BM 15 04b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

3 149 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:34

Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT. Đây là một trong 60 biểu mẫu trong quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Biểu mẫu này được xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của luật. Nên tải đủ 60 biểu mẫu để có được quy trình hoàn thiện Mẫu số 03 CƠ QUAN THẨM ĐỊNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………… V/v thông báo kết thẩm định thiết kế sở …………… , ngày … tháng … năm … dự án Kính gửi: (Tên Đơn vị trình) (Cơ quan thẩm định) nhận Văn số ngày …… trình thẩm định thiết kế sở dự án (Tên dự án đầu tư) Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Các khác có liên quan Sau xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết thẩm định thiết kế sở dự án (tên dự án) sau: I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: Người định đầu tư: Tên chủ đầu tư (nếu có) thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại, ): Địa điểm xây dựng: Giá trị tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Thời gian thực hiện: Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 10 Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 11 Các thông tin khác (nếu có): II HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Văn pháp lý: BM-15-04B Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/3 (Liệt kê văn pháp lý hồ sơ trình) Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: Hồ sơ lực nhà thầu: III NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH Ghi tóm tắt nội dung hồ sơ thiết kế sở dự án trình thẩm định gửi kèm theo Tờ trình thẩm định thiết kế sở Tổ chức trình thẩm định IV KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ - Sự phù hợp thiết kế sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt chấp thuận với phương án tuyến công trình chọn công trình xây dựng theo tuyến; - Sự phù hợp thiết kế sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực; - Sự phù hợp phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ lựa chọn công trình có yêu cầu thiết kế công nghệ; - Sự phù hợp giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; - Sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế; - Điều kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức, lực hành nghề cá nhân tư vấn lập thiết kế; - Sự phù hợp giải pháp tổ chức thực dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu thiết kế sở; - Ý kiến việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế tiết kiệm chi phí xây dựng công trình dự án (áp dụng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) V KẾT LUẬN Thiết kế sở dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt triển khai bước Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh Trên thông báo (Cơ quan thẩm định) kết thẩm định thiết kế sở dự án (Tên dự án) Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực theo quy định./ Nơi nhận: CƠ QUAN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) - Như trên; - …; - …; BM-15-04B Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/3 - Lưu BM-15-04B Lần ban hành: 3.1 Trang: 3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 04b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 04b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 04b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay