CHUONG 6

13 183 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:18

CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS 6.1 Dựng mỏy tớnh b tỳi (Hv t tỡm hiu) 6.2 Dựng du nhc lnh M ca s DOS nh sau: Start/Program/Accessories/Command Prompt * Trng din cỏc th mc hoc a hoc th mc * Lnh lit kờ th mc, tin Dir * Chuyn a TL CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Tạo thư mục (MD: Make Directory) MD [] VD: C:\>MD DUTRU : Tạo thư mục DUTRU Trong ổ C C:\>MD DUTRU\KETOAN : Tạo thư mục KETOAN thư mục t.mục DUTRU Trong ổ C CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Chuyển thư mục (CD: change Directory) CD [] VD: Từ thư mục gốc ổ C chuyển sang DUTRU C:\> CD DUTRU Từ thư mục DUTRU sang thư mục BAITAP: C:\DUTRU>CD C:\ BAITAP - CD Xem đường dẫn thư mục hành - CD A: Xem đường dẫn thư mục hành đĩa ổ đĩa A - Ra khỏi thư mục: CD Về thư mục mẹ thư mục hành CD\ Về thư mục gốc Chú ý: Tại thời điểm, đĩa có thư mục mà MS DOS theo dõi, dùng lệnh chuyển ổ đĩa ta chuyển đến thư mục mà DOS theo dõi ổ đĩa CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Xoá thư mục (RD: Remove Directory) RD [] Lệnh đòi hỏi thư mục muốn xoá phải khác thư mục gốc hay thư mục hành phải rỗng VD: C:\>RD\DUTRU\KETOAN * Tạo tệp: COPY CON [] Ghi chú: Sau để vào lệnh, bạn bắt đầu gõ nội dung tập tin Gõ xong nội dung ấn Enter lưu cách ấn F6 Ctrl Z để lưu tập tin Lưu ý ấn Enter để xuống dòng bạn hiệu chỉnh nội dung ghi dòng Trong trường hợp này, muốn hiệu chỉnh lại cách lưu tập tin xoá để tạo lại tập tin CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Hiện nội dung tệp lên hình: TYPE [][>PRN] Tham số PRN dùng để in máy in Lệnh có ý nghĩa tệp văn tên tệp không dùng ký tự * ? VD: Cần xem tập tin: LUONGT1.TXT ổ C thư mục DUTRU C:\>TYPE DUTRU\LUONGT1.TXT CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Xoá tệp (Del:Delete) DEL [] Phần tên tệp có chứa dấu gộp * ? Khi hệ thống xoá tất tệp tư ơng ứng tìm Vd: DEL SL.TXT : Xoá tệp SL.TXT thư mục hành DEL*.BAK :Xoá tất tệp có đuôi BAK thư mục hành DEL A:*.* : Xoá hết tất tệp thư mục chủ, ổ đĩa A Việc làm nguy hiểm ta xoá nhầm Nên hệ thống hỏi lại trước thực việc xoá tệp có chắn xoá hay không? Nếu chắn xoá gõ phím Y không gõ phím N - Nếu có tham số /P, trước xoá tệp, MS DOS hỏi xem ta có đồng ý xoá không, Nếu chắn xoá gõ phím Y không gõ phím N CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS * Copy tệp: COPY[] [][/V] Lệnh chép hay nhóm tệp từ thư mục sang thư mục khác /V: Kiểm tra việc chép có xác không VD: Chép tệp Baocao.vns từ thư mục A:\BAOCAO vào thư mục DUTRU ổ C C:\> COPY A:\BAOCAO\Baocao.vns Chép tất tệp có đuôi PAS thư mục gốc đĩa A sang thư mục TP7 đĩa C với tên tệp giữ nguyên A:\>COPY *PAS C:\TP7 CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS C:\HOCTAP MON_HOC DIEM_MONHOC CA_NHAC VAN_BAN Hoc_Hoa.PPT Hoc_Sinh.PPT Hoc_Văn.PPT Diem_Toan.XLS Diem_Ly.XLS Diem_Tin.XLS Doi_Bo.MP3 Hue_Thuong.MP3 Len_Ngan.MP3 Bao_Cao.DOC So_Ket_HK1.DOC Cong_Van.DOC CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS C:\HOCTAP MON_HOC DIEM_MONHOC CA_NHAC VAN_BAN Hoc_Hoa.PPT Hoc_Sinh.PPT Hoc_Văn.PPT Diem_Toan.XLS Diem_Ly.XLS Diem_Tin.XLS Doi_Bo.MP3 Hue_Thuong.MP3 Len_Ngan.MP3 Bao_Cao.DOC So_Ket_HK1.DOC Cong_Van.DOC CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS Yờu cu: + Xõy dng cõy th mc theo mu sau, bng cỏc lnh va hc + Copy loi_hoa3.ppt th mc tờn hc viờn1 sang th mc tờn hc viờn + Xoỏ Mụn_hc3.ppt th mc tờn hc viờn CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS C:\NHểM S HC VIấN HC VIấN HC VIấN HC VIấN Loi_hoa1.PPT Loi_hoa2.PPT Loi_hoa3.PPT ng_vt1.PPT ng_vt2.PPT ng_vt3.PPT S_thớch1.PPT S_thớch2.PPT S_thớch3.PPT Mụn_hc1.PPT Mụn_hc2.PPT Mụn_hc3.PPT CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS C:\>MD NHOMSO C:\>CD NHOMSO C:\NHOMSO>MD HC_VIấN_1 C:\NHOMSO>CD HC_VIấN_1 C:\NHOMSO\HC_VIấN_1> Copy Con loi_hoa1.ppt C:\NHOMSO\HC_VIấN_1> Copy Con loi_hoa2.ppt C:\NHOMSO\HC_VIấN_1> Copy Con loi_hoa3.ppt C:\NHOMSO>MD HC_VIấN_2 C:\NHOMSO>CD HC_VIấN_2 C:\NHOMSO\HC_VIấN_2> Copy Con ng_vt1.ppt C:\NHOMSO\HC_VIấN_2> Copy Con ng_vt2.ppt C:\NHOMSO\HC_VIấN_2> Copy Con ng_vt3.ppt CHNG VI CC TRèNH PH TR TRONG WINDOWS ường dẫn đầy đủ đến tệp sau: C:\HOCTAP\Van_Ban\Cong_VAN.DOC C:\HOCTAP\DIEM_MONHOC\DIEM_Tin.XLS C:\HOCTAP\CA_NHAC\Len_ngan.MP3 C:\HOCTAP\Mon_hoc\Hoc_Hoa.MP3
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 6 , CHUONG 6 , CHUONG 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay