Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Bắc Kạn

93 610 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:22

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG VŨ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA THUẦN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG VŨ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA THUẦN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH BẮC KẠN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LUÂN THỊ ĐẸP Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình bầy luận văn hoàn toàn trung thực chƣa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Các thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Bắc Kạn, ngày tháng năm 2015 Tác giả Hà Quang Vũ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực đề tài này, nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ sở đào tạo nơi thực đề tài nghiên cứu, thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Nhân dịp Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Luân Thị Đẹp - Giảng viên khoa Nông Học - Trƣờng đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giảng viên hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo cho trình làm thí nghiệm hoàn thành luận văn Xin đƣợc cám ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện, chia sẻ công việc động viên hoàn thành khoá học Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Hà Quang Vũ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất lúa Bắc Kạn 10 1.3 Tình hình nghiên cứu lúa giới Việt Nam 11 1.3.1 Tình hình nghiên cứu lúa giới 11 1.3.1.1 Một số kết nghiên cứu giống 11 1.3.2 Tình hình nghiên cứu lúa Việt Nam 21 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 35 2.3 Nội dung nghiên cứu 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.5 Chỉ tiêu phƣơng pháp theo dõi 37 2.5.1 Một số đặc điểm nông sinh học 37 2.5.2 Chỉ tiêu cấu thành suất 38 2.5.3 Đánh giá mức độ biểu sâu bệnh hại 38 2.5.4 Đánh giá số tiêu chất lƣợng 41 2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 vọng tỉnh Bắc Kạn năm 2014 43 3.1.1 Thời gian sinh trƣởng giống lúa thí nghiệm năm 2014 43 3.1.2 Chiều cao giống lúa thí nghiệm năm 2014 45 3.1.3 Tình hình sâu bệnh hại 46 3.1.4 Năng suất giống lúa thí nghiệm năm 2014 Bắc Kạn 51 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ phân bón giống PC6 huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn vụ mùa năm 2014 53 3.2.1 Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trƣởng 53 3.2.2 Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến số đặc điểm nông học giống lúa PC6 54 3.2.2 Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến sâu, bệnh hại giống lúa PC6 Na Rì vụ mùa năm 2014 58 3.2.3 Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa PC6 Bắc Kạn, vụ mùa năm 2014 59 3.2.4 Hạch toán kinh tế cho công thức thí nghiệm 63 3.2.5 Một số tiêu chất lƣợng gạo công thức thí nghiệm 64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 66 Kết luận 66 Đề nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CT Công thức CV% Độ biến động Đ/c Đối chứng ĐB Đồng K2 O Kali LSD 0,05 Sai khác nhỏ có ý nghĩa N Đạm NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu P Độ tự P2O5 Lân PC Phân chuồng PTNT Phát triển nông thôn TB Trung bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất sản lƣợng lúa toàn giới giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 1.2: Diện tích, suất sản lƣợng lúa số nƣớc giới năm 2013 Bảng 1.3: Diện tích, suất sản lƣợng lúa Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 10 Bảng 1.4: Diện tích, suất, sản lƣợng lúa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009 – 2013 10 Bảng 3.1: Thời gian sinh trƣởng giống lúa thí nghiệm huyện tỉnh Bắc Kạn năm 2014 44 Bảng 3.2: Chiều cao giống lúa thí nghiệm huyện tỉnh Bắc Kạn năm 2014 46 Bảng 3.3: Mức độ hại sâu đục thân giống lúa thí nghiệm năm 2014 Bắc Kạn 48 Bảng 3.4: Mức độ hại rầy nâu giống lúa thí nghiệm năm 2014 Bắc Kạn 49 Bảng 3.5: Mức độ hại bệnh khô vằn giống lúa thí nghiệm năm 2014 Bắc Kạn 50 Bảng 3.6: Năng suất giống lúa thí nghiệm Bắc Kạn năm 2014 52 Bảng 3.7: Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến giai đoạn sinh trƣởng giống lúa PC6 năm 2014 Bắc Kạn 53 Bảng 3.8: Ảnh hƣởng mật độ cấy phân bón đến số đặc điểm nông học giống lúa PC6 Bắc Kạn 55 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng mật độ cấy phân bón đến khả đẻ nhánh giống lúa PC6 Bắc Kạn 57 Bảng 3.10: Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến tình hình sâu bệnh hại Giống lúa PC6 Bắc Cạn, vụ mùa năm 2014 58 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ix Bảng 3.11: Ảnh hƣởng mật độ cấy phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa PC6 60 Bảng 3.12 Hạch toán kinh tế công thức thí nghiệm 63 Bảng 3.13 Một số tiêu chất lƣợng gạo giống PC6 công thức thí nghiệm vụ mùa năm 2014 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong năm gần tỉnh Bắc Kạn tập trung đạo phát triển mạnh kinh tế nông lâm nghiệp, tích cực chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng sản xuất hàng hoá, gắn với việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sản xuất lúa Bằng nguồn vốn đầu tƣ, Chƣơng trình đề tài hỗ trợ, tỉnh triển khai mở lớp đào tạo, tập huấn cho nông dân, chuyển đổi cấu giống lúa, đặc biệt đƣa giống có tiềm năng suất cao vào thực tiễn sản xuất Tuy nhiên suất lúa tỉnh thấp thiếu tính ổn định, chƣa tƣơng xứng với tiềm cho suất giống Canh tác lúa mang tính truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ, khả thâm canh đầu tƣ hạn chế Bên cạnh giá vật tƣ nông nghiệp phục vụ sản xuất nhƣ giống, phân bón liên tục tăng cao, đặc biệt giá loại giống lúa lai cao yêu cầu đầu tƣ thâm canh cao, chƣa chủ động đƣợc số lƣợng, chủng loại giống đáp ứng nhu cầu sản xuất nhƣ chƣa phù hợp với mức đầu tƣ thâm canh bà địa bàn tỉnh Mặt khác sản xuất lúa đối diện nhiều nguy cơ, thách thức, đặc biệt biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp gây thiệt hại ngày lớn Chính vậy, Nghị số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng “…tích cực tuyên truyền nhân dân tăng diện tích gieo trồng lúa thuần, giống lúa tiến kỹ thuật có suất, chất lƣợng cao phù hợp với khả đầu tƣ thâm canh nông dân…” Việc đƣa giống lúa có suất, chất lƣợng tốt vào sản xuất giúp bà nông dân chủ động đƣợc nguồn giống, dễ chăm sóc, giảm đầu tƣ, phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện thâm canh nhƣ khả chăm sóc bà nông dân Bắc Kạn, đặc biệt bà nông dân khu vực vùng cao Tuy nhiên, giống lúa có suất, chất lƣợng tốt địa bàn tỉnh thiếu chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu sản xuất, đặc biệt giống lúa ngắn ngày để rút ngắn thời vụ, tạo điều kiện phát triển vụ đông nhằm nâng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 radiation use efficiency: A review Crop Sci 29: 90 – 98 38 Vlek PLG Bumes B.H (1986), The efficiencecy and loss of fertilizer – N in lowland rice Fert Res 9: Pages 131 - 147 39 Yang, X., Zhang, W and Ni, W 1999 Characteristics of nitrogen nutrition in hybrid rice In Hybrid Rice IRRI, Los Banos – 40 Ying, J; Peng, S; Yang, G; Zhou, N; Visperas, R.M.and Cassman, K.G, 1998, Coparison of high – yield rice in tropical and subtropical environments II Nitrigen accumulation and utilization efficiency Field crop Research 57: 85 – 93 III Tài liệu từ Internet 41 http://www.faostat.fao.org Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 Phụ lục Phụ lục 1: Giá thóc thịt giống PC6 số vật tƣ nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn Giá giống: 30.000 đ/kg Giá phân đạm urê: 12.000 đ/kg Giá thóc PC6: 7.000 đ/kg Giá phân lân super: 4.300 đ/kg Giá phân kali clorua: 14.000 đ/kg Phụ lục 2: Diễn biến thời tiết từ năm 2012 – 2014 tỉnh Bắc Kạn Bảng: Diễn biến nhiệt độ qua năm (2012-2014) NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH (ĐVT 0C) Năm Tháng TB XII năm 24.4 21.3 17.0 23.0 2013 14.3 18.9 23.1 24.0 27.1 28.1 27.3 27.4 25.8 22.9 21.0 13.5 22.8 2014 14.9 16.1 19.6 24.3 27.7 28.3 28.1 27.6 27.3 24.4 23.8 I II III IV V VI VII VIII IX 2012 14.1 15.6 19.9 25.6 28.0 28.3 27.8 27.9 26.0 X XI NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CAO NHẤT (ĐVT 0C) Năm Tháng Cao XII 2012 27.5 29.5 31.3 38.7 39.8 35.7 34.9 36.5 35.4 32.3 31.8 29.5 39.8 2013 23.9 29.7 34.0 34.5 38.8 35.8 34.3 35.6 35.4 34.3 31.3 26.6 38.8 2014 27.0 31.4 33.5 31.6 37.3 36.2 36.1 35.6 34.7 34.5 37.3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ THẤP NHẤT (ĐVT 0C) Năm Thấp Tháng XI XII 12.9 14.1 21.7 22.5 23.0 23.0 17.5 17.0 12.6 8.0 7.4 6.5 11.6 10.8 16.5 20.7 18.5 23.3 23.0 16.9 12.6 12.6 2.8 2.8 1.7 5.8 I II 2012 7.4 9.8 2013 2014 III IV V VI VII VIII IX X 12.6 18.0 17.8 23.0 23.6 23.0 20.4 16.9 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.7 72 Bảng: Diễn biến ẩm độ qua năm (2012-2014) ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH (ĐVT %) Tháng Năm TB I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2012 82 80 82 78 79 85 87 84 84 83 84 82 83 2013 82 84 80 81 82 81 87 85 85 80 80 78 82 2014 75 79 81 84 75 82 84 84 85 83 81 ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ THẤP NHẤT THÁNG (ĐVT %) Năm Tháng TB I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2012 53 46 39 42 34 53 60 52 38 42 41 42 45 2013 45 46 36 47 39 36 55 53 38 33 39 32 42 2014 22 39 53 53 45 50 53 51 44 40 45 Bảng: Diễn biến lƣợng mƣa qua năm (2012-2014) LƢỢNG MƢA (ĐVT mm) Năm Tổng Tháng I II 2012 51.4 III 4.5 IV V VI VII VIII IX X 17.3 54.1 167.2 135.4 355.3 245.1 146.5 XI 30.2 21.0 23.0 1251.0 2013 13.7 14.0 33.6 58.5 339.4 111.3 388.8 420.3 191.6 41.6 2014 87.2 2.1 XII 13.6 49.0 84.3 147.8 278.7 335.2 177.2 223.6 2.3 63.4 1678.5 1398.7 Bảng: Diễn biến tổng số gờ nắng qua năm (2012-2014) TỔNG SỐ GiỜ NẮNG TRẠM BẮC KẠN (ĐVT giờ) Năm Tổng Tháng I II III IV 2012 16 25 51 151 171 106 165 210 138 126 79 2013 13 57 102 100 169 182 140 168 136 148 88 140 1443.0 2014 122 33 22 27 V VI VII VIII IX X XI XII 192 115 201 151 189 150 45 1283.0 1202.0 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thuỷ văn Bắc Kạn) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 Phụ lục 3: Kết xử lý số liệu ………………………………………………………………… BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V004 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.15629 1.57815 0.54 0.598 P$ 8.72518 4.36259 0.93 0.046 3 error(a) 18.6637 4.66593 1.61 0.235 M$ 1.14297 571484 0.20 0.825 P$*M$ 10.8104 2.70259 0.93 0.478 * RESIDUAL 12 34.7600 2.89667 * TOTAL (CORRECTED) 26 77.2585 2.97148 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TGST FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V005 TGST LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 6.24222 3.12111 2.65 0.110 P$ 6.24889 3.12444 29.60 0.006 3 error(a) 422221 105555 0.09 0.981 M$ 8.54001 4.27000 3.62 0.058 P$*M$ 1.67778 419445 0.36 0.836 * RESIDUAL 12 14.1356 1.17796 * TOTAL (CORRECTED) 26 37.2667 1.43333 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BONG/K FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V006 BONG/K LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 154074 770371E-01 0.89 0.441 P$ 369630 184815 6.09 0.062 3 error(a) 121482 303704E-01 0.35 0.840 M$ 19.0185 9.50926 109.26 0.000 P$*M$ 2.25037 562593 6.46 0.005 * RESIDUAL 12 1.04444 870367E-01 * TOTAL (CORRECTED) 26 22.9585 883020 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/BONG FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V007 HAT/BONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 111.895 55.9477 2.06 0.170 P$ 724.402 362.201 9.67 0.031 3 error(a) 149.782 37.4456 1.38 0.300 M$ 509.540 254.770 9.36 0.004 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 P$*M$ 506.018 126.504 4.65 0.017 * RESIDUAL 12 326.669 27.2224 * TOTAL (CORRECTED) 26 2328.31 89.5503 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHAC/BON FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V008 CHAC/BON LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 87.6919 43.8459 2.58 0.116 P$ 353.932 176.966 3.55 0.030 3 error(a) 199.153 49.7882 2.93 0.066 M$ 5023.93 2511.97 147.89 0.000 P$*M$ 244.513 61.1282 3.60 0.038 * RESIDUAL 12 203.823 16.9853 * TOTAL (CORRECTED) 26 6113.04 235.117 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V009 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 20.7947 10.3973 1.84 0.199 P$ 122.285 61.1427 17.20 0.013 3 error(a) 14.2183 3.55458 0.63 0.652 M$ 2479.03 1239.51 219.80 0.000 P$*M$ 112.237 28.0593 4.98 0.014 * RESIDUAL 12 67.6701 5.63918 * TOTAL (CORRECTED) 26 2816.23 108.317 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V010 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 14.9219 7.46096 1.50 0.262 P$ 84.1136 42.0568 7.79 0.043 3 error(a) 21.5906 5.39764 1.08 0.408 M$ 791.636 395.818 79.54 0.000 P$*M$ 52.6881 13.1720 2.65 0.048 * RESIDUAL 12 59.7167 4.97639 * TOTAL (CORRECTED) 26 1024.67 39.4103 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %SAY FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V011 %SAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 9.55556 4.77778 1.58 0.245 P$ 14.8889 7.44444 10.31 0.028 3 error(a) 2.88889 722222 0.24 0.910 M$ 2.88889 1.44444 0.48 0.635 P$*M$ 4.22222 1.05556 0.35 0.840 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 * RESIDUAL 12 36.2222 3.01852 * TOTAL (CORRECTED) 26 70.6667 2.71795 BALANCED ANOVA FOR VARIATE %SAT FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V012 %SAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 907407 453704 0.28 0.767 P$ 4.01852 2.00926 0.61 0.589 3 error(a) 13.1481 3.28704 1.99 0.159 M$ 3.12963 1.56481 0.95 0.416 P$*M$ 2.59259 648148 0.39 0.811 * RESIDUAL 12 19.7778 1.64815 * TOTAL (CORRECTED) 26 43.5741 1.67593 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAIGAO FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 10 Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V013 DAIGAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 134074 670369E-01 13.92 0.001 P$ 269630 134815 66.18 0.002 3 error(a) 814813E-02 203703E-02 0.42 0.791 M$ 362963E-01 181481E-01 3.77 0.053 P$*M$ 592593E-02 148148E-02 0.31 0.867 * RESIDUAL 12 577779E-01 481483E-02 * TOTAL (CORRECTED) 26 511852 196866E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE D/R FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 11 Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V014 D/R LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 829630E-01 414815E-01 10.18 0.003 P$ 142963 714815E-01 35.09 0.004 3 error(a) 814814E-02 203704E-02 0.50 0.738 M$ 940740E-01 470370E-01 11.55 0.002 P$*M$ 170370E-01 425925E-02 1.05 0.425 * RESIDUAL 12 488889E-01 407407E-02 * TOTAL (CORRECTED) 26 394074 151567E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DANH/K FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 12 Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V015 DANH/K LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 435555 217778 0.68 0.531 P$ 6.60222 3.30111 21.22 0.009 3 error(a) 622222 155556 0.48 0.750 M$ 10.8956 5.44778 16.93 0.000 P$*M$ 1.12889 282222 0.88 0.507 * RESIDUAL 12 3.86223 321852 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 * TOTAL (CORRECTED) 26 23.5467 905641 BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 13 Thiet ke theo kieu o chinh o phu VARIATE V016 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 505559E-01 252779E-01 0.35 0.717 P$ 420555 210277 9.46 0.032 3 error(a) 888883E-01 222221E-01 0.31 0.869 M$ 195000 975000E-01 1.34 0.298 P$*M$ 444444E-01 111111E-01 0.15 0.956 * RESIDUAL 12 872222 726852E-01 * TOTAL (CORRECTED) 26 1.67167 642948E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 14 Thiet ke theo kieu o chinh o phu MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF NLAI NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF NLAI NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF NLAI CCAY 98.1000 97.2667 97.7556 TGST 95.4333 96.0222 96.6111 0.567320 1.74811 0.361780 1.11477 CHAC/BON 161.044 164.911 161.133 NSLT 62.2222 64.3678 63.1800 NSTT 51.3111 53.0811 52.5667 %SAY 80.4444 81.3333 79.8889 1.37377 4.23306 0.791565 2.43908 0.743594 2.29127 0.579130 1.78449 %SAT 73.0556 73.4444 73.4444 DAIGAO 6.77778 6.90000 6.94444 D/R 2.41111 2.50000 2.54444 DANH/K 9.80000 9.75556 9.51111 0.427934 1.31861 NOS 9 BONG/K 7.38889 7.52222 7.56667 HAT/BONG 195.300 200.156 198.711 0.983399E-01 1.73917 0.303019 5.35897 0.231296E-01 0.212762E-01 0.189107 0.712703E-01 0.655591E-01 0.582702 P1000 21.9667 22.0556 21.9611 SE(N= 9) 0.898673E-01 5%LSD 12DF 0.276912 MEANS FOR EFFECT P$ P$ SE(N= 5%LSD NOS 9 9) 4DF P$ NOS CCAY 97.3222 97.2889 98.5111 TGST 95.4222 96.0444 96.6000 0.720025 2.82234 0.108298 0.424503 CHAC/BON NSLT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN BONG/K 7.33333 7.53333 7.61111 HAT/BONG 191.000 203.289 199.878 0.580903E-01 2.03976 0.227702 7.99542 NSTT %SAY http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 9 SE(N= 5%LSD 9) 4DF P$ NOS 9 SE(N= 5%LSD 9) 4DF 157.578 166.333 163.178 60.2800 65.1300 64.3600 50.0778 52.4900 54.3911 79.5556 80.7778 81.3333 2.35202 9.21943 0.628453 2.46340 0.774427 3.03559 0.283279 1.11039 %SAT 72.7778 73.6667 73.5000 DAIGAO 6.73333 6.93333 6.95556 D/R 2.40000 2.47778 2.57778 DANH/K 10.2889 9.70000 9.07778 0.604340 2.36888 P$ NOS 9 0.150445E-01 0.150445E-01 0.131468 0.589712E-01 0.589712E-01 0.515328 P1000 21.8389 22.0000 22.1444 SE(N= 9) 0.496902E-01 5%LSD 4DF 0.194775 MEANS FOR EFFECT error(a) NLAI 1 2 3 P$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF NLAI 1 2 3 P$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF NLAI 1 2 3 P$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF NLAI 1 P$ NOS 3 CCAY 96.8333 97.4667 100.000 98.1333 96.0000 97.6667 97.0000 98.4000 97.8667 TGST 94.6667 95.5333 96.1000 95.6667 95.9333 96.4667 95.9333 96.6667 97.2333 BONG/K 7.26667 7.43333 7.46667 7.26667 7.66667 7.63333 7.46667 7.50000 7.73333 0.982627 3.02781 0.626622 1.93083 0.170330 0.524844 HAT/BONG 185.633 200.867 199.400 191.833 208.233 200.400 195.533 200.767 199.833 CHAC/BON 153.800 163.000 166.333 164.000 168.333 162.400 154.933 167.667 160.800 NSLT 58.8367 63.2567 64.5733 61.8333 67.0233 64.2467 60.1700 65.1100 64.2600 3.01233 9.28202 2.37945 7.33188 1.37103 4.22461 NSTT 49.5533 49.8200 54.5600 51.0467 53.9267 54.2700 49.6333 53.7233 54.3433 %SAY 79.3333 81.0000 81.0000 80.3333 81.0000 82.6667 79.0000 80.3333 80.3333 %SAT 72.0000 74.6667 72.5000 73.6667 73.0000 73.6667 72.6667 73.3333 74.3333 1.28794 3.96859 1.00308 3.09084 0.741204 2.28390 DAIGAO 6.66667 6.83333 6.83333 D/R 2.30000 2.43333 2.50000 DANH/K 10.5333 9.76667 9.10000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 2 3 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF 2.43333 2.46667 2.60000 2.46667 2.53333 2.63333 10.3333 9.56667 9.36667 10.0000 9.76667 8.76667 0.400617E-01 0.368514E-01 0.327542 0.123444 0.113552 1.00927 NLAI 1 2 3 6.73333 6.96667 7.00000 6.80000 7.00000 7.03333 P$ 3 NOS 3 3 3 3 P1000 21.8000 21.9667 22.1333 21.9667 21.9667 22.2333 21.7500 22.0667 22.0667 SE(N= 3) 0.155655 5%LSD 12DF 0.479625 MEANS FOR EFFECT M$ M$ NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF M$ NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF M$ NOS 9 SE(N= 9) 5%LSD 12DF CCAY 97.8000 97.4222 97.9000 TGST 95.2889 96.1222 96.6556 0.567320 1.74811 0.361780 1.11477 CHAC/BON 144.444 165.133 177.511 NSLT 71.7100 68.2022 49.8578 NSTT 54.5000 57.5867 44.8722 %SAY 80.2222 80.4444 81.0000 1.37377 4.23306 0.791565 2.43908 0.743594 2.29127 0.579130 1.78449 %SAT 72.8333 73.5556 73.5556 DAIGAO 6.83333 6.86667 6.92222 D/R 2.41111 2.48889 2.55556 DANH/K 8.92222 9.66667 10.4778 0.427934 1.31861 M$ NOS 9 BONG/K 6.45556 7.51111 8.51111 HAT/BONG 193.622 196.589 203.956 0.983399E-01 1.73917 0.303019 5.35897 0.231296E-01 0.212762E-01 0.189107 0.712703E-01 0.655591E-01 0.582702 P1000 21.9111 21.9611 22.1111 SE(N= 9) 0.898673E-01 5%LSD 12DF 0.276912 MEANS FOR EFFECT P$*M$ P$ 1 2 3 M$ 3 NOS 3 3 3 3 CCAY 96.6000 97.2000 98.1667 98.4000 97.0667 96.4000 98.4000 98.0000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN TGST 94.8333 95.4333 96.0000 95.0000 96.6000 96.5333 96.0333 96.3333 BONG/K 6.60000 7.40000 8.00000 6.66667 7.20000 8.73333 6.10000 7.93333 http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF P$ 1 2 3 M$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF P$ 1 2 3 M$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF P$ 1 2 3 M$ 3 NOS 3 3 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 12DF 97.4333 8.80000 0.982627 3.02781 0.626622 1.93083 0.170330 0.524844 HAT/BONG 181.733 188.000 203.267 203.600 205.067 201.200 195.533 196.700 207.400 CHAC/BON 138.333 156.400 178.000 147.000 171.667 180.333 148.000 167.333 174.200 NSLT 70.1700 63.6467 47.0233 75.4467 67.9500 51.9933 69.5133 73.0100 50.5567 3.01233 9.28202 2.37945 7.33188 1.37103 4.22461 NSTT 53.8133 54.1000 42.3200 54.0733 56.6033 46.7933 55.6133 62.0567 45.5033 %SAY 78.6667 79.6667 80.3333 80.3333 81.0000 81.0000 81.6667 80.6667 81.6667 %SAT 72.3333 72.6667 73.3333 73.3333 73.6667 74.0000 72.8333 74.3333 73.3333 1.28794 3.96859 1.00308 3.09084 0.741204 2.28390 DAIGAO 6.70000 6.70000 6.80000 6.90000 6.93333 6.96667 6.90000 6.96667 7.00000 D/R 2.36667 2.40000 2.43333 2.40000 2.46667 2.56667 2.46667 2.60000 2.66667 DANH/K 9.23333 10.2000 11.4333 8.96667 9.70000 10.4333 8.56667 9.10000 9.56667 0.400617E-01 0.368514E-01 0.327542 0.123444 0.113552 1.00927 P$ 1 2 3 99.1333 M$ 3 NOS 3 3 3 3 P1000 21.8000 21.8167 21.9000 21.9333 21.9667 22.1000 22.0000 22.1000 22.3333 SE(N= 3) 0.155655 5%LSD 12DF 0.479625 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE IRRI 1/10/15 16:24 :PAGE 15 Thiet ke theo kieu o chinh o phu F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI (N= 27) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |P$ | | |error(a)|M$ | | | | |P$*M$ | | http://www.lrc.tnu.edu.vn | | | 80 CCAY TGST BONG/K HAT/BONG CHAC/BON NSLT NSTT %SAY %SAT DAIGAO D/R DANH/K P1000 OBS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 97.707 96.022 7.4926 198.06 162.36 63.257 52.320 80.556 73.315 6.8741 2.4852 9.6889 21.994 TOTAL SS 1.7238 1.1972 0.93969 9.4631 15.334 10.408 6.2778 1.6486 1.2946 0.14031 0.12311 0.95165 0.25356 RESID SS 1.7020 1.0853 0.29502 5.2175 4.1213 2.3747 2.2308 1.7374 1.2838 0.69389E-01 0.63828E-01 0.56732 0.26960 | | | | | | 1.7 0.5981 0.0466 0.2345 0.8247 0.4785 1.1 0.1102 0.0056 0.9810 0.0579 0.8357 3.9 0.4406 0.0624 0.8404 0.0000 0.0053 2.6 0.1696 0.0312 0.2997 0.0037 0.0171 2.5 0.1156 0.0300 0.0661 0.0000 0.0377 3.8 0.1993 0.0128 0.6522 0.0000 0.0136 4.3 0.2620 0.0433 0.4077 0.0000 0.0485 2.2 0.2449 0.0283 0.9096 0.6355 0.8399 1.8 0.7667 0.5889 0.1590 0.4165 0.8107 1.0 0.0008 0.0019 0.7905 0.0529 0.8674 2.6 0.0027 0.0044 0.7383 0.0017 0.4250 5.9 0.5307 0.0093 0.7496 0.0004 0.5074 1.2 0.7169 0.0322 0.8686 0.2982 0.9555 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DN RO FILE IRRI 1/11/15 15: :PAGE VARIATE V017 DN RO LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 216296 108148 0.69 0.526 P$ 500741 250370 1.74 0.286 3 error(a) 574814 143704 0.91 0.489 M$ 702963 351482 2.23 0.149 P$*M$ 108148 270370E-01 0.17 0.946 * RESIDUAL 12 1.88889 157407 * TOTAL (CORRECTED) 26 3.99185 153533 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE IRRI 1/11/15 15: :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS 9 DF DN RO 7.00000 7.17778 7.20000 SE(N= 9) 0.132249 5%LSD 12DF 0.407503 MEANS FOR EFFECT P$ P$ NOS 9 DN RO 6.95556 7.13333 7.28889 SE(N= 9) 0.126361 5%LSD 4DF 0.495307 MEANS FOR EFFECT error(a) NLAI 1 2 3 P$ 3 NOS 3 3 3 3 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN DN RO 6.60000 7.20000 7.20000 7.00000 7.20000 7.33333 7.26667 7.00000 http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 3 7.33333 SE(N= 3) 0.229061 5%LSD 12DF 0.705816 MEANS FOR EFFECT M$ M$ NOS 9 DN RO 6.91111 7.16667 7.30000 SE(N= 9) 0.132249 5%LSD 12DF 0.407503 MEANS FOR EFFECT P$*M$ P$ 1 2 3 M$ 3 NOS 3 3 3 3 DN RO 6.73333 6.93333 7.20000 7.00000 7.20000 7.20000 7.00000 7.36667 7.50000 SE(N= 3) 0.229061 5%LSD 12DF 0.705816 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE IRRI 1/11/15 15: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |P$*M$ | | | | | GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 27) NO OBS | DN RO 27 7.1259 0.1485 0.9464 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 0.39183 0.39675 C OF V |NLAI % |P$ |error(a)|M$ | | | | | | | | | | | | Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5.6 0.5257 0.2858 0.4887 http://www.lrc.tnu.edu.vn MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... tại huyện Chợ Mới, Ba Bể, Na Rì, đến nay đã chọn đƣợc một số giống lúa có triển vọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện canh tác tại địa phƣơng Để đánh giá chính xác mức độ phù hợp, khả năng cho năng suất, chất lƣợng của các giống triển vọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại. .. một đơn vị diện tích canh tác và từng bƣớc thay thế những giống lúa cũ đã nhiễm sâu bệnh Từ năm 2012, Bắc Kạn đã triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn nhằm tìm đƣợc một số giống lúa thuần có năng suất, chất lƣợng cao, phù hợp với điều kiện ngoại cảnh, điều kiện chăm sóc của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, dần thay thế những giống đã thoái hóa,... tại tỉnh Bắc Kạn 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1 Mục đích Tuyển chọn đƣợc giống lúa thuần có thời gian sinh trƣởng trung bình, năng suất cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của Bắc Kạn, đồng thời xác định đƣợc một số biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống có triển vọng của địa phƣơng để đƣa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh 2.2 Yêu cầu - Theo dõi một số đặc điểm nông sinh học của các giống lúa. .. Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa thí nghiệm - Xác định một số biện pháp canh tác phù hợp cho giống lúa triển vọng 3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Đề tài là công trình nghiên cứu xác định giống lúa thuần thích nghi với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn và biện pháp kỹ thuật phù hợp cho năng suất Số hóa bởi Trung tâm Học... Bắc Kạn từ 12 giống lúa thuần ƣu tú của các trƣờng Đại học, Viện Nghiên cứu uy tín (DT68; PC6; P6ĐB; GL101; GL102; GL159; HT6; GL107; PC26; P9; Nông Lâm 7; ĐS1) đã lựa chọn đƣợc 03 giống lúa có triển vọng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện canh tác của ngƣời dân Bắc Kạn là PC6, HT6, DT68 1.3 Tình hình nghiên cứu về lúa trên thế giới và Việt Nam 1.3.1 Tình hình nghiên cứu về lúa trên thế giới... của tỉnh Bên cạnh đó, các giống lúa thuần dài ngày nhƣ Bao thai, Đoàn kết trong quá trình gieo cấy, bà con nông dân thƣờng bị thất thu do trỗ muộn, gặp không khí lạnh và ẩm độ thấp, ảnh hƣởng đến thu hoạch, từ đó ảnh hƣởng đến đời sống kinh tế của bà con nông dân Bƣớc đầu thực hiện dự án Nghiên cứu, tuyển chọn mọt số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn , các đơn vị chức năng và ngƣời dân Bắc Kạn từ 12 giống. .. http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 và hiệu quả kinh tế cao đối với giống PC6 làm cơ sở để khuyến cáo nhân dân Bắc Kạn phát triển các giống lúa thuần trong sản xuất - Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu khoa học để các nhà nghiên cứu về nông nghiệp, cán bộ khuyến nông, giáo viên và sinh viên các trƣờng nông nghiệp tham khảo 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Lựa chọn đƣợc giống lúa thuần bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh là việc... của và thích nghi của của giống với môi trƣờng thƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá giống (Nguyễn Văn Hiển, 2000) [12] Giống cây trồng nói chung và giống lúa nói riêng thì trong sản xuất chƣa bao giờ đáp ứng đủ Hầu hết các nƣớc trồng lúa trên thế giới đều quan tâm nghiên cứu về giống Viện Nghiên cứu lúa quốc tế - International Rice Research Institute (IRRI) đã có chƣơng trình nghiên cứu lâu dài về chọn giống, ... kịp cho sản xuất vụ đông Chiến lƣợc phát triển giống lúa Japonica thời gian tới là tuyển chọn những giống có năng suất, chất lƣợng, chống chịu sâu bệnh để phát triển sản xuất ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là miền núi phía Bắc Dự kiến sẽ đƣa kỹ thuật gieo thẳng vào sản xuất và đƣa vụ xuân sớm hơn nhờ đặc tính chịu lạnh, khai thác các giống có thời gian sinh trƣởng ngắn, bảo đảm sản xuất đƣợc 2 vụ lúa có. .. nhiều cho giống yếu (Yamakogame) khi không bị thiếu phân bón Theo Shi và cộng sự năm 1986[36] cho rằng: phân bón có tác dụng thúc đẩy hoạt động quang hợp Kết quả nghiên cứu các giống lúa Indica có phản ứng với phân bón là tăng diện tích lá lớn hơn so với giống lúa Japonica nhƣng lại phản ứng yếu hơn khi hàm lƣợng phân bón tăng Khi bàn về năng suất tác giả cho biết: năng suất là kết quả của những giống có
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Bắc Kạn, Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Bắc Kạn, Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Bắc Kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay