15,16,17,18 trừ đi một số toan 2

8 135 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

Giáo viên:: Phạm Thị Hải Yến Trường TH số Phong Thủy Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 •Kiểm tra cũ: •Đặt tính tính: 14 - 83 - 45 62 - 28 Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 15, 16, 17, 18 trừ số 15 - = ? 15 - = ?9 15 15 - = 8? 15 - = 8? 15 - = 7? 15 - = 6? Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 15, 16, 17, 18 trừ số 16 - = ? 16 - = ?9 16 - = 8? 16 16 - = 7? 17 - = 9? 17 - = ?8 18 - = ?9 16 - = 7? Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 15, 16, 17, 18 trừ số Bµi 1: TÝnh 15 15 15 15 15 16 16 17 10 17 16 8 18 13 12 14 20 9 8 12 Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 15, 16, 17, 18 trừ số 15 - = 15 - = 15 - = 15 - = 16 - = 16 - = 16 - = 17 - = 17 - = 18 - = Toán: Thứ ngày tháng năm 2010 15, 16, 17, 18 trừ số 15 - = 15 - = 15 - = 15 - = 16 - = 16 - = 16 - = 17 - = 17 - = 18 - = 9 9
- Xem thêm -

Xem thêm: 15,16,17,18 trừ đi một số toan 2 , 15,16,17,18 trừ đi một số toan 2 , 15,16,17,18 trừ đi một số toan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay