13 trừ 5

13 154 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ PHONG THỦY MÔN: TOÁN LỚP GIÁO VIÊN: ĐỖ THI TÌNH TOÁN: Kiểm tra cũ: Tìm x : x - 12 = 36 ; x - 20 = 25 TOÁN: Kiểm tra cũ: X - 12 = 36 X = 36 + 12 X = 48 X - 20 = 25 X = 25 + 20 X = 45 TOÁN: TOÁN: 13 trừ số : 1313 – = TOÁN: 13 trừ số : 131313 trừ .Viết 135rồi viết8,viết xuống thẳngthẳng cột với 53 Viết hàng cột3 với đơn–vị dấu kẻ vạch ngang 13–5=8 TOÁN: 13 trừ số : 1313 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = TOÁN: 13 trừ số : 13 – Bài Tính nhẩm + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = TOÁN: 13 trừ số : 13 – Bài Tính 13 13 13 13 13 9 Bài Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe đạp.Hỏi cửa hàng lại xe đạp? TOÁN: 13 trừ số : 13 – Bài Tóm tắt Có :13 xe đạp Bán : xe đạp Còn lại: xe đạp? Bài giải Số xe đạp cửa hàng lại là: 13 - = ( xe đạp) Đáp số : ( xe đạp) TOÁN: 13 trừ số : 1313 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = [...]...TOÁN: 13 trừ đi một số : 13 5 Bài 4 Tóm tắt Có :13 xe đạp Bán : 6 xe đạp Còn lại: xe đạp? Bài giải Số xe đạp cửa hàng còn lại là: 13 - 6 = 7 ( xe đạp) Đáp số : 7 ( xe đạp) TOÁN: 13 trừ đi một số : 13 5 13 – 4 = 9 13 – 7 = 6 13 5 = 8 13 – 8 = 5 13 – 6 = 7 13 – 9 = 4
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 trừ 5 , 13 trừ 5 , 13 trừ 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay