số bị trừ số trừ hiệu

7 119 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Toán: Bài cũ: Số? dm = cm dm = cm dm = cm dm = cm dm = cm dm = cm Toán: 59 - Số bị trừ Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 35 Số trừ = 24 Hiệu - 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 Hiệu Chú ý: 59 - 35 gọi hiệu Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 - Số bị trừ 35 = Số trừ 24 - Hiệu 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 Hiệu Chú ý: 59 - 35 gọi hiệu BT1 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số bị trừ Số trừ Hiệu 19 90 87 59 72 34 30 25 50 34 13 60 62 72 Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 - Số bị trừ 35 Số trừ = 24 - Hiệu 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 Hiệu Chú ý: 59 - 35 gọi hiệu BT2 Đặt tính tính hiệu (theo mẫu), biết: a) Số bị trừ 79, số trừ 25 Mẫu: b) Số bị trừ 38, số trừ 12 c) Số bị trừ 67, số trừ 33 d) Số bị trừ 55, số trừ 22 b) 67 a) 38 - 12 26 - 33 34 c) 55 - 22 33 79 25 54 Toán: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu 59 - Số bị trừ 35 Số trừ = 24 Hiệu - 59 Số bị trừ 35 Số trừ 24 Hiệu Chú ý: 59 - 35 gọi hiệu BT3 Một sợi dây dài dm, cắt đoạn dài dm Hỏi đoạn dây lại dài dêximet? Tóm tắt: Sợi dây dài: dm Cắt : dm Còn lại : dm?
- Xem thêm -

Xem thêm: số bị trừ số trừ hiệu , số bị trừ số trừ hiệu , số bị trừ số trừ hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay