BM 15 17b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

5 147 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:53

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành MẪU SỐ 03 MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư) [TÊN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: (nếu có) _, ngày _ tháng _ năm _ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU Gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] Kính gửi: [Ghi tên chủ đầu tư] - Căn cứ1 _[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn [Văn quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, văn giao nhiệm vụ thẩm định hợp đồng thuê tư vấn thẩm định]; - Căn [Các văn có liên quan khác]; - Trên sở tờ trình [Ghi tên bên mời thầu] việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu, dự thảo hồ sơ yêu cầu tài liệu liên quan cung cấp, [Ghi tên tổ chức thẩm định] tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu _[Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] từ ngày _[Ghi ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình] đến ngày [Ghi ngày có báo cáo thẩm định] Kết thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu nêu tổng hợp theo nội dung sau: I THÔNG TIN CƠ BẢN Khái quát dự án, gói thầu Khái quát nội dung dự án gói thầu, sở pháp lý để lập hồ sơ yêu cầu Tổ chức thẩm định BM-15-17B Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/5 Phần nêu rõ cách thức làm việc (theo nhóm cá nhân) tổ chức thẩm định trình thẩm định, cách xử lý có thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên lại Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng đào tạo đấu thầu, chứng hành nghề hoạt động đấu thầu2 thành viên tổ thẩm định theo quy định pháp luật đấu thầu II TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH Căn pháp lý a) Tổng hợp kết thẩm định pháp lý: Kết kiểm tra pháp lý việc lập hồ sơ yêu cầu tổng hợp theo Bảng số 01 đây: Bảng số 01 STT Nội dung kiểm tra [1] Kết kiểm tra Có Không có [2] [3] - Quyết định phê duyệt dự án Quyết định người đứng đầu chủ đầu tư người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trường hợp chưa xác định chủ đầu tư gói thầu cần thực trước có định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có) Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) - Tài liệu thiết kế kèm theo dự toán duyệt gói thầu xây lắp yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa (nếu có) gói thầu mua sắm hàng hóa điều khoản tham chiếu gói thầu tư vấn - Các văn việc điều chỉnh tài liệu nêu (nếu có) BM-15-17B Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/5 Các văn pháp lý có liên quan khác (nếu có) Ghi chú: - Cột [2] đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột [1] mà tổ chức thẩm định nhận - Cột [3] đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột [1] mà tổ chức thẩm định không nhận (sau yêu cầu bổ sung tài liệu) b) Ý kiến thẩm định sở pháp lý: Căn tài liệu cung cấp, kết thẩm định tổng hợp Bảng số 01, tổ chức thẩm định đưa ý kiến nhận xét sở pháp lý việc lập hồ sơ yêu cầu lưu ý cần thiết (nếu có) Nội dung hồ sơ yêu cầu a) Tổng hợp kết thẩm định nội dung hồ sơ yêu cầu: Kết thẩm định nội dung hồ sơ yêu cầu tổng hợp Bảng số 02 đây: Bảng số 02 Nội dung kiểm tra [1] Kết thẩm định Tuân thủ, phù hợp Không tuân thủ không phù hợp [2] [3] Chỉ dẫn nhà thầu Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất Biểu mẫu Điều khoản tham chiếu (đối với gói thầu tư vấn) Yêu cầu gói thầu (đối với gói thầu xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp) Yêu cầu hợp đồng Ghi chú: - Cột [2]: đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung nêu cột [1] kết kiểm tra nội dung tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất yêu cầu gói thầu - Cột [3]: đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung nêu cột [1] kết kiểm tra nội dung không tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật có liên quan không phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà BM-15-17B Lần ban hành: 3.1 Trang: 3/5 thầu phê duyệt, tính chất yêu cầu gói thầu Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ không phù hợp theo quy định pháp luật b) Ý kiến thẩm định nội dung hồ sơ yêu cầu: Căn tài liệu cung cấp, kết thẩm định tổng hợp Bảng số 02, tổ chức thẩm định đưa ý kiến thẩm định nội dung hồ sơ yêu cầu vào quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất, yêu cầu gói thầu lưu ý cần thiết khác (nếu có) Trường hợp hồ sơ yêu cầu đưa quy định theo pháp luật liên quan khác, tổ chức thẩm định cần nhận xét việc đưa quy định theo pháp luật liên quan có điều kiện làm hạn chế tham gia nhà thầu hay không Nếu gây hạn chế tham gia nhà thầu tổ chức thẩm định đưa đề xuất kiến nghị theo quy định điểm b khoản Mục III Đối với nội dung quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ chức thẩm định cần nhận xét phù hợp tiêu chí đánh giá so với nội dung gói thầu sở: - Tài liệu thông tin nghiên cứu, khảo sát thị trường khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến gói thầu tổ chức lập hồ sơ yêu cầu bên mời thầu thực hiện; - Tính khoa học, logic tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất phải đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch Đối với nội dung hồ sơ yêu cầu đánh giá không tuân thủ không phù hợp có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tổ chức thẩm định thuyết minh phần lý cách thức cần thực để đảm bảo tuân thủ pháp luật đấu thầu đảm bảo mục tiêu đấu thầu là: cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ không phù hợp Ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu a) Tổng hợp ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu (nếu có): Phần nêu ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu (nếu có) b) Nội dung thẩm định ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu (nếu có): Phần đưa nhận xét tổ chức thẩm định ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu lưu ý cần thiết III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét nội dung hồ sơ yêu cầu Trên sở nhận xét hồ sơ yêu cầu theo nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định nhận xét chung dự thảo hồ sơ yêu cầu Trong phần cần đưa ý BM-15-17B Lần ban hành: 3.1 Trang: 4/5 kiến thống hay không thống nội dung hồ sơ yêu cầu Trường hợp không thống phải đưa lý cụ thể Phần nêu rõ ý kiến bảo lưu thành viên thẩm định trình thẩm định dự thảo hồ sơ yêu cầu (nếu có) Kiến nghị a) Trường hợp dự thảo hồ sơ yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu tổ chức thẩm định kiến nghị chủ đầu tư theo nội dung đây: Trên sở tờ trình [Ghi tên bên mời thầu] việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu, dự thảo hồ sơ yêu cầu nội dung báo cáo thẩm định này, _ [Ghi tên tổ chức thẩm định] kiến nghị _ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu _[Ghi tên gói thầu] thuộc _ [Ghi tên dự án] b) Trường hợp tổ chức thẩm định không đồng ý với nội dung hồ sơ yêu cầu đưa đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh trình triển khai thực gói thầu, dự án để chủ đầu tư xem xét, định Báo cáo thẩm định lập bởi: _[Ghi đầy đủ họ tên, chữ ký thành viên tổ thẩm định] Nơi nhận: - Như trên; - Bên mời thầu; - Lưu VT [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành Chỉ áp dụng nội dung Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn hướng dẫn chứng hành nghề hoạt động đấu thầu PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU Liệt kê danh mục tài liệu tổ chức thẩm định nhận (sau yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực việc thẩm định hồ sơ yêu cầu BM-15-17B Lần ban hành: 3.1 Trang: 5/5
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 17b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 17b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 17b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay