chuong3 (1)

5 157 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:18

CHƯƠNG III V ––LÀM Ổn định VIỆC môi VỚI trường THƯtrong MỤC, Windows TẬP TIN 3.1 Cài đặt thêm thành phần Windows Chọn Start/ Settings/ Control Panel Chọn Add/Remove Programs Chọn Add/Remove Windows Components xuất cửa sổ Windows Components Winzard xuất hiện, đánh dấu kiểm mục muốn chọn Chọn Next/Insert Disk xuất hiện, đưa đĩa cài đặt vào chọn OK/ CHƯƠNG III V ––LÀM Ổn định VIỆC môi VỚI trường THƯtrong MỤC, Windows TẬP TIN 3.2 Cài đặt chương trình ứng dụng Để sử dụng phần mềm việc ta phải cài đặt Các bước để cài đặt: Chọn Start/Settings/Control Panel/ Add/Remove Programs chọn Add New Programs chọn CD or Floppy chọn Next, xuất hộp thoại, chọn Browse xác định đường dẫn đến chương trình cài đặt Chọn Next hộp thoại Run Installation Program xuất chọn Finish CHƯƠNG III V ––LÀM Ổn định VIỆC môi VỚI trường THƯtrong MỤC, Windows TẬP TIN 3.3 Bổ sung chương trình vào lệnh đơn Start Các chương trình sau cài đặt tự động bổ sung vào Menu Start Nếu chưa thấy, bổ sung sau: Chọn Start/Settings/Taskbar & Start Menu Chọn thẻ Addvanced/Add/Browse để tìm chương trình ấn OK Chọn thư mục muốn đặt chương trình chọn New Folder/Next Gõ tên tập tin vào hộp văn chọn Finish CHƯƠNG III V ––LÀM Ổn định VIỆC môi VỚI trường THƯtrong MỤC, Windows TẬP TIN 3.4 – 3.6 HV tự tham khảo 3.7 Gỡ bỏ ứng dụng Chọn Start/Settings/ Control Panel/Add/Remove Programs mặc định danh sách phần mềm cài đặt liệt kê bên trái cửa sổ Chọn chương trình muốn loại bỏ, chọn nút Change/Remove Chọn Yes để gỡ bỏ Chọn OK để hoàn tất việc gỡ bỏ chương trình CHƯƠNG III V ––LÀM Ổn định VIỆC môi VỚI trường THƯtrong MỤC, Windows TẬP TIN 3.8 Thiết bị Plug and Play Cắm cap thiết bị Plug and Play vào cổng dành riêng máy tính Hộp thông báo Found New Harware hiển thị chọn Next Chọn Search For ASuitable Driver for Mydevice chọn Next Tìm đường dẫn đến cài chọn Next chọn Finish
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong3 (1) , chuong3 (1) , chuong3 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay