Tài liệu ngôn ngữ lập trình C++, nnlt c++ cơ bản

53 279 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:52

C++ cơ bản hay nhất, tốt nhất, đầy đủ nhất:C++ là ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. C++ chứa một lượng lớn các chương trình viết sẵn nằm trong thư viện chuẩn C++ (STL Standard Template Library). Chuyên đề Một số nội dung NNLT C++ *NNLT C++ -C++ ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình thủ tục, liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, lập trình đa hình C+ + chứa lượng lớn chương trình viết sẵn nằm thư viện chuẩn C++ (STL Standard Template Library) *NNLT C++ -Ngôn ngữ lập trình C++ cho ngôn ngữ lập trình phổ biến tính tiện dụng linh hoạt Các nhà lập trình dùng để thiết kế cài đặt phần mềm ứng dụng lớn C++ can thiệp sâu vào phần mềm hệ thống phần cứng -Các ứng dụng tiếng HĐH Windows, máy tìm kiếm Google…Sau biết ngôn ngữ lập trình C++, ta dễ tiếp cận ngôn ngữ lập trình bậc cao khác C#, Visual C++, Visual studio NET, Java hay PHP … *NNLT C++ -Có nhiều phần mềm để soạn thảo biên dịch chương trình C++ ngôn ngữ máy, với học sinh thường sử dụng hai phần mềm sau: +Codeblock 13.12 +Dev C++ -Các website: +http://congdongcviet.com +http://www.cplusplus.com +http://www.learncpp.com +http://www.cprogramming.com Bài CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN I Cấu trúc chương trình ***Chương trình I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình -Dòng 1: // my first program in C++ Là dòng thích với nội dung “my first program in C+ +” Cách viết thích C++ Cách 1: // …chú thích đến hết dòng… Cách 2: /* ….chú thích …*/ : thích nhiều dòng liên tiếp Chú thích NLT dùng để minh họa, giải thích hay bình phẩm mã nguồn Được bỏ biên dịch chương trình I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình Minh họa: I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình -Dòng #include : Đây khai báo thư viện iostream chứa lệnh, hàm… vào C++ Khai báo thư viện: Khi lập trình, để sử dụng chương trình có sẵn thư viện ta phải khai báo thư viện đó, khai báo thư viện sau: #include -Nếu cần khai báo nhiều thư viện viết dòng Ví dụ: #include #include //chứa thuật toán toán học I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình -Dòng “using namespace std;" cho phép sử dụng không gian chuẩn làm mặc định tham chiếu đến thực thể không cần có tiền tố std:: Ví dụ: std::cout0)&&(b>0)&&(c>0)&&(a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a); //ok = (true) III Kiểu liệu chuẩn, phép toán Các phép toán -Tăng (++) giảm ( ) đơn vị ++a; a++; //tăng giá trị biến a đơn vị a; a ; //giảm giá trị biến a đơn vị lệnh sau tương đương: a++; a+=1; a=a+1; Khi chúng đứng độc lập, giá trị sau thực Nếu chúng phần biểu thức ảnh hưởng đến giá trị biểu thức a=5; b=10; c= ++a * + b ; //c= 6, c=21, b=9 Toán tử tăng/giảng đứng trước, thực trước; đứng sau thực sau tham gia vào tính toán giá trị biểu thức III Kiểu liệu chuẩn, phép toán -TH B=3; A=++B; //A=4 //B=4 -TH B=3; A=B++; //A=3 //B=4 III Kiểu liệu chuẩn, phép toán -TH int x; int i=2, j=5; x =(++i5); -TH int x; int i=2, j=5; x =(++j>5 && ++ib) ? a : b; //c=6; (a = = b) ? cout n ⇔ m = m / 2n +Viết m = m [...]... chương trình *** Chương trình 2 4 Hằng -Hằng mang tên – hằng chuẩn: được ngôn ngữ lập trình quy định sẵn như INT_MAX, INT_MIN… và được viết IN HOA trong thư viện climits Người sử dụng phải khai báo thư viện chứa hằng khi muốn sử dụng chúng I.Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 4 Hằng -Hằng do người lập trình tự định nghĩa (khai báo): Cú pháp: #define Hoặc const ... mỗi lệnh trong C+ + I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình 1 -Dòng 6 return 0; Lệnh kết thúc hàm main() và trả về giá trị 0 Đây là một kết thúc bình thường của một chương trình không có một lỗi nào trong quá trình thực hiện -Cặp ngoặc { } thể hiện là một câu lệnh ghép hay khối lệnh, hoặc bắt đầu và kết thúc hàm I Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 Chương trình nhận vào bán kính r từ bàn phím,... Modulus x % y II Phần mềm codeblocks 1 Giới thiệu -CodeBlocks là một Môi trường phát triển tích hợp (IDE) hỗ trợ lập trình C++, có giao diện đẹp và miễn phí CodeBlocks kết hợp trình biên dịch MinGW cho phép soạn thảo, biên dịch (compiler) và gỡ lỗi (debbuger) rất thuận tiện -Biểu tượng phiên bản 13.12: II Phần mềm codeblocks 1 Giới thiệu -Link tải phần mềm: http:// www.codeblocks.org/downloads và Chọn... như sau: II Phần mềm codeblocks 2 Soạn thảo và thực hiện chương trình B2: Dịch và chạy chương trình Nhấn phím F9 để vừa dịch và chạy chương trình Nếu có lỗi (lỗi cú pháp), CT sẽ dừng lại ở vị trí gây lỗi II Phần mềm codeblocks 2 Soạn thảo và thực hiện chương trình B2: Dịch và chạy chương trình Nhấn phím F9 để vừa dịch và chạy chương trình Nếu hết lỗi cú pháp, CT sẽ thực thi luôn và xuất hiện màn hình... đây: III Kiểu dữ liệu chuẩn, các phép toán 1 Kiểu dữ liệu chuẩn -Dùng để mô tả thông tin đầu vào, đầu ra và tính toán trung gian Bao gồm các loại sau: -Kiểu ký tự (char): Biểu diễn ký tự thông qua bảng mã ASCII (‘A’, ‘$’, ‘9’ ) mỗi kí tự chiến một byte: III Kiểu dữ liệu chuẩn, các phép toán - Kiểu ký tự (char): III Kiểu dữ liệu chuẩn, các phép toán - Kiểu ký tự (char): III Kiểu dữ liệu chuẩn, các phép... bên trái lưu trữ I Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 7 Toán tử gán - công thức -a=100; // gán giá trị 100 cho biến a -a=a+1; // tính a+1, gán lại cho biến a -x1=(a1*c2-a2*c1)/(a1*b2-a2*b1) C++ cho phép toán tử gán ở vế phải -a = 2 + (b = 5); // b = 5; a = 2 + b; hoặc -a = b = c = 5; //gán 5 cho c, c gán cho b và b gán cho a I Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 8 Phép toán số học Operator... trúc chương trình *** Chương trình 2 -Dòng 2 #define PI 100 là khai báo hằng tên là PI mang giá trị 3.14 Trong các biểu thức liên quan ta dùng PI thay vì giá trị 3.14 4 Hằng Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong thời thực hiện chương trình Gồm có: -Hằng không tên: là các giá trị cụ thể +Hằng số nguyên •Trong hệ 10: 2,10… •Trong hệ cơ số 8, thêm số 0 ở đầu: 012,055… •Trong hệ cơ số 16, thêm... giá trị là 4.0 const D = 7; // hằng D kiểu int, giá trị là 7 I Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 -Dòng 5 float r, dt, cv; khai báo biến r, dt, cv kiểu số thực float để lưu giá trị bán kính, diện tích và chu vi 5 Biến -Biến là đại lượng được đặt tên để mang giá trị và có thể thay đổi khi thực hiện chương trình Trong lập trình, muốn lưu trữ giá trị nào đó thì phải khai báo biến để mang nó -Khi khai... nhớ tương ứng với kích thước tên kiểu dữ liệu được khai báo -Biến phải được khai báo trước khi sử dụng và có thể khai báo ngay tại vị trí bắt đầu dùng I Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2 5 Biến Cách khai báo (declaring variables): -Cách 1: khai báo thường Tên_Kiểu_dữ _liệu , , …; -Cách 2: khai báo và khởi tạo giá trị đầu C1: Tên_Kiểu_dữ _liệu biến1=, biến2=,...I Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình 1 3 Dòng đầu ra chuẩn (standard output stream) cout là luồng đầu ra chuẩn được định nghĩa trong thư viện iostream, kết hợp với toán tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ngôn ngữ lập trình C++, nnlt c++ cơ bản, Tài liệu ngôn ngữ lập trình C++, nnlt c++ cơ bản, Tài liệu ngôn ngữ lập trình C++, nnlt c++ cơ bản, I. Cấu trúc chương trình/ ***Chương trình 1 Minh họa:, I. Cấu trúc chương trình *** Chương trình 2., III. Kiểu dữ liệu chuẩn, các phép toán.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay