HD soan giao an dien tu

30 203 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:35

THAM Dù BI TRAO ®ỉi vỊ C¸CH so¹n gi¸o ¸n ®iƯn trªn phÇn mỊm power point NỘI DUNG Giới thiệu phÇn mỊm Power Point Khởi động phần mềm Màn hình làm việc cđa phÇn mỊm Soạn thảo Power Point Tạo hiệu ứng Power Point ChÌn hình ¶nh, ©m Chạy ch­¬ng trình (trình chiếu) L­u, më bµi so¹n, tho¸t khỏi phần mềm Quy trình thiết kế giảng 10 Thực hành số thao tác GIỚI THIỆU PHẦN MỀM Microsoft PowerPoint phần mềm trình chiếu phần mềm Microsoft Office Biểu tượng phần mềm PowerPoint KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM Cách 1: Click cht Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Power Point hình MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWER POINT - Sau khëi ®éng Microsoft PowerPoint mét mµn hình hiƯn ra: Thanh tiªu Thanh Thanh c«ng ®Ịthùc ®¬n( Menu) Danh s¸ch c¸c Slides Thanh c«ng vÏ Drawing Mµn hình Bè cơc c¸c so¹n th¶o Siled MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWER POINT - Sau khëi ®éng Microsoft PowerPoint mét mµn hình hiƯn ra: So¹n th¶o powerpoint NhËp văn b¶n + Click cht vµo biĨu t­ỵng Text Box trªn Drawing sau ®ã vÏ mét khung vïng so¹n th¶o - Tõ ®©y ta cã thĨ gâ néi dung cđa bµi so¹n khung cđa Text Box ChÌn hình vÏ + ChÌn hình vÏ ta sư dơng c¸c biĨu t­ỵng trªn Drawing BiĨu t­ỵng trªn Drawing Màu Nhóm vẽ Màu viền Chữ nghệ thuật Màu chữ Chèn ảnh từ thư viện KiĨu ®­êng vÏ ChÌn ảnh từ tệp tin X¸c ®Þnh ho¹t ®éng cđa hiƯu øng + Ho¹t ®éng cđa hiƯu øng: Click cht vµo mòi tªn bªn ph¶i cđa mơc Start ta cã ba lùa chän: - On click : Đèi t­ỵng ®­ỵc t¹o hiƯu øng sÏ lÇn l­ỵt hiĨn thÞ sau mçi click cht lóc trình diƠn - With Previous: Đèi t­ỵng sÏ ®éng hiĨn thÞ trình diƠn - After Previous: Đèi t­ỵng nµy sÏ hiĨn thÞ sau cïng c¸c ®èi t­ỵng kh¸c ®· trình diƠn + X¸c ®Þnh tèc ®é hiƯu øng hiĨn thÞ: Click vµo nót mòi tªn ph¶i cđa mơc Speed Bá hiƯu øng cho ®èi t­ỵng: + Click chän ®èi t­ỵng vµ nhÊn vµo nót Remove trªn cưa sỉ Custom Animation VÍ DỤ: 1/- LÀM CHO BẰNG NHAU BẰNG CÁCH VẼ THÊM ChÌn ©m + ChÌn ©m cã s½n ë PowerPoint -Tr­íc hÕt ta ph¶i chän ®èi t­ỵng sau ®ã nh¸y cht ph¶i vµo vïng ®· ®­ỵc ®ãng khung « phÝa bªn ph¶i cđa mơc Custom Animation, sÏ xt hiƯn b¶ng chän, ta chän Effect Options -> Timing -> Effect -> Ta lùa chän ©m ë « Sound -> Ok VÍ DỤ: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2011 Tốn Luyện tập Ồ ! Rất tiếc Chúc mừngbạn ! ChÌn nhạc + NÕu mn chÌn ©m lµ file nh¹c ë ngoµi CT PowerPoint ta: + BÊm cht vµo Insert → Movies and Sounds → Sound from File… -> Xt hiƯn b¶ng chän sau: + Chän ®­êng dÉn ®Õn tƯp ©m cÇn chÌn sau ®ã bÊm cht vµo tªn tƯp vµ bÊm OK -> Automatically / Whenclick CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ( TRÌNH DIỄN) + Sau so¹n xong vµ chän hiƯu øng cho toµn bé bµi so¹n ta nªn ch¹y thư CT ®Ĩ kiĨm tra, dut l¹i néi dung vµ chØnh sưa nÕu cÇn C¸ch 1: BÊm cht vµo biĨu t­ỵng Slide Show from curent slide n»m ë phÝa gãc d­íi cđa mµn hình PowerPoint C¸ch 2: NhÊn tỉ hỵp phÝm Shift + F5 (Hc nhÊn phÝm F5) + Khi mn kÕt thóc trình chiÕu quay vỊ mµn hình so¹n th¶o ta chØ viƯc nhÊn phÝm ESC trªn bµn phÝm Chú ghé qua nhà cho bé giỏ cá L­u bµi so¹n, Më l¹i bµi so¹n, Tho¸t khái Powerpoint ( Thùc hiƯn nh­ Word) Ta ckick chuột vào file -> Save As -> đặt tên cho giảng -> Save QUI TRÌNH THIẾT KẾ MỘT BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH Bước 1: Chọn dạy thích hợp Bước 2: Lựa chọn nội dung cần thể dạy ( ý tưởng trình bày) viết lại giấy (xây dựng kịch bản) Bước 3: Chia nhỏ nội dung thơng tin thành phần Mỗi phần thơng tin hiển thị slide Bước 4: Chuẩn bị tài ngun (văn bản; hình ảnh tĩnh, động; âm thanh; phim ảnh v.v…) cơng cụ phần mềm khác Bước 5: Tích hợp nội dung vào slide Powerpoint Bước 6: Qui định cách thức hiển thị thơng tin slide hình thức chuyển đổi slide Bước 7: Viết thơng tin giải thích cho slide Bước 8: Trình diễn thử sửa đổi để hồn thiện giảng Không nên cài đặt nhiều âm vào Slide Không nên trang trí nhiều hình ảnh không cần thiết vào Slide chứa nội dung dạy Màu Slide nên dùng màu nhẹ nhàng, chủ yếu làm rõ thông tin học [...]... vµo nót Remove trªn cưa sỉ Custom Animation VÍ DỤ: 1/- LÀM CHO BẰNG NHAU BẰNG CÁCH VẼ THÊM 6 ChÌn ©m thanh + ChÌn ©m thanh cã s½n ë trong PowerPoint -Tr­íc hÕt ta ph¶i chän ®èi t­ỵng sau ®ã nh¸y cht ph¶i vµo vïng ®· ®­ỵc ®ãng khung trong « phÝa bªn ph¶i cđa mơc Custom Animation, sÏ xt hiƯn b¶ng chän, ta chän Effect Options -> Timing -> Effect -> Ta lùa chän ©m thanh ë trong « Sound -> Ok VÍ DỤ:... -> Ok VÍ DỤ: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2011 Tốn Luyện tập Ồ ! Rất tiếc Chúc mừngbạn ! ChÌn nhạc + NÕu mn chÌn ©m thanh lµ những file nh¹c ë ngoµi CT PowerPoint ta: + BÊm cht vµo Insert → Movies and Sounds → Sound from File… -> Xt hiƯn b¶ng chän sau: + Chän ®­êng dÉn ®Õn tƯp ©m thanh cÇn chÌn sau ®ã bÊm cht vµo tªn tƯp vµ bÊm OK -> Automatically / Whenclick 7 CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ( TRÌNH DIỄN) + Sau... động; âm thanh; phim ảnh v.v…) bằng các cơng cụ phần mềm khác nhau Bước 5: Tích hợp các nội dung vào các slide Powerpoint Bước 6: Qui định cách thức hiển thị thơng tin trong mỗi slide và hình thức chuyển đổi giữa các slide Bước 7: Viết các thơng tin giải thích cho mỗi slide Bước 8: Trình diễn thử và sửa đổi để hồn thiện bài giảng 1 Không nên cài đặt quá nhiều âm thanh vào các Slide 2 Không nên trang trí... chän c¸c hiƯu øng lµm cho ®èi t­ỵng di chun tõ vÞ trÝ nµy ®Õn vÞ trÝ kh¸c , chän Motion Paths → ( ngơi sao màu trắng) + ĐĨ chän c¸c hiƯu øng xt hiƯn vµ ch¹y chữ trªn mµn hình click cht vµo Entrance ( ngơi sao màu xanh) + Ta cã thĨ chän c¸c hiƯu øng cã s½n NÕu mn lùa chän ®Çy ®đ bÊm cht vµo More Effects… + Khi lùa chän mét hiƯu øng nµo ®ã thì phÇn văn b¶n ®­ỵc lùa chän trªn mµn hình cđa PowerPoint sÏ thay...Ví dụ: THỪ NGÀY THÁNG NĂM THỪ NGÀY THÁNG NĂM 5 Chän hiƯu øng cho bµi so¹n Click cht vµo Slide Show → Custom Animation Click cht vµo Add Effect Nhãm hiƯu øng XH trªn mµn hình Nhãm hiƯu øng lµm ®ỉi mµu, cì chữ Nhãm hiƯu øng lµm biÕn mÊt Nhãm hiƯu øng di chun ®èi t­ỵng + ĐĨ chän c¸c hiƯu øng lµm ®ỉi mµu chữ, cì
- Xem thêm -

Xem thêm: HD soan giao an dien tu , HD soan giao an dien tu , HD soan giao an dien tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay