chuong 2 hoach dinh nnl 4642

25 205 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:42

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet . CHƯƠNG Chiến lược Hoạch định nguồn nhân lực I CHIẾN LƯỢC NNL (HR Strategy): KHÁI NIỆM: - Chiến lược NNL: tích hợp giữua sách hoạt động QTNNL với chiến lược kinh doanh DN (Armstrong M.; 2009; p.48) - Sự tích hợp thể ở: + Gắn kết sách NNL với chiến lược DN + Xây dựng sách bổ sung cho nhau, đồng thời khuyến khích linh hoạt chất lượng công việc người LĐ 2 CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC KD: 2.1 Chiến lược cấp công ty 2.2 Chiến lược cấp ngành KD (cạnh tranh) 2.3 Chiến lược cấp chức 2.1 Chiến lược cấp công ty: Điểm mạnh có giá trị Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Tình trạng doanh nghiệp Điểm yếu Chiến lược suy giảm Nhiều hội Tình trạng môi trường Nhiều đe doạ Các cấp chiến lược kinh doanh Chiến lược tăng trưởng CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY (CORPORATE-LEVEL STRATEGY) Chiến lược ổn định Chiến lược suy giảm Chiến lược chi phí thấp CHIẾN LƯỢC CẤP NGÀNH KD (BUSINESS- LEVEL STRATEGY) PHẢN HỒI Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược tập trung Chiến lược Marketing CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL LEVEL) Chiến lược Nghiên cứu phát triển (R&D) Chiến lược nguồn nhân lực (HR strategy) Chiến lược tài 2.1.1 Chiến lược tăng trưởng:  Chiến lược tăng trưởng tập trung (Concentration Strategy):  Kinh doanh ngành  Biện pháp: tăng doanh số, mở rộng thị trường, thành lập công ty công ty mẹ chuỗi cung ứng/ phân phối  Chiến lược đa dạng hoá tập trung  (Related/ Concentric Diversification):  Hoạt động phân ngành mới, liên quan đến ngành kinh doanh doanh nghiệp  Biện pháp: thông qua sáp nhập mua lại, thành lập  Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp (Unrelated/Congiomerate Diversifiation) 2.1.1 Chiến lược tăng trưởng:  Hội nhập dọc:  Hội nhập hàng ngang: 2.1.2 Các chiến lược cạnh tranh:  Chiến lược chi phí thấp (Cost – Leadership strategy)  Chiến lược khác biệt hoá (Differentiation strategy)  Chiến lược tập trung (Focus strategy)  “Bị kẹt giữa” (Struck in the middle) 2.1.3 Chiến lược cấp chức năng: - Chiến lược Marketing Chiến lược NNL Chiến lược R&D …  Hỗ trợ cho việc thực chiến lược cấp công ty chiến lược cấp cạnh tranh 3 CHIẾN LƯỢC KD VÀ CHIẾN LƯỢC NNL: CHIẾN LƯỢC KD CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỰ CHIẾN LƯỢC NNL …… THÂN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BẰNG …… SÁP NHẬP HOẶC MUA LẠI (M&A) CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH …… CHIẾN LƯỢC SUY GiẢM …… CHIẾN LƯỢC CF THẤP CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA …… II Hoạch định NNL (HR Planning): Khái niệm: - HĐ NNL: trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp DN, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, đưa kế hoạch hành động nhằm đáp ứng nhu cầu Mục tiêu HĐNNL:  Đúng người (right people)  Đúng việc (right job)  Đúng lúc (right time) III Quy trình hoạch định NNL: Đánh giá môi trường bên bên Dự báo nhu cầu NNL tương lai Xác định khả cung NNL tương lai Xác định thiếu hụt nhân Phát triển kế hoạch hành động III Quy trình hoạch định NNL HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC (HR PLANNING) PHÂN TÍCH CẦU NGUỒN NHÂN LỰC Đánh giá môi trường Xác định khả cung NNL -Số lượng -Kỹ -Trình độ chuyên môn -Nghề nghiệp -Thành tích -Kinh nghiệm -Mục tiêu nghề nghiệp Dự báo nhu cầu NNL -Số lượng -Kỹ -Trình độ chuyên môn -Nghề nghiệp -Thành tích -Kinh nghiệm -Mục tiêu nghề nghiệp Sự dao động, khác biệt Nếu thừa nhân viên PHÂN TÍCH CUNG NGUỒN NHÂN LỰC Không có Nếu thiếu nhân viên Không có hành động Phân tích môi trường: (Environmental Scanning)  Mục đích: xác định dự báo vấn đề (problems), đe doạ (threats) hội (opportunities) nhân  Môi trường bên ngoài: • Phân tích cạnh tranh • Thị trường lao động: số lượng, chủng loại • Các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng LĐ  Môi trường nội bộ: • Chiến lược • Công nghệ • Văn hoá tổ chức Dự báo nhu cầu NNL: - DN cần người với kỹ lực để thực mục tiêu DN thời gian tới  Các phương pháp: Các phương pháp định tính Các phương pháp định lượng Dự báo nhu cầu NNL: 2.1.Phương pháp định tính (judgmentaly-based method)  Dựa phán đoán:  Áp dụng: • Doanh nghiệp vừa nhỏ • Những phận/người làm hoạch định NNL • Khi môi trường luôn biến động  Dựa Đánh giá nhà quản trị (managerial estimates) • Từ lên • Từ xuống • Kỹ thuật Delphi Dự báo nhu cầu NNL: 2.2 Phương pháp định lượng (mathematically based methods):  Phân tích dãy số thời gian  Phân tích hồi quy: Dựa mối tương quan nhân doanh số, sản lượng * Áp dụng:  Doanh nghiệp có quy mô lớn 2.2 Phương pháp định lượng (mathematically based methods)  Phân tích dãy số thời gian Năm 08 09 10 11 Số NV 300 450 600 ???  Phân tích hồi quy: Mối quan hệ nhân doanh số, sản lượng * Áp dụng: Doanh nghiệp có quy mô lớn  Phương đơn: pháp toán học giản  CT: y = f (X1, X2, X3…) Doanh số (tr đồng) Số NV 500 600 800 1200 1500 12 15 18 ?????  Sd hàm: Y= a +bx Xác định khả cung NNL:  Lao động có kỹ  Lao động phổ thông 3.Xác định khả cung NNL: khả cung nội Dữ liệu kỹ (Skills inventory)  Dữ liệu kỹ quản lý (management inventory)  Dự báo thay đổi nhân Back Các yếu tố liệu kỹ  Dữ liệu khứ nhân viên:  Tên mô tả ngắn gọn vị trí trước  Kỹ quan trọng cần có học đảm nhiệm công việc  Học vấn  Các dự án đặc biệt hoàn thành  Dữ liệu tình trạng kỹ tại:  Nhấn mạnh kỹ liên quan  Tự đánh giá lực, kỹ năng, biện pháp cải thiện  Đánh giá cấp lực, kỹ  Dữ liệu tương lai:  Mục tiêu nghề nghiệp (1 3 năm): vị trí, công việc  Đánh giá cấp cách thức để thực mục tiêu  Các khoá huấn luyện phát triển 4 Phân tích thiếu hụt  So sánh nhu cầu khả cung cấp: - Cung > cầu - Cung < cầu - Cung = cầu Phát triển kế hoạch hành động  Kế hoạch hành động: Thiếu hụt nhân viên ?  Kế hoạch hành động: Dư thừa nhân viên ? Kế hoạch hành động: Thừa nhân viên          Chia sẻ công việc Thuyên chuyển Ngừng tuyển dụng Giảm lương Cắt giảm nhân công Nghỉ việc tự nguyện Đào tạo lại Khuyến khích hưu sớm Sa thải Kế hoạch hành động: Thiếu nhân viên         Thiết kế lại công việc Làm thêm Sử dụng nhân viên tạm thời Thuê Đào tạo thuyên chuyển Đổi công nghệ Trì hoãn việc hưu Tuyển dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 hoach dinh nnl 4642, chuong 2 hoach dinh nnl 4642, chuong 2 hoach dinh nnl 4642, CHƯƠNG 2 Chiến lược và Hoạch định nguồn nhân lực, CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC KD:, Các cấp chiến lược kinh doanh, Dự báo nhu cầu NNL:, Các yếu tố của dữ liệu kỹ năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay