Đại số 10 nâng cao tiết trình bày mẫu số liệu

18 66 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:39

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TỔ : TOÁN BÀI 2: TRÌNH BÀY MỘT SỐ MẪU SỐ LIỆU GV: Trần Thị Trâm NỘI DUNG CHÍNH BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP BIỂU ĐỒ GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT VÍ DỤ 1: Khi điều tra suất giống lúa mới, điều tra viên ghi lại suất ( tạ/ ha) giống lúa 120 ruộng có diện tích Xem xét mẫu số liệu này, điều tra viên nhận thấy: GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT  10 ruộng có suất 30  20 ruộng có suất 32  30 ruộng có suất 34  15 ruộng có suất 36  10 ruộng có suất 38  10 ruộng có suất 40  ruộng có suất 42  20 ruộng có suất 44 GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT Số lần xuất giá trị mẫu số liệu gọi tần số giá trị GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT Giá trị (x) Tần số (n) 30 10 32 20 34 30 36 15 38 10 40 10 42 44 20 N= 120 BẢNG GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT Tần suất fi giá trị xi tỉ số tần số ni kích thước mẫu N fi = GV: Trần Thị Trâm ni N BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT Thêm vào bảng 1, ta Bảng phân bố tần số- tần suất (gọi tắt bảng tần số- tần suất) sau Giá trị 30 32 34 36 38 40 42 44 Tần số 10 20 30 15 10 10 20 N= 120 Tần suất 8,3 % GV: Trần Thị Trâm 16,7 25,0 12,5 8,3 8,3 4,2 16,7 BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT H1 Thống kê điểm thi môn Toán kì thi vừa qua 400 học sinh : Điểm thi Tần số Tần suất (%) … 1,50 15 3,75 43 10,75 53 13,25 85 21,25 … 22 18,00 55 … 13,75 33 … 8,25 18 … 4,5 10 … 2,5 10 10 … 2,5 N= 400 BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP VÍ DỤ 2: Chọn 36 học sinh trường THPT đo chiều cao họ, ta thu mẫu số liệu (đơn vị: cm) Tiến hành ghép số liệu thành lớp, ta bảng sau: 10 GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP LỚP TẦN SỐ [ 160 ; 162 ] [ 163 ; 165 ] 12 [ 166 ; 168 ] 10 [ 169 ; 171 ] [ 172 ; 174 ] N= 36 11 GV: Trần Thị Trâm BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP LỚP TẦN SỐ TẦN SUẤT (%) [ 160 ; 162 ] 16,7 [ 163 ; 165 ] 12 33,3 [ 166 ; 168 ] 10 [ 169 ; 171 ] … 27,8 … 13,9 [ 172 ; 174 ] N= 36 12 GV: Trần Thị Trâm … 8,3 BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP H2 Điền vào chỗ trống (… ) cột tần suất bảng sau: LỚP TẦN SỐ TẦN SUẤT (%) [ 159,5 ; 162,5 ] 16,7 [ 162,5 ; 165,5 ] 12 33,3 [ 165,5 ; 168,5 ] 10 27,8 [ 168,5 ; 171,5 ] … 13,9 [ 171,5 ; 174,5 ] … 8,3 N= 36 13 GV: Trần Thị Trâm BIỂU ĐỒ a) Biểu đồ tần số, tần suất hình cột Hình 5.1 14 12 10 14 GV: Trần Thị Trâm BIỂU ĐỒ a) Biểu đồ tần số, tần suất hình cột Hình 5.2 14 12 10 15 GV: Trần Thị Trâm BIỂU ĐỒ b) Đường gấp khúc tần số, tần suất 14 Hình 5.3 M2 12 M3 10 M1 M4 M5 161 16 GV: Trần Thị Trâm A1 A2 164 A3 167 A4 170 A5 173 BIỂU ĐỒ c) Biểu đồ tần suất hình quạt Hình 5.4 [172; 174] [160; 162] [169; 171] 0.08 0.17 0.14 0.28 [166; 168] 17 GV: Trần Thị Trâm 0.33 [163; 165] HẾT 18 GV: Trần Thị Trâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 10 nâng cao tiết trình bày mẫu số liệu, Đại số 10 nâng cao tiết trình bày mẫu số liệu, Đại số 10 nâng cao tiết trình bày mẫu số liệu, BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT, BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay