Unit 1 greetings (12)

31 86 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:32

THCS Ngân Bình GVTH: Nguyễn Ngọc Bích UNIT 1: GREETING Period 1:A-HELLO        A.1: Listen and repeat a) New York Hello: xin chào=hi: xin chào Morning : Buổi sáng Afternoon : Buổi Trưa Evening : Buổi Tối Goodbye :tạm biệt=bye:tạm biệt b) Cấu trúc I+am+ten My name+is+tên:tên Ex: Iam Lan Vy  My name is Lan Vy Kiến thức cần nhớ phần A.1 Greetings- What’s your name?- My name is Hoa.- Một số ảnh minh họa Hello Morning A.2:Listen and read How are you ?: bạn có khỏe ko Iam fine : khỏe Not bad : khỏe(ko tệ lắm) Thanks=thank you:cảm ơn And you ?:còn bạn A.6:Read Miss :cô Mrs: quý cô Mr: quý ông *Đoan hội thoại Miss Hoa : Hi, Mr Hung Mr Hùng :Hello , Miss Hoa Miss Hoa :How are you? Mr : Iam fine thanks  And you? Miss Hoa: fine thank A.7 : Listen Nam: Hello, Lan  How are you Lan: Hi, Iam fine thank you [...]...Củng cố *Tìm lỗi sai và sửa lại 1. What are you? 2.Thanks 3 you I name is Lan Củng cố Hello And Mr Hoa I? Dặn dò Về nhà các em xem lại bài cũ Soạn bài mới Luyện từ vựng,viết phần remmerber vào vở Dịch các đoạn văn sang tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (12) , Unit 1 greetings (12) , Unit 1 greetings (12) , Kiến thức cần nhớ trong phần A.1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay