các cấu trúc điều khiển

38 218 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:00

Trong mỗi chương trình thường bao gồm rất nhiều dòng lệnh từ các câu lệnh đơn, lệnh ghép...để thể hiện thuật toán. Tuy nhiên, các lệnh này được diễn tả và thực hiện theo các cấu trúc điều khiển là:Cấu trúc tuần tự: Các lệnh trong hàm được thực hiện lần lượt từ dấu mở ‘{’ đến dấu kết thúc ‘}’. Thực hiện từ trái sang phải và từ trên xuống dưới cho đến khi kết thúc chương trình. Bài CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN  Trong chương trình thường bao gồm nhiều dòng lệnh từ câu lệnh đơn, lệnh ghép để thể thuật toán Tuy nhiên, lệnh diễn tả thực theo cấu trúc điều khiển là:  Cấu trúc tuần tự: Các lệnh hàm thực từ dấu mở ‘{’ đến dấu kết thúc ‘}’ Thực từ trái sang phải từ xuống kết thúc chương trình  Cấu trúc rẽ nhánh: Có số lệnh bị phụ thuộc vào điều kiện C thực C thỏa mãn, ngược lại không thực  Cấu trúc lặp: Có số lệnh phụ thuộc vào điều kiện C đó, C lệnh thực C sai Lệnh ghép  Cú pháp: { S1; S2; Sm; }  Có nơi CT không cho phép viết nhiều lệnh, ta cần phải “gói” chúng lại thành khối lệnh (block) gọi lệnh ghép Lệnh ghép bắt đầu dấu { kết thúc dấu }, dãy lệnh Mỗi lệnh đơn kết thúc dấu chấm phảy (;) Chú ý: Để chương trình rõ dàng, sáng sủa, dễ soát lỗi debug thuật tiện ta nên viết riêng lệnh dòng Dưới ví dụ: Nên viết: #include using namespace std; int main() { int a, b; int result; a = 5; b = 2; a = a + 1; result = a - b; cout [...]... cầu:    Tính tổng các số chẵn Đếm số lượng các số thuộc đoạn [a,b] Đếm số lượng các số lẻ mà chia hết cho 3 4 Cấu trúc lặp c Lệnh for()   Có thể dùng nhiều lệnh trong các thành phần của for, các lệnh cách nhau dấu phảy (,) VD:Vòng lặp này sẽ thực hiện 50 lần nếu như n và i không bị thay đổi trong thân vòng lặp: 4 Lệnh nhảy   Lệnh break Được đặt trong statement của các cấu trúc lặp Nếu gặp break,... được thực hiện Khởi tạo giá trị bắt đầu cho biến điều khiển init được thực hiện chỉ một lần 2, condition được kiểm tra, nếu đúng thì thực hiện vòng lặp, nếu không vòng lặp kết thúc 3, statement được thực hiện 4, Cuối cùng, increase được thực hiện để tăng biến điều khiển và vòng lặp quay trở lại bước 2  4 Cấu trúc lặp c Lệnh for() Ví dụ: Tính tổng của dãy các số từ 1 đến 100 HD:  CT dùng một biến đếm... break; default: cout 0) { cout
- Xem thêm -

Xem thêm: các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc điều khiển, Chú ý: Để chương trình rõ dàng, sáng sủa, dễ soát lỗi và debug thuật tiện ta nên viết riêng mỗi lệnh trên một dòng. Dưới đây là ví dụ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay