thực hành

18 139 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:52

KIỂM KIỂM TRA TRA BÀI BÀI CŨ CŨ có phút ? A B C 60 phút 15 phút 30 phút Kim phút số được: A phút B 15 phút C 30 phút Kim phút số được: A B 60 phút phút C 30 phút 10 11 12 §ång håhåchØ giê 15 §ång chØ4 mÊy giêphót ? ngµy th¸ng năm 2010 To¸n Thùc hµnh xem ®ång hå Thø Bài 1: 11 10 12 A Đồng hồ giờ? 11 10 12 B 11 10 12 C 11 10 12 D 10 11 12 Đồng hồ giờ? A 15 phút 10 11 12 Đồng hồ giờ? B 30 phút 10 11 12 Đồng hồ giờ? C 15 phút 10 11 12 Đồng hồ giờ? D 30 phút Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? a)An vào học lúc 13 30 phút b)An chơi lúc 15 c)An vào học tiếp lúc 15 15phút d)An tan lúc 16 30phút e)An tưới rau lúc giờ30phút chiều g)An ăn cơm lúc tối 11 10 12 A 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 12 D 11 10 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? 11 10 12 A a)An vào học lúc 13 30 phút 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? 11 10 12 A b)An chơi lúc 15 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? c)An vào học tiếp lúc 15 15phút 11 10 12 A 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? 11 10 12 A d)An tan lúc 16 30phút 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? e)An tưới rau lúc giờ30phút chiều 11 10 12 A 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4 Bài 2: Mỗi câu ứng với đồng hồ nào? 11 10 12 A g)An ăn cơm lúc tối 11 10 12 B 11 10 12 C 4 11 10 D 11 10 12 12 E G 19:00 4
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành , thực hành , thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay