BM 15 16 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

1 164 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:51

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC Số: /TTr-ABC/BQLDA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc dự án Kính gửi: Chủ đầu tư (Tổng giám đốc) CÔNG TY ABC Căn Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định số ngày tháng năm Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn định số ngày tháng năm (cấp có thẩm quyền) việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn định số ngày tháng năm (tên chủ đầu tư) việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế vẽ thi công), dự toán tổng dự toán dự án đầu tư xây dựng công trình ; Căn định số ngày tháng năm (cấp có thẩm quyền) việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình ; Tên Chủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư) kính trình Tổng giám đốc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thấu số thuộc dự án với nội dung sau: (Trình bày nội dung HSMT cần phê duyệt) Hồ sơ mời thầu gói thầu số thuộc dự án gửi kèm tờ trình Kinh trình Tổng giám đốc xem xét phê duyệt./ Nơi nhận: - Như trên; - Các quan có liên quan; - Lưu: VP, ĐT BM-15-16 Lần ban hành: 3.1 Cơ quan trình phê duyệt (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 16 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 16 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 16 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay