BM 15 14 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 156 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:49

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [GHI TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] Số: _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _, ngày _ tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: [ghi tên dự án] [GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] Căn [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013]; Căn _[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; Căn _[căn tính chất, yêu cầu gói thầu mà quy định pháp lý cho phù hợp]; Căn báo cáo thẩm định ngày _[ghi ngày, tháng, năm] _[ghi tên tổ chức thẩm định] việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án [ghi tên dự án]; Theo đề nghị _[ghi tên chủ đầu tư] văn tờ trình số [ghi số hiệu tờ trình] ngày [ghi ngày văn bản] việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án _[ghi tên dự án], QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: _[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm[2] Điều 2.[Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hành [Ghi tên tổ chức, cá nhân giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu] chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này[3] Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký [ghi tên người đứng đầu quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lưu VT BM-15-14 Lần ban hành: 3.1 [GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN] [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Trang: 1/2 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: [ghi tên dự án] (kèm theo Quyết định số _ ngày _tháng _năm _) STT Tên gói Giá gói thầu thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian Phương bắt đầu tổ Loại thức lựa chức lựa hợp chọn nhà chọn nhà đồng thầu thầu Thời gian Tổ chức, cá thực nhân giám sát[4] hợp đồng … n Tổng giá trị gói thầu [1] Trường hợp tổ chức thẩm định đề nghị nội dung giám sát, theo dõi xóa bỏ nội dung [2] Phụ lục phải bao gồm nội dung quy định Điều Thông tư Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 01 gói thầu ghi trực tiếp gói thầu bao gồm nội dung Phụ lục đính kèm Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [3] Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu xóa bỏ nội dung [4] Ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ thực giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu Trường hợp không áp dụng xóa bỏ cột BM-15-14 Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 14 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 14 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 14 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay