luyện từ và câu tiết 16

10 193 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Lớp Luyện từ câu Kiểm tra cũ Câu 1: Tìm từ đặc điểm tính tình ng ời ? Câu 2:Tìm từ đặc điểm hình dáng ngời, vật đặt câu với từ ? Câu :Tìm từ đặc điểm màu sắc vật đặt câu với từ ? Luyện từ câu Tiết 16: Từ tính chất - Câu kiểu Ai ? Từ ngữ vật nuôI * Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau: tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ Tốt Ngoan Nhanh Trắng Cao Khoẻ - xấu - h (bớng bỉnh ) - chậm (chậm chạp ) - đen - thấp - yếu Tiết 16: Luyện từ câu Từ tính chất Câu kiểu Ai ? Từ ngữ vật nuôI Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau : Tốt - xấu ; cao - thấp Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với từ cặp từ trái nghĩa Ai ( , ) ? - Chú mèo - Chú chó ngoan h Chú mèo ngoan Luyện từ câu Tiết 16: Từ tính chất Câu kiểu Ai ? Từ ngữ vật nuôI * Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau : * Bài 2:Tốt Chọn từ trái tập 1, đặt câu với từ xấu; cặp cao thấp nghĩa cặp từ trái nghĩa - Cái ghế cao - Cái ghế thấp * Bài 3: Viết tên vật tranh : * Bi 3: Vit tờn cỏc vt tranh: Gà trống Vịt Ngan (vịt xiêm) Ngỗng Bồ câu Dê Cừu Thỏ Bò 10 Trâu Luyện từ câu Tiết 16: Từ tính chất Câu kiểu Ai ? Từ ngữ vật nuôI * Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau : Tốt xấu ; cao thấp * Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với từ cặp từ trái nghĩa - Cái ghế cao - Cái ghế thấp * Bài 3: Viết tên vật tranh : Gà trống Vịt Ngan ( Vịt xiêm ) Ngỗng Bồ câu Dê Cừu Thỏ Bò 10 Trâu p - xu ngn - di chm ch - li bing gy - bộo Luyện từ câu Tiết 16: Từ tính chất Câu kiểu Ai ? Từ ngữ vật nuôI * Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ sau : Tốt xấu ; cao thấp * Bài 2: Chọn cặp từ trái nghĩa tập 1, đặt câu với từ cặp từ trái nghĩa - Cái ghế cao - Cái ghế thấp * Bài 3: Viết tên vật tranh : Gà trống Vịt Ngan ( Vịt xiêm ) Ngỗng Bồ câu Dê Cừu Thỏ Bò 10 Trâu
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu tiết 16 , luyện từ và câu tiết 16 , luyện từ và câu tiết 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay