Kỹ thuật công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội

216 356 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HỮU HÙNG KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM MỒ CÔI CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số: 62 31 04 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS Trần Hữu Luyến PGS.TS Bùi Thị Xuân Mai HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: * GS.TS.Trần Hữu Luyến PGS.TS Bùi Thị Xuân Mai - Quý thầy cô giáo hƣớng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ động viên hoàn thành luận án * Ban Giám đốc, Ban chủ nhiệm, Thầy, Cô giáo Khoa Tâm lý, Phòng đào tạo Học viện Khoa học xã hội giúp đỡ tạo điều kiện suốt thời gian học hoàn thành luận án * Ban Giám đốc, cán nhân viên học sinh Làng trẻ em SOS Hà Nội, Làng trẻ em SOS Việt Trì Làng trẻ em Birla Hà Nội tham gia, tạo điều kiện nhiệt tình hỗ trợ trình triển khai nghiên cứu đề tài * Các Thầy, Cô, Anh, Chị bạn đồng nghiệp Trƣờng Đại học Lao động – Xã hội động viên cung cấp ý kiến, kinh nghiệm quý báu giúp hoàn thiện luận án *Gia đình, ngƣời thân, bạn bè bên cạnh tôi, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ khích lệ trình thực luận án Xin chân thành cám ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận án Nguyễn Hữu Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU K N NG C NG T C X HỘI C NH N VỚI TR EM MỒ C I CỦA C N BỘ X HỘI 1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 17 Tiểu kết chƣơng 22 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU K N NG C NG T C XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TR EM MỒ CÔI CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI 24 2.1 Kỹ 24 2.2 Kỹ công tác xã hội 31 2.3 Kỹ công tác xã hội cá nhân 36 2.4 Kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi cán xã hội 38 2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ công tác xã hội cá nhân 56 Tiểu kết chƣơng 61 CHƢƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PH P NGHI N CỨU K C NG T C X HỘI C N NG NH N VỚI TR MỒ C I CỦA C N BỘ X HỘI 62 3.1 Tổ chức nghiên cứu 62 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 69 Tiểu kết chƣơng 82 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG K N NG C NG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TR EM MỒ CÔI CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI83 4.1 Thực trạng chung kỹ công tác xã hội cá nhân 83 4.2 Thực trạng mức độ kỹ cụ thể kỹ công tác xã hội 85 4.3 Kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi cán xã hội 116 4.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ công tác xã hội cá nhân 127 4.5 Nghiên cứu số trƣờng hợp điển hình biểu kỹ 133 Tiểu kết chƣơng 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBXH Cán xã hội CTXH Công tác xã hội CTXHCN Công tác xã hội cá nhân ĐTB Điểm trung bình TEMC Trẻ em mồ côi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mức độ biểu kỹ công tác xã hội cá nhân 56 Bảng 3.1: Đặc điểm mẫu khách thể nghiên cứu cán xã hội 63 Bảng 3.2: Thang điểm đánh giá mức độ thực nhóm kỹ 77 Bảng 4.1: Thực trạng chung mức độ kỹ CTXH cá nhân thành phần 85 Bảng 4.2: Thực trạng mức độ kỹ thiết lập quan hệ với trẻ em mồ côi 86 Bảng 4.3: Thực trạng mức độ tính đầy đủ kỹ thiết lập mối quan hệ 87 Bảng 4.4: Thực trạng mức độ tính thục kỹ thiết lập quan hệ 88 Bảng 4.5: Thực trạng mức độ tính linh hoạt kỹ thiết lập mối quan hệ 90 Bảng 4.6: Thực trạng mức độ kỹ chia sẻ cảm xúc với trẻ em mồ côi 92 Bảng 4.7: Thực trạng mức độ tính đầy đủ kỹ chia sẻ cảm xúc 93 Bảng 4.8: Thực trạng mức độ tính thục kỹ chia sẻ cảm xúc 95 Bảng 4.9: Thực trạng mức độ tính linh hoạt kỹ chia sẻ cảm xúc 96 Bảng 4.10: Thực trạng mức độ kỹ biện hộ với trẻ em mồ côi 100 Bảng 4.11: Thực trạng mức độ tính đầy đủ kỹ biện hộ 101 Bảng 4.12: Thực trạng mức độ tính thục kỹ biện hộ 103 Bảng 4.13: Thực trạng mức độ tính linh hoạt kỹ biện hộ 106 Bảng 4.14: Thực trạng mức độ kỹ hƣớng dẫn tái hòa nhập cộng đồng 108 Bảng 4.15: Thực trạng mức độ tính đầy đủ kỹ hƣớng dẫn 108 Bảng 4.16: Thực trạng mức độ tính thục kỹ hƣớng dẫn 110 Bảng 4.17: Thực trạng mức độ tính linh hoạt kỹ hƣớng dẫn 112 Bảng 4.18: Mức độ kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi 116 Bảng 4.19: Kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi 117 Bảng 4.20: Mức độ kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi 118 Bảng 4.21: Kỹ thiết lập mối quan hệ với trẻ em mồ côi 119 Bảng 4.22: Kỹ chia sẻ cảm xúc với trẻ mồ côi cán xã hội 120 Bảng 23: Kỹ hƣớng dẫn tái hoà nhập cộng đồng với trẻ mồ côi 121 Bảng 4.24: Mức độ kỹ công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi 122 Bảng 4.25: Mức độ kỹ chia sẻ cảm xúc với trẻ mồ côi cán xã hội 123 Bảng 4.26: Mức độ kỹ biện hộ với trẻ mồ côi cán xã hội 125 Bảng 4.27: Mức độ kỹ hƣớng dẫn tái hoà nhập cộng đồng với trẻ mồ côi 126 Bảng 4.28: Những yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ công tác xã hội cá nhân 127 Bảng 4.29: Mối tƣơng quan yếu tố ảnh hƣởng với kỹ 131 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố điểm số biểu kỹ công tác xã hội 78 Biểu đồ 4.1 Thực trạng chung kỹ công tác xã hội cá nhân 84 Biểu đồ 4.2 Thực trạng mức độ kỹ thiết lập mối quan hệ 86 Biểu đồ 4.3 Thực trạng mức độ kỹ chia sẻ cảm xúc 92 Biểu đồ 4.4 Thực trạng mức độ kỹ biện hộ với TEMC cán xã hội 100 Biểu đồ 4.5 Thực trạng mức độ kỹ hƣớng dẫn tái hòa nhập cộng đồng 107 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kỹ có vai trò quan trọng hoạt động Đối với cá nhân, kỹ giúp ngƣời ta giải nhiệm vụ cụ thể, giúp ngƣời hoạt động cách có hiệu Vì vậy, việc hình thành kỹ nhiệm vụ quan trọng đào tạo Bảo vệ chăm sóc trẻ em nội dung hoạt động chiến lƣợc phát triển quốc gia Không có quốc gia văn minh tiến lại không chăm lo cho hệ trẻ Bởi lẽ, trẻ em hôm giới ngày mai, đầu tƣ cho trẻ em đầu tƣ cho phát triển xã hội Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em nói chung trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng quan tâm Đảng Nhà nƣớc Điều đƣợc thể qua việc Việt Nam nƣớc thứ hai giới nƣớc Châu phê chuẩn Công ƣớc quốc tế Quyền trẻ em Các chƣơng trình dịch vụ an sinh công tác xã hội nhằm giúp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em cung cấp dịch vụ trực tiếp chăm sóc cho trẻ em, tạo cho em, đặc biệt nhóm trẻ em mồ côi có môi trƣờng sống lành mạnh, đảm bảo trẻ em đƣợc phát triển thực đầy đủ quyền Để thực hiệu mục tiêu này, đòi hỏi cán làm công tác xã hội có kỹ công tác xã hội cá nhân (kỹ thiết lập mối quan hệ, kỹ thấu cảm, kỹ tham vấn, kỹ biện hộ, kỹ hƣớng dẫn tài hòa nhập cộng đồng…) Trong thực tế, nƣớc có 400 sở bảo trợ xã hội Theo Đề án 32, số ngƣời cần trợ giúp dịch vụ CTXH chiếm khoảng 40% dân số Cả nƣớc có 32.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm việc Nắm mục đích nghề nghiệp KNCTXHCN Pearson Correlation 494 Sig (2-tailed) 000 N Nhận thức đầy đủ giá trị nghề 94 292 Sig (2-tailed) 004 N 94 Pearson Correlation Hiểu nguyên tắc giá trị đạo đức nghề Nắm mục đích nghề nghiệp 326 Sig (2-tailed) N 94 Pearson Correlation 94 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlations- THAI DO NGHE Correlations Lòng yêu nghề KNCTXHCN Thái độ đắn nghề Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) nghề ** Pearson Correlation N 94 94 ** N 30 421 ** 000 94 94 94 ** ** 421 000 000 94 94 ** ** 409 Sig (2-tailed) ** 94 447 Sig (2-tailed) 447 000 000 Pearson Correlation Có hứng thú với nghề 388 000 388 N Thái độ đắn ** Sig (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Lòng yêu nghề ** 001 N KNCTXHCN * Pearson Correlation 514 94 494 ** 000 000 000 94 94 94 Correlations Có hứng thú với nghề KNCTXHCN Pearson Correlation 409 Sig (2-tailed) 000 N 94 Pearson Correlation Lòng yêu nghề 514 Sig (2-tailed) 000 N 94 Pearson Correlation Thái độ đắn nghề 494 Sig (2-tailed) Có hứng thú với nghề N 94 Pearson Correlation 94 Correlations- KY NANG NEN Correlations KNCTXHCN Về tâm lý học Về hành vi xã hội học người môi trường xã hội Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) trường xã hội Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation N Về công tác xã hội nhóm 94 94 ** Pearson Correlation ** 000 94 94 ** ** 552 000 000 94 94 ** ** 441 94 598 ** 000 000 000 94 94 94 ** ** 270 467 ** 002 008 000 94 94 94 ** ** 422 31 552 94 319 Sig (2-tailed) ** 94 353 Sig (2-tailed) 435 000 435 N Về công tác xã hội cá nhân ** 000 Pearson Correlation Về an sinh xã hội 420 000 420 N Về hành vi người môi ** Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Về tâm lý học xã hội học ** 000 N KNCTXHCN ** 314 391 ** Sig (2-tailed) N 000 002 000 94 94 94 Correlations Về an sinh xã hội Về công tác xã Về công tác xã hội cá nhân KNCTXHCN 353 Sig (2-tailed) 000 002 000 94 94 94 ** 270 000 008 002 94 94 94 ** ** 391 000 000 000 94 94 94 ** ** Pearson Correlation 441 Sig (2-tailed) N Về hành vi người môi trường xã hội Pearson Correlation 598 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Về an sinh xã hội Pearson Correlation 607 Sig (2-tailed) 422 314 480 94 94 94 ** ** 667 94 ** ** 667 000 000 94 94 N 94 Correlations- DONG CO Correlations Động học tập Nhu cầu đắn, rõ làm việc ràng lĩnh vực ngành nghề đào tạo Pearson Correlation KNCTXHCN Sig (2-tailed) N Động học tập đắn, rõ Pearson Correlation 241 * 008 019 94 94 94 ** 273 32 273 ** ** 94 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) KNCTXHCN ** 000 94 480 Sig (2-tailed) ** 000 000 Pearson Correlation ** 000 607 N Về công tác xã hội nhóm 467 Sig (2-tailed) N Về công tác xã hội cá nhân 319 ** Pearson Correlation N Về tâm lý học xã hội học hội nhóm ** 551 ** ràng Sig (2-tailed) 008 N 000 94 94 94 * ** Nhu cầu làm việc Pearson Correlation 241 lĩnh vực ngành nghề Sig (2-tailed) 019 000 94 94 ** ** đào tạo N Pearson Correlation Để khẳng định thân 386 Sig (2-tailed) nhân xã hội 408 94 459 ** 000 000 000 94 94 94 * ** N Muốn mang lại lợi ích cho cá 551 243 Sig (2-tailed) 018 005 005 94 94 94 * ** N 290 285 ** Pearson Correlation ** Muốn tích lũy vốn tri thức cho Pearson Correlation 245 hoạt động nghề tương Sig (2-tailed) 017 000 001 lai N 94 94 94 -.039 240 * 712 020 012 94 94 94 Pearson Correlation Sợ kết không Sig (2-tailed) có hội việc làm N 404 324 257 * Correlations Để khẳng định Muốn mang lại lợi Muốn tích lũy vốn thân ích cho cá nhân tri thức cho hoạt xã hội động nghề tương lai KNCTXHCN Động học tập đắn, rõ Sig (2-tailed) 000 018 017 94 94 94 ** 290 ràng 000 005 000 94 94 94 * ** 324 Pearson Correlation 408 Sig (2-tailed) N 245 * 386 N 243 ** Pearson Correlation 404 ** Nhu cầu làm việc Pearson Correlation 459 lĩnh vực ngành nghề Sig (2-tailed) 000 005 001 đào tạo N 94 94 94 ** ** Pearson Correlation Để khẳng định thân Sig (2-tailed) N Muốn mang lại lợi ích cho cá nhân xã hội Muốn tích lũy vốn tri thức cho 94 94 * ** 011 94 * ** 000 409 ** 000 94 355 33 ** 94 Sig (2-tailed) hoạt động nghề tương lai Sig (2-tailed) 355 000 260 Pearson Correlation 260 011 Pearson Correlation N 285 409 000 94 ** N Sợ kết hội việc làm 94 94 Pearson Correlation 325 214 * Sig (2-tailed) 001 039 036 94 94 94 N 94 217 * Correlations Sợ kết hội việc làm Pearson Correlation KNCTXHCN -.039 Sig (2-tailed) 712 N 94 Pearson Correlation Động học tập đắn, rõ ràng 240 Sig (2-tailed) 020 N Nhu cầu làm việc lĩnh vực ngành nghề đào tạo 94 257 Sig (2-tailed) 012 94 Pearson Correlation 325 Sig (2-tailed) 94 tương lai * Pearson Correlation 214 Sig (2-tailed) 039 N Muốn tích lũy vốn tri thức cho hoạt động nghề ** 001 N Muốn mang lại lợi ích cho cá nhân xã hội * Pearson Correlation N Để khẳng định thân ** 94 * Pearson Correlation 217 Sig (2-tailed) 036 N 94 Pearson Correlation Sợ kết hội việc làm Sig (2-tailed) N 94 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Correlations- QUA TRINH DAO TAO Correlations KNCTXHCN Pearson Correlation Thực hành kỹ Qua thực tập lớp năm học 235 * 461 ** KNCTXHCN Sig (2-tailed) 022 34 000 N Pearson Correlation Pearson Correlation N Pearson Correlation N Nhờ kết hợp phương Pearson Correlation pháp học tập (bài tập, tình Sig (2-tailed) huống, sắm vai ) N 93 ** N 744 000 000 93 93 ** ** 716 93 563 ** 005 000 000 94 94 93 ** ** 654 526 ** 000 000 000 94 94 93 ** ** 287 Sig (2-tailed) 000 94 429 Pearson Correlation ** ** 290 Sig (2-tailed) học CTXH cá nhân 744 94 461 Sig (2-tailed) Qua thực hành kết thúc môn 93 022 N Qua học lý thuyết 94 * 235 Thực hành kỹ lớp Sig (2-tailed) Qua thực tập năm học 94 683 640 ** 005 000 000 94 94 93 Correlations Qua học lý thuyết Nhờ kết hợp Qua thực hành phương pháp học kết thúc môn học tập (bài tập, tình CTXH cá nhân huống, sắm vai ) KNCTXHCN 429 Sig (2-tailed) 005 000 005 94 94 94 Pearson Correlation 716 * 654 Sig (2-tailed) 000 000 000 94 94 94 ** ** 640 000 000 000 93 93 93 ** ** N Pearson Correlation Qua thực tập năm học 563 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Qua học lý thuyết Sig (2-tailed) N Nhờ kết hợp phương pháp Pearson Correlation học tập (bài tập, tình huống, Sig (2-tailed) sắm vai ) N Qua thực hành kết thúc môn học CTXH cá nhân 526 590 35 ** 94 94 94 ** ** 713 ** 000 94 94 ** ** 608 N 608 ** 000 000 Sig (2-tailed) 683 000 590 Pearson Correlation 287 ** 290 N Thực hành kỹ lớp * Pearson Correlation 713 000 000 94 94 94 ** 94 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlations- DIEU KIEN THUC HANH Correlations KNCTXHCN Làm tập Việc sắm vai tình thực hành kỹ học lý thuyết Pearson Correlation KNCTXHCN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Làm tập tình học lý thuyết Ở sở thực hành với đối tượng Pearson Correlation 616 ** 000 94 94 94 ** ** 616 94 94 Pearson Correlation 225 * 085 101 Sig (2-tailed) 029 416 332 94 94 94 ** ** N 423 93 93 93 ** ** 557 428 ** 000 000 000 94 94 94 ** ** 405 Sig (2-tailed) ** 000 410 Pearson Correlation 388 000 N Sig (2-tailed) 566 000 N rút kinh nghiệm 94 N Pearson Correlation Việc họp nhóm thực tập để 94 000 xuyên giám sát dẫn kịp Sig (2-tailed) Sự điều phối thực tập 94 ** 000 Có người kiểm huấn thường Pearson Correlation thời 94 373 Sig (2-tailed) ** 000 001 N Việc sắm vai thực hành kỹ 373 001 334 Sig (2-tailed) 334 ** 656 457 ** 000 000 000 94 94 94 N Correlations Ở sở thực Có người kiểm Sự điều phối hành với đối huấn thường thực tập tượng xuyên giám sát dẫn kịp thời Pearson Correlation 225 Sig (2-tailed) 029 423 ** 410 ** KNCTXHCN 36 000 000 N Pearson Correlation Làm tập tình học lý thuyết Ở sở thực hành với đối tượng Sig (2-tailed) Pearson Correlation N Pearson Correlation 000 000 94 93 94 ** ** 428 332 000 000 94 93 94 * 367 259 000 012 94 93 94 ** ** N xuyên giám sát dẫn kịp Sig (2-tailed) thời N 367 388 000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation 93 ** ** Sig (2-tailed) N 767 012 000 94 93 ** ** 125 94 557 767 ** ** 000 93 259 N kinh nghiệm .416 Sig (2-tailed) Pearson Correlation Việc họp nhóm thực tập để rút 566 101 Sig (2-tailed) Có người kiểm huấn thường Sự điều phối thực tập 93 ** 085 N Việc sắm vai thực hành kỹ 94 544 93 ** 94 541 ** 230 000 000 94 93 94 Correlations Việc họp nhóm thực tập để rút kinh nghiệm KNCTXHCN Pearson Correlation 405 Sig (2-tailed) 000 N 94 Pearson Correlation Làm tập tình Sig (2-tailed) N Việc sắm vai thực hành kỹ học lý thuyết Ở sở thực hành với đối tượng dẫn kịp thời Sự điều phối thực tập ** 000 94 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 457 ** 000 94 * Pearson Correlation 125 Sig (2-tailed) 230 N Có người kiểm huấn thường xuyên giám sát 656 94 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 544 ** 000 93 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 37 541 ** 000 Việc họp nhóm thực tập để rút kinh nghiệm N 94 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 94 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Regression- DU BAO- HOI QUY TUYEN TINH Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed a Method dkthuchanh, Enter tdnghe, dconghe, ntnghe, ktnghe, qtdaotao b a Dependent Variable: KNCTXHCN b All requested variables entered Model Summary Model R 684 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 468 431 28889 a Predictors: (Constant), dkthuchanh, tdnghe, dconghe, ntnghe, ktnghe, qtdaotao a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 6.391 1.065 Residual 7.261 87 083 13.652 93 Total ** F 12.763 a Dependent Variable: KNCTXHCN b Predictors: (Constant), dkthuchanh, tdnghe, dconghe, ntnghe, ktnghe, qtdaotao Coefficients 38 a Sig .000 b Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B (Constant) Std Error 1.146 363 ntnghe 187 085 tdnghe 238 ktnghe Beta 3.157 002 217 2.194 031 070 308 3.422 001 118 087 163 1.353 180 dconghe 082 071 108 1.149 254 qtdaotao 012 078 021 156 876 dkthuchanh 079 076 144 1.038 302 a Dependent Variable: KNCTXHCN 39 PHỤ LỤC 40 41 42 PHỤ LỤC 10 ĐỀ CƢƠNG TẬP HUẤN NÂNG CAO CHO CÁN BỘ XÃ HỘI TÊN CHỦ ĐỀ: “KỸ NĂNG BIỆN HỘ” MÔ TẢ CHỦ ĐỀ Biện hộ hoạt động đòi hỏi chuyên môn công tác xã hội cao chủ đề mẻ Việt Nam Công tác biện hộ nhằm tác động nhiều khía cạnh vấn đề khác nhau, với nhiều mục đích khác nhau, từ sách vĩ mô đến thay đổi thái độ suy nghĩ cộng đồng, từ cải thiện cung cách phục vụ dịch vụ công đến việc hình thành hệ thống an sinh xã hội Tài liệu Kỹ Biện hộ nhằm cung cấp kiến thức, kỹ biện hộ cho nhân viên công tác xã hội MỤC TIÊU GIẢNG DẠY Sau kết thúc việc học tập chủ đề ngày, ngƣời học có thể: - - - Về kiến thức:  Biết đƣợc số khái niệm, nguyên tắc, hình thức quy trình biện hộ Về kỹ năng:  Ứng dụng kỹ biện hộ việc hỗ trợ ngƣời yếu cộng đồng Về thái độ:  Công nhận tầm quan trọng biện hộ công tác xã hội THỜI GIAN GIẢNG DẠY: ngày NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Bài 1: Giới thiệu tổng quan biện hộ Khái niệm Biện hộ theo Hiệp Hội CTXH (2000) Các hình thức biện hộ - Tự biện hộ - Biện hộ đồng cảnh - Biện hộ tập thể Các nguyên tắc biện hộ - Đảm bảo bình đẳng công Tập trung vào nhu cầu quyền thân chủ Đảm bảo tham gia thân chủ gia đình 43 - Tôn trọng bên Quy trình biện hộ - Nhận diện vấn đề - Phân tích vấn đề - Lập kế hoạch hành động - Thực kế hoạch hành động - Giám sát lƣợng giá Bài 2: Vai trò ngƣời biện hộ Khái quát người biện hộ Các vai trò người biện hộ - Chuyên gia - Ngƣời làm công tác vận động - Ngƣời giáo dục Một số yêu cầu người biện hộ - Kiến thức - Kỹ - Thái độ Bài 3: Một số kỹ biện hộ - Định nghĩa kỹ - Một số kỹ năng: giao tiếp (viết, lắng nghe), trình bày, quan sát, thƣơng lƣợng PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Trình bày - Thảo luận nhóm - Sắm vai YÊU CẦU ĐỐI VỚI THAM DỰ VIÊN (TDV) - Tham dự lớp đầy đủ tích cực TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] Lê Chí An, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Hữu Tân, Bùi Thị Xuân Mai Mai Xuân Thuấn 2010 Quản lý ca thực hành CTXH với trẻ em TP.Hồ Chí Minh Lê Quang Nguyên 2011 Biện hộ công tác xã hội TP.Hồ Chí Minh WWO Việt Nam, Sổ tay Tiếp cận học đường cho trẻ OVC Việt Nam, 2012.THCM Trần Lê Đăng Phƣơng Kỹ thương lượng 2007 An Giang 44 [...]... kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội - Chƣơng 4: Kết quả nghiên cứu thực trạng kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội tại Hà Nội và Việt Trì 7 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM MỒ CÔI CỦA CÁN BỘ XÃ HỘI 1.1 Các nghiên cứu ở nƣớc ngoài Trong lĩnh vực công tác xã hội, vấn đề nghiên cứu kỹ năng công tác xã. .. hội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định cơ sở lý luận nghiên cứu kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội Làm rõ thực trạng mức độ biểu hiện của kỹ năng công tác xã hội cá nhân của cán bộ xã hội với trẻ em mồ côi và các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng đƣợc nghiên cứu Phân tích một số chân dung tâm lý điển hình về kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội. .. Kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội 2 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực trạng kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội Trên cơ sở đó, đề xuất và bƣớc đầu làm rõ tính hiệu quả một số biện pháp tâm lỹ sƣ phạm nâng cao kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã. .. độ kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Trong luận án cụm từ cán bộ xã hội được dùng như nhân viên công tác xã hội 3.2.2 Phạm vi về nội dung nghiên cứu - Luận án chỉ tập trung nghiên cứu công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội thông qua 4 kỹ năng thành phần: kỹ năng thiết lập mối quan hệ, kỹ năng chia sẻ cảm xúc, kỹ. .. em mồ côi của cán bộ xã hội nói chung và mức độ của từng nhóm kỹ năng thành phần nói riêng Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội đạt ở mức trung bình Luận án phát hiện đƣợc thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội, trong đó yếu tố có ảnh hƣởng mạnh nhất đó là thái độ nghề nghiệp của. .. sách về bảo trợ xã hội với trẻ em mồ côi 7 Cơ cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, danh mục công trình đã công bố của tác giả, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chƣơng: - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội - Chƣơng 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội - Chƣơng 3:... xúc, kỹ năng biện hộ và kỹ năng hƣớng dẫn tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ ra một số yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em 5 mồ côi của cán bộ xã hội Những kết quả này góp phần làm sáng tỏ hơn lý luận về kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội 5.2 Đóng góp về mặt thực tiễn Luận án đã chỉ ra đƣợc thực trạng mức độ kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em. .. và biểu hiện kỹ năng công tác xã hội cá nhân và kỹ năng CTXHCN với trẻ mồ côi của CBXH; Thứ hai xây dựng các công cụ đánh giá kỹ năng CTXHCN và kỹ năng CTXHCN với trẻ mồ côi dành cho CBXH; Thứ ba là đề xuất chƣơng trình đào tạo và rèn luyện kỹ năng công tác xã hội cá nhân và kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ mồ côi dành cho cán bộ xã hội Hoạt động công tác xã hội cá nhân theo hƣớng chuyên nghiệp... đích và cách thức s dụng các phƣơng pháp đƣợc trình bày ở Chƣơng 3 5 Đóng góp mới của luận án 5.1 Đóng góp về mặt lý luận Luận án đã hệ thống hóa và bổ sung một số vấn đề lý luận về kỹ năng công tác xã hội và kỹ năng công tác xã hội cá nhân của cán bộ xã hội với trẻ em mồ côi; Chỉ ra đƣợc 4 nhóm kỹ năng công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội gồm: kỹ năng thiết lập mối quan hệ, kỹ năng... tác xã hội cá nhân; Tiến trình công tác xã hội cá nhân; Kỹ năng và kỹ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội cá nhân Tác giả Nguyễn Văn Gia, Bùi Xuân Mai (2000) và tác giả Lê Chí An, trong tài liệu Công tác xã hội cá nhân (2000,2006) và trong tài liệu bài giảng 17 Công tác xã hội cá nhân và nhóm” của tác giả Bùi Thị Chớm và Nguyễn Thị Vân đã đề cập đến khái niệm và kỹ năng công tác xã hội cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội, Kỹ thuật công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội, Kỹ thuật công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi của cán bộ xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay