BM 15 12 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

6 146 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:46

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số Mẫu văn trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ] -Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _, ngày _tháng năm _ TỜ TRÌNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: _[ghi tên dự án] Kính gửi: _[ghi tên người có thẩm quyền] Căn _ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013]; Căn _[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; Căn [ghi số, thời gian phê duyệt nội dung văn để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: - Quyết định phê duyệt dự án Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tài liệu có liên quan; - Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có); - Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; - Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; - Các văn pháp lý liên quan] [Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sở nội dung đây: I Mô tả tóm tắt dự án Phần giới thiệu khái quát thông tin dự án sau: - Tên dự án; - Tổng mức đầu tư; - Tên chủ đầu tư; - Nguồn vốn; - Thời gian thực dự án; - Địa điểm, quy mô dự án; - Các thông tin khác (nếu có) II Phần công việc thực (Ghi chú: Phần công việc thực bao gồm nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị dự án, gói thầu thực trước với giá trị tương ứng pháp lý để thực hiện;) Bảng số STT Nội dung công việc tên gói thầu(1) Đơn vị thực hiện(2) Giá trị(3) Văn phê duyệt(4) … Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5] BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/6 Ghi chú: (1) Ghi tóm tắt nội dung công việc tên gói thầu thực (2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực (3) Ghi giá trị phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền (4) Ghi tên văn phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…) III Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (Ghi chú: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: hoạt động ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, trả lãi vay; công việc chủ đầu tư tự tiến hành bao gồm lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết lựa chọn nhà thầu công việc khác không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu với giá trị tương ứng;) Bảng số STT Nội dung công việc(1) Đơn vị thực hiện(2) … Tổng giá trị thực [kết chuyển sang Bảng số 5] Ghi chú: Giá trị(3) (1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc không bao gồm phần công việc kê Bảng (2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực (nếu có) (3) Ghi giá trị phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền IV Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Ghi chú: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu nội dung gói thầu bao gồm nội dung quy định Điều Thông tư giải trình cho nội dung Trong phần phải nêu rõ sở việc chia dự án thành gói thầu Nghiêm cấm việc chia dự án thành gói thầu trái với quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích định thầu hạn chế tham gia nhà thầu Đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi loại hợp đồng trọn gói giải trình lý áp dụng) Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: [Chủ đầu tư điền nội dung cụ thể gói thầu Bảng số theo hướng dẫn quy định Điều Thông tư này] Bảng số STT Tên gói thầu Giá gói thầu Thời gian Hình Phương bắt đầu Thời gian Nguồn thức lựa thức lựa Loại hợp tổ chức thực vốn chọn nhà chọn nhà đồng lựa chọn hợp đồng thầu thầu nhà thầu … Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5] Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trong Mục cần giải trình nội dung Bảng số 3, cụ thể sau: BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/6 a) Cơ sở phân chia gói thầu: _[giải trình sở phân chia dự án thành gói thầu Việc phân chia dự án thành gói thầu phải vào nội dung dự án, tính chất công việc, trình tự thực theo thời gian theo nguyên tắc sau: + Đảm bảo tính đồng mặt kỹ thuật công nghệ dự án, không chia công việc dự án thành gói thầu nhỏ, làm thống nhất, đồng kỹ thuật công nghệ; + Đảm bảo tiến độ thực dự án; + Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện dự án, lực nhà thầu phù hợp với phát triển thị trường nước ); Việc chia dự án thành gói thầu trái với quy định để thực định thầu tạo hội cho số nhà thầu tham gia không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu] b) Giá gói thầu; c) Nguồn vốn; d) Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu; đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; e) Loại hợp đồng; g) Thời gian thực hợp đồng (Ghi chú: Nội dung phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung công việc giá trị tương ứng hình thành gói thầu, gói thầu bao gồm nội dung quy định Điều 35 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, cụ thể sau: Tên gói thầu: Tên gói thầu cần thể tính chất (xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp), nội dung, phạm vi công việc gói thầu phù hợp với nội dung nêu định phê duyệt dự án Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần riêng biệt tên phần cần thể nội dung phần Giá gói thầu: Giá gói thầu xác định sở tổng mức đầu tư dự án Trường hợp dự toán phê duyệt trước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán để lập giá gói thầu Giá gói thầu tính đúng, tính đủ toàn chi phí để thực gói thầu, kể chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng chi phí dự phòng cho khoản tạm tính (nếu có)), phí, lệ phí thuế Đối với gói thầu có thời gian thực hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá chi phí dự phòng tính không Chi phí dự phòng chủ đầu tư xác định theo tính chất gói thầu không vượt mức tối đa pháp luật chuyên ngành quy định Giá gói thầu cập nhật thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu cần thiết - Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu xác định sở thông tin giá trung bình theo thống kê dự án thực khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ tổng mức đầu tư; - Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt nêu rõ giá trị ước tính phần Đối với gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi phải ghi rõ tên nhà tài trợ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng nước Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đối với gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không áp dụng, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không sở phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu Trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi không cần giải trình lý áp dụng; trường hợp áp dụng đấu thầu quốc tế cần giải trình lý áp dụng đấu thầu quốc tế Cụ thể sau: a) Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ trường hợp quy định điểm b, c, d, đ, e, g h Khoản này; b) Đấu thầu hạn chế áp dụng trường hợp gói thầu có yêu cầu cao kỹ thuật kỹ thuật có tính đặc thù mà có số nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu; BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 3/6 c) Chỉ định thầu áp dụng trường hợp quy định khoản Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; d) Chào hàng cạnh tranh áp dụng theo quy định Điều 23 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; đ) Mua sắm trực tiếp áp dụng theo quy định Điều 24 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Trường hợp áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, chủ đầu tư cần giải trình phù hợp so với áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác; e) Tự thực áp dụng theo quy định Điều 25 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Trường hợp áp dụng hình thức tự thực hiện, chủ đầu tư cần giải trình phù hợp so với áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác; g) Lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt áp dụng gói thầu xuất điều kiện đặc thù, riêng biệt mà áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu quy định điểm a, b, c, d, đ e Khoản Trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau có định Thủ tướng Chính phủ phương án lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt theo quy định Điều 26 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; h) Tham gia thực cộng đồng áp dụng theo quy định Điều 27 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghiêm cấm việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu rộng rãi không đủ điều kiện theo quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Phương thức lựa chọn nhà thầu: a) Phương thức giai đoạn túi hồ sơ áp dụng trường hợp sau đây: - Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; trường hợp cần thiết áp dụng phương thức “một giai đoạn, hai túi hồ sơ”; - Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường rút gọn gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; - Chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình định thầu rút gọn không ghi nội dung này; - Mua sắm trực tiếp gói thầu mua sắm hàng hóa b) Phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; c) Phương thức hai giai đoạn túi hồ sơ áp dụng trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp; d) Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tính từ phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tính từ phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển Loại hợp đồng: Đối với gói thầu cụ thể, quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư quy định loại hợp đồng áp dụng cho phù hợp để làm lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng Một gói thầu thực theo nhiều hợp đồng; hợp đồng áp dụng nhiều loại hợp đồng quy định điểm a, b, c, d Khoản Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với nội dung công việc cụ thể Trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói tờ trình chủ đầu tư không cần giải thích lý áp dụng a) Hợp đồng trọn gói loại hợp đồng Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa loại hợp đồng áp dụng chủ yếu hợp đồng trọn gói b) Hợp đồng theo đơn giá cố định áp dụng gói thầu có đơn giá không thay đổi suốt thời gian thực hợp đồng toàn nội dung công việc gói thầu c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh áp dụng gói thầu chưa đủ điều kiện xác định xác số lượng khối lượng đơn giá biến động thời gian thực hợp đồng BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 4/6 Trường hợp hàng hóa có tính đặc thù, phức tạp, quy mô lớn thời gian thực hợp đồng 18 tháng áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh gói thầu mua sắm hàng hóa d) Hợp đồng theo thời gian áp dụng gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Thời gian thực hợp đồng: Thời gian thực hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định hợp đồng, trừ thời gian thực nghĩa vụ bảo hành (nếu có) Thời gian thực hợp đồng cần phù hợp với tiến độ thực dự án Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt quy định cụ thể thời gian thực hợp đồng cho phần.) V Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) (Ghi chú: Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): trường hợp thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án có phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu rõ nội dung giá trị phần công việc này;) Bảng số STT Nội dung n Tổng giá trị phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5] VI Tổng giá trị phần công việc Giá trị Bảng số STT Nội dung Tổng giá trị phần công việc thực Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) Tổng giá trị phần công việc Giá trị [ghi tổng mức đầu tư dự án] Tổng mức đầu tư dự án (Ghi chú: Phần tổng hợp giá trị phần công việc không vượt tổng mức đầu tư dự án phê duyệt;) VII Kiến nghị Trên sở nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị _[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: _[ghi tên dự án] Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, định./ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận: - Như trên; - Tổ chức thẩm định; - Lưu VT [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] PHỤ LỤC TỜ TRÌNH BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 5/6 (Kèm theo Tờ trình số _ ngày tháng năm ) BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT STT Nội dung Quyết định số việc phê duyệt dự án Quyết định số việc phê duyệt dự toán _ Các văn phê duyệt Bảng số Ghi Bản chụp Bản chụp Bản chụp … n BM-15-12 Lần ban hành: 3.1 Trang: 6/6
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 12 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 12 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 12 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay