Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề huyện gia viễn, tỉnh ninh bình

96 198 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:58

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI TRIU TH THY Triu Th Thỳy QUN TR KINH DOANH PHN TCH V XUT CC GII PHP NNG CAO CHT LNG O TO NGH TI TRUNG TM DY NGH HUYN GIA VIN LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH KHểA 2014B Hà Nội 2016 giáo dục đào tạo trường đại học bách khoa hà nội Triu Th Thỳy PHN TCH V XUT CC GII PHP NNG CAO CHT LNG O TO NGH TI TRUNG TM DY NGH HUYN GIA VIN Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh luận văn thạc sĩ QUảN TRị KINH DOANH người hướng dẫn khoa học : PGS.TS TRN VN BèNH Hà Nội 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng, s liu v kt qu nghiờn cu lun ny l trung thc v cha h c s dng bo v mt hc v no Tụi xin cam oan rng, mi s giỳp cho vic thc hin khúa lun ny ó c cm n v cỏc thụng tin trớch dn khúa lun u c ch rừ ngun gc ng thi tụi xin cam oan rng quỏ trỡnh thc hin ti ny ti a phng tụi luụn chp hnh ỳng mi quy nh ca a phng ni thc hin ti Sinh viờn MC LC Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, hỡnh v M U CHNG C S Lí LUN V O TO NGH V CHT LNG O TO NGH 1.1 Mt s khỏi nim c bn 1.1.1 Khỏi nim ngh 1.1.2 Khỏi nim o to ngh 1.2 Ni dung ỏnh giỏ cht lng o to ngh 16 1.2.1 Cỏc tiờu ỏnh giỏ cht lng o to ngh 16 1.2.2 Ni dung ỏnh giỏ cht lng 17 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n cht lng o to ngh 20 1.3.1 Cỏc nhõn t bờn 20 1.3.2 Cỏc nhõn t bờn ngoi 27 1.4 c im ca o to ngh cho lao ng nụng thụn 31 1.4.1 Mt s c im ca lao ng nụng thụn 31 1.4.2 Vai trũ, ý ngha ca o to ngh cho lao ng nụng thụn .31 1.4.3 Mt s c im ca hot ng o to ngh cho lao ng nụng thụn 34 CHNG THC TRNG CễNG TC O TO V CHT LNG O TO NGH TI TRUNG TM DY NGH HUYN G IA VIN .36 2.1 c im t nhiờn kinh t xó hi huyn Gia Vin: 36 2.1.1 c im iu kin t nhiờn 36 2.1.2 Thy .38 2.1.3 Ti nguyờn t 39 2.2 c im kinh t xó hi ca huyn Gia Vin, tnh Ninh Bỡnh 40 2.2.1 C cu kinh t 40 2.2.2 C s h tng 41 2.3 ỏnh giỏ chung v iu kin t nhiờn, kinh t - Xó hi huyn Gia Vin 43 2.3.1 Thun li 43 2.3.2 Hn ch .43 2.4 Thc trng cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 44 2.4.1 T chc mng li cỏc c s o to ngh trờn a bn huyn: 44 2.4.2 Thc trng c s vt cht o to ngh: 51 2.4.3 Thc trng i ng giỏo viờn v cỏn b qun lý dy ngh: 51 2.4.4 Thc trng c ch chớnh sỏch h tr ca a phng cho o to ngh nụng thụn: 53 2.4.5 Thc trng cụng tỏc o to v cht lng o to ca Trung tõm dy ngh 57 2.4.6 Tng hp kt qu ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc o to ngh: 59 CHNG XUT CC GII PHP NHM NNG CAO CHT LNG O TO NGH TI TRUNG TM DY NGH HUYN GIA VIN GIAI ON 2015-2020 63 3.1 Mc tiờu nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin giai on 2015 - 2020 63 3.1.1 Mc tiờu chung 63 3.1.2 Mc tiờu c th 63 3.2 Nhng quan im ch o nhm nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 64 3.3 xut cỏc gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 65 3.3.1 xut gii phỏp nõng cao nhn thc ca cỏc cp, cỏc ngnh, xó hi v hc ngh 65 3.3.2 xut phỏt trin mng li cng tỏc viờn, a dng hoỏ cỏc hot ng o to ngh 66 3.3.3 xut gii phỏp phõn lung lao ng cú nhu cu hc ngh, m rng hỡnh thc v ngnh ngh o to, i mi ni dung o to phự hp vi tỡnh hỡnh phỏt trin hin ca a phng 68 3.3.4 xut tuyn dng i ng cỏn b, giỏo viờn c hu cho Trung tõm 69 3.3.5 xut gii phỏp hon thin c s vt cht, trang thit b .70 3.3.6 xut gii phỏp i mi ni dung chng trỡnh o to ngh theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ch ng ca ngi hc 71 3.3.7 xut gii phỏp o to ngh gn vi gii quyt vic lm cho ngi lao ng 73 3.3.8 xut gii phỏp hon thin c ch chớnh sỏch h tr o to ngh nhm nõng cao cht lng o to ngh 74 3.4 Mt s kin ngh nhm h tr nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 77 3.4.1 Kin ngh i vi Nh nc 78 3.4.2 Kin ngh i vi Tng cc Dy ngh - B Lao ng Thng binh v Xó hi 78 3.4.3 Kin ngh i vi y ban nhõn dõn tnh Ninh Bỡnh 79 3.4.4 Kin ngh i vi y ban nhõn dõn huyn Gia Vin 79 3.4.5 Vi Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin .79 KT LUN .81 DANH MC TI LIU THAM KHO 83 PH LC 83 DANH MC T VIT TT CN : Cụng nghip CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa DN : Doanh nghip TTDN : Trung tõm dy ngh LNT : Lao ng nụng thụn VT : n v tớnh KHKT : Khoa hc k thut LNT : Lao ng nụng thụn L TB v XH : Lao ng Thng binh v Xó hi SXKD : Sn xut kinh doanh TTCN : Tiu th cụng nghip UBND : y ban nhõn dõn DANH MC BNG, HèNH Trang Hỡnh 1: Quan nim v cht lng o to: 13 Bng 2.1 Giỏ tr, c cu kinh t huyn Gia Vin (theo giỏ so sỏnh 2011) 40 Bng 2.2 Giỏ tr sn xut v c cu kinh t ngnh nụng nghip 41 Bng 2.3 Dõn s v mt dõn s huyn Gia Vin 42 Bng 2.4 Cỏc hỡnh thc o to ngh cho lao ng nụng thụn (2011 2014) 45 Bng 2.5: Chng trỡnh o to ngh cho LNT 48 Bng 2.6: S lng ngnh ngh o to LNT huyn Gia Vin (2011 - 2014) 50 Bng 2.7: Kt qu phỏt trin i ng giỏo viờn v cỏn b qun lý dy ngh 52 Bng 2.8: Kt qu thc hin hot ng h tr lao ng hc ngh 54 Bng 2.9: í kin ỏnh giỏ ca cỏc hc viờn v chớnh sỏch hc ngh 55 Bng 2.10: í kin ỏnh giỏ ca c s o to v chớnh sỏch hc ngh 56 Bng 2.11: S lng hc viờn c o to (2011 - 2014) 57 Bng 2.12: í kin ỏnh giỏ ca cỏc cỏn b qun lý, t trng DN cú s dng hc viờn ó tt nghip hc ngh cỏc c s o to ngh c kho sỏt 58 M U Tớnh cp thit ca ti o to ngh khụng ch l trỏch nhim ca ng, Nh nc, cỏc cp cỏc ngnh m cũn l s quan tõm ca ton xó hi, nhm gúp phn nõng cao cht lng ngun nhõn lc o to ngh ó tr thnh yờu cu to ln ca ngi lao ng v ngi s dng lao ng, nú din trc v quỏ trỡnh lao ng Xut phỏt t yờu cu o to ngh mi, o to li, o to chuyn i ngh, o to ngh m xó hi ang cn, o to nhm thớch ng vi trỡnh phỏt trin khoa hc cụng ngh ú l yờu cu chớnh ca nn kinh t trc s phỏt trin hi nhp, núi rng l yờu cu ca cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, ũi hi khỏch quan ca cung - cu trờn th trng lao ng th gii núi chung v th trng cung - cu lao ng nc núi riờng Tm quan trng ca cụng tỏc o to ngh, ca vic hc ngh ó lan to ton xó hi, ó i vo tng h gia ỡnh Vỡ vy, nhng nm qua cựng vi s phỏt trin ca s nghip giỏo dc v o to, cụng tỏc o to ngh, ó c ng v Nh nc c bit quan tõm u t Nh nc tng cng u t phỏt trin o to ngh cho lao ng núi chung v lao ng nụng thụn núi riờng, nhm thc hin chớnh sỏch cụng bng xó hi v c hi hc ngh i vi mi lao ng, khuyn khớch huy ng v to mi iu kin ton xó hi tham gia o to ngh cho lao ng Thc tin nhng nm qua cho thy nhu cu v lao ng cú tay ngh cao ngy cng gia tng, ngi s dng lao ng u mun tuyn chn lao ng cú tay ngh, ó c qua o to c bn, nhu cu hc ngh ca ngi lao ng ngy mt tng, ú h thng cỏc c s o to ngh, i ng giỏo viờn o to ngh hin cha ỏp ng c c v s lng, cht lng v c cu ngnh ngh Hin tng tha lao ng khụng cú tay ngh, nhng li thiu lao ng cú chuyờn mụn k thut cao, ũi hi cỏc cp, cỏc ngnh cn phi c bit quan tõm n cụng tỏc o to ngh Nhỡn chung, nhng nm qua lnh vc o to ngh tnh Ninh Bỡnh núi chung v huyn Gia Vin núi riờng ó t c nhng thnh tớch rt ỏng khớch l Nhn thc v hc ngh, xu hng hc ngh ca niờn ó tng lờn ỏng k Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin tng bc c cng c, u t, cht lng dy ngh c nõng cao; hc sinh hc ngh trng cú vic lm t t 70-80%; cụng tỏc h tr dy ngh, chuyn i ngnh ngh, gii quyt vic lm cho lao ng b thu hi t, lao ng thuc h nghốo, lao ng thuc h chớnh sỏch, lao ng nụng thụn, c lónh o Trung tõm quan tõm, ch o Ngnh ngh o to dn bỏm sỏt nhu cu ca th trng lao ng Mt khỏc, cụng tỏc o to ngh nhng nm qua ó cú nhng úng gúp tớch cc vic cung ng ngun nhõn lc cú tay ngh cao cho cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip, cho cỏc lng ngh, y nhanh vic phỏt trin cỏc lng ngh t 01 lng (nm 2011) lờn 04 lng (nm 2014), lm thay i nhanh c cu lao ng, gim nhanh t l lao ng lm lnh vc nụng nghip, gúp phn cú hiu qu vo cụng tỏc xúa gim nghốo v phỏt trin KT-XH huyn nõng cao cht lng ngun nhõn lc cho phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh, a huyn Gia Vin phỏt trin nhanh, bn vng ũi hi huyn ta phi cú nhng chuyn bin cn bn v nhn thc, t chc v phng phỏp o to ngh Xut phỏt t nhng lý nờu trờn tụi chn ti: Phõn tớch v xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin, tnh Ninh Bỡnh lm ti nghiờn cu lun thc s chuyờn ngnh qun tr kinh doanh ca mỡnh Tng quan v ti nghiờn cu Trong nhng nm gn õy, h thng o to ngh c nc ó c phc hi v cú bc phỏt trin mnh, tng bc ỏp ng nhu cu nhõn lc cho phỏt trin kinh t theo hng cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp, gúp phn tng trng kinh t v phỏt trin ngi C cu ngnh ngh o to ó tng bc c iu chnh theo c cu ngnh ngh sn xut, kinh doanh, dch v; ó m thờm nhiu ngh o to mi m th trng lao ng cú nhu cu v cỏc ngh phc v cho vic chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, nụng thụn v gii quyt vic lm cho ngi lao ng, gúp phn xúa gim nghốo v nõng cao mc sng cho ngi lao ng Cht lng o to ngh ó c nhiu hc gi, nhiu t chc nghiờn cu di giỏc , hng nghiờn cu khỏc nh: - Lun Thc s ca o Vn Tiờn vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh ti trng trung cp ngh C khớ- Xõy dng - COMA bo v nm 2011 - Lun Thc s ca Nguyn Tn Chiờn vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to h trung cp chuyờn nghip trờn a bn Thnh ph H Chớ Minh bo v nm 2007 - Lun Thc s ca Nguyn Thanh Hi vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng i ng giỏo viờn trng trung cp ngh Giao thụng ti Thanh Húa bo v nm 2010 - Lun Thc s ca Nguyn Vn Thuynh vi ti: Nõng cao cht lng o to ngh cho lao ng nụng thụn huyn Kim Bng - tnh H Nam bo v nm 2011 - Lun Thc s ca Nguyn Vn Th vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh trung tõm dy ngh huyn Hu Lc, tnh Thanh Húa bo v nm 2012 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn cú ni dung ch yu cp n lnh vc nõng cao cht lng o to ngh, o to h trung cp chuyờn nghip ca cỏc tnh, cỏc trung tõm dy ngh Cho n cha cú cụng trỡnh nghiờn cu nõng cao cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu ỏnh giỏ ỳng thc trng v xut c cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 3.2 Nhim v nghiờn cu t c cỏc mc ớch nghiờn cu trờn, ti cú cỏc nhim v sau: - Lm rừ cỏc chung, c bn, ỏnh giỏ cỏc li th, cỏc yu t tim nng, ngun lc cng nh nhng khú khn, hn ch, vng mc v tn ti v cht phi c quan tõm v chỳ trng + Mc tiờu: Hon thin c ch chớnh sỏch h tr o to ngh phự hp cho hc viờn tham gia cỏc lp hc ngh + Cỏc gii phỏp c th: (1) Chớnh sỏch v t cho lnh vc o to ngh Chớnh sỏch t cú vai trũ quan trng i vi lao ng v to vic lm mi nụng thụn t l i tng c bn nht ca quỏ trỡnh sn xut v phỏt trin vic lm Theo chớnh sỏch t mi, nụng dõn c Nh nc giao quyn s dng t lõu di, c chuyn nhng quyn s dng t cho cỏc h gia ỡnh cú kh nng sn xut nụng lõm nghip hng hoỏ ú l im rt c bn lnh vc t ai, gúp phn ỏng k gii phúng tim nng lao ng to vic lm, cn phi tip tc hon thin chớnh sỏch t theo hng khuyn khớch nụng dõn u t khai hoang, ci to rung ng, dn in i tha, tớch t v s dng cú hiu qu rung t, va to thờm nhiu vic lm, va to nhiu sn phm cú giỏ tr kinh t cao trờn mt n v din tớch t canh tỏc (2) Chớnh sỏch h tr u t cho lnh vc o to ngh Chớnh sỏch h tr u t cho ngi lao ng cú vai trũ to ln vic thỳc y gii quyt vic lm nụng thụn Kinh nghim cho thy chớnh sỏch to nờn nh hng vo huy ng ngun nc v ngoi nc, trc ht l ngun tớn dng ngõn hng v huy ng dõn, chỳ trng huy ng ngun dõn thụng qua ci thin mụi trng chớnh sỏch, khuyn khớch kinh doanh thụng thoỏng v thun li doanh nhõn b u t kinh doanh to thờm vic lm ng thi chớnh sỏch to cng phi ng b vi cỏc chớnh sỏch liờn quan khỏc nh chớnh sỏch t ai, m bo xõy dng ng b c s h tng, cung cp cỏc dch v xó hi, chớnh sỏch thu v chớnh sỏch th trng tng ng ngi lao ng nụng thụn cú c hi to vic lm mi v n nh lõu bn - Chớnh sỏch u ói thu i vi lnh vc o to ngh Thc hin chớnh sỏch gim thu VAT, thu thu nhp i vi nhng doanh nghip va v nh, cỏc h gia ỡnh mi ng ký kinh doanh ln u (1 - 75 nm u) thu hỳt nhiu lao ng Nờn cú s phõn bit rừ rng, c th cỏc i tng nh thu sut hp lý i vi cỏc h gia ỡnh, doanh nghip sn xut hng tiu th cụng nghip nụng thụn (lng ngh), cn phi cú chớnh sỏch rt u ói v cỏc loi thu thi gian tng i di cỏc h v doanh nghip cú iu kin tớch lu v m rng sn xut vỡ õy l loi hỡnh thu hỳt c khỏ nhiu lao ng yờu cu ca ngnh tiu th cụng nghip l s t m v khộo lộo (3) Chớnh sỏch u ói i vi giỏo viờn dy ngh: - Xõy dng v ban hnh chớnh sỏch mi i vi i ng giỏo viờn dy ngh bao gm nh mc lao ng, ph cp c thự i vi giỏo viờn dy ngh cho ngi tn tt, khuyt tt, ph cp i vi giỏo viờn dy thc hnh ngh c hng thờm ph cp c thự bng 15% tin lng nhm thu hỳt nhng ngi gii v chuyờn mụn, k nng ngh lm giỏo viờn dy ngh - Xõy dng chớnh sỏch nhm thu hỳt ngh nhõn, nhng ngi cú kinh nghim v tay ngh cao sn xut lm giỏo viờn dy ngh, chớnh sỏch huy ng th bc cao cỏc doanh nghip hng dn thc hnh cho hc sinh hc thc hnh ti doanh nghip - Cú chớnh sỏch o to bi dng cho giỏo viờn dy ngh, t chc hi thi, hi ging giỏo viờn dy ngh cỏc cp v tham gia hi thi ton quc la chn giỏo viờn gii nhm biu dng, tụn vinh nhng cng hin ca giỏo viờn dy ngh (4) Chớnh sỏch v hc bng, hc phớ, l phớ hc ngh - Tnh cn xõy dng mc hc phớ, hc bng, l phớ hc ngh m bo cho cỏc c s o to ngh trang tri kinh phớ, cú c ch chớnh sỏch hc bng v tr cp khú khn cho cỏc i tng chớnh sỏch nh thng binh lit s, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng, dõn tc, nỳi, h nghốo, ngi tn tt cỏc i tng trờn cú iu kin i hc ngh v tỡm vic lm sau hc ngh - Xõy dng li chớnh sỏch hc phớ, hc bng i vi hc sinh, sinh viờn hc ngh trờn c s tớnh ỳng tớnh chi phớ hc ngh sỏt vi th trng; chia s chi phớ dy ngh gia Nh nc, ngi hc v cng ng Nh nc thc hin chớnh sỏch 76 gim hc phớ v cp hc bng (ton phn v tng phn) i vi cỏc i tng chớnh sỏch, ngi nghốo v cp trc tip cho ngi hc, cp hc bng khuyn khớch hc i vi nhng hc sinh, sinh viờn hc khỏ tr lờn, cp hc bng thu hỳt i vi nhng hc sinh, sinh viờn hc cỏc ngh cú iu kin lao ng nguy him, nng nhc, c hi, ngh khú tuyn sinh - Nh nc cú chớnh sỏch tớn dng i vi hc sinh, sinh viờn theo hc ti cỏc c s dy ngh (c thnh lp v hot ng theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam) h tr cho hc sinh, sinh viờn cú hon cnh khú khn gúp phn trang tri chi phớ cho vic hc tp, sinh hot ca hc sinh, sinh viờn thi gian theo hc ti trng bao gm: tin hc phớ, chi phớ mua sm sỏch v, phng tin hc tp, chi phớ n, , i li - Nh nc quy nh mc lng thp nht i vi ngi tt nghip s cp ngh, trung cp ngh, cao ng ngh - Hng dn c th v iu kin i vi c s tham gia o to ngh cho ngi lao ng, i tng c h tr hc ngh, xỏc nh mc chi phớ o to cho tng ngh, quy mụ ca mt lp hc ngh ng thi yờu cu trin khai cỏc lp dy ngh phi theo hng linh hot v thi gian, a im, a dng v phng thc t chc v thun li v quy trỡnh, th tc ngi lao ng tham gia hc ngh phự hp vi trỡnh hc vn, iu kin kinh t v nhu cu hc ngh ca mỡnh - i tng c h tr hc ngh: i vi lao ng i xut khu lao ng thuc h din nghốo, c h tr kinh phớ giỏo dc nh hng l 1.000.000 ng/ngi Lao ng nụng thụn tham gia hc ngh c h tr theo chớnh sỏch hin hnh ca Nh nc, u tiờn o to cho cỏc i thuc h gia ỡnh chớnh sỏch ngi cú cụng vi cỏch mng, lao ng thuc h nghốo, h thu hi t, ngi dõn tc thiu s, ngi khuyt tt 3.4 Mt s kin ngh nhm h tr nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin Quỏ trỡnh trin khai thc hin cụng tỏc o to ngh ca Trung tõm dy ngh 77 huyn Gia Vin cn c s quan tõm, ch o, u t ca Nh nc, ca tnh Ninh Bỡnh v ca huyn Gia Vin m bo cht lng o to ngh tt hn Vỡ vy sau nghiờn cu cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin tụi xin xut mt s kin ngh sau: 3.4.1 Kin ngh i vi Nh nc Thc hin o to ngh cho ngi lao ng l cụng vic cũn rt mi, phc v liờn quan n nhiu nhng nú cú ý ngha to ln l gii quyt cụng n vic lm v tng thu nhp cho ngi lao ng Do vy, cn cú s lónh o ca ng v chớnh quyn cỏc cp; s phi kt hp gia cỏc ban ngnh, on th nhm to s thng nht cao Qua nhng kt qu tớch cc bc u cn tip tc cú nhng bin phỏp rỳt bi hc kinh nghim mi vựng, mi a phng cú nhng thay i b sung v ỏn cho phự hp nhm khuyn khớch phỏt trin cỏc c s dy ngh Cn tuyờn truyn sõu rng v ý ngha ca vic thc hin ỏn o to ngh cho ngi lao ng, cỏc c s o to ngh nõng cao nhn thc ca h t ú lm cho quỏ trỡnh thc hin ỏn o to ngh c d dng, thun li cụng tỏc o to ngh t hiu qu Chớnh ph cn: - Xõy dng cỏc chớnh sỏch khuyn khớch thu hỳt niờn theo hc ngh nh chớnh sỏch v hc bng v tr cp khú khn cho cỏc i tng chớnh sỏch nh thng binh lit s, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng, dõn tc, nỳi h nghốo, ngi khuyt tt - Cú chớnh sỏch u ói i vi giỏo viờn o to ngh nh v tin lng, nh , cỏc quyn li khỏc thu hỳt ngi cú nng lc lm giỏo viờn o to ngh; xõy dng tiờu chun ngch viờn chc i vi giỏo viờn o to ngh 3.4.2 Kin ngh i vi Tng cc Dy ngh - B Lao ng Thng binh v Xó hi - Nờn phỏt trin h thng cỏc trng s phm ngh quy mụ ln, a cp, a ngnh o to cung ng i ng giỏo viờn cho cỏc c s o to ngh - i ng giỏo viờn dy ngh c tuyn dng t nhiu ngun khỏc nhau, t trỡnh cụng nhõn k thut, ngh nhõn n cao ng, i hc Do ú, cn sm 78 xõy dng ban hnh chun ngh nghip ca i ng giỏo viờn o to ngh - Xõy dng trung tõm d liu quc gia v o to ngh, giỏo viờn cú iu kin thun li vic tỡm ti liu tham kho, t bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn v nghip v s phm 3.4.3 Kin ngh i vi y ban nhõn dõn tnh Ninh Bỡnh - Xõy dng k hoch o to ngh gn vi chng trỡnh gii quyt vic lm, xúa gim nghốo, hng dn gii quyt vic lm cho hc viờn thi gian ang hc v sau hc B xung chng trỡnh s doanh nghip vo chng trỡnh o to cho lao ng nụng thụn - Cú chớnh sỏch khuyn khớch kp thi i vi vic thnh lp cỏc c s o to ngh ngoi cụng lp nh cp t, gim thu phỏt trin cỏc trung tõm dy ngh, trng dy ngh dõn lp, t thc Ch o xõy dng, phờ duyt v thc hin quy hoch phỏt trin mng li c s dy ngh tnh Ninh Bỡnh n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030 3.4.4 Kin ngh i vi y ban nhõn dõn huyn Gia Vin - Tng cng ngun lc u t c s vt cht, trang thit b o to ngh sm hon thnh tr s cho Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin v c th húa chớnh sỏch h tr hc ngh cho ngi lao ng nhm nõng cao cht lng o to ngh - UBND huyn tip tc quan tõm u t cho chng trỡnh o to ngh v nõng cao cht lng o to ngh cho LNT Cn b sung thờm ngõn sỏch ca huyn tng cng trang thit b dy ngh to iu kin cho trung tõm dy ngh huyn cng nhu cỏc c s dy ngh khỏc m rng quy mụ v phỏt trin hỡnh thc, ngnh ngh o to - Tuyn giỏo viờn c hu cho Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin 3.4.5 Vi Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin Tip tc cng c, m rng quy mụ v hỡnh thc dy ngh, xõy dng chng trỡnh dy ngh cho ngi lao ng phự hp vi mụun ca B giỏo dc quy nh, tỡnh hỡnh thc t ca ngi lao ng ti a phng Liờn kt vi cỏc c s o to ngh khỏc v cỏc DN thc hin o to cỏc ngnh ngh cho ngi lao ng phự 79 hp vi nhu cu thc t ti a phng Cn linh hot quỏ trỡnh o to, m rng cỏc chng trỡnh o to di hn, ngn hn v cỏc ngnh ngh khỏc ỏp ng c nhu cu hc ca ngi lao ng ti a phng 80 KT LUN o to ngh cho ngi lao ng l ch trng ln ca ng v Nh nc nhm trang b cho ngi lao ng nhng k nng, k xo cn thit cú c hi tỡm kim vic lm tt hn, nõng cao thu nhp v ci thin i sng; gúp phn nõng cao t trng ngnh cụng nghip v thng mi dch v, gim t trng ngnh nụng nghip nhng trỡ c s tng trng giỏ tr sn xut chung ca nn kinh t Qua quỏ trỡnh nghiờn cu lun vn: Phõn tớch v xut cỏc gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin, tnh Ninh bỡnh giai on 2015 - 2020 tụi xin phộp cú mt s kt lun sau: (1) Nghiờn cu ó h thng húa khỏi nim v cht lng v cht lng o to ngh, cỏc hot ng trin khai thc hin cụng tỏc o to ngh; lm rừ cỏc nhõn t nh hng n cht lng o to ngh v vai trũ ca nghiờn cu cht lng o to ngh lm c s lý lun cho vic thc hin ti Bờn cnh ú, lun cng ó nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh nhm rỳt bi hc ỏp dng vo thc tin ỏnh giỏ cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin (2) V Gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin giai on 2015-2020 nghiờn cu ó ch ra: V phỏt trin i ng giỏo viờn v cỏn b qun lý o to ngh, bi dng nghip v qun lý o to ngh v t o to ngh cho cỏn b qun lý hin cũn thiu, ch yu l giỏo viờn dy hp ng v kiờm nhim, thuờ mn nờn cht lng cha cao mi ch ỏp ng c 70% yờu cu t V cụng tỏc o to v gii quyt vic lm cũn thp Nguyờn nhõn l nhn thc ca mt s hc sinh v hc ngh cha cao, cha thc s coi hc ngh l c hi tỡm kim vic lm v tng thu nhp dn n cụng tỏc tuyn sinh h cao ng ngh v trung cp ngh khụng t ch tiờu (3) Qua nghiờn cu nhng kt qu, tn ti hn ch, nguyờn nhõn v cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin, nghiờn cu ó a mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh V c ch chớnh sỏch khuyn 81 khớch phỏt trin o to ngh, cú cỏc chớnh sỏch khuyn khớch cỏc t chc cỏ nhõn tham gia vo cụng tỏc o to ngh nh: Chớnh sỏch v t ai, h tr u t, thu, giỏo viờn o to ngh v hc bng, hc phớ i vi ngi hc ngh Mun trin khai thc hin cụng tỏc o to ngh t cht lng v hiu qu tt thỡ cỏc hot ng tuyờn truyn, t hc ngh, iu tra kho sỏt nhu cu hc ngh, thớ im cỏc mụ o to ngh, tng cng u t c s vt cht, phỏt trin chng trỡnh giỏo trỡnh v i ng giỏo viờn phi c t chc mt cỏch thng xuyờn liờn tc, ng b v cú s tham gia giỏm sỏt cht ch ca cỏc cp, cỏc ngnh Bờn cnh ú, lun cũn a mt s gii phỏp i vi chớnh quyn a phng, i vi cỏc c s o to ngh ca huyn v i vi ngi lao ng tham gia hc, giỳp cho cỏc S, ban, ngnh cú cỏc quyt nh ỳng n vic xõy dng quy hoch, d ỏn, k hoch o to ngh gn vi chng trỡnh gii quyt vic lm; tng cng iu tra nm bt thụng tin v nhu cu hc ngh, vic lm ca lao ng, t giỳp h la chn ngh v vic lm phự hp vi iu kin ca tng a phng ti ó kin ngh mt s gii phỏp gii quyt nhng cũn tn ti ca quỏ trỡnh thc hin o to ngh, nhm nõng cao cht lng o to ngh ca Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin thi gian ti Xin trõn trng cm n 82 DANH MC TI LIU THAM KHO 1- Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 1956/Q-TTg ngy 27/11/2009 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn o to ngh cho lao ng nụng thụn n nm 2020; 2- B Lao ng Thng binh v Xó hi (2011), Thụng t s 29/2011/TTBLTBXH ngy 24/10/2011 ca B Lao ng Thng binh v Xó hi quy nh v ng ký hot ng dy ngh; 3- B Lao ng Thng binh v Xó hi (2013), Quyt nh 854/QLTBXH ngy 06/06/2013 ca B trng B Lao ng -Thng binh v Xó hi v vic phờ duyt Ngh trng im v trng c la chn ngh trng im h tr u t t Chng trỡnh mc tiờu quc gia giai on 2011-2015; 4- Nguyn Thanh Bỡnh (8/2005), Dy ngh gn vi gii quyt vic lm cho Thanh niờn nụng thụn, tapchi/8-2005; 5- Ch th ca Ban Bớ th s 37-CT/TW ngy 06/6/2014 ca Ban chp hnh Trung ng v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc o to nhõn lc cú tay ngh cao; 6- Phũng thng kờ huyn Gia Vin (2011, 2012, 2013, 2014), Niờn giỏm Thng kờ huyn Gia Vin;; 7- Tnh u Ninh Bỡnh (2010), Ngh quyt i hi ng b tnh Ninh Bỡnh ln th XX, nhim k 2010 2015; 8- Tnh u Ninh Bỡnh (2012), Ngh quyt s 05-NQ/TU ngy 12/04/2012 v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc dy ngh n nm 2015, nh hng n nm 2020; 9-Ngh nh s 70/2009/N-CP ngy 21/8/2009 ca Chớnh ph quy nh trỏch nhim qun lý nh nc v dy ngh; 10- Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 432/Q-TTg ngy 12/4/2012 ca Chớnh ph, v vic phờ duyt Chin lc phỏt trin bn vng Vit Nam giai on 2011-2020; 83 11- Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 630/Q-TTg ngy 29/5/2012 ca Chớnh ph v vic phờ duyt Chin lc phỏt trin dy ngh thi k 2011-2020; 12- Quc hi khúa XI (2006), Lut dy ngh ca Quc hi khúa XI, k hp th 10 s 76/2006/QH 11 ngy 29/11/2006; 13- Tng cc Dy ngh (2010), Chin lc phỏt trin dy ngh giai on 2011-2020; 14- UBND huyn Gia Vin (2014), Bỏo cỏo s 166/BC-UBND ngy 16/12/2014 ca UBND huyn Gia Vin bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - xó hi nm 2014, phng hng v cỏc nhim v ch yu ca nm 2015; 15- UBND huyn Gia Vin (2011), K hoch phỏt trin kinh t xó hi nm 2011-2015; 16 - UBND tnh Ninh Bỡnh (2010), ỏn s 10/A-UBND ngy 18/11/2010 ca UBND tnh v o to ngh tnh Ninh Bỡnh n nm 2020 ó c HND tnh thụng qua ti Ngh quyt s 35/NQ-HND ngy 24/12/2010; 17- T in ting Vit ph thụng, NXB Khoa hc xó hi, H 1987) 18 - T in ting Vit ph thụng, NXB Giỏo dc 1998) 19 - Thụng t 29/TT-BLTBXH ngy 24/10/2011 ca B Lao ng Thng binh v Xó hi 20- Lun Thc s ca o Vn Tiờn vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh ti trng trung cp ngh C khớ- Xõy dng - COMA bo v nm 2011 21 - Lun Thc s ca Nguyn Tn Chiờn vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to h trung cp chuyờn nghip trờn a bn Thnh ph H Chớ Minh bo v nm 2007 22 - Lun Thc s ca Nguyn Thanh Hi vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng i ng giỏo viờn trng trung cp ngh Giao thụng ti Thanh Húa bo v nm 2010 84 23 - Lun Thc s ca Nguyn Vn Thuynh vi ti: Nõng cao cht lng o to ngh cho lao ng nụng thụn huyn Kim Bng - tnh H Nam bo v nm 2011 24 - Lun Thc s ca Nguyn Vn Th vi ti: Mt s gii phỏp nõng cao cht lng o to ngh trung tõm dy ngh huyn Hu Lc, tnh Thanh Húa bo v nm 2012 25 - Giỏo trỡnh Kinh t Lao ng ca trng H KTQD 85 PH LC Ph lc 1: PHIU IU TRA ( Dựng cho ngi lao ng) Phiu s Ngy iu tra: Tha: Anh/ch Tụi l sinh viờn khoa Qun tr kinh doanh trng i hc Bỏch Khoa H Ni tụi ang thc hin ti: Phõn tớch v xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng o to ngh ca ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin, tnh Ninh Bỡnh giai on 2015- 2020 Mong Anh/ch vui lũng tham gia giỳp chỳng tụi tr li cỏc cõu hi sau õy I Thụng tin chung v ngi lao ng H v tờn ngi lao ng: Xó, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bỡnh Nm sinh: Gii tớnh: (Nam, N) II Cỏc thụng tin c th 1) Anh/ch tham gia hc ti lp o to ngh thy mc h tr hc ngh nh th no? Mc h tr hc ngh nhiu Mc h tr hc ngh trung bỡnh Mc h tr hc ngh ớt 2) Khi tham gia hc ti lp o to ngh anh/ch thy thi gian h tr hc ngh nh th no? Thi gian hc ngh di Thi gian hc ngh trung bỡnh Thi gian hc ngh ớt 3) Anh/ch thy i tng h tr hc ngh nh th no? i tng hc ngh nhiu 86 i tng hc ngh trung bỡnh i tng hc ngh ớt XIN CM N ANH/CH V S HP TC! 87 Ph lc 2: Bng hi i vi ch/ cỏn b qun lý, t trng doanh nghip Phiu s Ngy iu tra: Tha: Anh/ch Tụi l sinh viờn khoa Qun tr kinh doanh trng i hc Bỏch Khoa H Ni tụi ang thc hin ti: Phõn tớch v xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng o to ngh ca ti Trung tõm dy ngh huyn Gia Vin, tnh Ninh Bỡnh giai on 2015- 2020 Mong Anh/ch vui lũng tham gia giỳp chỳng tụi tr li cỏc cõu hi sau õy I Thụng tin chung v doanh nghip Tờn doanh nghip a ch: Tờn ngi tham gia bng hi: Chc v: II Thụng tin thu thp 1) Anh/ch s dng hc viờn ó tt nghip hc ngh thy mc ỏp ng v kin thc, k nng ngh ca hc viờn theo yờu cu ca doanh nghip nh th no? Phự hp Cha phự hp Khụng phự hp 2) Khi s dng hc viờn ó tt nghip hc ngh anh/ch thy mc ỏp ng v tớnh k lut ca hc viờn theo yờu cu ca doanh nghip nh th no? Hi lũng Cha hi lũng Khụng hi lũng 3) Khi s dng hc viờn ó tt nghip hc ngh anh/ch thy kh nng ỏp dng c kin thc, k nng ca hc viờn nõng cao nng sut lao ng v cht lng sn phm nh th no? 88 Tt Cha tt Khụng tt 4) Khi s dng hc viờn ó tt nghip hc ngh anh/ch thy kh nng tip tc nõng cao kin thc, k nng ngh ca hc viờn nh th no? Quan trng t quan trng Khụng quan trng XIN CM N ANH/CH V S HP TC! 89 [...].. .lượng đào tạo nghề nói chung của Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn nói riêng - Nghiên cứu thực tiễn tính khả thi của các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn - Phân tích đánh giá toàn diện thực trạng chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn, nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các cơ sở đào tạo nghề. .. tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Chương 3: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 20152020 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Khái niệm nghề Theo quan niệm ở mỗi quốc gia đều có sự khác nhau nhất định, cho đến nay thuật ngữ Nghề ... về chất lượng đào tạo nghề * Về thực tiễn: 5 Đề xuất các giải pháp cho Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về công tác đào tạo nghề nhằm góp phần phát triển đồng bộ nguồn nhân lực đào tạo đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu nghề đào tạo, cơ cấu trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH phát triển kinh tế xã hội huyện Gia Viễn, cụ thể là: - Nâng. .. lực chất lượng cao trên địa bàn huyện Gia Viễn - Đề xuất một số giải pháp ở cấp vĩ mô, vi mô nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn trong thời gian tới 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Các nội dung về nâng cao chất lượng đào tạo nghề; - Những học viên đã, đang học nghề tại thời điểm nghiên cứu trên địa bàn huyện Gia Viễn - Các Công ty, các. .. dùng dạy học; + Quản lý tài chính; + Các dịch vụ cho người học nghề - Đánh giá chất lượng đào tạo nghề của cán bộ, giáo viên Để nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề thì cán bộ, giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề cần phải có những đánh giá khách quan dựa trên những tiêu chí về chất lượng đào tạo đối với từng đối tượng Chất lượng chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề cao. .. tập tại các lớp đào tạo nghề 03 cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng học viên đã học nghề, để thu thập xử lý số liệu phân tích đánh giá - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Được sử dụng trong gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo các xã, Thị Trấn, học viên học nghề để tìm hiểu về những khó khăn, vướng mắc các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn - Phương pháp. .. sách sử dụng bố trí việc làm của nhà nước người sử dụng lao động Với quan điểm tiếp cận thị trường nêu trên, chất lượng đào tạo nghề các đặc trưng sau: - Chất lượng đào tạo nghề tính tương đối: Khi đánh giá chất lượng đào tạo nghề phải đối chiếu, so sánh với chuẩn chất lượng của nghề theo yêu cầu của sản xuất - Chất lượng đào tạo nghề tính giai đoạn: chất lượng đào tạo nghề phải không... sản xuất kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động đã được đào tạo nghề trên địa bàn huyện Gia Viễn; - Một số chính sách của Đảng, Nhà nước của huyện Gia Viễn có liên quan đến đào tạo nghề trên địa bàn huyện Gia Viễn 4.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi về không gian: Công tác đào tạo nghề tại TTDN huyện Gia Viễn * Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu chất lượng đào tạo nghề tại TTDN huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh. .. phiếu hỏi nhằm thu thập thông tin định lượng về vấn đề nghiên cứu Nội dung của phiếu hỏi tập chung vào việc khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo nghề tại Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn như: đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, cơ sở vật chất trang thiết bị, các chính sách cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động đào tạo nghề của Trung tâm dạy nghề huyện Gia Viễn Đề tài tiến... quan trọng của các cơ sở đào tạo nói chung các cơ sở đào tạo nghề nói riêng Các quan niệm về chất lượng đào tạo: - Chất lượng được đánh giá bằng "đầu vào" Một số nước phương tây có quan điểm cho rằng "Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng các yếu tố đầu vào của cơ sở đào tạo đó" Quan điểm này được gọi là "quan điểm nguồn lực" có nghĩa là: "Nguồn lực" = "Chất lượng" Theo quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề huyện gia viễn, tỉnh ninh bình , Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề huyện gia viễn, tỉnh ninh bình , Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề huyện gia viễn, tỉnh ninh bình , VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ, ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN GIA VIỄN, - Trên địa bàn huyện trong thời gian qua, Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá của các cán bộ quản lý, tổ trưởng DN có sử dụng học viên đã tốt nghiệp học nghề ở các cơ sở đào tạo nghề được khảo sát, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, (3) Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo nghề, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay