chính tả bàn tay dịu dàng

12 149 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHÍNH TẢ: TUẦN GV: Võ Thị Thủy Lớp: Trường: TH số Phong Thủy BÀI CŨ: kênh, bát canh, bàn chân CHÍNH TẢ: BÀN TAY DỊU DÀNG Thầy giáo bước vào lớp Thầy bắt đầu kiểm tra làm nhà học sinh Khi thầy đến gần, An thào buồn bã: - Thưa thầy, hôm em chưa làm tập BÀN TAY DỊU DÀNG Thầy giáo bước vào lớp Thầy bắt đầu kiểm tra làm nhà học sinh Khi thầy đến gần, An thào buồn bã: - Thưa thầy, hôm em chưa làm tập BÀN TAY DỊU DÀNG Thầy giáo bước vào lớp Thầy bắt đầu kiểm tra làm nhà học sinh Khi thầy đến gần, An thào buồn bã: - Thưa thầy, hôm em chưa làm tập BÀN TAY DỊU DÀNG Thầy giáo bước vào lớp Thầy bắt đầu kiểm tra làm nhà học sinh Khi thầy đến gần, An thào buồn bã: - Thưa thầy, hôm em chưa làm tập BÀI TẬP Bài 2: Tìm ba từ có tiếng mang vần ao, ba từ có tiếng mang vần au Bài 3a: Đặt câu để phân biệt tiếng sau: - da, ra, gia - dao, rao, giao KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 2: - Ba từ có tiếng mang vần ao: dao, cao, ao - Ba từ có tiếng mang vần au: cau, thau, tưới rau KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 3a: Đặt câu: - Em không nghịch dao - Người bán hàng vừa vừa rao - Cô giáo tập cho chúng em Cñng cè – dÆn dß VÒ nhµ c¸c em viÕt l¹i nh÷ng tõ viÕt sai vµ chuÈn bÞ cho bµi häc ngµy mai
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả bàn tay dịu dàng , chính tả bàn tay dịu dàng , chính tả bàn tay dịu dàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay