CHUONG 5

7 155 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:18

CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN 2.2 Th mc v tin Tập tin (File): tập hợp thông tin có quan hệ với đ ợc lu trữ đĩa thông qua tên tệp Tập tin nội dung th, tập văn bản, hay tập hợp lệnh chơng trình, Th mục (Directory): th mục bảng liệt kê nội dung đĩa, chứa thông tin nh: tên tập tin, ngày mà tập tin đợc tạo hay đợc sửa chữa CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN * Cỏch t tờn - Tên tập tin: tập tin đợc lu tr đĩa có tên đặt Tên gồm hai phần: phần tên (File name) phần mở rộng (extention) Trên HĐH MS-DOS phần tên đợc qui định có độ dài tối đa ký tự, phần mở rộng có ký tự đợc ngăn cách với phần tên dấu chấm VD: - ABC - TEP CONGVANDEN - C1.TXT - VANBAN.141A - BAITAP1.PAS - AUTOEXEC.BAT CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN Mt s c trng (uụi) thng c dựng vi ý ngha riờng + uụi COM v EXE dnh cho cỏc chng trỡnh ngụn ng mỏy + uụi BAT dnh cho cỏc cha cỏc cõu lnh ca h iu hnh + uụi PAS dnh cho cỏc l chng trỡnh ngun trờn ngụn ng Pascal + uụi PRG dnh cho cỏc l chng trỡnh ngun trờn ngụn ng qun tr d liu Fox CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN 2.2 2.7 Hv t tỡm hiu 2.8 To th mc -Chn a cn to th mc -Click phi chut vo vựng bt k chn New/Folder -Gừ tờn th mc 2.9 B sung th mc vo danh sỏch Favorites -M th mc mun b sung vo danh sỏch Favorites/Favorites -Chn lnh Add Favorites -t li tờn cho th mc, chn OK CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN 5.10 Chn nhiu tin hay th mc (HV t tỡm hiu) 2.2.10 Di chuyn th mc v tin -Chn cỏc th mc v cn di chuyn -Click phi chut vo cỏc th mc hay ó chn, chn Cut -Chn a v th mc cn di chuyn n -Click phi chut vo ni cn di chuyn n, chn Paste 2.2.11 Copy th mc v Tng t nh di chuyn thay lnh Cut bng lnh Copy CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN 2.2.12 Thay i tờn th mc v tin -Click phi chut vo cỏc th mc hay cn i tờn -Chn Rename -Gừ tờn mi vo 2.2.13 Chộp cỏc v th mc USB Chn tp, th mc mun chộp a USB -Click phi chut vo tp, th mc ó chn - Chn lnh Send To v sau ú chn USB CHNG II V LM H IU VIC HNH VI TH WINDOWS MC, TP TIN 5.15 Hu b th mc v tin - Chn cỏc th mc, cn xoỏ -Click phi chut vo cỏc th mc hay cn xoỏ -Chn Delete; Hp cnh bỏo xut hin, chn Yes nu mun xoỏ 5.16 Phc hi hoc xoỏ hn v th mc * Phc hi: Chn cỏc tp, th mc cn phc hi Recycle Bin Chn Restore phớa bờn trỏi ca s Recycle Bin * Xoỏ hn: Chn Empty Recycle Bin
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 5 , CHUONG 5 , CHUONG 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay