Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

83 620 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 14:10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI XÃ XUÂN LONG, HUYỆN YÊN BÌNH TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ NGỌC QUÝ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN MỘT SỐ TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI XÃ XUÂN LONG, HUYỆN YÊN BÌNH TỈNH YÊN BÁI Ngành: Lâm học Mã số: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LÂM NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đàm Văn Vinh Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực rõ ràng chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Hà Ngọc Quý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn Tôi tiến hành làm luận văn “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên số trạng thái thảm thực vật rừng xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” Kết luận văn nỗ lực thân giúp đỡ tổ chức, cá nhân nhà trƣờng Nhân dịp xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới vị lãnh đạo xã khu vực xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè kiến thức tinh thần giúp hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Đàm Văn Vinh tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình làm đề tài Do trình độ thân hạn chế địa bàn nghiên cứu rộng, giao thông lại gặp khó khăn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô giáo bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 09 năm 2015 Học viên Hà Ngọc Quý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu 3 Ý nghĩa điểm đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3.3 Điểm đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Thảm thực vật 1.1.2 Tái sinh rừng 1.1.3 Phục hồi rừng 1.2 Những nghiên cứu tái sinh rừng 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam 1.2.3 Những nghiên cứu TTV rừng Yên Bái 10 1.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 11 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 11 1.3.1 Vị trí địa lý 11 1.3.1.2 Địa hình 11 1.3.1.3 Địa chất thổ nhƣỡng 11 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.1.4 Khí hậu 12 1.3.1.5 Thuỷ văn 12 1.3.1.6 Thảm thực vật trồng 13 1.3.1.7 Hiện trạng rừng sử dụng đất 13 1.3.2 Đặc điểm Kinh tế - Xã hội xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 14 1.3.2.1 Dân số, dân tộc 14 1.3.2.2 Lao động 14 1.3.2.3 Văn hoá xã hội 14 1.3.2.4 Cơ sở hạ tầng 14 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài 15 2.1.1.Đối tƣợng 15 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 2.2 Nội dung nghiên cứu 15 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm thảm thực vật rừng xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 15 2.2.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ gỗ hai trạng thái TTV 15 2.2.3 Đặc điểm cấu trúc ngang trạng thái TTV nghiên cứu 16 2.2.4 Đặc điểm cấu trúc đứng trạng thái TTV nghiên cứu 16 2.2.5 Đặc điểm tái sinh TN trạng thái TTV nghiên cứu 16 2.2.6 Đề xuất số giải pháp để phục vụ cho công tác bảo tồn tài nguyên sinh học phát triển rừng bền vững 16 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.3.1 Phƣơng pháp điều tra quan sát trực tiếp 16 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 18 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên khu vực nghiên cứu 22 3.1.1 Thảm thực vật tự nhiên 22 3.1.2 Đặc trƣng trạng thái thảm thực vật rừng phục hồi tự nhiên 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.2.1 Trạng thái TTV thứ sinh phục hồi TN sau NR 24 3.1.2.2 Trạng thái TTV thứ sinh phục hồi TN sau KTK 27 3.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành mật độ gỗ trạng thái TTV 31 3.2.1 Chỉ số IVI công thức tổ thành sinh thái loài gỗ 31 3.2.2 Đánh giá biến động thành phần loài nhóm 39 3.2.3 Đánh giá số đa dạng sinh học 40 3.2.4 Dạng sống thực vật 41 3.3 Một số đặc điểm cấu trúc ngang hai trạng thái TTV 43 3.3.1 Phân bố loài theo nhóm tần số xuất 43 3.3.2 Sự phân bố loài theo cấp đƣờng kính 46 3.3.3 Sự phân bố số theo cấp đƣờng kính 48 3.4 Một số đặc điểm cấu trúc đứng hai trạng thái TTV 50 3.4.1 Phân bố số theo cấp chiều cao 50 3.4.2 Phân bố số loài theo cấp chiều cao 52 3.5 Đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái TTV 54 3.5.1 Đánh giá số đa dạng sinh học tầng tái sinh 54 3.5.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ tái sinh 55 3.5.3 Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 58 3.5.4 Nguồn gốc chất lƣợng tái sinh 59 3.6 Đề xuất định hƣớng số giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi phát triển rừng địa bàn nghiên cứu 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 KẾT LUẬN 64 KIẾN NGHỊ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Hvn Chiều cao vút D1,3 Đƣờng kính thân vị trí 1,3 m H VN Chiều cao vút trung bình D 1,3 Đƣờng kính trung bình OTC Ô tiêu chuẩn ODB Ô dạng N/ha Mật độ cây/ha N% Tỷ lệ mật độ G/ha Tiết diện ngang/ha G% % tiết diện ngang IVI Chỉ số tổ thành sinh thái tầng gỗ SI Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài Shannon Chỉ số đa dạng sinh học TTV Thảm thực vật TN Tự nhiên NR Nƣơng rẫy KTK Khai thác kiệt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Hiện trạng sử dụng đất rừng đất lâm nghiệp xã Xuân Long 13 Bảng 3.1 Tổng số loài loài ƣu sinh thái hai TTV 32 Bảng 3.2 Kết loài gỗ có IVI > 5% hai TTV 32 Bảng 3.3 Tổ thành, mật độ tầng cao TTV sau NR 33 Bảng 3.4 Tổ thành, mật độ tầng nhỡ TTV sau NR 34 Bảng 3.6 Tổ thành, mật độ tầng nhỡ TTV sau KTK 37 Bảng 3.7 Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài hai TTV 39 Bảng 3.8 Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài TTV sau NR 39 Bảng 3.9 Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài TTV sau KTK 40 Bảng 3.10 Kết số đa dạng sinh học hai TTV 41 Bảng 3.11 Dạng sống thực vật xã Xuân Long 42 Bảng 3.12 Phân bố số loài theo cấp đƣờng kính hai TTV 47 Bảng 3.14 Phân bố số theo cấp chiều cao hai TTV 50 Bảng 3.16 Chỉ số đa dạng sinh học tầng tái sinh hai TTV 55 Bảng 3.17 Cấu trúc tổ thành, mật độ tái sinh hai TTV 56 Bảng 3.18 Mật độ tái sinh theo cấp chiều cao hai TTV 58 Bảng 3.19 Chất lƣợng nguồn gốc tái sinh hai TTV 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ ô tiêu chuẩn cấp I với ô cấp II cấp III 17 Hình 3.1 Đồ thị đƣờng tổng góp loài diện tích TTV sau NR 25 Hình 3.2 Ảnh TTV sau NR phục hồi tự nhiên đƣợc 20 năm 26 Hình 3.3 Đồ thị đƣờng tổng góp loài diện tích TTV sau KTK 28 Hình 3.4 Ảnh TTV sau KTK phục hồi tự nhiên đƣợc 20 năm 29 Hình 3.5 Phổ dạng sống hai kiểu TTV khu vực nghiên cứu 43 Hình 3.6 Phân bố số loài theo nhóm tần số TTV sau NR 44 Hình 3.7 Phân bố số loài theo nhóm tần số TTV sau KTK 45 Hình 3.8 Đồ thị phân bố số loài theo cấp kính hai TTV 47 Hình 3.9 Đồ thị phân bố số theo cấp đƣờng kính hai TTV 48 Hình 3.10 Đồ thị phân bố số theo cấp chiều cao hai TTV 51 Hình 3.11 Đồ thị phân bố số loài theo cấp chiều cao hai TTV 53 Hình 3.12 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao hai TTV 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 leo, cong queo, sâu bệnh, có giá trị kinh tế thấp để cải thiện điều kiện ánh sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho tái sinh sinh trƣởng phát triển Từ số liệu trên, phân bố số tái sinh đƣợc mô nhƣ sau: 3500 3000 2500 Mật độ 2000 1500 1000 500 I II IV III V Cấp chiều cao TTV sau NR TTV sau KTK Hình 3.12 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao hai TTV 3.5.4 Nguồn gốc chất lƣ ng tái sinh * Nguồn gốc tái sinh Trạng thái TTV tái sinh sau nƣơng rẫy có nguồn gốc từ hạt chiếm 85,49%, từ chồi 14,51% Trong tỷ lệ chất lƣợng tốt đạt 55,12%, trung bình 26,87%, xấu 18,01% Trạng thái TTV tái sinh sau khai thác kiệt có nguồn gốc từ hạt chiếm 82,35%, từ chồi 17,65% Tỷ lệ tái sinh sinh trƣởng tốt 56,15%, trung bình 32,91% xấu 10,94% Nhƣ vậy, nguồn gốc tái sinh chủ yếu hai trạng thái TTV tái sinh hạt, phần nhỏ có nguồn gốc từ chồi Đặc điểm thuận lợi cho việc hình thành tầng rừng tƣơng lai Vì loài, mọc từ hạt có đời sống dài chồi, khả chống chịu với điều kiện bất lợi ngoại cảnh tốt tái sinh chồi 60 * Chất lƣợng tái sinh Chất lƣợng tái sinh kết tổng hợp tác động qua lại rừng với rừng với điều kiện hoàn cảnh Năng lực tái sinh đƣợc đánh giá theo tiêu mật độ, phẩm chất, nguồn gốc số có triển vọng Năng lực tái sinh phản ánh mức độ thuận lợi điều kiện hoàn cảnh trình phát tán, nẩy mầm hạt giống trình sinh trƣởng mạ, Điều kiện hoàn cảnh rừng có tác động lớn giai đoạn Vì vậy, vào kết nghiên cứu thực trạng khả tái sinh hai trạng thái TTV phục hồi tự nhiên khu vực nghiên cứu, từ đề xuất đƣợc giải pháp kỹ thuật lâm sinh hợp lý nhằm tác động vào TTV để thúc đẩy trình tái sinh phục hồi rừng Kết điều tra chất lƣợng nguồn gốc tái sinh đƣợc tổng hợp bảng 3.19 Bảng 3.19 Chất lƣ ng nguồn gốc tái sinh hai TTV Tỷ lệ chất lƣợng (%) Nguồn gốc Trạng thái TTV N/ha Hạt Sau NR 7625 Sau KTK 7268 % Chồi % Tốt TB Xấu 6320 85,49 1190 14,51 55,12 26,87 18,01 5845 82,35 1155 17,65 56,15 32,91 10,94 * Phẩm chất tái sinh: Theo số liệu bảng 3.19 cho thấy phần lớn tái sinh có chất lƣợng tốt trung bình, điều kiện thuận lợi cho trình lợi dụng tái sinh tự nhiên để phục hồi rừng Biện pháp kỹ thuật áp dụng xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ sung loài có giá trị kinh tế, nuôi dƣỡng tái sinh mục đích phù hợp với kiểu thảm nhằm thúc đẩy nhanh trình phục hồi nâng cao chất lƣợng rừng, phù hợp mục tiêu quản lý rừng Theo Nguyễn Ngọc Lung cs (1993), ánh sáng yếu tố quan trọng định khả tái sinh thực vật Nhìn chung, tất điểm nghiên cứu có chế độ ánh sáng tƣơng đối tốt, điểm thuận lợi cho tái sinh mạ Nếu trạng thái có khác mật độ, phẩm 61 chất, nguồn giống chứng tỏ trình tái sinh chịu ảnh hƣởng yếu tố khác nhƣ: độ che phủ, mức độ thoái hoá đất, phƣơng thức tác động ngƣời tổ thành loài tầng cao [7] Nhƣ vậy, thời gian phục hồi rừng tăng số lƣợng tái sinh có chất lƣợng tốt tăng lên, số lƣợng có chất lƣợng trung bình xấu giảm dần Vì vậy, biện pháp kỹ thuật tác động vào rừng lúc xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp điều chỉnh mật độ tái sinh mục đích, trồng dặm trải bề mặt đất rừng, đồng thời nuôi dƣỡng để chúng sinh trƣởng, phát triển tốt, có tỷ lệ tốt chiếm tỷ lệ cao tổ thành tái sinh 3.6 Đề xuất định hƣớng số giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi phát triển rừng địa bàn nghiên cứu Căn để đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh để tác động vào rừng nhằm thỏa mãn mục tiêu ngƣời phải dựa tôn trọng quy luật sống tự nhiên hệ sinh thái rừng Có nghĩa việc đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh cần phải dựa quy luật phát sinh, tồn phát triển tự nhiên hệ sinh thái rừng Dựa kết nghiên cứu đạt đƣợc xuất phát từ thực tế, đề tài đƣa số đề xuất sau: Thứ nhất: trạng thái rừng quần thụ rừng non phục hồi sau khai thác kiệt (trạng thái IIa), có tầng cao chƣa phát triển ổn định, tán thƣa mỏng, độ tàn che thấp, giải pháp áp dụng sửa tái sinh từ chồi gốc chặt để xúc tiến tái sinh chồi nhằm nhanh chóng cải thiện độ tàn che, ổn định cấu trúc tầng cao Ngoài ra, cần kết hợp với việc vệ sinh rừng, nhƣ: phát luỗng bụi, dây leo, toàn diện tích, nhằm tạo điều kiện cho trình tái sinh sinh trƣởng loài Vối thuốc đƣợc thuận lợi Thứ hai: Từ kết nghiên cứu phân bố tái sinh theo cấp chiều cao nhận thấy tỷ lệ tái sinh mục đích có chiều cao thấp 1m chiếm tỷ lệ lớn tái sinh có phân bố lớp tái sinh tƣơng lai đƣợc chăm sóc bảo vệ tốt trở thành tái sinh có triển vọng phát triển tham gia vào tầng tán rừng Tuy nhiên, lớp tái sinh có xu hƣớng bị 62 tái sinh phi mục đích bụi dây leo chèn ép Do biện pháp kỹ thật áp dụng biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ, xúc tiến tái sinh, đồng thời kết hợp chăm sóc, phát bớt phi mục đích, cong queo, sâu bệnh để tạo điều kiện cho tái sinh mục đích phát triển Biện pháp kỹ thuật thực khoanh nuôi xúc tiến tái sinh là: tiến hành tỉa bớt tái sinh chất lƣợng thấp, cụt ngọn, đổ gẫy, cong queo, sâu, bệnh, phi mục đích đồng thời tiến hành vệ sinh rừng việc phát luỗng dây leo, bụi, thảm tƣơi để tạo không gian dinh dƣỡng làm tăng lƣợng ánh sáng chiếu xuống dƣới tán rừng tạo điều kiện cho lớp tái sinh có mục đích sinh trƣởng phát triển Sau tiến hành nuôi dƣỡng, bảo vệ rừng cách có hiệu Thứ ba: Trƣờng hợp nơi mà rừng có mật độ tái sinh thấp có mật độ tái sinh cao nhƣng tổ thành lại chủ yếu loài giá trị tái sinh có triển vọng thấp, mà mật độ Vối thuốc thấp tiến hành làm giàu rừng theo rạch, tuỳ điều kiện cụ thể mà số lƣợng bổ sung đƣa vào trồng làm giàu rừng từ 300 - 600 cây/ha Sự giảm số lƣợng tái sinh theo cấp chiều cao đấu tranh sinh tồn tái sinh với lớp bụi thảm tƣơi Những tái sinh yếu ớt bị đào thải có tái sinh tốt, sinh trƣởng vƣợt qua tầng bụi thảm tƣơi sinh trƣởng phát triển bình thƣờng Quy luật phân bố theo hàm giảm phản ảnh quy luật cấu trúc N/H rừng tự nhiên mà tái sinh dần đạt đến trạng thái ổn định Vì vậy, trình chăm sóc rừng cần phải ý hạn chế yếu tố tác động bất lợi nhƣ chăn thả gia súc khai thác rừng làm ảnh hƣởng đến tái sinh Đồng thời nên chặt bớt phi mục đích để tạo điều kiện cho rừng đạt đƣợc mục đích kinh doanh tốt Biện pháp kỹ thuật làm giàu rừng theo rạch là: chiều rộng rạch 3m để đảm bảo nhu cầu ánh sáng cho trồng làm giàu rừng Trong rạch đƣợc phép chặt trắng dọn cành nhánh gỗ, nhƣng để lại có giá trị kinh doanh, rạch trồng hàng làm giàu Cây trồng làm giàu rừng phải qua tuyển chọn có chiều cao 1m Kỹ thuật xử lý thực bì, làm đất, thời vụ trồng, trồng chăm sóc 63 rừng thực theo quy định chung qui phạm kỹ thuật trồng rừng Cây cách Vối thuốc - 2,5 m, trồng cách mép rừng tối thiểu từ - 4m Đối với băng chừa, có chiều rộng từ - 12m (Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ, "Giáo trình Lâm học" NXB Nông nghiệp, Hà Nội 2003, trang 134, 135) Thứ tư: Nghiên cứu khu vực cho thấy tái sinh loài có khả tái sinh mạnh tƣơng đối hai hình thức tái sinh hạt tái sinh chồi, dấu hiệu cho biết loài tiến hành tạo thành công phƣơng pháp giâm hom Vì vậy, tiến hành thử nghiệm tạo phƣơng pháp giâm hom, thành công việc nhằm giúp cho việc sản xuất với số lƣợng lớn, có chất lƣợng, mang đƣợc đặc tính ƣu trội mẹ, phục vụ cho công tác trồng rừng Vối thuốc quy mô lớn, với hy vọng rút ngắn đƣợc chu kỳ kinh doanh tƣơng tự nhƣ loài lâm nghiệp khác đƣợc trồng rừng sản xuất từ hom Thứ năm: Cần thực đồng giải pháp kỹ thuật lâm sinh sau thực có hiệu xã nhân rộng cho khu vực nghiên cứu có phân bố tự nhiên cuar loài tái sinh mục đích thuộc địa bàn huyện Yên Bình- Yên Bái để khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung rừng Tùy điều kiện cụ thể mà mức độ tác động biện pháp khác Cần thực tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn chăn thả gia súc tránh gây đổ gẫy tổn thƣơng Thời gian khoanh nuôi cần theo quy định Bộ NN&PTNT trạng rừng địa phƣơng mà xác định cho phù hợp 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.Trong khu vực đầu nguồn Hồ Thác Bà hệ thực vật phong phú, bƣớc đầu thống kê đƣợc 1223 loài thuộc 730 chi, 183 họ ngành thực vật bậc cao có mạch (Thông đất, Cỏ tháp bút, Dƣơng xỉ Mộc lan) Theo khung phân loại UNESCO (1973) khu vực có kiểu thảm là: Rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới địa hình thấp; Rừng thƣa thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới địa hình thấp; Thảm bụi thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới địa hình thấp Thảm cỏ Số lƣợng loài tham gia vào quần xã thực vật rừng khu vực nghiên cứu – xã Xuân Long, biến động từ 45 - 61 loài, có từ - loài tham gia vào công thức tổ thành TTV sau NR xuất số loài ƣa sáng, mọc nhanh, tầm vóc nhỏ công thức tổ thành nhƣng hệ số thấp nhƣ: Thẩu tấu, Bồ đề… Trong TTV sau KTK thấy xuất số loài chịu bóng dƣới tán rừng nhƣ: Trám chim, Trám trắng, Nanh chuột, Thị lông, Bứa, Kháo vàng, Mật độ tầng cao biến động từ 125 cây/ha - 250 cây/ha, mật độ tầng nhỡ biến động từ 80 - 416 cây/ha TTV thứ sinh sau NR tầng nhỡ có số đa dạng sinh học cao (3,68) so với tầng cao (3,31) tầng nhỡ (3,51) trạng thái TTV sau KTK Đây biểu điều kiện môi trƣờng dần đƣợc cải thiện tạo điều kiện cho loài di cƣ, xâm nhập phát triển Áp dụng thang phân loại dạng sống Raunkiaer (1934), khu vực nghiên cứu có kiểu dạng sống TTV sau NR có phổ dạng sống là: SB = 77,46Ph + 6,03Ch + 6,67He + 1,90Cr + 7,94Th; Phổ dạng sống TTV sau KTK là: SB = 75,85Ph + 7,95Ch + 7,1He + 3,12Cr + 5,96Th Trong hai trạng thái TTV số loài phân bố không đồng nhóm tần số khác tầng cao tầng nhỡ Sự phân bố số loài theo cấp đƣờng kính hai trạng thái khu vực nghiên cứu tuân theo quy luật giảm dần Đồ thị phân bố có đỉnh lệch trái 65 Cả hai trạng thái TTV có số tập trung cao (457- 673 cây) nhóm đƣờng kính II (5-10 cm) giảm dần cấp III, IV,V, VI… đồ thị phân bố có dạng đỉnh lệch trái giảm dần xuống nhóm đƣờng kính lớn Lớp tái sinh TTV sau KTK có số đa dạng loài 3,36 thấp so với số đa dạng TTV sau NR 3,54 Chỉ số phản ánh thực trạng tái sinh khu vực nghiên cứu Số loài tái sinh giai đoạn phục hồi rừng hai trạng thái biến động từ 39 - 55 loài, số loài tái sinh tham gia vào công thức tổ thành loài Số loài tái sinh có đời sống ngắn, tầm vóc nhỏ không xuất hiện, điều chứng tỏ khả phục hồi rừng tốt Những loài chiếm tỷ lệ cao công thức tổ thành có loài Vàng anh, Máu chó, Kháo vàng, Chòi mòi, Chò nâu, Chẹo trắng Mật độ tái sinh hai TTV khu vực chủ yếu tập trung nhiều (2135-2985 cây/ha) cấp chiều cao I (0-20cm) giảm dần cấp chiều cao cao Mật độ tái sinh thấp (612-875 cây/ha) cấp chiều cao V(101 - 130 cm) Trạng thái TTV sau NR tái sinh có nguồn gốc từ hạt chiếm 85,49%, chồi 14,51 % Trong tỷ lệ chất lƣợng tốt đạt 55,12%, trung bình 26,87%, xấu 18,01% Trạng thái TTV tái sinh sau KTK có nguồn gốc từ hạt chiếm 82,35%, chồi 17,65% Tỷ lệ tái sinh tốt đạt 56,15%, trung bình 32,91% xấu 10,94% Để bảo tồn phát triển hệ thực vật thảm thực vật đặc biệt loài thực vật quý hiếm, loài thực vật quan trọng, có ý nghĩa mặt sinh thái (có số IVI > 5%), cần có hệ thống sách, quản lý phục hồi thảm thực vật, kể biện pháp kĩ thuật Đề xuất số biện pháp kỹ thuật xúc tiến tái sinh phục hồi rừng: - Áp dụng kỹ thuật khoanh nuôi bảo vệ, kết hợp phát luỗng dây leo, giảm bớt bụi cạnh tranh chèn ép gỗ để xúc tiến nhanh trình phục hồi rừng Trồng bổ sung loài gỗ có giá trị kinh tế cao, trình cải tạo rừng cần giữ lại loài gỗ tầng cao nhƣ loài tái sinh có giá trị 66 - Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: áp dụng biện pháp khoanh nuôi bảo vệ, kết hợp trồng bổ sung số loài đặc sản dƣới tán rừng Nếu rừng sản xuất điều tiết tổ thành tầng cao để giảm bớt cạnh tranh, giảm bớt mật độ giá trị kinh tế, tạo điều kiện cho loài có giá trị sinh trƣởng tái sinh, trồng bổ sung mục đích - Điều tiết tổ thành tầng cao theo hƣớng tăng sản lƣợng gỗ có giá trị kinh tế, tỉa thƣa khai thác loài không đáp ứng nhu cầu kinh tế, phòng hộ, tận dụng sản phẩm gỗ xây dựng, nguyên liệu giấy sợi, gỗ ván dăm (Bồ đề, Chẹo tía, Thôi ba, Ba soi, ) chất đốt phục vụ cho sinh hoạt đời sống ngời dân Làm giàu rừng loài có giá trị kinh tế nhƣ: Trám, Hồi, Quế, Lát hoa KIẾN NGHỊ - Cần tiếp tục nghiên cứu số mô hình khoanh nuôi phục hồi rừng khu vực nghiên cứu - Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tái sinh rừng phục hồi tự nhiên dƣới trạng thái rừng bị tác động khác nhau, từ nhằm đề xuất giải pháp nuôi dƣỡng phục hồi rừng hợp lý 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sƣ phạm Vinh, Nghệ An Baur G.N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vƣơng Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Âu Văn Bẩy (2005), Nghiên cứu đặc điểm vùng bán ngập số hồ trọng điểm miền bắc Việt Nam, luận văn thạc sĩ sinh học, Trƣờng ĐH Sƣ phạm Thái Nguyên Lâm Phúc Cố (1994), “Vấn đề phục hồi rừng đầu nguồn sông Đà Mù Cang Chải”, Tạp chí Lâm nghiệp, 94(5), tr 14 - 15 Lâm Phúc Cố (1996), Nghiên cứu số biện pháp xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà Lâm trường Púng Luông, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Phùng Ngọc Lan (1986), Lâm sinh học, tập 1, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Công Khanh, Trịnh Khắc Mƣời (1993) Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy phát triển kinh tế môi trường bền vững vùng núi cao Tài liệu hội thảo Khoa học Mô hình phát triển Kinh tế - Môi trƣờng, Hà Nội 1993 Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thƣ, Lê Đồng Tấn, (1995) Khả tái sinh tự nhiên thảm thực vật vùng núi cao Sa Pa Tạp chí Lâm Nghiệp, 2/1995, 12-13 Trần Ngũ Phƣơng (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Đình Tam (1987), “Khả tái sinh phục hồi rừng sau khai thác Kon Hà Nừng”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, tr 122-128 11 Lê Đồng Tấn (1999), Nghiên cứuquá trình phục hồi tự nhiên số quần xã thực vật sau nương rẫy Sơn La phục vụ cho việc khoanh nuôi Luận án Tiến sỹ sinh học, Viện sinh thái tài nguyên sinh vật, Hà Nội 68 12 Trần Cẩm Tú (1998), “Tái sinh tự nhiên sau khai thác chọn Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh”, Tạp chí Lâm nghiệp, (11), tr 40-50 13 Nguyễn Hải Tuất (1982), Thống kê toán học lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Hải Tuất (1986), “Phân bố khoảng cách ứng dụng nó”, Thông tin Khoa học kỹ thuật, Trƣờng Đại Học Lâm Nghiệp, (4) 15 Trần Xuân Thiệp (1995), “Nghiên cứu qui luật phân bố chiều cao tái sinh rừng chặt chọn lâm trƣờng Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh”, Công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Viện Điều tra qui hoạch rừng 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 17 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Trƣơng (1983), Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 19 Baur, G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 20 P.W Richards (1952), The Tropical Rain Forest, Cambridge University Press, London 21 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 69 Phụ bảng DANH LỤC CÁC LOÀI CÂY TRONG CÁC TRẠNG THÁI THẢM THỰC VẬT NGHIÊN CỨU TẠI XÃ XUÂN LONG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tên khoa học Actinidiaceae Saurauia tristyla DC Alangiaceae Alangium kurzii Craib Altingiaceae Liquidambar formosana Hance Anacardiaceae Spondias axillaris Roxb Allospondias lakonensis Stapf Dracontomelon duperreanum Pierr Rhus chinensis Muell Toxicodendron succedanea Mold Annonaceae Desmos chinensis Lour Xylopia vielana Pierr Apocynaceae Wrightia pubescens R.Br Asteraceae Xanthium strumarium L Aquifoliaceae Ilex cymosa Blume Burseraceae Canarium parvum (Lour.) Raeusch Canarium album Engl Caesalpiniaceae Bauhinia sp Saraca dives Pierr Clusiaceae Garcinia cowa Roxb Garcinia oblongifolia Roxb Dipterocarpaceae Dipterocarpus retusus Blume Parashorea chinensis Vatica diospyroides Symingt Ebenaceae Tên Việt Nam Họ Dƣơng đào Nóng Họ Thôi ba Thôi ba lông Họ Tô hạp Sau sau Họ Xoài Xoan nhừ Dâu da xoan Sấu Muối Sơn rừng Họ Na Hoa giẻ Dền Họ Trúc đào Thừng mực lông Họ Cúc Ké đầu ngựa Họ Nhựa ruồi Nhựa ruồi Họ Trám Trám chim Trám trắng Họ Vang Móng bò Và ng anh Họ Bứa Tai chua Bứa Họ Dầu Chò nâu Chò Táu muối Họ Thị Dạng sống Độ gặp Gn ++ Gn ++ Gn ++++ Gt Gn Gt Gn Gn ++ + ++ ++++ ++ B Gn +++ ++ Gt +++ B ++ Gt ++ Gt Gt +++ ++++ B Gt ++ ++++ Gt Gt +++ +++ Gt Gt Gt +++ + ++ 70 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Diospyros bangoiensis Lecomte Diospyros montana Roxb Elaeocarpaceae Elaeocarpus griffithii Mast Euphorbiaceae Alchornea rugosa L Antidesma ghaesembilla Gaerdn Aporosa dioica Muell-Arg Baccaurea ramiflora Lour Bischofia javanica Blume Breynia fruticosa (L.)Hook.f Croton tiglium L Glochidion eriocarpum Champ Homonoia riparia Lour Macaranga denticulata Muell-Arg Mallotus metcalfianus Croiz Mallotus apelta Muell-Arg Mallotus barbatus Muell-Arg Mallotus phylippensis Muell-Arg Phyllanthus emblica L Phyllanthus reticulatus Poir Phyllanthus urinaria L Sapium discolor Muell-Arg Fabaceae Derris aff alborubra Hemsl Desmodium gangeticum (L.) DC Millettia ichthyochtona Drake Ormosia balansae Drake Fagaceae Castanopsis indica (Roxb.) A DC Lithocarpus thabdostachyus L Flacourtiaceae Hydnocarpus sp Hypericaceae Cratoxylum cochinchinense Blume Juglandaceae Engelhardtia roxburghiana Wall Engelhardtia spicata Blume Lauraceae Machilus macrophylla Merr Machilus sp Machilus bonii Lecomte Thị ba ngòi Thị núi Họ Côm Côm tầng Họ Thầu dầu Đom đóm Chòi mòi Thầu táu Giâu da đất Nhội Bồ cu vẽ Ba đậu Bọt ếch Rù rì Lá nến Ba bét Bùng trắng Bùng bục Cánh kiến Me rừng Phèn đen Chó đẻ cƣa Sòi tía Họ Đậu Dây mật Thóc lép Thàn mát Ràng ràng mít Họ Dẻ Dẻ gai Sồi Họ Mùng quân Nang trứng Họ Ban Lành ngạnh Họ Hồ đào Chẹo tía Chẹo trắng Họ Long não Kháo lớn Kháo nhỏ Kháo vàng Gn Gn ++++ ++ Gt ++ B Gn Gn Gn Gt B B B B B B B B Gn Gn B B Gn +++ ++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++++ +++ +++ + ++++ ++ ++ ++ B B Gt Gn + + ++ ++ Gn Gt ++++ ++ Gt +++ Gn ++++ Gn Gn ++ +++ Gn Gn Gn +++ +++ ++ 71 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Cinnamomum sp Cinnamomum balansae Lecomte Litsea glutinosa Hance Phoebe cuneata Blume Melastomataceae Melastoma normale D.Don Melastoma sanguineum Sims Osbeckia chinensis L Meliaceae Aglaia spectabilis Jain &Bennet Chukrasia tabularis A Juss Melia azedarach L Mimosaceae Acasia penata (L.) Willd Archidendron balansae I.Nielsen Mimosa pudica L Moraceae Artocarpus tonkinensis A.Chep Ficus hispida L.f Streblus asper Lour Streblus macrophyllus Blume Myristicaceae Knema globularia (Lamk.) Warrb Knema pierrei Warrb Myrsinaceae Ardisia depressa C.B Clarke Maesa perlarius (Lour.) Merr Myrtaceae Syzygium formosum L Syzygium cuminii L Rhodomyrtus tomentosa Hassk Oleaceae Olea dioica Roxb Jasminum subtriplinerve Blume Polygalaceae Xanthophyllum excelsum Blume Piperaceae Piper lolot L Rubiaceae Canthium dicoccum Merr Mussaenda glabra Vahl Psichotria balansae Pit Re Vù hƣơng Bời lời nhớt Sụ Họ Mua Mua Mua bà Mua tép Họ Xoan Gội nếp Lát hoa Xoan Họ Trinh nữ Sống rắn Cứt ngựa Trinh nữ Họ Dâu tằm Chay rừng Ngái Ruối Mạy tèo Họ Máu chó Máu chó nhỏ Máu chó lớn Họ Đơn nem Trọng đũa Đơn nem Họ Sim Trâm chụm ba Trâm vối Sim Họ Nhài Lọ nghẹ Chè vằng Họ Viễn chí Cúc đại mộc Họ Hồ tiêu Lá lốt rừng Họ Cà phê Xƣơng cá Bƣớm bạc Lấu Gt Gt Gt Gt ++++ + ++ + B B B ++ + ++ Gt Gt Gn ++ ++ + Dl Gt B + ++ ++ Gt Gn B Gn ++ ++ ++ +++ Gt Gt ++++ ++++ B B ++ ++ B Gt B ++ ++++ +++ Gt Gt ++ ++ Gt +++ T ++ Gt B B ++ +++ ++++ 72 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Psichotria rubra (Lour.) Poir Psichotria sylvestris Pitard Wendlandia paniculata (Roxb) DC Rutaceae Acronychia pedunculata Miq Clausena sp Euodia lepta (Spreng.) Merr Euodia bodinieri Dode Zanthoxylum armatum DC Rosaceae Rubus alcaefolius Poir Prunus arborea (Blume.) Kalkm Sapindaceae Sapindus saponaria L Pometia pinnata Forst Simaroubaceae Ailanthus tryphysa Alston Brucea javanica (L.) Merr Sterculiaceae Sterculia lanceolata Cav Sterculia sp Styracaceae Styrax tonkinensis Pierr Symplocaceae Symplocos sp Theaceae Eurya ciliata DC Tiliaceae Microcos paniculata L Ulmaceae Trema orientalis (L.) Blume Gironniera subaequalis Planch * Ghi chú: - Dạng sống đƣ c ký hiệu nhƣ sau: Gt: Cây gỗ to Gn: Cây gỗ nhỏ B: Cây bụi T: Cây thảo Dl: Dây leo Lấu đỏ Lấu rừng Hoắc quang Họ Cam Bƣởi bung Hồng bì Chẻ ba Thôi chanh Sẻn gai Họ Hoa hồng Mâm xôi Xoan đào Họ Bồ Bồ Sâng Họ Thanh thất Thanh thất Sầu đâu cứt chuột Họ Trôm Sảng Trôm Họ Bồ đề Bồ đề Họ Dung Dung Họ Chè Súm lông Họ Đay Cò ke Họ Du Hu đay Ngát B B B ++ ++ ++++ Gn Gn B Gn Gn ++ + + + + B Gt + ++ Gt Gt + ++ Gt Gn ++ + Gn Gn ++ ++ Gn ++++ Gt ++++ Gn ++ Gn ++ Gn Gt ++ ++++ 73 Độ gặp đƣợc ký hiệu nhƣ sau: ++++ : Độ gặp nhiều +++ : Độ gặp nhiều ++ : Độ gặp + : Độ gặp [...]... linearis) 3.1.2 Đặc trƣng của các trạng thái thảm thực vật rừng phục hồi tự nhiên Căn cứ vào điều kiện thực tế, chúng tôi đã chọn 2 kiểu thảm thực vật rừng đặc trƣng cho trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên để nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tái sinh, tính đa dạng loài và xu hƣớng phục hồi của các thảm thực vật trong khu vực nghiên cứu Đó là thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên sau... sinh rừng ở tỉnh Yên Bái còn rất ít, chƣa đáp ứng đƣợc nhiệm vụ phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Những nghiên cứu của chúng tôi sẽ góp phần nhỏ vào mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá một số đặc điểm tái sinh của hai trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nƣơng rẫy và sau khai thác kiệt tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 11 1.3... và điểm mới của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Bổ sung phƣơng pháp tiếp cận và nghiên cứu trong nghiên cứu đánh giá một số đặc điểm tái sinh của các trạng thái thảm thực vật rừng tự nhiên - Kết quả nghiên cứu của luận văn bổ sung cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh xúc tiến tái sinh tự nhiên và làm giàu rừng tại địa bàn nghiên cứu là xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên. .. trƣờng sinh thái của rừng trong khu vực 3.3 Điểm mới của đề tài - Là công trình nghiên cứu tƣơng đối đầy đủ về tái sinh tự nhiên cuả 2 trạng thái thảm thực vật rừng tự nhiên sau nƣơng rẫy và sau khai thác kiệt tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Thảm thực vật Thảm thực vật (Vegetation) là toàn bộ lớp phủ thảm thực vật ở một. .. VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣ ng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2.1.1.Đối tƣ ng Đề tài tập trung nghiên cứu thảm thực vật rừng tự nhiên tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo khung phân loại thảm thực vật của UNESCO (1973), xây dựng trên quan điểm ngoại mạo cấu trúc 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hai trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nƣơng... bố số loài, số cây theo cấp đƣờng kính và cấp chiều cao; xác định tính đa dạng của quần hợp cây gỗ và đặc điểm tái sinh tự nhiên trong hai trạng thái thảm thực vật rừng Từ cơ sở đó đề tài đề xuất một số giải pháp tái sinh rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 2.2 Nội dung nghiên cứu Căn cứ vào đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và giới hạn của đề tài, nội dung nghiên cứu. .. nghiệp Trƣớc thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhằm phát huy tác dụng vốn có của rừng, góp phần đem lại giá trị từ rừng về môi trƣờng sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng, bảo tồn đƣợc đa dạng loài động thực vật rừng, phát huy tác dụng phòng hộ của rừng, hạn... bền rừng vững 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu khả năng tái sinh tự nhiên của hai trạng thái thảm thực vật thứ sinh phục hồi tự nhiên sau nƣơng rẫy và sau khai thác kiệt, làm cơ sở đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho việc phục hồi rừng sau nƣơng rẫy và sau khai thác kiệt tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Góp phần nâng cao chất lƣợng và chức năng phòng hộ môi trƣờng sinh thái. .. phủ thảm thực vật trên toàn bộ bề mặt trái đất Nhƣ vậy thảm thực vật là một khái niệm chung chƣa chỉ rõ đối tƣợng cụ thể nào Nó chỉ có ý nghĩa và giá trị cụ thể khi có định ngữ kèm theo nhƣ: thảm thực vật cây bụi, thảm thực vật trên đất cát ven biển, thảm thực vật rừng ngập mặn, thảm thực vật tỉnh Thái Nguyên, 1.1.2 Tái sinh rừng Tái sinh (Regeneration) là một thuật ngữ dùng để chỉ khả năng tự tái. .. 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái + Mô phỏng thảm thực vật theo khung phân loại UNESCO (1973), xây dựng trên quan điểm ngoại mạo cấu trúc 2.2.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây gỗ của hai trạng thái TTV Cấu trúc tổ thành sinh thái, mật độ tầng cây gỗ 16 Đánh giá sự biến động thành phần loài giữa các nhóm cây Đánh giá chỉ số đa dạng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái, Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên một số trạng thái thảm thực vật rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay