Toan viet cac so do dien tich duoi dang stp

5 167 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:35

TRNG TIU HC GING NN Môn : Toán lớp Ng ời thực : Nguyn Vn Khng Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Toỏn Kiểm tra cũ : Viết số đo sau dới dạng số thập phân 4,562 4tấn 562kg = 45,023 45kg 23g = kg Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Toỏn Vit cỏc s o din tớch di dng s thp phõn Ôn lại hệ thống đơn vị đo diện tích Lớn mét vuông Km2 hm2(ha) Mét vuông dam2 m2 Bé mét vuông dm2 cm2 mm2 1km 1hm2 1dam2 1m2 1dm2 1cm2 1mm2 =100hm2 = 100dam2 = 0,01km2 =100m2 =100dm2 =100cm2 =100mm2 =0,01cm2 =0,01hm2 =0,01dam2 =0,01m2 =0,01dm2 * Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị liền sau hay 0,01 đơn vị liền tr 100 ớc Ví dụ a)Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3m2 5dm2 = .m2 b)Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 42dm2 = .m2 42 Cách làm: = 3m 5dm m2 = 3,05m2 100 Cách làm: 42dm2 = 100 m2 = 0,42m2 Vậy Vậy 2 : 3m2 5dm2 = 3,05m2 : 42dm2 = 0,42m2 Th t ngy 16 thỏng 10 nm 2013 Toỏn Vit cỏc s o din tớch di dng s thp phõn Thực hành Bài : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 0,56 m2 ; a) 56dm2 = 17,23 b) 17dm2 23cm2 = dm2 ; 0,23 dm2 ; c) 23cm2 = 2,05 cm2 d) 2cm2 5mm2 = Bài : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 1654m2 = 0,1654ha ; b) 5000m2 = 0,5ha ; c) 1ha = 0,01km2 ; 0,15km d) 15ha = Phòng giáo dục CH U TH NH TRNG TIU HC GING NN Hẹn gặp lại! 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan viet cac so do dien tich duoi dang stp , Toan viet cac so do dien tich duoi dang stp , Toan viet cac so do dien tich duoi dang stp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay