Unit 1 greetings (8)

30 98 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:28

UNIT 1: GREETING Period 1:A-HELLO        A.1: Listen and repeat a) New York Hello: xin chào=hi: xin chào Morning : Buổi sáng Afternoon : Buổi Trưa Evening : Buổi Tối Goodbye :tạm biệt=bye:tạm biệt b) Cấu trúc I+am+ten  My name+is+tên:tên  Ex: Iam Lan Vy  My name is Lan Vy  Kiến thức cần nhớ phần A.1 Greetings- What’s your name?- - My name is Hoa.- Một số ảnh minh họa  Hello Morning A.2:Listen and read How are you ?: bạn có khỏe ko  Iam fine : khỏe  Not bad : khỏe(ko tệ lắm)  Thanks=thank you:cảm ơn  And you ?:còn bạn  A.6:Read Miss :cô  Mrs: quý cô  Mr: quý ông  *Đoan hội thoại Miss Hoa : Hi, Mr Hung  Mr Hùng :Hello , Miss Hoa  Miss Hoa :How are you?  Mr : Iam fine thanks  And you?  Miss Hoa: fine thank  A.7 : Listen Nam: Hello, Lan  How are you  Lan: Hi, Iam fine thank you  Củng cố *Tìm lỗi sai sửa lại  1.What are you?   2.Thanks you  I name is Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (8) , Unit 1 greetings (8) , Unit 1 greetings (8) , Kiến thức cần nhớ trong phần A.1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay