hình chữ nhật

6 141 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Trườngưtiểuưhọcưsốư2ưphongưthuỷ Bi ging mụn Toỏn lp Tit 23 Th bảy ngy thỏng 12 nm 2010 Toán: t Gii tớnh bi toỏn ri theo tớnh:túm tt sau: Gúi ko chanh : 28 cỏi 38 + 15 78 + Gúi ko da : 26 cỏi 35 C hai gúi 35 : cỏi ? + + Bi gii15 51 44 S ko chanh v ko da c hai gúi cú l : 28 + 26 = 54 (cỏi) ỏp s: 54 cỏi Th bảy ngy thỏng 12 nm 2010 Hình chữ nhật hình tứ giác Toán: A M B D Q C Hỡnh ch nht ABCD N P Hỡnh ch nht MNPQ D E G I H Hỡnh ch nht EGHI M Q P K E C G Hỡnh t giỏc CDEG S Hỡnh t giỏc PQRS R H N Hỡnh t giỏc HKMN Th bảy ngy thỏng 12 nm 2010 Toán: Hình chữ nhật hình tứ giác Bi 1: Dựng thc v bỳt ni cỏc im cú : a) Hỡnh ch nht Hỡnh ch nht ABDE b) Hỡnh t giỏc Hỡnh t giỏc MNPQ Th bảy ngy thỏng 12 nm 2010 Toán: Hình chữ nhật hình tứ giác Bài 2: Trong hình dới có hình tứ giác? a) b) c) Hỡnh ch nht Hỡnh t giỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: hình chữ nhật , hình chữ nhật , hình chữ nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay