TIET 3 TUAN 3 26 + 4 ; 36 + 24

6 139 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:52

To¸n: Bµi cò: TÝnh: + 10 5 10 + 10 10 + 10 10 To¸n : 26 + ; 26 + = ? 36 + 24 26 + * céng b»ng 10, viÕt nhí * thªm b»ng 3, viÕt 26 + = 30 36 + 24 = ? + 36 * céng b»ng 10, viÕt nhí 24 * céng b»ng 5,thªm b»ng 6, viÕt 6 36 + 24 = 60 To¸n : 26 + ; 26 + 30 24 + = 30 36 + 24 60 36 + 24 = 60 BT1 TÝnh 35 + + 40 63 27 70 36 + 26 * céng b»ng 10, viÕt nhí * thªm b»ng 3, viÕt * céng b»ng 10, viÕt nhí * céng b»ng 5,thªm b»ng 6, viÕt 81 + 90 57 + 60 25 + 35 21 + 29 60 50 48 + 42 90 42 + 50 To¸n : 26 + ; 26 + 30 24 + = 30 36 + 24 60 36 + 24 = 60 BT2 36 + 24 * céng b»ng 10, viÕt nhí * thªm b»ng 3, viÕt * céng b»ng 10, viÕt nhí * céng b»ng 5,thªm b»ng 6, viÕt Nhµ b¹n Mai nu«i 22 gµ, nhµ b¹n Lan nu«i 18 gµ Hái hai nhµ nu«i ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu gµ? BT3 ViÕt phÐp céng cã tæng b»ng 20 theo mÉu: 19 + 25 = 20 ( HSKG)
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 3 TUAN 3 26 + 4 ; 36 + 24 , TIET 3 TUAN 3 26 + 4 ; 36 + 24 , TIET 3 TUAN 3 26 + 4 ; 36 + 24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay