ôn tập các số đến 100

5 153 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

To¸n: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 Bµi tËp 1: a) Nªu tiÕp c¸c sè cã mét ch÷ sè: b) ViÕt sè bÐ nhÊt cã mét ch÷ sè: c) ViÕt sè lín nhÊt cã mét ch÷ sè: BT2 a) Nªu tiÕp c¸c sè cã hai ch÷ sè: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 75 80 81 82 82 83 85 90 91 92 93 94 95 29 39 49 59 66 67 68 69 76 77 78 79 86 87 88 89 96 97 98 99 b) ViÕt sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè: 10 c) ViÕt sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè: 99 BT3 a) ViÕt sè liÒn sau cña sè 39 Sè liÒn sau cña sè 39 lµ 40 b) ViÕt sè liÒn tr­íc cña 98 Sè liÒn tr­íc cña 98 lµ 97 c) ViÕt sè liÒn tr­íc cña 99 Sè liÒn tr­íc cña 99 lµ 98 d) ViÕt sè liÒn sau cña 99 Sè liÒn sau cña 99 lµ 100
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập các số đến 100 , ôn tập các số đến 100 , ôn tập các số đến 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay