phép cộng tổng bằng

5 160 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

To¸n: Bµi cò: TÝnh: 32 + 32 64 94 42 52 48 + 30 78 65 11 54 36 + 22 58 56 16 40 To¸n : PhÐp céng cã tæng b»ng 10 6+4=? + 10 + = 10 + = 10 BT1 ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: + = 10 + = 10 10 = + 10 = + = 10 + = 10 + 10 = + 10 = + + = 10 = 10 + 10 = + 10 = + = 10 + 10 = + 10 = + 10 = + To¸n : PhÐp céng cã tæng b»ng 10 + 6 + = 10 + = 10 10 BT3 TÝnh nhÈm + + = 16 + + = 12 + + = 18 + + = 11 + + = 15 BT4 §ång hå chØ mÊy giê? + + = 19 A giê B giê C 10 giê
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng tổng bằng , phép cộng tổng bằng , phép cộng tổng bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay