh sỏch, o to, chun húa i ng giỏo viờn, hng dn viờn th dc, th thao; y mnh huy ng cỏc ngun xó hi húa u t xõy dng c s vt cht, trang thit b dng c luyn ti c s; - Tng cng cụng tỏc giỏo dc, truyn thụng giỏo dc th cht v hot ng th thao trng hc; phi hp vi on TNCS H Chớ Minh ch o, t chc hot ng th dc, th thao trng hc e Công tác đào tạo môn TDTT: - i mi c ch t chc v ni dung tuyn chn v o to ti nng th thao theo nh hng chuyờn nghip Tng cng ngun nhõn lc cú trỡnh chuyờn mụn cao cho cụng tỏc o to ti nng th thao; - y mnh cụng tỏc o to, hun luyn bi bn, chuyờn nghip cho cỏc nhõn t ti nng th thao tham d cỏc k i hi TDTT; Hi kho Phự ng - C th vo dp hố hng nm phi hp vi ngnh GDT m cỏc lp TDTT ti cỏc trng tiu hc v THCS vi s lng trờn 1.000 em tham gia luyn ti cỏc mụn th thao Thụng qua cụng tỏc m lp TDTT dp hố ó giỳp hỏt hin rt nhiu em cú nng khiu TDTT b sung vo i tuyn ca Trng, Trung tõm t nn múng phỏt trin cho cỏc i tuyn th thao ca tnh Nam nh Trang 102 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s f Công tác xã hội hoá TDTT: i Thc hin xó hi húa cỏc hot ng th dc th thao, kt hp vic kinh doanh th dc, th thao vi cụng tỏc cung ng dch v cụng theo quy nh ca phỏp lut M rng giao lu v hp tỏc cỏc a phng cm ng bng Sụng Hng v th dc, th thao ii Tham mu cho Ban Thng v Tnh on v cỏc cp cú thm quyn - Ban hnh cỏc chớnh sỏch huy ng, khuyn khớch cỏc t chc xó hi, cỏc doanh nghip tham gia ti tr hot ng thi u th dc, th thao; - Ban hnh cỏc quy nh v vic chuyn giao mt s hot ng s nghip v th thao thnh tớch cao cho cỏc t chc xó hi ngh nghip v th thao; ban hnh chớnh sỏch khuyn khớch cỏc t chc xó hi tham gia h tr cỏc hot ng o to, hun luyn v thi u; - Ban hnh chớnh sỏch khuyn khớch t chc, cỏ nhõn thnh lp cõu lc b th thao chuyờn nghip v t chc cỏc gii th thao chuyờn nghip; ban hnh cỏc quy nh khuyn khớch hot ng ti tr v kinh doanh dch v thi u th thao chuyờn nghip; tin hnh thnh lp cõu lc b th thao chuyờn nghip v t chc cỏc gii th thao chuyờn nghip i vi cỏc mụn: búng bn, cu lụng, tennis Trang 103 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s Bng 3.3: Mt s ch tiờu c bn v th thao n nm 2025 Ch tiờu Th dc th thao qun chỳng S lp luyn thng xuyờn S CLB th thao S gii thi u - Cp c s - Cp tnh: Tham gia thi u cú thnh tớch v b sung ngun VV cho tnh, c bit l cỏc mụn cú th mnh nh: Búng ỏ, cu lụng, búng bn, vừ thut, khiờu v th thao II Xõy dng c s vt cht S sõn búng ỏ S sõn búng chuyn S sõn cu lụng S bn búng bn S sõn luyn vừ thut III Kinh phớ xó hi hoỏ Vn qua khai thỏc cỏc hot ng TDTT Vn cỏc doanh nghip v ngoi tnh úng gúp Vn cỏc t chc xó hi v nhõn dõn úng gúp Vn vin tr ca cỏc t chc Chớnh ph v phi Chớnh ph IV Th thao thnh tớch cao S mụn th thao S ng viờn trung Stt I VT Nm 2015 Nm 2020 Nm 2025 Lp CLB 79 13 100 20 200 30 Gii 10 15 Gii 10 Sõn Sõn Nh bn Sõn T ng 1 10 1 10 2 10 t ng 0,39 0,6 t ng 0,1 0,5 t ng 0,02 0,05 0,2 t ng 0 Mụn VV 160 300 10 500 Trang 104 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s 3.3.2 Gii phỏp v ngun nhõn lc o to ngun nhõn lc ỏp ng nhu cu phỏt trin ngnh giai on 10 nm ti, chỳ trng o to ngun nhõn lc trỡnh cao; xõy dng i ng cỏn b qun lý, chuyờn gia vng v t tng, gii nghip v, ỏp ng c vic thc hin cỏc phng phỏp hot ng chuyờn mụn nghip v theo hng th thao kt hp vi gii trớ c thự ca Trung tõm Vn húa Th thao Thanh thiu niờn tnh l n v s nghip trc thuc Tnh on Nam nh nờn biờn ch cỏn b cụng chc, viờn chc thng xuyờn c nh Do ú, thc hin tt cỏc gii phỏp v ngun nhõn lc, Ban Giỏm c Trung tõm ó v ang tớch cc cú cỏc gii phỏp v nhõn viờn hp ng v quy t cỏc cng tỏc viờn chuyờn nghip thc hin cỏc nhim v ca Trung tõm Hin ti Trung tõm cú 23 cụng chc, viờn chc, hp ng di hn lm vic cỏc phũng chuyờn mụn ca Trung tõm Trong ú cỏn b cụng chc: 01 ngi; viờn chc l ngi (chim 39% ); nhõn viờn hp ng: 14 ngi; Cng tỏc viờn: 20 ngi Bng 3.4 D kin nhu cu cụng chc, viờn chc v nhõn viờn giai on 2015-2025 Ch tiờu Cụng chc Viờn chc: Hp ng di hn Hp ng ngn hn Cng tỏc viờn Tng s: Nm 2015 14 20 43 Nm 2020 20 31 60 Nm 2025 25 36 70 V i ng CB-CNVC, cng tỏc viờn cn cú phm cht chớnh tr, o c tt, trỡnh chuyờn mụn vng; V s lng phi m bo s cõn i n v, gia viờn chc v nhõn viờn hp ng; s lng nhõn viờn hp ng phi ỏp ng nhu cu hot ng cng nh phi phi cn c vo ngun kinh phớ hot ng thng xuyờn ca Trung tõm Trang 105 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s Gii phỏp s dng i ng cỏn b, viờn chc, nhõn viờn hp ng, cng tỏc viờn: - V i ng cỏn b, viờn chc: Cú k hoch bi dng lý lun chớnh tr; o to v o to nõng cao v chuyờn mụn nghip v v húa, th dc th thao hng nm v tng giai on, phự hp vi nng lc tng ngi v nhu cu cụng vic ca n v; quy hoch i ng cụng chc, viờn chc phự hp vi quy mụ phỏt trin ca Trung tõm v cú trỡnh i hc hoc sau i hc chuyờn ngnh VHVN-TDTT v thõm niờn cụng tỏc 03 nm tr lờn; thc hin ch trng khuyn ti v thu hỳt nhõn ti ca a phng Cõn i tr lng v ch ói ng xng ỏng vi nhng ngi cú nng lc v cú cụng xõy dng Trung tõm Cng quyt o thi, loi b ngoi biờn ch nhng ngi khụng tiờu chun v kin thc chuyờn mụn nghip v xõy dng cho s phỏt trin bn vng ca Trung tõm - V i ng nhõn viờn hp ng: xõy dng k hoch tuyn dng c th, cht ch, cỏc tiờu chun v trớ lm vic v chuyờn mụn, nghip v ỏp ng yờu cu cụng vic cỏc b phn trung tõm vi xu hng ngy cng cao - V i ng cng tỏc viờn: Cú k hoch mi v xõy dng chng trỡnh hot ng di hn, ói ng tha ỏng vi cỏc cng tỏc viờn gii v chuyờn mụn, cú uy tớn v ngoi tnh 3.3.3 Gii phỏp v c s vt cht Sau hn 15 nm xõy dng v phỏt trin, thi k khú khn chung ca tnh, Trung tõm Vn húa Th thao thiu niờn tnh Nam nh cũn nhiu khú khn, nhng c s quan tõm ca cp v ngnh cng ó c u t phự hp ỏp ng yờu cu nhim v c giao Mt khỏc, bng s c gng n lc, huy ng mi ngun v sc lao ng ca cỏc th h cỏn b, viờn chc tit kim mi ngun kinh phớ, c bit kinh phớ xó hi húa cỏc hot ng húa - th thao n Trung tõm cú tng din tớch cỏc phũng chc nng t chc hot ng, lm vic l 2.360 m2 trờn tng din tớch t l 9.600 m2, vi cỏc trang thit b phc v cho cụng tỏc hot ng chuyờn mụn nghip v vi tng giỏ tr Trang 106 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s trờn t ng v c bn ó phn no ỏp ng c nhu cu luyn, sinh hot, hc ca thiu niờn v cỏc tng lp nhõn dõn Bờn cnh ú, vic xõy dng, ci to c s h tng, mua sm trang thit b phc v cho hot ng chuyờn mụn nghip v l mt nhng m Trung tõm rt quan tõm Tuy nhiờn, ỏp ng s yờu cu ca cp v ngnh v hot ng chuyờn mụn nghip v; nhu cu ca mi ngi n tham gia hot ng cỏc trang thit b dựng hot ng v luyờn ó bt u xung cp thỡ vic u t thờm c s vt cht l nhu cu cp thit Do ú, ỏp ng c vic nõng cao cht lng hot ng thỡ cn thit phi cú nhng phng tin v thit b mi phự hp vi thc t So vi cỏc yờu cu trờn thỡ c s vt cht hin cú ca Trung tõm cha tho c yờu cu ú Gii phỏp v cng c, m rng c s h tng, tng cng trang thit b bo m thc hin chin lc a ng húa dch v 10 nm ti, Trung tõm Vn húa Th thao thiu niờn tnh Nam nh lờn k hoch, lp d toỏn, bỏo cỏo k thut trỡnh Ban Thng v tnh on bỏo cỏo vi UBND tnh, Trung ng on cỏc hng mc: - Khu hot ng chc nng phự hp vi cỏc tiờu chun k thut chuyờn mụn nghip v nh: B bi 02, phũng luyn a nng 01; - Xõy thờm khu nh sinh hot CLB v hc vi din tớch s dng 1.500 m2; - Phng tin chuyờn dựng : 01 xe ụ tụ 29 ch; - Ci to, xõy dng thay th v b xung cỏc phũng hc, sinh hot, trang thit b hin cú ca Trung tõm Cỏc gii phỏp - Tng ngun thu t cỏc hot ng ca Trung tõm l rt quan trng, l tin thc hin cỏc mc tiờu chin lc phỏt trin trung tõm nhng nm ti Cỏc ngun thu c th hin trờn mt c th l: tng quy mụ hot ng chuyờn mụn nghip v; khai thỏc ti a li th c s k thut h tng cụng tỏc hot ng; tng cng kờu gi xó hi húa cỏc hot ng húa - th thao Trang 107 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s 3.3.4 Gii phỏp v ngun lc ti chớnh Gii phỏp v ngun ti chớnh l gii phỏp c bn v l tin thc hin c cỏc gii phỏp khỏc T n nm 2025 xỏc nh rng ngun thu ch yu ca trung tõm ch yu t cỏc ngun: - Kinh phớ t ngõn sỏch s nghip cp - Kinh phớ t ngun thu dch v 3.3.4.1 Ngun thu t ngõn sỏch s nghip cp Ngun thu ch yu ca Trung tõm c hỡnh thnh t ngõn sỏch s nghip cp mi nm khong t ng v c trung ch yu chi tr cho ngi, gm: Lng v cỏc khon chi cú tớnh cht lng, bo him xó hi, y t, tht nghip v khong 100 triu chi tr v cụng tỏc nghip v chuyờn mụn Tuy nhiờn phn kinh phớ dnh cho u t c s vt cht, mua sm trang thit b phc v hot ng chuyờn mụn cng c UBND tnh, Trung ng on, Hi ng i Trung ng quan tõm u t v cp kinh phớ riờng 3.3.4.2 Ngun thu t dch v Vic thu phớ t hot ng dch v nh liờn doanh liờn kt t chc cỏc hot ng phự hp vi chc nng nhim v ca Trung tõm m cỏc i tỏc cú th mnh v ti chớnh; cho thuờ mt bng dy ngoi ng, ni luyn búng ỏ, cu lụng, búng bn, lp dy khiờu v, lp mỳa, õm nhc; t chc cỏc chng trỡnh húa, ngh - th dc, th thao theo s t hng ca cỏc n v; tn dng c s h tng tng ngun thu Tuy nhiờn cỏc nm ti núi chung l cũn thp c thự, nhim v, quyn hn v c ch ti chớnh ca c quan ti chớnh chuyờn ngnh quy nh Nh vy õy chớnh l nhng c hi nhng cng cú rt nhiu thỏch thc quỏ trỡnh phỏt trin ca Trung tõm tỡnh hỡnh hin v nhng nm tip theo Tuy nhiờn quỏ trỡnh hot ng Trung tõm cú th xõy dng mc thu phớ cao hoc thp hn tu theo tng hot ng dch v m trung tõm C th cn c vo mc khoỏn thu hng nm ca tnh giao nm sau cao hn nm Trang 108 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s trc, thỡ trung bỡnh phớ dch v mi nm tng khong trờn 10 % v nh vy n nm 2025 phớ dch v ta cú th d tớnh nh sau: Bng 3.5 Bng d kin thu dch v ca Trung tõm n nm 2025 n v tớnh: ng Thu (1 nm) Stt Nm 2015 Nm 2020 Nm 2025 Thuờ c s h tng 398.800.000 800.000.000 1.600.000.000 Liờn doanh, liờn kt 240.000.000 500.000.000 1.000.000.000 Dch v th thao 390.000.000 800.000.000 1.600.000.000 Dch v húa 132.000.000 250.000.000 500.000.000 Tớnh theo quy mụ thu dch v ca trung tõm vo nm 2025 thỡ ngun kinh phớ thu t dch v l xp x t ng Ngoi trung bỡnh mi nm cũn thu hc phớ khong 200.000.000 ng 3.3.4.3 ỏnh giỏ v kh nng ti chớnh thc hin chin lc Vi ngun thu ti chớnh nh ó phõn tớch trờn nhỡn chung kinh phớ hng nm ca Trung tõm (tt c cỏc khon thu) l cũn thiu so vi nhu cu ỏp ng ca mt Trung tõm Vn hoỏ - Th thao ra, c bit l nhu cu v u t c s vt cht phc v cho hot ng (trang thit phc v cho luyn, sinh hot) khú m cú th ỏp ng nhu cu hng th ngy cng cao xó hi hin Tuy vy, vi kinh nghim iu hnh cụng tỏc ti chớnh ca Trung tõm thỡ tm thc hin chc trỏch nhim v m cp v ngnh giao Vỡ vy, vi yờu cu m rng kh nng t ch i vi cỏc n v s nghip cụng lp, tin ti t ch v ti chớnh theo Ngh nh s 43/2006-NCP, 16/2015NCP ca Chớnh ph thỡ thi gian ti Trung tõm Vn hoỏ - Th thao thiu niờn phi thc hin cú l trỡnh v chớnh sỏch xó hi hoỏ cỏc hot ng húa - th dc th thao nhm thu hỳt ton xó hi, cỏc thnh phn kinh t kt hp vic kinh doanh húa, ngh - th dc, th thao vi cụng tỏc cung ng dch v cụng theo quy nh ca phỏp lut Tuy nhiờn tớnh c thự, nhy cm v chớnh tr, t tng, nờn cụng tỏc xó hi húa hot ng húa - th thao Trung tõm cn phi cú bc i thớch hp cho tng loi hỡnh, tng hot ng Trang 109 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s TểM TT NI DUNG CHNG Ni dung ca chng ó cỏc chin lc c th v gii phỏp thc hin chin lc, cú bn chớnh ú l : - Gii phỏp v chuyờn mụn, nghip v - Gii phỏp v ngun nhõn lc - Gii phỏp v c s vt cht - Gii phỏp v ngun ti chớnh nh hng xõy dng chin lc phỏt trin ca Trung tõm Vn hoỏ - Th thao thiu niờn tnh Nam nh l da vo cỏc quan im qui hoch chung ca tnh v ca on TNCS H Chớ minh tnh Trờn c s trung nõng cao cht lng hot ng, xõy dng c s vt cht, o to i ng cỏn b, viờn chc cú nng lc phự hp vi yờu cu phỏt trin, ngang tm vi cỏc Trung tõm Vn hoỏ - Th thao Thanh thiu niờn khu vc phớa Bc Trang 110 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s KT LUN Trung tõm Vn hoỏ - Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh cú vai trũ quan trng vic nh hng phỏt trin s nghip húa, th thao cho thiu niờn ca tnh; t chc cỏc hot ng tuyờn truyn, ph bin ch trng, ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc, thc hin cỏc nhim v chớnh tr, kinh t, húa-xó hi ca tnh v nõng cao hng th i sng tinh thn ca nhõn dõn, nht l i tng thiu niờn, gúp phn quan trng vo nhng thnh tu phỏt trin kinh t xó hi, cng c quc phũng an ninh ca tnh Nam nh núi chung v hot ng phong tro thiu nhi ca on TNCS H Chớ Minh tnh Bi toỏn hoch nh chin lc phỏt trin trung tõm hin ang l bi toỏn vi nhiu cỏch gii khỏc ca rt nhiu n v, v khụng ớt cỏn b qun lý ó cú nhng gii phỏp cho riờng n v mỡnh Chớnh vỡ vy, hn bao gi ht hoch nh chin lc l cụng tỏc khụng th thiu i vi bt c t chc kinh t xó hi no Tnh Nam nh v thnh ph nam nh ang l mt nhng a phng thu hỳt u t nc ngoi mnh m, cỏc doanh nghip cú nhu cu thu hỳt hng ngi n lao ng v sinh sng õy va l c hi, va l thỏch thc i vi cỏc Trung tõm Vn húa - Th thao; Nh Vn húa úng trờn a bn thnh ph Nam nh núi chung v vi Trung tõm Vn hoỏ - Th thao thiu niờn tnh Nam nh núi riờng ỏp ng vi s phỏt trin chung ca tnh v trung tõm núi riờng Trung tõm cn phi thc hin ng b cỏc chin lc vi mt h thng cỏc gii phỏp hu hiu m ú hoch nh chin lc l mt nhng khõu quan trng nht quỏ trỡnh phỏt trin ca trung tõm Lun Hoch nh chin lc phỏt trin cho Trung tõm Vn hoỏ - Th thao thiu niờn tnh Nam nh c tin hnh nhm gúp phn thc hin mt s nhng mc tiờu phỏt trin ú Trờn c s tng hp lý lun ca phõn tớch v chin lc phc v s nghip phỏt trin chung ca Trung tõm v ng thi xut phỏt t vic phõn tớch, ỏnh giỏ nhng c hi v thỏch thc ca Trung tõm, lun nờu lờn cỏc phn c th: Trang 111 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s Phn l c s lý lun v hoch nh chin lc phỏt trin ca mt t chc Phn ny ó khỏi quỏt hoỏ cỏc khỏi nim c bn v chin lc phỏt trin ó phõn tớch cỏc bc hoch nh chin lc v phõn tớch mụi trng hot ng ca t chc Phn phõn tớch thc trng phỏt trin Trung tõm Vn húa - Th thao Thanh thiu niờn tnh Phn ny nờu khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v kt qu hot ng ca Trung tõm nhng nm va qua Nhn dng nhng c hi v nguy c nh hng n quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin ca Trung tõm Phn l hoch nh chin lc phỏt trin trung tõm n nm 2025 v bn gii phỏp c bn nhm nõng cao cht lng hot ng ca Trung tõm thi gian ti Hy vng rng, vi nhng li th, tim nng sn cú, cựng vi mt h thng chớnh sỏch hot ng ca Trung tõm Vn hoỏ - Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh s thu c kt qu tt, gúp phn quan trng vo vic thc hin mc tiờu nh hng, giỏo dc, hp, on kt thiu niờn ca tnh Nam nh Do thi gian nghiờn cu cú hn, hn na trỡnh bn thõn cũn nhiu hn ch nờn tỏc gi khụng th trỏnh cỏc thiu sút Tuy nhiờn c s giỳp ca cỏc thy cụ l ging viờn Vin Kinh t v Qun lý ca trng i hc Bỏch Khoa H Ni, c bit l s hng dn tn tỡnh v chu ỏo ca TS.Nguyn Danh Nguyờn Vin trng Vin Kinh t v Qun lý, ngi ó hng dn vit lun cho tụi v ó to iu kin cho tụi hon thnh lun ny Kớnh mong nhn c s úng gúp ý kin ca tt c cỏc thy cụ giỏo, ng nghip v nhng ngi quan tõm ti ti ny Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n! Trang 112 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s KIN NGH on TNCS H Chớ Minh tnh Th nht l cn quan tõm hn na n h thng cỏc Trung tõm Vn húa Th thao c tnh, nh hng nm phõn b ngun (ngun kinh phớ mc tiờu) tng cng c s vt cht giỳp cỏc trung tõm n nh v phỏt trin ỳng tiờu chun theo quy nh Th hai l kin ngh vi cỏc cp, ngnh liờn quan v vic gii quyt ch ph cp cho cỏc viờn chc h thng cỏc Trung tõm Vn húa - Th thao (hin Trung tõm ch cú cụng chc, viờn chc l c hng 30% tin ph cp ng on th, cũn ngi lao ng hp ng thỡ khụng) i vi UBND tnh Nam nh To mi iu kin thun li hn na cho Trung tõm Vn húa - Th thao Thanh thiu niờn tnh ỏp ng v c s vt cht theo ỳng quy nh ca B Vn húa - Th thao v Du lch Tng ch tiờu biờn ch v cú c ch c thự riờng cụng tỏc xó hi hoỏ Trung tõm hot ng v t ch v ti chớnh theo Ngh nh s 43/2006-NCP ca Chớnh ph ban hnh Vi Trung tõm Vn húa - Th thao Thanh thiu niờn tnh Nam nh Ban giỏm c trung tõm cn thy rừ s cn thit ca cụng tỏc quy hoch, xõy dng k hoch hot ng t n nm 2015 v nh hng n nm 2025, t chc thc hin i vi i ng cỏn b qun lý v viờn chc Cn xõy dng mc tiờu hot ng gn vi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t xó hi ca tnh, xõy dng h thng qun lý phự hp, chi tit m bo kim soỏt c quỏ trỡnh cng nh khc phc cỏc li h thng quỏ trỡnh hnh Cn phi t tỡm cỏc mi quan h, liờn kt cht ch vi cp v ngnh, h thng cỏc Trung tõm Vn húa - Th thao trao i thụng tin, a ni dung, chng trỡnh hot ng hp lý ỏp ng nhu cu thc t hin tai tng thi im Trang 113 Thanh Hi Lp CH N214B Trng H Bỏch khoa H Ni Lun tt nghip thc s TI LIU THAM KHO Lờ Th Gii, Nguyn Thanh Liờm, Trn Hu Hi - Qun tr chin lc, Nh xut bn Thng kờ - 2007 Nguyn Vn Nghin - Giỏo trỡnh Qun tr chin lc, i hc Bỏch Khoa H ni - 2005 Nguyn Hu Lam Giỏo trỡnh Qun tr chin lc phỏt trin v th cnh tranh, Nh xut bn Thng kờ - 2007 Ngụ Kim Thanh, Lờ Vn Tõm - Giỏo trỡnh Qun tr chin lc, Nh xut bn i hc KTQD 2009 Micheal Porter - Chin lc cnh tranh, NXB Khoa hc k thut - 1996 Garry D.Smith, danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell (1977),chin lc v sỏch lc kinh doanh, NXB thng kờ Henry Mintzberg (1994), Rethinking Strategic Planning Part I: Pitfalls and Fallacies Henry Mintzberg (1990), The strategy concept I: Five Ps for strategy William J Glueck Bisiness policy and Strategic Management 10 Chin lc phỏt trin s nghip Vn húa - Th dc th thao Vit Nam n nm 2020 11 ỏn quy hoch phỏt trin s nghip Vn húa - Th thao tnh Nam nh n nm 2025 12 Chng trỡnh phỏt trin ụ th thnh ph Nam nh giai on nm 2011 2015, tm nhỡn n nm 2025 (s 627/UBND-CTr ngy 18 thỏng nm 2011 ca UBND thnh ph Nam nh) Trang 114 Thanh Hi Lp CH N214B [...]... luận văn là đưa ra một số giải pháp chiến lược nhằm để thực hiện các mục tiêu phát triển của Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định 5 Bố cục của luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược phát triển của một tổ chức Chƣơng 2: Phân tích căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định Chƣơng 3: Chiến lược phát triển. .. chìa khóa để ngành văn hóa - thể thao nói chung và các Trung tâm Văn hoá - Thể thao nói riêng xây dựng chiến lược phát triển trung tâm của mình một cách hiệu quả Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định cũng đang đổi mới trong Trang 11 Đỗ Thanh Hải Lớp CH NĐ214B Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ công tác hoạch định chiến lược của trung tâm để hòa nhập với các trung. .. chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; nêu bật được sự cần thiết của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - Hình thành chiến lược phát triển cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định 3 Đối tƣợng, phạm vi, phƣơng pháp nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên. .. trung tâm trong địa bàn tỉnh và khu vực, quốc gia Đề tài Hoạch định chiến lược phát triển cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định nhằm định hướng chiến lược cho mọi hoạt động cũng như các chính sách phát triển của Trung tâm, để thực hiện sứ mạng và mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển của Trung tâm 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan đến hoạch định. .. pháp thực hiện chiến lược cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định Trang 13 Đỗ Thanh Hải Lớp CH NĐ214B Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan về chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc 1.1.1 Khái niệm về chiến lƣợc Thuật ngữ chiến lược được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau Chiến lược có thể coi là tập... triển khai, thực hiện, kiểm soát của hệ thống bên trong và được xem như là nghệ thuật trong quản trị kinh doanh 1.2.2 Quá trình quản trị chiến lƣợc Hình 1.1 Quá trình quản trị chiến lƣợc Hoạch định chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá, điều chỉnh chiến lược (Nguồn: Khái luận về quản trị chiến lược - Fred RDavid, 2006, tr 91) 1.2.2.1 Hoạch định chiến lƣợc Hoạch định chiến lược bao gồm việc phát triển. .. Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định - Phạm vi nghiên cứu: là các hoạt động đào tạo, hoạt động phong trào thanh thiếu niên, cơ sở vật chất, quá trình thực hiện và những yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết, điều tra thực tế, tổng hợp, phân tích dữ liệu, đề xuất phát triển Trung tâm trong từng... với sự thành công của mỗi tổ chức Cho dù tổ chức có được chiến lược đúng đắn như thế nào đi chăng nữa nhưng nếu không có nguồn nhân lực phù hợp để triển khai thực hiện thì cũng không thể nào mang lại hiệu quả công việc Đối với Trung Trang 32 Đỗ Thanh Hải Lớp CH NĐ214B Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tâm Văn hóa – thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định thì bộ máy lãnh đạo như: Chi... Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Theo Mintzberg tổ chức cần có chiến lược bởi vì chiến lược cho phép: - Xác lập định hướng dài hạn cho tổ chức, đây là vai trò cơ bản của chiến lược, là xác định một hướng đi, một con đường để hướng tới mục tiêu đã định Theo quan điểm này, nếu chiến lược tốt, tổ chức có thể điểm xuất phát ở một vị thế yếu vẫn có thể đạt được mục tiêu đã định Chandler (1962) đã khẳng định: ... văn tốt nghiệp thạc sĩ niên trong tỉnh; - Tổ chức các lớp, các câu lạc bộ về hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho Thanh thiếu niên; - Nghiên cứu các mô hình Đoàn, Đội; tham gia hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội - Đội trong tỉnh; - Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm; đồng thời khai thác các nguồn lực khác để phục vụ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược phát triển cho trung tâm văn hóa – thể thao thanh thiếu niên tỉnh nam định , Hoạch định chiến lược phát triển cho trung tâm văn hóa – thể thao thanh thiếu niên tỉnh nam định , Hoạch định chiến lược phát triển cho trung tâm văn hóa – thể thao thanh thiếu niên tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay