BM 15 10 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 140 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:44

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số 05 CƠ QUAN PHÊ DUYỆT - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ……………… ………, ngày … tháng … năm…… QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Thiết kế Dự toán xây dựng công trình (Cơ quan phê duyệt) Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư; Các pháp lý khác có liên quan; Căn Thông báo kết thẩm định số Xét đề nghị Tờ trình số ngày Thông báo kết thẩm định số ngày ; QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Thiết kế Dự toán xây dựng công trình (nếu có) với nội dung chủ yếu sau: Tên công trình: Thuộc dự án: Loại, cấp công trình: Địa Điểm xây dựng: Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế dự toán xây dựng: Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có): Quy mô, tiêu kỹ thuật giải pháp thiết kế chủ yếu công trình: 10 Giá trị dự toán xây dựng công trình (nếu có): (Bằng chữ: ) Trong đó: - Chi phí xây dựng: - Chi phí thiết bị: - Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: BM-15-10 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: 11 Thời hạn sử dụng công trình: 12 Các nội dung khác: Điều Tổ chức thực Điều Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các quan có liên quan; - Lưu BM-15-10 Lần ban hành: 3.1 CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 10 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 10 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 10 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay