BM 15 07 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

1 139 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:41

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: /QĐ-HĐTV Hà Nội, ngày… tháng……năm… QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng…… HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Căn Quyết định số 3367/QĐ-BCT ngày 25/06/2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty; Căn Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn nghị số … /NQ-ABC/HĐTV ngày … Hội đồng thành viên Tổng Công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam việc thành lập Ban QLDA chuyên ngành TCT (sau viết tắt "BQLDACN ABC" "Ban"); Các pháp lý khác có liên quan; Xét đề nghị Tổng giám đốc TCT tờ trình số ngày /09/2016 việc thành lập BQLDACN ABC, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sau: Tên gọi, trụ sở Ban Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ cấu, tổ chức máy ………………………… Điều Trách nhiệm Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Trách nhiệm quan liên quan thi hành định này./ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Nơi nhận: - Như Điều 3; - ĐVTV; - Lưu: VT, Ban BM-15-07 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 07 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 07 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 07 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay