bai 52 28

9 134 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

TRƯỜNG TH SỐ PHONG THỦY DẠY TOÁN Lớp GV: Đỗ Thò Tình Thứ ngày tháng năm 2010 Toán B Kiểm tra cũ : - Đặt tính, tính kết 72 - 72 63 42 - 42 35 Thứ ngày tháng Toán Que tính 52- 28 = ? năm 2010 Thứ…… ngày …… tháng 7năm 2010 Toán Que tính 52–28=? Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán 52–28 52–28=? 52 28 24 52–28=24 * không trừ được, lấy 12 trừ 4, viết 4, nhớ * thêm 3, trừ 2, viết Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán SGK 54 52–28 Bài : Tính 62 _ 32 _ 82 _ 92 _ 72 _ 19 16 37 23 28 43 16 45 69 44 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 B Toán 52–28 Bài : Tính Bài : Đặt tính tính hiệu, biết số bò trừ số trừ là: a) b) - 72 27 45 -82 38 44 c) 5 - 92 55 37 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2009 Toán V 52–28 Bài : Đội Hai trồng cây, đội Một trồng đội Hai Hỏi đội Một trồng ? Tóm tắt Đội Hai : 92 Đội Một đội Hai: 38 Đội Một :…… Cây? Bài giải Số đội trồng : – = ( ) Đáp số :
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 52 28 , bai 52 28 , bai 52 28

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay