BM 15 06 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

1 141 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:40

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc /TTr-ABC/KTĐT Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… TỜ TRÌNH Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Kính gửi: Hội đồng thành viên TCT Căn Quyết định số 3367/QĐ-BCT ngày 25/06/2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương việc chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty; Căn Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn thực số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn nghị số … /NQ-ABC/HĐTV ngày … Hội đồng thành viên Tổng Công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt Nam việc thành lập BQLDA; Các pháp lý khác có liên quan; Hiện trạng Mục đích Nội dung Tổng giám đốc TCT kính trình Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt./ Tổng giám đốc Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:VP, KTĐT BM-15-06 Lần ban hành: 3.1 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 06 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 06 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 06 Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay