BM 15 17a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

6 145 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:52

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành MẪU SỐ 02 MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư) [TÊN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: (nếu có) _, ngày _ tháng _ năm _ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU Gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] Kính gửi: [Ghi tên chủ đầu tư] - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn [Văn quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, văn giao nhiệm vụ thẩm định hợp đồng thuê tư vấn thẩm định]; - Căn [Các văn có liên quan khác]; - Trên sở tờ trình [Ghi tên bên mời thầu] việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu tài liệu liên quan cung cấp, [Ghi tên tổ chức thẩm định] tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] từ ngày [Ghi ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình] đến ngày [Ghi ngày có báo cáo thẩm định] Kết thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu nêu tổng hợp theo nội dung sau: I THÔNG TIN CƠ BẢN Khái quát dự án, gói thầu Khái quát nội dung dự án gói thầu, sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu Tổ chức thẩm định Phần nêu rõ cách thức làm việc (theo nhóm cá nhân) tổ chức thẩm định trình thẩm định, cách xử lý có thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên lại BM-15-17A Lần ban hành:3.1 Trang: 1/6 Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng đào tạo đấu thầu, chứng hành nghề hoạt động đấu thầu2 thành viên tổ thẩm định theo quy định pháp luật đấu thầu II TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH Căn pháp lý a) Tổng hợp kết thẩm định pháp lý: Kết kiểm tra pháp lý việc lập hồ sơ mời thầu tổng hợp theo Bảng số 01 đây: Bảng số 01 STT Nội dung kiểm tra [1] Kết kiểm tra Có Không có [2] [3] - Quyết định phê duyệt dự án Quyết định người đứng đầu chủ đầu tư người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong trường hợp chưa xác định chủ đầu tư gói thầu cần thực trước có định phê duyệt dự án) - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có) Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) - Tài liệu thiết kế kèm theo dự toán duyệt gói thầu xây lắp yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa (nếu có) gói thầu mua sắm hàng hóa điều khoản tham chiếu gói thầu tư vấn - Các văn việc điều chỉnh tài liệu nêu (nếu có) Các văn pháp lý có liên quan khác (nếu có) [Ghi rõ văn pháp lý có liên quan khác, Biên trao đổi bên mời thầu với nhà thầu tham dự thầu giai đoạn thẩm định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, ] Ghi chú: - Cột [2] đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột [1] mà tổ chức thẩm định nhận BM-15-17A Lần ban hành:3.1 Trang: 2/6 - Cột [3] đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột [1] mà tổ chức thẩm định không nhận (sau yêu cầu bổ sung tài liệu) b) Ý kiến thẩm định sở pháp lý: Căn tài liệu cung cấp, kết thẩm định tổng hợp Bảng số 01, tổ chức thẩm định đưa ý kiến nhận xét sở pháp lý việc lập hồ sơ mời thầu lưu ý cần thiết (nếu có) Nội dung hồ sơ mời thầu a) Tổng hợp kết thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu: Kết thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu tổng hợp tại3: - Bảng số 02A (áp dụng thẩm định: (1) hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức giai đoạn túi hồ sơ hai túi hồ sơ; (2) hồ sơ mời thầu giai đoạn hai gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn túi hồ sơ; (3) hồ sơ mời thầu giai đoạn gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ); - Bảng số 02B (áp dụng thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn); - Bảng số 02C (áp dụng thẩm định hồ sơ mời thầu giai đoạn gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn túi hồ sơ); - Bảng số 02D (áp dụng thẩm định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ) Bảng số 02A Kết thẩm định Nội dung kiểm tra Tuân thủ, Không tuân thủ phù hợp không phù hợp [1] Phần Thủ tục đấu thầu - Chỉ dẫn nhà thầu - Bảng liệu đấu thầu - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu - Biểu mẫu dự thầu Phần Yêu cầu xây lắp (đối với gói thầu xây lắp) Yêu cầu cung cấp (đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa) Yêu cầu gói thầu (đối với gói thầu hỗn hợp) Phần Điều kiện hợp đồng biểu mẫu hợp đồng - Điều kiện chung hợp đồng - Điều kiện cụ thể hợp đồng - Biểu mẫu hợp đồng Nội dung kiểm tra BM-15-17A Lần ban hành:3.1 [2] [3] Bảng số 02B Kết thẩm định Tuân thủ, Không tuân thủ Trang: 3/6 [1] Phần thứ Chỉ dẫn nhà thầu - Yêu cầu thủ tục đấu thầu - Bảng liệu đấu thầu - Tính hợp lệ hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu - Biểu mẫu dự thầu Phần thứ hai Mẫu đề xuất kỹ thuật Phần thứ ba Mẫu đề xuất tài Phần thứ tư Điều khoản tham chiếu Phần thứ năm Yêu cầu hợp đồng - Điều kiện chung hợp đồng - Điều kiện cụ thể hợp đồng - Mẫu hợp đồng Nội dung kiểm tra [1] Thông tin tóm tắt dự án, gói thầu Chỉ dẫn việc chuẩn bị nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn Ý tưởng yêu cầu phương án kỹ thuật gói thầu; yêu cầu phương án tài chính, thương mại Nội dung kiểm tra [1] Các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung so với hồ sơ mời thầu giai đoạn phù hợp [2] không phù hợp [3] Bảng số 02C Kết thẩm định Tuân thủ, Không tuân thủ phù hợp không phù hợp [2] [3] Bảng số 02D Kết thẩm định Tuân thủ, Không tuân thủ phù hợp không phù hợp [2] [3] Ghi chú: Cách điền Bảng số 02A, 02B, 02C, 02D: - Cột [2]: đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung nêu cột [1] kết kiểm tra nội dung tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất yêu cầu gói thầu - Cột [3]: đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung nêu cột [1] kết kiểm tra nội dung không tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật có liên quan không phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất yêu cầu gói thầu Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ không phù hợp theo quy định pháp luật b) Ý kiến thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu: BM-15-17A Lần ban hành:3.1 Trang: 4/6 Căn tài liệu cung cấp, kết thẩm định tổng hợp Bảng số 02A, Bảng số 02B, Bảng số 02C, Bảng số 02D, tổ chức thẩm định đưa ý kiến thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu vào quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất, yêu cầu gói thầu lưu ý cần thiết khác (nếu có) Trường hợp hồ sơ mời thầu đưa quy định theo pháp luật liên quan khác, tổ chức thẩm định cần nhận xét việc đưa quy định theo pháp luật liên quan có điều kiện làm hạn chế tham gia nhà thầu hay không Nếu gây hạn chế tham gia nhà thầu tổ chức thẩm định đưa đề xuất kiến nghị theo quy định điểm b khoản Mục III Đối với nội dung quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chức thẩm định cần nhận xét phù hợp tiêu chí đánh giá so với nội dung gói thầu sở: - Tài liệu thông tin nghiên cứu, khảo sát thị trường khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan đến gói thầu tổ chức lập hồ sơ mời thầu bên mời thầu thực - Tính khoa học, logic tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch Đối với nội dung hồ sơ mời thầu đánh giá không tuân thủ không phù hợp có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tổ chức thẩm định thuyết minh phần lý cách thức cần thực để đảm bảo tuân thủ pháp luật đấu thầu đảm bảo mục tiêu đấu thầu là: cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ không phù hợp Ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có) a) Tổng hợp ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có): Phần nêu ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có) b) Nội dung thẩm định ý kiến khác biệt, bảo lưu cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có): Phần đưa nhận xét tổ chức thẩm định ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu lưu ý cần thiết III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét nội dung hồ sơ mời thầu Trên sở nhận xét hồ sơ mời thầu theo nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định nhận xét chung dự thảo hồ sơ mời thầu Trong phần cần đưa ý kiến thống hay không thống nội dung hồ sơ mời thầu Trường hợp không thống phải đưa lý cụ thể Phần nêu rõ ý kiến bảo lưu thành viên thẩm định trình thẩm định dự thảo hồ sơ mời thầu (nếu có) BM-15-17A Lần ban hành:3.1 Trang: 5/6 Kiến nghị a) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu tổ chức thẩm định kiến nghị chủ đầu tư theo nội dung đây: Trên sở tờ trình [Ghi tên bên mời thầu] việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu nội dung báo cáo thẩm định này, [Ghi tên tổ chức thẩm định] kiến nghị [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] b) Trường hợp tổ chức thẩm định không đồng ý với nội dung hồ sơ mời thầu đưa đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh trình triển khai thực gói thầu, dự án để chủ đầu tư xem xét, định Báo cáo thẩm định lập bởi: [Ghi đầy đủ họ tên, chữ ký thành viên tổ thẩm định] Nơi nhận: - Như trên; - Bên mời thầu; - Lưu VT [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành Chỉ áp dụng nội dung Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn hướng dẫn chứng hành nghề hoạt động đấu thầu Trong trường hợp đặc biệt tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu để lập Bảng tổng hợp PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU Liệt kê danh mục tài liệu tổ chức thẩm định nhận (sau yêu cầu bổ sung tài liệu) để thực việc thẩm định hồ sơ mời thầu BM-15-17A Lần ban hành:3.1 Trang: 6/6
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 17a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 17a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 17a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay