khai niem so thap phan tiet 1 tqt

16 188 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:34

TIẾT: TOÁN GIÁO VIÊN: Nguyễn Văn Khướng Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán Kiểm tra cũ : a/ 1dm = m 10 ? c/ 1mm = -> Các phân số b/ 1cm = 1000 1 ; ; 10 100 1000 Phân ? số thập phân 100 m? m? gọi Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán a) m 0 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN dm cm mm 0m 1dm 1dm hay= 1dmm 10 viết thành 0,1 …m 0 0m 1cm0dm hay1cm =m1cm 100 viết thành 0,01 … m 1 0dm 0m = 1mm 1mm hay0cm 1mm m 1000 viết thành 0,001 …… m Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Nhận xét : Phân số thập phân 10 100 Số thập phân = 0,1 0,1 đọc : không phẩy 0,1 = = 0,01 1000 = 0,001 10 0,01 đọc : không phẩy không 0,01 = 100 0,001 đọc là: không phẩy không không 0,001 = 1000 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán b) m 0 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN dm cm mm 5 5dm hay 10 m 0,5 m viết thành , 7cm hay m 100 viết thành 0,07 … m 9 9mm hay m 1000 viết thành 0,009 … m Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Nhận xét : Phân số thập phân 10 100 Số thập phân 0,5 = 0, 0,5 đọc : không phẩy năm 0,5 = = 0, 0,07 1000 = 0, 0,009 10 0,07 đọc : không phẩy không bảy 0,07 = 100 0,009 đọc là: không phẩy không không chín 0,009 = 1000 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN ->Các số : 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,5 ; 0,07 ; 0,009 … gọi số thập phân - Số thập phân có đặc điểm khác so với số tự nhiên ? Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Tự tìm ghi vào nháp số thập phân Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài a) Đọc phân số thập phân số thập phân vạch tia số: 10 10 10 10 10 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 10 0,6 10 0,7 10 10 0,8 0,9 1 10 0,01 b) 100 100 100 100 100 100 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 100 0,07 100 100 0,08 0,09 0,1 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Bài Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): a) 7dm = m = 0,7 , m 10 5dm = m = 0,5 … m 10 2mm = m = 0,002 … m 1000 4g = kg = 0,004 … kg 1000 Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016 TOÁN CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Chọn cách viết 1/ A B 0,5 5 10 =… C D 0,05 0,005 35 2/ =… 100 A B 0,035 C 0, 35 35 D 0,0035 3/ =… 1000 A B 0,7 C 0,007 D 0,07 56 d) =… 1000 A B 0,56 C 0, 056 0,0056 D 56 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN + Trong bảng sau đâu số thập phân? B A 12 0,5 10 12 100 35 C 0,12 Dặn dò: 35 100 0,35 375 1000 0,375 Ghi nhớ kiến thức vừa học hoàn 0,09 thành 100 Vở tập 2b học sau: 0,7 Khái niệm sgk Chuẩn bị 10 số thập5 6phân (tiếp56theo) 0,056 1000 75 Số thập phân Chóc c¸c em häc giái ! [...]... ba, ngày 11 tháng 10 năm 2 016 TOÁN CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Chọn cách viết đúng 1/ A B 0,5 5 5 10 =… C D 0,05 0,005 35 2/ =… 10 0 A B 0,035 C 0, 35 35 D 0,0035 7 3/ =… 10 00 A B 0,7 C 7 0,007 D 0,07 56 d) =… 10 00 A B 0,56 C 0, 056 0,0056 D 56 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2 016 Toán KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN + Trong bảng sau đâu là số thập phân? B A 5 12 0,5 5 10 12 10 0 35 C 0 ,12 Dặn dò: 35 10 0 0,35 375 10 00 0,375... thập phân? B A 5 12 0,5 5 10 12 10 0 35 C 0 ,12 Dặn dò: 35 10 0 0,35 375 10 00 0,375 Ghi nhớ kiến thức vừa học và hoàn 9 0,09 9 thành các bài trong 10 0 Vở bài tập và bài 2b 7 học sau: 7 0,7 Khái niệm trong sgk Chuẩn bị bài 10 số thập5 6phân (tiếp56theo) 0,056 10 00 3 75 Số thập phân Chóc c¸c em häc giái !
- Xem thêm -

Xem thêm: khai niem so thap phan tiet 1 tqt , khai niem so thap phan tiet 1 tqt , khai niem so thap phan tiet 1 tqt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay