chính tả ngày lễ

10 187 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHÍNH TẢ: TUẦN 10 GV: Võ Thị Thao Lớp: Trường: TH số Phong Thủy BÀI CŨ: tin tưởng, mít tinh TẬP CHÉP: NGÀY LỄ Ngày tháng hàng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc tế Lao động Ngày tháng Ngày Quốc tế Thiếu nhi Còn ngày tháng 10 lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi NGÀY LỄ Ngày tháng hàng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc tế Lao động Ngày tháng Ngày Quốc tế Thiếu nhi Còn ngày tháng 10 lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi NGÀY LỄ Ngày tháng hàng năm Ngày Quốc tế Phụ nữ Ngày tháng Ngày Quốc tế Lao động Ngày tháng Ngày Quốc tế Thiếu nhi Còn ngày tháng 10 lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi BÀI TẬP: Bài 2: Điền vào chỗ trống c hay k …á, …iến, …ầu, dòng … ênh Bài 3b: Điền vào chỗ trống: nghỉ hay nghĩ? … học, lo …, … ngơi, ngẫm … KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 2: Điền vào chỗ trống c hay k: cá, kiến, cầu, dòng kênh KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 3b: nghỉ hay nghĩ: nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Viết danh từ riêng viết sai - Xem trước bài: “Ông cháu”
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả ngày lễ , chính tả ngày lễ , chính tả ngày lễ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay