Toan 36+15

8 152 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:53

To¸n: Đặt tính tính: • 18 + 19 + 36 + + 27 To¸n: 36 + 15 Bµi to¸n : Cã 36 que tÝnh, thªm 15 que tÝnh Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh ? 36 + 15 = ? + 36  céng b»ng 11, viÕt 1, nhí 15 51  céng b»ng 4, thªm b»ng 5, viÕt 36 + 15 = 51 36 + 15 = 51 15 + 36 = 51 To¸n: Bài TÝnh 6 + + 28 19 64 45 36 + 15 +46 37 83 + 56 26 82 +76 15 91 To¸n: 36 + 15 Bµi 2: ®Æt tÝnh råi tÝnh tæng, biÕt c¸c sè h¹ng lµ: a) 36 vµ 18 b) 24 vµ 19 To¸n: 36 + 15 Bài Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau : 36kg ?kg Bao g¹o nÆng 46kg, bao ng« nÆng 36kg Hái c¶ hai bao nÆng bao nhiªu ki l« gam? Bµi gi¶i C¶ hai bao nÆng sè ki l« gam lµ: 46 + 36 = 82 (kg) ®¸p sè: 82 kg To¸n 36 + 15 Bµi 4: PhÐp tÝnh nµo cã kÕt qu¶ lµ 45 (HSKG) A: + 35 B: 40 + C: 18 + 27 D: 36 + To¸n: 36 + 15 Bµi to¸n : Cã 36 que tÝnh, thªm 15 que tÝnh Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh ? 36 + 15 = ? + 36  céng b»ng 11, viÕt 1, nhí 15 51  céng b»ng 4, thªm b»ng 5, viÕt 36 + 15 = 51 36 + 15 = 51 15 + 36 = 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 36+15 , Toan 36+15 , Toan 36+15

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay