BM 15 15 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 170 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:50

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số: 10/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính) CƠ QUAN PHÊ DUYỆT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc … , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH CỦA ……… Về việc phê duyệt toán dự án hoàn thành Căn cứ: ……………………… QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt toán dự án hoàn thành - Tên dự án: - Tên công trình, hạng mục công trình: - Chủ đầu tư: - Địa điểm xây dựng: - Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Điều Kết đầu tư Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị: đồng Thực Nguồn Được duyệt Đã toán Còn toán Tổng số - Vốn ngân sách nhà nước - Vốn TD ĐTPT Nhà nước - Vốn TD Nhà nước bảo lãnh - Vốn ĐTPT đơn vị -… Chi phí đầu tư Đơn vị: đồng Nội dung Dự toán Giá trị toán Tổng số Bồi thường, hỗ trợ, TĐC Xây dựng Thiết bị Quản lý dự án Tư vấn Chi phí khác Chi phí đầu tư phép không tính vào giá trị tài sản: BM-15-15 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 3.1 Chi phí thiệt hại nguyên nhân bất khả kháng: 3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Đơn vị tính: đồng Thuộc chủ đầu tư quản lý Nội dung Giao đơn vị khác quản lý Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi Tổng số 1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định) 2- Tài sản ngắn hạn Điều Trách nhiệm chủ đầu tư đơn vị liên quan: Trách nhiệm chủ đầu tư: - Được phép tất toán nguồn chi phí đầu tư công trình là: Nguồn Số tiền Ghi Tổng số - Vốn ngân sách nhà nước - Vốn TD ĐTPT Nhà nước - Vốn TD Nhà nước bảo lãnh - Vốn ĐTPT đơn vị -… - Tổng khoản công nợ tính đến ngày tháng năm là: Tổng nợ phải thu: Tổng nợ phải trả: Chi tiết khoản công nợ theo phụ lục số: …… kèm theo Trách nhiệm đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: Đơn vị tính: đồng Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 3 Trách nhiệm đơn vị, quan có liên quan: Các nghiệp vụ toán khác (nếu có) Điều 4: Thực Nơi nhận: BM-15-15 Lần ban hành: 3.1 NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 15 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 15 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 15 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay