BM 15 13 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

4 162 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:48

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu [ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN] [TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] -Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ngày _ tháng _năm _ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: _ [ghi tên dự án] Kính gửi: [ghi tên người có thẩm quyền] - Căn _[Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn _[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn _[căn tính chất, yêu cầu dự án mà quy định pháp lý cho phù hợp]; - Căn _[văn quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, văn giao nhiệm vụ thẩm định]; - Trên sở tờ trình _[ghi tên tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu] việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tài liệu liên quan cung cấp, _[ghi tên tổ chức thẩm định] tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án _[ghi tên dự án] từ ngày tháng năm [ghi ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình duyệt] đến ngày _tháng năm [ghi ngày có báo cáo thẩm định] báo cáo kết thẩm định sau: I THÔNG TIN CƠ BẢN Khái quát dự án: Phần nêu khái quát nội dung dự án sau: a) Tên dự án; b) Tổng mức đầu tư; c) Nguồn vốn; d) Tên chủ đầu tư; đ) Thời gian thực dự án; e) Địa điểm, quy mô dự án; g) Các thông tin khác (nếu có) Tóm tắt nội dung văn trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổ chức thẩm định tóm tắt nội dung theo tờ trình chủ đầu tư, cụ thể sau: a) Tổng giá trị phần công việc thực hiện: _[ghi giá trị]; b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực mà không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: _ [ghi giá trị]; c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: [ghi giá trị]; d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): _ [ghi giá trị]; đ) Tổng giá trị phần công việc: [bằng tổng giá trị điểm a, b, c d Mục này]; e) Tổng mức đầu tư dự án: _[ghi giá trị] Tổ chức thẩm định: BM-15-13 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/4 Phần nêu rõ cách thức làm việc tổ chức thẩm định theo nhóm độc lập trình thẩm định cách thức thẩm định có thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên lại III TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH Căn pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Tổng hợp kết thẩm định pháp lý: Kết thẩm định pháp lý việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng hợp theo Bảng số đây: Bảng số STT Nội dung kiểm tra (1) Quyết định phê duyệt dự án Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Văn phê duyệt nguồn vốn cho dự án Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) Các văn pháp lý liên quan Ghi chú: Kết thẩm định Có Không có (2) (3) - Cột (1) ghi rõ tên, số, ngày ký, phê duyệt văn - Cột (2) đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột (1) mà tổ chức thẩm định nhận - Cột (3) đánh dấu "X" vào ô tương ứng văn nêu cột (1) mà tổ chức thẩm định không nhận (sau yêu cầu bổ sung tài liệu) b) Ý kiến thẩm định pháp lý: _[căn tài liệu chủ đầu tư trình kết thẩm định tổng hợp Bảng số 1, tổ chức thẩm định đưa ý kiến nhận xét sở pháp lý việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu lưu ý cần thiết (nếu có)] Phân chia dự án thành gói thầu: Tổ chức thẩm định kiểm tra có ý kiến nhận xét việc phân chia dự án thành gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng dự án quy mô gói thầu hợp lý Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: - Phần công việc thực hiện: _[tổ chức thẩm định kiểm tra có ý kiến phù hợp phần công việc thực với kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt trước đây]; - Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: _[tổ chức thẩm định kiểm tra có ý kiến (nếu có) phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu]; - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): _[tổ chức thẩm định kiểm tra có ý kiến (nếu có) phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu]; b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổ chức thẩm định kiểm tra có ý kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu nội dung theo Bảng số đây: Bảng số BM-15-13 Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kết thẩm định Nội dung thẩm định Không tuân thủ Tuân thủ, phù hợp STT không phù hợp (1) (2) (3) Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hợp đồng Ghi chú: - Cột số (2): đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung cột số (1) kết kiểm tra nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức thẩm định tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với yêu cầu dự án - Cột số (3): đánh dấu “X” vào ô tương ứng nội dung cột số (1) kết kiểm tra nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức thẩm định không tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu pháp luật có liên quan không phù hợp với yêu cầu dự án Đối với trường hợp phải nêu rõ lý không tuân thủ có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo quy định pháp luật đấu thầu pháp luật liên quan không phù hợp với dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt, tính chất, yêu cầu gói thầu - Ý kiến thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: _[căn tài liệu tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kết thẩm định tổng hợp Bảng số 2, tổ chức thẩm định đưa ý kiến thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu vào quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu dự án lưu ý cần thiết khác (nếu có) Đối với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đánh giá không tuân thủ không phù hợp có nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh phần lý cách thức cần thực để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu Những nội dung không tuân thủ không phù hợp cần nêu cụ thể] c) Ý kiến thẩm định tổng giá trị phần công việc: _[tổng giá trị phần công việc thực hiện, phần công việc chưa thực mà không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) có tổng mức đầu tư hay không nêu nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp] IV NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trên sở tổng hợp kết thẩm định theo nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định đưa nhận xét chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trong phần cần đưa ý kiến thống hay không thống với đề nghị chủ đầu tư kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường hợp không thống phải đưa lý cụ thể Phần nêu rõ ý kiến bảo lưu thành viên thẩm định trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu BM-15-13 Lần ban hành: 3.1 Trang: 3/4 Đối với gói thầu áp dụng hình thức định thầu, gói thầu có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao kỹ thuật trường hợp cụ thể (nếu cần thiết), tổ chức thẩm định có ý kiến việc người có thẩm quyền giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu gói thầu thuộc dự án theo quy định Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Kiến nghị a) Trường hợp nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu, pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu tổ chức thẩm định đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung đây: Trên sở tờ trình _[ghi tên chủ đầu tư] việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kết thẩm định, phân tích trên, _[ghi tên tổ chức thẩm định] đề nghị _[ghi tên người có thẩm quyền]: - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án _[ghi tên dự án] - Cử cá nhân đơn vị có chức quản lý hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực gói thầu: _[ghi tên gói thầu] nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật đấu thầu[1] b) Trường hợp tổ chức thẩm định không thống với đề nghị chủ đầu tư cần đề xuất biện pháp giải điểm để trình người có thẩm quyền xem xét, định Nơi nhận: - Như trên; - Chủ đầu tư; - Lưu VT [ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH] [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH (Kèm theo Báo cáo thẩm định số ngày tháng năm ) BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH STT Nội dung Văn trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Văn tổ chức thẩm định đề nghị chủ đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có) Văn giải trình, bổ sung tài liệu chủ đầu tư (nếu có) Ý kiến quan liên quan (nếu có) Biên họp thẩm định tổ chức thẩm định (nếu có) Ý kiến bảo lưu cá nhân thuộc tổ chức thẩm định (nếu có) - Danh sách thành viên tham gia tổ chức thẩm định phân công công việc thành viên (nếu có); Ghi Bản chính/Bản chụp Bản chính/Bản chụp Bản chính/Bản chụp Bản chính/Bản chụp Bản chính/Bản chụp Bản chính/Bản chụp - Chứng đào tạo đấu thầu thành viên tổ chức thẩm định; - Các chứng liên quan khác (nếu có) Các tài liệu có liên quan khác BM-15-13 Lần ban hành: 3.1 Trang: 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 13 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 13 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 13 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay