Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng phụ tùng vật tư tại công ty kỹ thuật máy bay

102 144 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:58

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHẠM VĂN HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CUNG ỨNG PHỤ TÙNG VẬT TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: CB140683 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ TRẦN ÁNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Với niềm đam mê nhiệt huyết phát triển nghiệp lĩnh vực kinh doanh đạt đƣợc mục tiêu to lớn hoàn thành tốt chƣơng trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, dành khoảng thời gian ý nghĩa để hoàn thành việc học tập nghiên cứu luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng phụ tùng vậtCông ty kỹ thuật máy bay” Ngoài cố gắng thân, nhận đƣợc giúp đỡ ủng hộ nhiều từ phía thầy cô, đồng nghiệp gia đình Trƣớc hết, xin cảm ơn thầy cô Viện Kinh tế Quản thuộc Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội truyền đạt kiến thức vô quý báu thời gian tác giả học tập trƣờng Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hƣớng dẫn mình, TS Ngô Trần Ánh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ trình làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn Giám đốc trung tâm cung ứng phụ tùng vật tƣ, Trƣởng ban Tài kế toán anh, chị đồng nghiệp Công ty kỹ thuật máy bay, nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt việc nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn thành viên gia đình động viên tạo điều kiện cho học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng phụ tùng vật Công ty kỹ thuật máy bay” công trình nghiên cứu thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn giải pháp đề xuất dựa hiểu biết công tác quản cung ứng phụ tùng vậtcông ty kỹ thuật máy bay Các số liệu, kết quả, trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực Tác giả Phạm Văn Hùng MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục đồ, bảng biểu Danh mục chữ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CUNG ỨNG PHỤ TÙNG VẬT 1.1 Khái quát chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng .4 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng .4 1.1.2 Phân biệt quản trị chuỗi cung ứng logistics 1.1.3 Quá trình phát triển quản trị chuỗi cung ứng .8 1.1.4 Tầm quan trọng quản trị chuỗi cung ứng 1.1.5 Cấu trúc trình quản trị chuỗi cung ứng 10 1.1.6 Vai trò quản trị chuỗi cung ứng 12 1.1.7 Tiêu chí đánh giá hiệu quản trị chuỗi cung ứng 14 1.2 Quản trị dự trữ 16 1.3 Phụ tùng vật tƣ nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị cung ứng phụ tùng vật 26 1.3.1 Phụ tùng vật 26 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị cung ứng phụ tùng vật 27 Kết luận chƣơng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN CUNG ỨNG PTVT TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAY 34 2.1 Tổng quan công ty kỹ thuật máy bay 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh VAECO 40 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 VAECO 40 2.2.2 Ước tính kết sản xuất kinh doanh năm 2016 .41 2.3 Thực trạng chuỗi cung ứng phụ tùng vậtCông ty kỹ thuật máy bay 46 2.3.1 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Trung tâm cung ứng phụ tùng vật 46 2.3.2 Quy trình mua phụ tùng vật 47 2.3.3 Quy trình phân loại kiểm soát phụ tùng vật 53 2.3.4 Xây dựng mức dự trữ kho phụ tùng vật tiêu hao 57 2.3.5 Quy trình triển khai lấp đầy mức kho .60 2.3.6 Thực trạng xuất, nhập PTVT 67 2.3.7 Kiểm soát nhà cung ứng hợp đồng 70 2.3.8 Kiểm tra PTVT trước nhập kho 73 Kết luận chƣơng 74 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CUNG ỨNG PTVT TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAY .76 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển công ty giai đoạn tới 76 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng phụ tùng vậtcông ty kỹ thuật máy bay VAECO .77 3.2.1 Nhóm giải pháp tổng thể 78 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể chuỗi cung ứng 81 3.2.3 Lộ trình, nhân lực ngân sách thực giải pháp .92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC ĐỒ, BẢNG BIỂU đồ 1.1: Bốn quan điểm logistics SCM đồ 1.2: Cấu trúc chuỗi cung ứng 11 đồ 1.3: Chi phí dự trữ 21 đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty kỹ thuật máy bay 36 đồ 2.2: Quá trình mua hàng 52 đồ 2.3: Các mức dự trữ kho PTVT tiêu hao 58 đồ 3.1: Bố trí lại vị trí kho HAN 83 Bảng 2.1: Kết sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.2: Tỷ lệ điều chuyển PTVT năm 2015 65 Bảng 2.3: Chi phí vận chuyển PTVT năm 2014,2015 .66 Bảng 2.4: Nhập PTVT 67 Bảng 2.5: Xuất PTVT 68 Bảng 2.6: Tỷ lệ xuất/nhập PTVT 69 Bảng 2.7: Tỷ lệ chi phí PTVT/tổng doanh thu 69 Bảng 2.8: Số lƣợng nhà cung ứng PTVT VAECO 71 Bảng 2.9: Đánh giá hoạt động nhà cung ứng 72 Bảng 3.1: Kế hoạch doanh thu VAECO giai đoạn 2016-2020 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AOG cấp độ khẩn cấp CRI (CRITICAL) cấp độ gấp EOQ Mô hình sản lƣợng đặt hàng hiệu HAN – HMC – DAD Kho phụ tùng vật tƣ Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng KH kế hoạch KSĐMK Kiểm soát định mức kho MCC Maintenance Control Center - Trung tâm điều hành bảo dƣỡng P/N Part number – Mã số PTVT PO Purchase order – Đơn hàng mua PTVT Phụ tùng vật tƣ ROP Reorder point – Điểm đặt hàng lại ROU (ROUTINE) cấp độ bình thƣờng RQ Request – yêu cầu SCM Supply chain management – Quản trị chuỗi cung ứng SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TT CƢ PTVT Trung tâm cung ứng phụ tùng vật tƣ VAECO Vietnamairlines Engineering Company – Công ty kỹ thuật máy bay VNA Vietnamairlines – Tổng công ty hàng không Việt Nam XNK Xuất nhập PHẦN MỞ ĐẦU Sự cấp thiết đề tài C ng với phát triển tiến xã hội theo thời gian đƣa kinh tế toàn cầu sang hình thái Cơ chế thị trƣờng đời làm cho hoạt động cung ứng vật tƣ ngày đa dạng phức tạp, chức quản ngày chặt ch nh m đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam, công tác cung ứng phụ tùng vật tƣ đƣợc quan tâm, nhà quản trị có định phƣơng pháp quản đắn để đảm bảo cho việc kinh doanh có hiệu Khái niệm quản chuỗi cung cấp xuất vào khoảng năm 1980 bắt đầu phổ biến toàn giới vào năm 1990 Ban đầu, thuyết chuỗi cung cấp đƣợc nghiên cứu áp dụng cho lĩnh vực sản xuất hàng hóa với thực tế nguồn tài nguyên có hạn nhu cầu ngƣời vô hạn Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp giải pháp mà theo đó, nhà cung cấp công ty sản xuất s làm việc môi trƣờng cộng tác, giúp cho bên nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng SCM tích hợp hệ thống cung ứng mở rộng phát triển môi trƣờng sản xuất kinh doanh thực sự, cho phép công ty bạn giao dịch trực tiếp với khách hàng nhà cung cấp hai phƣơng diện mua bán chia sẻ thông tin Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) hoạt động lĩnh vực sửa chữa, bảo dƣỡng máy bay Với đặc thù công việc mình, nguồn cung ứng PTVT công ty đa dạng, phong phú đến từ nƣớc công ty trọng đến công tác cung ứng PTVT để đảm bảo PTVT chất lƣợng, quy chuẩn, quy định, sẵn sang cung ứng kịp thời với nhu cầu SXKD công ty Thực tế hoạt động công ty đạt đƣợc nhiều thành công công tác cung ứng PTVT nhiên tồn nhiều hạn chế, chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng phụ tùng vậtcông ty kỹ thuật máy bay” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu đánh giá công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay để tìm hạn chế tồn Thông qua kết tìm hiểu, đề giải pháp để hoàn thiện công tác quản cung ứng PTVT Nội dung nghiên cứu Thông qua mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau:  Tìm hiểu, đánh giá quy trình, thực trạng công tác quản cung ứng PTVT  Xác định hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế  Đề giải pháp để hoàn thiện công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản cung ứng PTVT Công ty kỹ thuật máy bay Phạm vi nghiên cứu: hoạt động mua bán, dự trữ cung ứng PTVT Công ty kỹ thuật máy bay Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa phƣơng pháp luận vật biện chứng để hệ thống hoá sở luận thực tiễn nghiên cứu Công ty kỹ thuật máy bay Từ đƣa giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên đề tài luận văn làm rõ điểm mạnh, điểm hạn chế công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay Trên sở đó, luận văn đƣa giải pháp hoàn thiện công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay nh m đạt đƣợc hiệu tối ƣu hoạt động cung ứng PTVT, đóng góp vào phát triển chung toàn công ty Kết cấu luận văn Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở luận quản cung ứng phụ tùng vật tƣ Chương 2: Thực trạng công tác quản cung ứng phụ tùng vậtcông ty kỹ thuật máy bay Chương 3: Một số giải pháp nh m hoàn thiện công tác quản cung ứng phụ tùng vậtcông ty kỹ thuật máy bay Kết luận Tài liệu tham khảo Những đóng góp đề tài Dựa sở thuyết SCM, thông qua việc phân tích thực trạng công tác quản cƣng ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay để tìm điểm mạnh, điểm yếu hoạt động quản cung ứng PTVT Trên sở đó, đề tài đƣa giải pháp nh m hoàn thiện hệ công tác quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay nh m đạt hiệu cao hoạt động cung ứng PTVT công ty Tuy nhiên, thời gian hạn chế nên nội dung đề tài hẳn nhiều thiếu sót Tôi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Bảy là, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, tạo đồng thuận đề cao tinh thần làm việc nhóm Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đoàn kết, tình cảm, cảm thông chia sẻ, đạo đức kinh doanh, văn hóa tập đoàn, văn hóa dân tộc, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, động, sáng tạo, chuyên nghiệp tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi cho ngƣời lao động phát huy tối đa khả 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể chuỗi cung ứng 3.2.2.1 Phân bổ tổ chức lại hệ thống kho Cơ sở giải pháp Sản phẩm, dịch vụ chất lƣợng cao mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh Khi chất lƣợng sản phẩm không đổi, doanh thu cố định chi phí sản xuất nhỏ s làm cho lợi nhuận doanh nghiệp cao Trong sản xuất, trình cấp phát phụ tùng vật tƣ vận chuyển thành phẩm chiếm chi phí không lớn nhƣng nhà quản trị giảm đƣợc chi phí s tiết kiệm đƣợc nguồn lực công ty Để thực đƣợc nhƣ hệ thống kho tàng phải đƣợc xếp cách hợp lý, việc phân bổ đầu mục vật tƣ phải linh động, phù hợp với nhu cầu sử dụng khu vực để tránh phát sinh thêm chi phí vận chuyển, từ giảm phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Hiện nay, VAECO có 02 kho phụ tùng vật tƣ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, có 01 kho phụ tùng vật tƣ nhỏ Đà Nẵng Các kho đƣợc bố trí sở sản xuất kinh doanh công ty, nhiên phân bổ số lƣợng vật tƣ lại chƣa hợp lý, chƣa ph hợp với nhu cầu cung ứng khu vực Chẳng hạn nhƣ loại tàu A321 chủ yếu s thực đợt định kỳ Hà Nội nhƣng nhiều loại phụ tùng vật tƣ cho tàu bay số lƣợng chủ yếu lại n m kho HMC (tên gọi kho thành phố Hồ Chí Minh), hay tàu B777 s chủ yếu làm định kỳ HMC nhƣng nhiều loại vật tƣ lại n m chủ yếu kho HAN (tên gọi kho Hà Nội) Tuy chủ động việc điều chuyển vật tƣ nhƣng việc phân bổ không hợp đầu mục vật tƣ s dẫn tới tốn chi phí thời gian để chuyển kho, dẫn tới chậm tiến độ giảm doanh thu công ty Ngoài vị trí kho nhỏ chƣa hợp lý, nhƣ HAN kho phụ tùng vật tƣ tiêu hao thông thƣờng 81 sử dụng nhiều lại để xa kho dụng cụ so với kho vực hangar sản xuất dẫn tới gia tăng thời gian lấy vật tƣ có nhu cầu sử dụng Mục tiêu giải pháp Giải pháp phân bổ tổ chức lại hệ thống kho dựa sở đánh giá lại nhu cầu PTVT thực tế công tác cấp phát PTVT cần đạt đƣợc mục tiêu sau:  Giảm thời gian, chi phí nhân lực cho hoạt động lĩnh, cấp phát PTVT cho hoạt động bảo dƣỡng máy bay  Giảm chi phí vận chuyển PTVT từ khâu mua sắm PTVT, chi phí dành cho PTVT chiếm từ 11,5% - 12,5% tổng chi phí PTVT Chi phí vận chuyển PTVT hoàn toàn giảm xuống 7% - 8% tổng chi phí PTVT công ty thực tốt việc đánh giá nhu cầu sử dụng PTVT, tránh phát sinh trƣờng hợp khẩn cấp (đây nguyên nhân dẫn tới chi phí vận chuyển PTVT tăng cao)  Giảm chi phí, thời gian nhân lực cho hoạt động điều chuyển PTVT kế hoạch lƣu kho kho Tỷ lệ số lần điều chuyển gấp/số lần có nhu cầu sử dụng PTVT giảm xuống dƣới 5% so với dƣới 20 nhƣ  Đạt đƣợc mức dự trữ kho tối ƣu cho khu vực, theo đặc thù nhu cầu bảo dƣỡng loại máy bay, gia tăng khả sẵn sàng PTVT lúc, nơi Nội dung giải pháp  Sắp xếp lại vị trí kho HAN cho hợp lý, chuyển kho nhƣ kho hoá chất, kho vật tƣ tiêu hao thông thƣờng sử dụng nhiều vị trí gần khu vực sản xuất, bảo dƣỡng máy bay Cụ thể:  Đổi chỗ kho hóa chất với kho tạp phẩm, kho tạp phẩm n m hai hangar bảo dƣỡng mà nhu cầu sử dụng không cao nhƣ mức độ quan trọng trình bảo dƣỡng máy bay không lớn b ng kho hóa chất  Đổi chỗ kho PTVT tiêu hao với kho nguyên vật liệu cho phân xƣởng bảo dƣỡng Kho PTVT tiêu hao kho lớn quan trọng nhất, 82 với mặt b ng công ty nay, có kho nguyên vật liệu cho phân xƣởng bảo dƣỡng có diện tích tƣơng đƣơng với kho PTVT tiêu hao, kho nguyên vật liệu lại n m sát hangar lớn hangar Vì đổi vị trí hai kho khả thi s giúp giảm thời gian cấp phát PTVT công việc bảo dƣỡng máy bay Vị trí kho PTVT tiêu hao s sát hangar gần hangar so với vị trí tại, đảm bảo tốt việc cung ứng PTVT kịp thời cho hangar đồ 3.1: Bố trí lại vị trí kho HAN Hangar Kho hóa chất Kho tạp phẩm Kho dụng cụ Hangar Kho nguyên vật liệu cho phân xƣởng Kho PTVT tiêu hao Nhà điều hành  Chi phí cho hoạt động chuyển đổi kho dự kiến không lớn chủ yếu sử dụng nhân công, bao gồm nguồn nhân lực sẵn có TT CƢ PTVT, s cần hỗ trợ của: đội vệ sinh, đội phục vụ bảo dƣỡng, đội ngũ học viên thực tập luân chuyển vị trí công ty thuộc trung tâm đào tạo  Áp dụng thực 5S: 5S phƣơng pháp cải tiến đơn giản nhƣng lại hiệu thực tế 5S là chữ đầu từ: Sàng lọc (Seiri - Sorting out) - Sắp xếp (Seiton - Storage) - Sạch s (Seiso - Shining the workplace) - Săn sóc (Seiletsu - Setting standards) - Sẵn sàng (Shitsuke - 83 Sticking to the rule) Việc áp dụng liên tục quy tắc 5S mang lại thay đổi rõ rệt nhƣ:  Mặt b ng kho bãi đƣợc hợp hoá, giải đƣợc nhu cầu xếp phân loại tìm kiếm vật tƣ, thiết bị cách nhanh chóng  Nơi làm việc, kho bãi, nhà xƣởng vệ sinh, ngăn nắp, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, chất lƣợng công việc tăng  Tâm công nhân thoải mái môi trƣờng làm việc thuận lợi,  Những vật dụng thừa đƣợc loại bỏ  Công nhân có ý thức thực công việc  Tạo thói quen tự giác, trì tuân thủ nghiêm ngặt quy định s nơi làm việc để thứ sẵn sàng cho sản xuất kinh doanh  Bộ phận KSĐMK tập trung tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu sử dụng chủng loại vật tƣ để có kế hoạch mua sắm, điều chuyển, bố trí hợp số lƣợng kho Tránh tình trạng kho thừa mà kho thiếu Vật tƣ chủ chốt thƣờng sử dụng để bảo dƣỡng loại tàu bay khu vực mức kho phải cao khu vực khác  Bộ phận KSĐMK thực việc đánh giá mức lƣu kho nhƣ có kế hoạch điều chuyển PTVT tiêu hao định kỳ tuần lần thay hai tuần lần nhƣ  Các trung tâm bảo dƣỡng phân xƣởng bảo dƣỡng lập kế hoạch sử dụng vật tƣ thông thƣờng theo tuần, tháng quý kế hoạch dự phòng PTVT phát sinh trƣờng hợp khẩn cấp gửi đến phận KSĐMK để làm đánh giá mức lƣu kho điều chuyển PTVT xác Kết dự kiến giải pháp  Sau xếp lại vị trí kho s giúp công ty:  Tiết kiệm nhiều thời gian trình lĩnh phụ tùng vật tƣ  Tiết kiệm đƣợc nhân lực 84  Giảm thiểu khả xảy hỏng hóc, va đập trình vận chuyển PTVT từ kho tới hangar bảo dƣỡng  Đẩy nhanh đƣợc tiến độ bảo dƣỡng tàu bay, giảm thiểu khả bị phạt hợp đồng chậm tiến độ  Phân bổ lại số lƣợng đầu mục loại phụ tùng vật tƣ theo khu vực nhu cầu sử dụng s giúp tiết kiệm thời gian chi phí vận chuyển từ tăng lợi nhuận cho công ty, giảm thiểu đƣợc nguy hỏng, hàng trình điều chuyển vật tƣ kho Với mục tiêu giảm tỷ lệ số lần điều chuyển gấp/số lần có nhu cầu sử dụng PTVT giảm xuống dƣới 5% so với dƣới 20 nhƣ nay, ta nhận lợi ích chi phí: Nếu lấy năm 2015 làm mốc:  Tỷ lệ số lần điều chuyển gấp/số lần có nhu cầu sử dụng PTVT 20%  Chi phí điều chuyển gấp = 127.6 triệu đồng  Tỷ lệ số lần điếu chuyển gấp/số lần có nhu cầu sử dụng PTVT 5%  Chi phí điều chuyển gấp = 31.9 triệu đồng  Tiết kiệm đƣợc: 127.6 – 31.9 = 95.7 triệu đồng Ngoài lợi ích giảm thiểu chi phí, lợi ích to lớn khác đem lại tiết kiệm đƣợc nhân công, thời gian điều chuyển PTVT, đặc biệt điều chuyển b ng đƣờng sắt đƣờng (thường 1,5 đến ngày điều chuyển hai đầu kho chính) Việc PTVT sẵn sàng, kịp thời đóng vai trò then chốt hoạt động bảo dƣỡng máy bay, việc chậm chễ phải điều chuyển PTVT đem lại thiệt hại không nhỏ lợi nhuận hình ảnh công ty  Đánh giá tốt nhu cầu sử dụng nhƣ mức dự trữ kho kho giúp công ty chủ động từ trình mua sắm PTVT, tiết kiệm đƣợc chi phí vận chuyển PTVT đặc biệt từ trƣờng hợp khẩn cấp Hiện nay: Tỷ lệ trung bình chi phí vận chuyển PTVT/tổng chi phí PTVT=12 tƣơng đƣơng với mức chi phí (tính theo năm 2015) 61.339 triệu đồng 85 Nếu giảm tỷ lệ giảm xuống 7%-8% (tính trung bình 7,5%) mức chi phí vận chuyển PTVT trung bình s 7,5% x 533.328 = 39.999 triệu đồng  Tiết kiệm đƣợc 61.339 – 39.999 = 21.340 triệu đồng 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác kiểm tra PTVT đầu vào Cơ sở giải pháp Chất lƣợng PTVT đầu vào giữ vai trò vô c ng quan trọng trình sản xuất kinh doanh Nếu không kịp phát PTVT đƣa PTVT công ty s phát sinh nguồn lực lãng phí Trƣớc tiên chi phí lƣu kho, chi phí đƣa vào sản xuất gồm lao động, PTVT khác k m, dẫn đến thiếu PTVT Nếu PTVT không đạt chuẩn dẫn đến hậu nghiêm trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến hình ảnh công ty Nếu PTVT đƣợc phát sớm trao trả lại cho nhà cung cấp để khắc phục Do đó, cần phải hoàn thiện quy trình kiểm tra chất lƣợng nhƣ số lƣợng PTVT đầu vào để hạn chế nguồn lực lãng phí Thực tế công tác kiểm tra đầu vào trƣớc nhập kho VAECO nhiều bất cập Nhiều PTVT nhập có sai lệch móp méo, đóng gói không quy chuẩn nhà sản xuất nhƣng đƣợc nhập kho, lỗi đến từ nhân lực nhập hàng Một số vật tƣ hóa chất có hạn sử dụng nhƣng thực tế hạn hàng lại không giống giấy tờ, chứng chỉ… Mục tiêu giải pháp Hoàn thiện công tác kiểm tra PTVT đầu vào giúp công ty tránh đƣợc sai lệch trình vận chuyển hay cung ứng gây ra, tránh phát sinh chi phí lƣu kho, tránh đƣợc hậu nghiêm trọng PTVT không đạt chuẩn đƣa vào sử dụng, hạn chế nguồn lực lãng phí đồng thời giúp đánh giá hoạt động cung ứng nhà cung ứng giúp công ty loại bỏ nhà cung ứng hiệu quả, chọn nhà cung ứng tốt giúp hệ thống cung ứng PTVT vận hành cách trơn tru, hiệu Giải pháp hƣớng đến mục tiêu cụ thể:  Đảm bảo PTVT nhập kho mã hiệu, số lƣợng, số lô, hạn sử dụng…  Đảm bảo PTVT nhập kho không bị hỏng hóc vật lý, móp méo, rò rỉ chất 86 lỏng, PTVT phải đƣợc bảo quản quy chuẩn nhà sản xuất trƣớc sau nhập kho  Đảm bảo PTVT nhập kho có đủ hóa đơn chứng từ, chứng quy chuẩn nhà chức trách hàng không nhà sản xuất  Phát xử kịp thời sai lệch hàng không quy chuẩn, tiến hành phản hồi đến đơn vị có liên quan nhà cung ứng để khắc phục thời gian sớm  Giải pháp giúp sàng lọc, tìm nhà cung ứng chất lƣợng, phản hồi lại cho phận kiểm soát nhà cung ứng, từ làm sở để đánh giá hoạt động nhà cung ứng, giúp công ty chọn nhà cung ứng tốt Nội dung giải pháp  Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, nhập hàng cho phận nhập kho PTVT Hoàn thiện quy trình nhập đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình, tránh làm sai, làm ẩu dẫn tới không đảm bảo chất lƣợng hàng, ảnh hƣởng tiến độ trình bảo dƣỡng tàu bay  Tổ chức định kỳ lần tuần: kiểm tra, rà soát sai lệch tồn để đốc thúc nhà cung ứng nhƣ đơn vị có liên quan xử sai lệch cách nhanh chóng xác  Tập hợp danh sách toàn sai lệch theo nhà cung ứng để có phƣơng án xử nhanh nhất, đồng thời phản hồi lại với phận kiểm soát nhà cung ứng yêu cầu thu thập bổ sung thông tin, tiến hành sàng lọc loại bỏ nhà cung ứng để sai lệch tiếp diễn nhiều lần Kết dự kiến giải pháp Khi nhân viên đƣợc đào tạo đầy đủ kỹ năng, kỹ thuật tuân thủ quy trình nhập hàng đề s đem lại kết quả:  Tránh đƣợc tình trạng nhập hàng không quy chuẩn số lƣợng, bao bì, chứng k m…  Tránh phát sinh thời gian chi phí để xử sai lệch tồn đọng 87 nhập hàng  Giúp hệ thông hoạt động trơn tru không bị gián đoạn sai lệch gây  Bổ sung sở thông tin hữu ích cho hoạt động kiểm soát, đánh giá nhà cung ứng 3.2.2.3 Đ y mạnh hoạt động quản nhà cung ứngsở giải pháp Thị trƣờng biến động, thay đổi không ngừng hoạt động theo dõi quản nhà cung ứng phải thƣờng xuyên đƣợc thực Đối với quản trị cung ứng vật tƣ nhập công việc quan trọng Thị trƣờng nƣớc xuất tác động trực tiếp đến hoạt động nhập công ty Nhà cung ứng ảnh hƣởng trực tiếp tới phụ tùng vật tƣ nhập công ty việc tiến hành thu thập thông tin nhà cung cấp thiếu Nghiên cứu kỹ nhà cung ứng giúp công ty không đánh giá mà đánh giá cách toàn diện lực nhà cung ứng từ đƣa giải pháp để giải tình trạng phụ tùng vật tƣ nhập không quy chuẩn thời gian hàng chậm Hiện nay, công ty VAECO thông tin nhà cung ứng phụ tùng vật tƣ chƣa phong phú thƣờng thông tin cấp Các thông tin có đƣợc chủ yếu từ báo giá nhà cung cấp chuyển qua cho công ty nên nhiều chƣa xác Do đó, việc phân tích đánh giá gặp nhiều khó khăn Mặt khác, tiêu chí chủ yếu để đánh giá nhà cung ứng công ty thƣờng chƣa đƣa tính toán cụ thể chủ yếu dừa vào tiêu giá Những hạn chế cần đƣợc sớm khắc phục để giảm lỗi không đáng có Mục tiêu giải pháp  Kiểm soát chặt ch nguồn cung ứng đến từ thị trƣờng khác khắp giới Việc kiểm soát tốt thị trƣờng nguồn cung ứng giúp công ty tránh đƣợc rủi ro nhƣ chậm hàng, thiếu hàng, sai lệch phát sinh trình mua hàng, vận chuyển Công ty đƣa lựa chọn tốt 88 nhà cung ứng  Chọn nhà cung ứng tốt nhất, loại bỏ nhà cung ứng lực làm ảnh hƣởng đến hoạt động công ty  Đảm bảo nhà cung ứng tuân thủ điều khoản hợp đồng, đảm bảo thời gian giao hàng, xử đơn hàng gấp nhanh chóng, thông tin xác, xử sai lệch phát sinh cách khẩn trƣơng, triệt để, không để tái diễn trƣờng hợp sai lệch hàng hóa đến từ lỗi nhà cung ứng Nội dung giải pháp  Để chủ động việc thu thập thông tin, thông tin từ nhà cung cấp, công ty nên chủ động tìm kiếm thông tin b ng cách thu thập phƣơng tiện thông tin đại chúng, mạng Internet Ngoài ra, công ty giao trách nhiệm nghiên cứu thị trƣờng cho văn phòng đại diện Văn phòng đại diện có trách nhiệm thu thập toàn thông tin liên quan đến sách quốc gia hoạt động xuất PTVT công ty, thông tin tình hình phát triển kinh tế, tình hình phát triển cạnh tranh ngành, tình hình nhà cung cấp công ty Công ty cần yêu cầu văn phòng đại diện thực hoạt động nghiên cứu cách thƣờng xuyên theo quý để tránh tình trạng sự.thay đổi đột ngột môi trƣờng ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất công ty Bên cạnh đó, có cán nhân viên sang thăm đối tác cần yêu cầu thu thập thêm thông tin cần thiết  Khi phân tích nhà cung ứng PTVT, cần sử dụng tiêu phong phú hơn, không gói gọn tiêu tính toán đƣợc mà cần bổ sung thêm tiêu vô hình khác nhƣ: lực sản xuất, dịch vụ k m, phƣơng thức toán Các tiêu cần đƣợc cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp Kết dự kiến giải pháp Đẩy mạnh hoạt động quản nhà cung ứng giúp công ty chọn lựa nhà cung ứng có lực tốt nhất, đảm bảo nguồn cung chất lƣợng kịp thời, 89 giúp công ty chủ động tiến độ công việc Bên cạnh giúp loại bỏ nhà cung ứng lực, tránh đƣợc chi phí, nhân lực thời gian phát sinh phải xử sai lệch đến từ nhà cung ứng Tìm đƣợc nhà cung cấp sau đánh giá kỹ s giúp công ty hạn chế đƣợc cố bất lợi xảy trình mua sắm phụ tùng vật tƣ, tránh đƣợc việc phải xử đánh giá lại nhà cung ứng lực, không đáp ứng đƣợc yêu cầu công ty 3.2.2.4 Nâng cao trình độ, kiến thức quản nhân viên cung ứng PTVT công tysở giải pháp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lao động nhân tố quan trọng, nhân tố định tới thành bại doanh nghiệp Thông qua ngƣời lao động, nhà quản trị tác động tới yếu tố khác lực lƣợng sản xuất Do vậy, muốn hoạt động kinh doanh tốt cần quan tâm tới nhân tố lao động công ty Khi làm việc, ngƣời lao động sử dụng thể lực trí lực Một hai yếu tố không tốt s ảnh hƣởng tới hiệu công việc đƣợc giao Trong trình sản xuất để quản PTVT đƣợc tốt cần phải có đội ngũ cán bộ, công nhân thực tốt công việc Môi trƣờng xung quanh thay đổi, muốn ngƣời lao động thực tốt nhiệm vụ phải thƣờng xuyên đào tạo, bồi dƣỡng trình độ, tay nghề ngƣời lao động Việc đào tạo bồi dƣỡng phụ thuộc vào xu hƣớng phát triển, mục tiêu hoạt động công ty xuất phát từ dấu hiệu tiêu cực từ phía ngƣời lao động Các chƣơng trình bồi dƣỡng, đào tạo đƣợc thực tốt s mang lại hiệu làm việc ngƣời lao động, cụ thể công tác quản PTVT hoạt động mua sắm, tổ chức vận chuyển, cấp phát đƣợc thực cách nhịp nhàng, hợp VAECO ý thức đƣợc tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán công nhân viên công ty Hiện công ty có nhiều nhân viên quản có bề dày kinh nghiệm nhiên hạn chế trình độ công nghệ, nhiều ngƣời không bắt kịp đƣợc thay đổi áp dụng công nghệ thông tin 90 quản PTVT Mặt khác nhân trẻ công ty đáp ứng đƣợc yêu cầu công nghệ nhƣng tay nghề lại non trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế công việc Mặc d có trung tâm đào tạo nhƣng trọng vào đào tạo thợ máy, kỹ sƣ bảo dƣỡng máy bay trực tiếp mà chƣa trọng đến hoạt động quản PTVT Vì việc tổ chức khoá huấn luyện đào tạo cho nhân lực cũ điều quan trọng để cán công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ cách tốt Mục tiêu giải pháp Nâng cao trình độ, kiến thức nhân viên quản PTVT giúp công ty có đƣợc phƣơng án sử dụng nhân lực cách hiệu Một đội ngũ lực tốt, giàu kinh nghiệm s giúp hệ thống vận hành nhịp nhàng, kiểm soát tốt thực trạng, giảm thiểu thời gian nhƣ chi phí cho hoạt động cung ứng PTVT, tránh đƣợc rủi ro phát sinh yếu tố ngƣời gây Nội dung giải pháp  Đối với ngƣời quản lý: - Cử cán học khoá đào tạo kỹ quản 
 - Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng trình độ chuyên môn ngắn hạn doanh nghiệp kỹ lập kế hoạch, đàm phán với đối tác, tổ chức mua sắm PTVT, quản kho 
 - Tổ chức buổi nói chuyện nhà quản với nhân viên để giúp nhà quản hiểu đƣợc tình hình sử dụng PTVT thực tế, khích lệ tinh thần làm việc ngƣời lao động, giúp họ nhận thức đƣợc trách nhiệm  Đối với nhân viên: - Tổ chức đào tạo chuyên môn cho ngƣời lao động trứơc nhận công việc, đồng thời giúp công nhân hiểu đƣợc vai trò toàn hoạt động công ty - Tổ chức buổi nói chuyện nhà quản cấp cao với đội ngũ công nhân để khích lệ tinh thần làm việc nhân viên Đặc biệt có tham gia phận đảm bảo chất lƣợng công ty để giúp nhân viên nhận chất nguyên nhân 91 lỗi trình làm việc Kết dự kiến giải pháp Tinh thần trách nhiệm ý thức ngƣời lao động nâng cao Khi ý thức đƣợc trách nhiệm tinh thần tự giác, trung thực, làm việc đƣợc nâng cao, từ suất lao động đƣợc nâng cao góp phần hoàn thiện công tác quản cung ứng PTVT nói riêng toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói chung 3.2.3 Lộ trình, nhân lực ngân sách thực giải pháp Nhƣ đề cập mục 3.2, giải pháp đƣa phải dựa nhu cầu thực tế, tính khả thi, với lộ trình phát triển giai đoạn 2015-2020 công ty, nguồn lực công ty n m chủ trƣơng chung Tổng công ty hàng không Việt Nam B ng cách sử dụng nguồn nhân lực dồi sẵn có công ty, chi phí cho giải pháp tổng thể tầm quản doanh nghiệp s đƣợc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm công ty, ngân sách để thực giải pháp chuỗi cung ứng s đƣợc trích từ quỹ đào tạo phát triển nhân lực công ty, quỹ xây dựng phát triển sở hạ tầng công ty có bao gồm tu sửa, xây mới… 92 KẾT LUẬN thuyết quản trị chuỗi cung ứng không đƣợc nghiên cứu phát triển lĩnh vực sản xuất hàng hóa mà lan rộng hầu hết lĩnh vực kinh doanh Ngành hàng không ngoại lệ, với phát triển nóng toàn ngành, xu tất yếu phải cập nhật thuyết ƣu việt Trong hoạt động tổ chức bảo dƣỡng quản trị chuỗi cung ứng ngày đƣợc trọng đóng vai trò quan trọng toàn hoạt động tổ chức Đối với tổ chức bảo dƣỡng máy bay, yêu cầu PTVT khắt khe, vừa đảm bảo yêu cầu chất lƣợng nhà sản xuất nhà chức trách hàng không vừa phải đảm bảo số lƣợng, sẵn sàng kịp thời tình huống, sai lầm dẫn đến hậu đáng tiếc VAECO tổ chức bảo dƣỡng máy bay hàng đầu Việt Nam, với mục tiêu trở thành tổ chức bảo dƣỡng đƣợc phê chuẩn hàng đầu khu vực, công ty trọng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, tiền đề để công ty phát triển mạnh m , vƣơn tầm quốc tế Trong năm qua, với phê chuẩn cục hàng không hàng đầu giới nhƣ FAA hay tới EASA thể phần thành công công ty lĩnh vực bảo dƣỡng máy bay Cùng với hoạt động quản cung ứng PTVT đƣợc công ty trọng, đạt đƣợc thành tựu định nhiên nhiều hạn chế chƣa đƣợc khắc phục Qua trình làm việc tìm hiểu hệ thống công ty, qua đánh giá thực trạng hoạt động quản cung ứng PTVT công ty kỹ thuật máy bay, đƣa giải pháp sau: Nhóm giải pháp tổng thể Nhóm giải pháp cụ thể chuỗi cung ứng a Phân bổ tổ chức lại hệ thống kho b Hoàn thiện công tác kiểm tra PTVT đầu vào c Đẩy mạnh hoạt động quản nhà cung ứng 93 d Nâng cao trình độ, kiến thức quản nhân viên cung ứng PTVT công ty Việc áp dụng giải pháp giúp công ty bƣớc đầu khắc phục đƣợc hạn chế tồn tại, giảm thiểu sai lệch phát sinh, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực, từ tạo tiền đề để hoàn thiện quy trình quản cung ứng PTVT, đảm bảo tốt nguồn cung ứng PTVT đóng góp vào phát triển chung toàn công ty 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2010), Quản chuỗi cung ứng, Nhà xuất Lao động – Xã hội Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược Chính sách kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội Trƣơng Đoàn Thể (2004), Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Lao động - Xã hội Từ Quang Phƣơng (2014), Giáo trình Quản dự án, NXB Đại học kinh tế quốc dân Báo cáo sản xuất kinh doanh Công ty kỹ thuật máy bay VAECO năm 2014,2015 ƣớc thực năm 2016 Báo cáo nội Trung tâm cung ứng phụ tùng vật tƣ – công ty kỹ thuật máy bay VAECO năm 2014, 2015, ƣớc thực năm 2016 Số liệu ngành hàng không Website nhƣ: http://www.caa.gov.vn; http://www.vaeco.com.vn; http://vaa.edu.vn; http://wikipedia.org 95 http://vietnamairlines.com; [...]...CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CUNG ỨNG PHỤ TÙNG VẬT TƢ 1.1 Khái quát về chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng Chuỗi cung ứng một mạng lƣới gồm các tổ chức có liên quan, thông qua các mối liên kết phía trên phía dƣới, trong các quá trình hoạt dộng khác nhau, sản sinh ra giá trị dƣới hình... ngƣời cung cấp, với ngƣời tiên dùng các bên có liên quan, nhƣ: các công ty vận tải kho bãi, giao nhận ngƣời cung cấp công nghệ thông tin 1.1.4 Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng Đối với các công ty, quản trị chuỗi cung ứng có vai trò rất lớn, bởi quản trị chuỗi cung ứng giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả Nhờ có thể thay đổi các nguồn nguyên vật liệu đầu vào... chức nhằm đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng cuối cùng” Sự phát triển tích hợp nguồn lực con 5 ngƣời công nghệ là nhân tố then chốt cho việc tích hợp chuỗi cung cấp thành công Theo Hội đồng chuỗi cung cấp thì quản trị chuỗi cung cấp là việc quản cung cầu, xác định nguồn nguyên vật liệu chi tiết, sản xuất lắp ráp, kiểm tra kho hàng tồn kho, tiếp nhận đơn hàng quản đơn... (SRM) là quản toàn bộ hoạt động của công ty trong mối quan hệ với các tổ chức cung cấp nguồn hàng dịch vụ Mục đích của SRM là tạo ra sự liên tục làm cho quá trình làm việc giữa công ty các nhà cung ứng của nó trở nên hiệu quả hơn Quản trị quan hệ nhà cung ứng, bao gồm những hoạt động kinh doanh thực tiễn những phần mềm hỗ trợ, là một quá trình trong quản trị chuỗi cung ứng Quản trị quan... trƣờng… Để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng Quản trị chuỗi cung ứng là nền tảng của một chƣơng trình cải tiến quản chất lƣợng - bạn không thể cải tiến đƣợc những gì bạn không thể nhìn thấy 1.1.5 Cấu trúc các quá trình của quản trị chuỗi cung ứng Một dây chuyền cung ứng sản xuất bao gồm ba yếu tố: Nhà cung cấp, bản thân đơn vị sản xuất khách hàng  Nhà cung cấp: Là các công ty bán sản phẩm,... nhà cung ứng tạo ra một khung tham chiếu chung để tăng cƣờng hiệu quả giao tiếp giữa doanh nghiệp nhà cung ứng khi mỗi bên sử dụng những 11 công nghệ cách thức kinh doanh khác nhau Do đó, SRM tăng cƣờng hiệu quả của các quá trình liên quan đến các dịch vụ hàng hóa cần thiết, quản hàng tồn kho xử nguyên vật liệu Tất cả các quá trình tập trung vào giao diện giữa công ty nhà cung ứng. .. tiêu dùng cuối cùng một cách hiệu quả chính là những chỉ tiêu đánh giá sự thành công của quản trị chuỗi cung ứng Để trả lời câu hỏi “Làm thế nào?” phần lớn các công ty đều nhìn ngƣợc lại mình áp dụng các hệ thống chỉ tiêu đánh giá hƣớng vào chức năng Đối với một chuỗi cung ứng đƣợc cấu thành bởi 3 chức năng cơ bản là Quản trị quan hệ nhà cung ứng, Quản trị cung ứng nội bộ Quản trị quan hệ khách... cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng bao gồm 3 quá trình chủ yếu:  Quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management): Tất cả các quá trình tập trung vào giao diện giữa công ty khách hàng  Quản trị chuỗi cung cấp nội bộ (Internal Supply Chain Management): Các quá trình trong nội bộ công ty Quản trị quan hệ nhà cung ứng (Supplier Relationship Management) Quản trị quan hệ nhà cung ứng. .. hàng, phân phối qua các kênh phân phối đến khách hàng cuối cùng” Dù còn nhiều quan điểm khác nhau về chuỗi cung cấp quản chuỗi cung cấp nhƣng nhìn chung tất cả đều có chung nhận định, quản chuỗi cung cấp là quản một mạng lƣới các mối quan hệ trong một tổ chức giữa các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau bao gồm các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, cơ sở vật chất cho sản xuất, dịch... giá khả năng hết hàng dự trữ tồn kho những chi phí cơ hội liên quan đến chúng 1.3 Phụ tùng vật các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị cung ứng phụ tùng vật tƣ 1.3.1 Phụ tùng vật Vật tƣ là những sản phẩm hàng hoá d ng để sản xuất ra những loại sản phẩm hàng hoá khác Khi vật tƣ đã tham gia vào quá trình sản xuất thì nó trở thành tƣ liệu sản xuất Thuật ngữ vật tƣ” là chỉ tƣ liệu sản xuất còn ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng phụ tùng vật tư tại công ty kỹ thuật máy bay , Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng phụ tùng vật tư tại công ty kỹ thuật máy bay , Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng phụ tùng vật tư tại công ty kỹ thuật máy bay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay