HDSD phần mềm master test online (THCS nguyên hòa)

27 452 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:28

Trường THCS Nguyên Hòa NỘI DUNG I Giới thiệu II Cài phần mềm đăng kí quyền III Tạo ngân hàng câu hỏi IV Ra đề thi V Sao lưu phục hồi sở liệu VI Đồng sở liệu VII Tạo ngân hàng câu hỏi chung cho trường I Giới thiệu - MASTER TEST ONLINE hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến Phần mềm hỗ trợ giáo viên công tác quản lý câu hỏi đề thi, kiểm tra cách tốt - MASTER TEST ONLINE có hai chế độ hoạt động: * Khi hoạt động Online (Hoạt động kết nối tới máy chủ đơn vị quản lý - PDG): Khi máy tính kết nối internet giáo viên tải liệu Phòng GD máy cá nhân để sử dụng đưa ngân hàng câu hỏi lên máy chủ đơn vị quản lí * Khi hoạt động Offline (Không kết nối tới máy chủ đơn vị quản lý): Hệ thống MASTER TEST ONLINE cho phép người dùng hoạt động offline không cần kết nối internet Giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi riêng riêng kết nối internet đồng ngân hàng câu hỏi cá nhân lên máy chủ đơn vị quản lý kết nối internet MASTER TEST ONLINE cung cấp cho người dùng khả quản lý ngân hàng câu hỏi cách linh hoạt hiệu MASTER TEST ONLINE quản lý câu hỏi theo khối lớp, môn học chuyên đề II Cài phần mềm đăng kí quyền (offline) Cài phần mềm - Bước 1: Cho đĩa quyền vào ổ CD/DVD máy tính - Bước 2: Copy tất folder (hình 1) đĩa vào máy tính (ổ D) Hình - Bước 3: Mở folder THCS NGUYÊN HÒA chọn file cài đặt Master test client THCS để bắt đầu thực công việc cài đặt Đăng kí quyền Sau cài xong phần mềm xuất hộp thoại (hình 2): Nhập tên người dùng là: admin Mật là: admin Sau nhấn vào đăng nhập Hình Hình Hình III Tạo ngân hàng câu hỏi (offline) Muốn tạo ngân hàng câu hỏi trước hết phải tạo môn học chuyên đề môn học Tạo môn học: - Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau chọn chức “quản lí môn học” (hình 5) Sau xuất hộp thoại hình Hình Hình - Bước 2: Chọn khối lớp chọn biểu tượng “Thêm” Sau gõ tên môn học nhấn nút “Lưu” Giả sử tạo môn học Tiếng Anh lớp (hình 7) Sau cần tạo chuyên đề môn Tiếng Anh Hình Tạo chuyên đề - Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau chọn chức “quản lí chuyên đề” Sau xuất hộp thoại hình - Bước 2: Chọn khối lớp cần tạo chuyên đề (giả sử khối lớp 8) Sẽ xuất môn học vừa tạo môn Tiếng Anh - Bước 3: Chọn biểu tượng “Thêm” nhập tên chuyên đề cần tạo (VD: Chương Linh) sau nhấn chữ Lưu tạo chuyên đề hình Hình Hình Tạo câu hỏi làm ngân hàng câu hỏi - Bước 1: Chọn biểu tượng “Ngân hàng câu hỏi” chọn chức “Cập nhật từ file” (hình 10) - Bước 2: Xuất hộp thoại (hình 11), chọn khối lớp 8, chọn môn Tiếng Anh, chọn chuyên đề cần tạo câu hỏi, chọn mức độ kiến thức - Bước 3: Chọn chức “mở file” sau chọn đường dẫn tới file tạo trước câu hỏi - Bước 4: Xuất câu hỏi cửa sổ hiển thị nội dung chọn chức “cập nhật” Hình 10 Hình 11 Microsoft Word Document Câu hỏi nối chéo Chú ý: Sau soạn xong câu hỏi theo quy tắc nên chia câu hỏi theo mức độ kiến thức khác thành file riêng - Ví dụ: Để tạo ngân hàng câu hỏi cho môn Tiếng Anh 8, chuyên đề chia thành file word tương ứng với mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao Microsoft Word Document Nhận biết Microsoft Word Document Thông hiểu Microsoft Word Document Vận dụng Microsoft Word Document Vận dụng cao VI Ra đề thi (offline) - Bước 1: Chọn biểu tượng “Ra đề thi” chọn chức “Làm đề từ CSDL” (hình 12) Hình 12 - Bước 2: Chọn chức “Thêm ma trận” (hình 13) Hình 13 - Bước 2: Chọn chức “Thêm ma trận” xuất giao diện Thiết lập chung Sau điền đầy đủ thông tin: Khối lớp, môn học, thang điểm, tên ma trận Nhấn nút “tiếp tục” (H.14) - Bước 3: Chọn “% điểm” nhấn nút “lưu chuyên đề” sau nhấn nút “tiếp tục” (hình 15) Hình 15 Hình 14 - Bước 4: Sau lưu xong chuyên đề xuất giao diện thiết lập chi tiết điểm chuyên đề Giáo viên tự quy định số lượng câu hỏi số điểm với mức độ kiến thức theo hai nhóm loại câu: Trắc nghiệm Tự luận Sau nhấn “Lưu” (hình 16) Hình 16 - Bước 5: Xuất giao diện chọn ma trận vừa tạo chọn “Tiếp tục” (hình 17) Hình 17 - Bước 6: Giáo viên lựa chọn cách thức lấy câu hỏi Có thể lấy câu hỏi chọn lấy câu hỏi ngẫu nhiên Chọn nút “Tiếp tục” (hình 18) Hình 18 - Bước 7: GV tự lấy loại câu hỏi theo mức độ kiến thức số câu thiết lập ma trận đề Sau lấy đủ số câu hỏi nhấn nút “Tiếp tục” (hình 19) Hình 19 - Bước 8: Đóng gói GV điền đầy đủ thông tin vào mục: + Tiêu đề + Số đề cần tạo + Tạo mã đề + Thời gian làm + Mẫu đề + Nơi lưu Sau nhấn vào nút “Xuất đề” (hình 22) Như trình đề hoàn tất Hình 22 V Sao lưu phục hồi liệu (hoạt động offline) - Sau tạo ngân hàng câu hỏi cho riêng để tránh bị liệu cục có máy tính (trong trường hợp máy tính bị cố) GV nên lưu liệu Sau muốn lấy lại liệu lưu chọn chức phục hồi liệu Sao lưu liệu - Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau chọn chức “Sao lưu phục hồi CSDL” (hình 20) - Bước 2: Chọn sang mục “sao lưu liệu” (có thể lưu theo chuyên đề lưu toàn bộ) Chọn nơi lưu trữ sau nhấn nút “sao lưu” (hình 21) Hình 20 Hình 21 Phục hồi sở liệu - Bước 1: Chọn biểu tượng “Quản trị hệ thống” sau chọn chức “Sao lưu phục hồi CSDL” (hình 23) - Bước 2: Chọn sang mục “Phục hồi liệu” chọn đường dẫn tới nơi lưu trữ file lưu trước sau nhấn nút “Phục hồi” (hình 24) Hình 24 Hình 23 VI Đồng sở liệu (hoạt động online) - Khi máy tính có kết nối internet, GV dùng tài khoản online (do quản lí nhà trường cấp) để đồng sở liệu (tức tải về) câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi cấp quản lí để sử dụng Hoặc cập nhật (tải lên) liệu lên server (máy chủ) cấp quản lí (Phòng GD) - Tài khoản online GV sau: Microsoft Excel Worksheet Tài khoản online GV THCS Nguyên Hòa Các bước để đồng sở liệu - Bước 1: Trong giao diện offline chọn “Quản trị hệ thống” chọn tính “đồng CSDL” - Bước 2: Giao diện đăng nhập lại lên, lần GV đăng nhập tài khoản online mà cấp để đăng nhập vào hệ thống Master test online chế độ online (hình 25) - Bước 3: Giao diện đồng CSDL xuất (hình 26) GV lựa chọn: + Tải liệu lên server: Tải liệu câu hỏi cục máy tính lên liệu chung cấp quản lý + Đồng liệu sở liệu: Tải câu hỏi liệu chung máy để sử dụng Sau GV chọn chuyên đề nguồn chuyên đề đích - Bước 4: GV nhấn “Đồng bộ” để hệ thống tự động thực thao tác với liệu Hình 26 Hình 25 VII Tạo ngân hàng câu hỏi chung cho trường Sau GV tự tạo ngân hàng câu hỏi riêng cho chế độ offline (cục bộ) lưu liệu thành file gửi cho quản lí nhà trường để cập nhật vào ngân hàng câu hỏi chung trường - Bước 1: Quản lí nhà trường đăng nhập tài khoản offline máy tính nhà trường sau chọn biểu tượng “Ngân hàng câu hỏi” chọn chức “Cập nhật từ ngân hàng khác” (H.27) - Bước 2: Tại giao diện “Quản lí ngân hàng câu hỏi” quản lí nhấn nút “ Chọn CSDL nguồn” (nơi lưu file liệu GV gửi về) Quản lí nhà trường chọn thông tin chuyên đề sở liệu nguồn sở liệu đích sau nhấn nút “Cập nhật” (H.28) Hình 27 Hình 28 [...]... động online) - Khi máy tính có kết nối internet, GV có thể dùng tài khoản online của mình (do quản lí nhà trường cấp) để đồng bộ cơ sở dữ liệu (tức tải về) các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi của cấp quản lí để sử dụng Hoặc cập nhật (tải lên) dữ liệu của mình lên server (máy chủ) của cấp quản lí (Phòng GD) - Tài khoản online của mỗi GV như sau: Microsoft Excel Worksheet Tài khoản online của GV THCS Nguyên. .. 1: Trong giao diện offline chọn “Quản trị hệ thống” và chọn tính năng “đồng bộ CSDL” - Bước 2: Giao diện đăng nhập lại hiện lên, lần này GV đăng nhập tài khoản online mà mình được cấp để đăng nhập vào hệ thống Master test online trong chế độ online (hình 25) - Bước 3: Giao diện đồng bộ CSDL xuất hiện (hình 26) GV lựa chọn: + Tải dữ liệu lên server: Tải dữ liệu các câu hỏi cục bộ trong máy tính lên dữ
- Xem thêm -

Xem thêm: HDSD phần mềm master test online (THCS nguyên hòa) , HDSD phần mềm master test online (THCS nguyên hòa) , HDSD phần mềm master test online (THCS nguyên hòa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay